Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyswede./. Sony Mobile IMK seminarium Kompensation för privatkopiering – nu och framtiden Stockholm 28 Augusti 2015 Azra Osmancevic.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyswede./. Sony Mobile IMK seminarium Kompensation för privatkopiering – nu och framtiden Stockholm 28 Augusti 2015 Azra Osmancevic."— Presentationens avskrift:

1 Copyswede./. Sony Mobile IMK seminarium Kompensation för privatkopiering – nu och framtiden Stockholm 28 Augusti 2015 Azra Osmancevic

2 Copyswede./. Sony Mobile forts. W715 Walkman - Mobiltelefonen är försedd med ett internt minne (80 MB) och levereras tillsammans med ett minneskort (8 GB) Lunds tingsrätt meddelade dom den 8 april 2014 - Mobiltelefonen ansågs vara en anordning som är ”särskild ägnad” för framställning av exemplar för privat bruk - Den av Copyswede begärda ersättningen sattes ned till 1/8 (50 öre per GB) av det yrkade beloppet eftersom mobiltelefonens lagringsutrymme regelmässigt kan antas bli ianspråktaget för annat än privatkopierad musik - Domen överklagades av såväl Copyswede som Sony Mobile till hovrätten över Skåne och Blekinge

3 Copyswede./. Sony Mobile forts. Parterna vidhöll sin respektive talan i huvudsak; Sony Mobile framförde dock att det externa minneskortet i vissa fall varit förladdat med musik, vilket innebar att minneskortet till en ansenlig del var upptaget medan Copyswede framhöll att användningen av lagliga och licensierade tjänster inte har minskat behovet av att privatkopiera ljudfiler Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelade dom den 26 juni 2015

4 Copyswede./. Sony Mobile forts. Vad avses med begreppet ”särskilt ägnad” i 2 a kap. 23 k § URL? - Den allmänspråkliga lydelsen och jämförelser med annan lagstiftning ”[…] förstås som att det krävs att anordningen inte bara kan användas för ett visst ändamål, utan även att den lämpar sig väl för sådan användning. En allmänspråklig tolkning bör dock ha en mer begränsad betydelse när det gäller det specifika uttrycket i lagstiftningen. Detta beror bl.a. på att sådana uttryck bör tolkas utifrån de sammanhang de förekommer i samt bakgrunden till och syftet med den aktuella lagstiftningen. Det kan också förekomma att innebörden av uttryck över tid kan skifta eller nyanseras.”

5 Copyswede./. Sony Mobile forts. Förarbeten - ”[…] Den avgränsning som görs är att rätten till ersättning inte bör gälla anordningar som på grund av sitt utförande … är oägnade för framställning av exemplar för enskilt bruk eller för anordningar som i praktiken används mycket sällan för framställning av exemplar av verk […]” - ”Enligt hovrättens mening ger förarbetena till bestämmelsen … inte något mer exakt stöd för vilken innebörd begreppet ”särskilt ägnad” bör ges. … Till detta kommer att den tekniska utvecklingen medför att det kan skifta över tid vilka anordningar som bör omfattas av rätten till ersättning. Sammantaget ger lydelsen i förarbetena dock stöd för en förhållandevis vid tolkning av begreppet ”särskilt ägnad”.

6 Copyswede./. Sony Mobile forts. Infosoc-direktivet och EU-domstolens praxis - Padawan-domen 2010 – ”den rimliga kompensation ska beräknas utifrån den skada som upphovsmännen lider till följd av privatkopieringsundantaget” - Nokia-domen 2015 – ”räcker att det med utrustningen går att framställa kopior för att motivera tillämpningen av privatkopieringsersättningen” och ”för frågan om ersättningsskyldighet föreligger i princip saknar betydelse om en anordning bara har en funktion eller om den är multifunktionell”

7 Copyswede./. Sony Mobile forts. Hovrättens tolkning av begreppet ”särskilt ägnad” - ”[…] Eftersom det saknas nationell praxis i fråga om hur begreppet ”särskilt ägnad” ska förstås och då förarbetena ger utrymme för en förhållandevis vid tolkning är en direktivkonform tolkning av begreppet ”särskilt ägnad” möjlig. Ledning i hur begreppet ska tolkas bör därför sökas i Infosoc-direktivet och EU- domstolens praxis på området.” - ”EU-rätten ger uttryckt för att det ska ske en vid tolkning när det gäller vilka anordningar som ska ge rätt till privatkopieringsersättning. […]” - ”[…] Mobiltelefonen var således utformad så att den relativt enkelt kunde användas för privatkopiering. […]” - ”Det är genom den utredning som har presenterats inte möjligt att dra några mer långtgående slutsatser om exakt i vilken omfattning Mobiltelefonen har använts för privatkopiering under denna tid. Enligt hovrättens mening ger utredningen dock tillräckligt stöd för att konstatera att Mobiltelefonen har använts för privatkopiering och inte enbart för andra syften än detta”. -”[…] Mobiltelefonen är således en sådan anordning som är särskilt ägnad för privatkopiering … och som leder till en ersättningsskyldighet för en näringsidkare som för in en sådan anordning till landet.”

8 Copyswede./. Sony Mobile forts. Ersättningen höjs till 9/10 av Copyswedes yrkade belopp - ”[…] Det bör således inte ske någon nedsättning av ersättningen på grund av att denna skulle vara oskäligt hög med hänsyn till förhållandena på marknaden.” -”[…] Även om minneskapaciteten använts även för annat än privatkopierad musik ger den presenterade utredningen dock inte underlag för några närmare slutsatser om hur stor del av lagringsutrymmet som tagits i anspråk för sådant material.” - ”[…] det finns skäl att sätta ned ersättningen i någon mån … eftersom Mobiltelefonen hade fler funktioner och att dess minneskapacitet användes även för annat än privatkopiering.” - Ersättningen bestämdes till 3 kr per GB


Ladda ner ppt "Copyswede./. Sony Mobile IMK seminarium Kompensation för privatkopiering – nu och framtiden Stockholm 28 Augusti 2015 Azra Osmancevic."

Liknande presentationer


Google-annonser