Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynens juridik och dilemman Miljöjurist, Dr Margaretha Svenning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynens juridik och dilemman Miljöjurist, Dr Margaretha Svenning."— Presentationens avskrift:

1 Tillsynens juridik och dilemman Miljöjurist, Dr Margaretha Svenning

2 Rättighetslagar innebär att den enskilde tillerkänns vissa rättigheter och överklagar när han eller hon inte är nöjd Tillsynslagar är till sin karaktär typiskt myndighetsgranskande

3 ”Oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som följer av lag, EG-förordning eller annan föreskrift och av särskilda villkor som har meddelats i anslutning till sådana föreskrifter samt beslut om åtgärder som syftar till att vid behov åstadkomma rättelse av den objektansvarige.” Tillsynsutredningen (SOU 2004:100)

4 Lämna råd Begära upplysningar Bereda sig tillträde till mark och lokaler i den utsträckning det är nödvändigt Provtagningar Begära handlingar Begära undersökningar Åtgärdsföreläggande Rättelse Indragning av tillstånd

5 Sanktionsavgifter Polisanmälan

6 Beslutsfattande Var går gränsen mellan serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen och myndighetsutövning? ( exempel klassificeringsbeslut eller förhandsbesked) Blir myndigheten bunden av besked som lämnats som service? ( RÅ 2004 ref 8 M fl avgöranden, myndigheten måste tydligt ange vad som är råd och lämnas utifrån generella bedömningar) Diskussion Påverkas myndighetens vederhäftighet utåt genom för mycket service? ( exempelvis kontroll EU stöd inom en Länsstyrelse mm) Finns det myndigheter där det råder oklarhet mellan servicekultur- och myndighetsutövning ?

7  Förvaltningslagen  Förvaltningsprocesslagen (1971:291)  Ärendelagen (1996:242)  Rättegångsbalken i vissa fall  EU-direktiv  EU-förordningar  …  Speciallagstiftning. Ex. Socialförsäkringsrätt, Migrationsrätt, Miljörätt, Naturgaslagen mfl

8 Ärende Kontakter utifrån (ansökan, anmälan, förfrågan) På eget initiativ ( tillsynsinitiativ av olika slag, legala krav, informationsinsatser)

9 Grundläggande är att ansökningar samt vissa anmälningar inom tillsynen har automatisk anhängigverkan (ofullständiga ansökningar?) Klagomål utgör ett komplicerat ”mellanting”.. Service har ingen anhängigverkan Diskussion: När är man skyldig att öppna ett ärende? ( exempel ” orosanmälan”??)

10 Det som ska motivera beslutet är faktiska omständigheter kopplade till rekvisiten. Vid tillsyn innebär detta att myndighetsutövningen måste följa lagstiftningens syften och relatera till omständigheter som strider mot dessa syften. Det är således ”enklare” att skriva beslut i ett ansökningsärende, då sökanden i princip har bevisbördan för förmåner. Bevisfrågorna måste tydliggöras i beslutets motivering Exempel: strandskydd… ” eftersom båthuset på den aktuella fastigheten har placerats på ett sätt som minskar tillgängligheten till strandområdet, vilket strider mot strandskyddets syften, samt är uppfört utan dispens från strandskyddsbestämmelserna, föreläggs ni att inom tre månader från det att ni fått del av detta beslut, nedmontera och bortfrakta båthuset samt återställa den del av fastigheten xx, som markerats på bifogad karta, till naturmark”

11 Beviskraven vid tillsynsbeslut kan variera, men ingripanden mot enskild torde förutsätta att det är ” sannolikt” att någonting har skett eller att kommer att ske i strid mot en viss rättsregel. Enligt proportionalitetsprincipen måste vinsten för det allmänna, vid en tillsynsåtgärder, överstiga olägenheten för den enskilde. Det allmänna artikuleras genom juridiska utgångspunkter såsom exempelvis, ”barnets bästa”, ”god hälsa och miljö” eller allmänna politiska målsättningar såsom ” skatt efter bärkraft”, ”social trygghet” et c. Vid värdering av bevisningen i ett ärende är samband viktiga


Ladda ner ppt "Tillsynens juridik och dilemman Miljöjurist, Dr Margaretha Svenning."

Liknande presentationer


Google-annonser