Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om Sveriges Domstolar Introbild - välkommen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om Sveriges Domstolar Introbild - välkommen."— Presentationens avskrift:

1 Om Sveriges Domstolar Introbild - välkommen

2 Domstolarna är självständiga
Varken riksdag, regering eller någon myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall.

3 Offentlighetsprincipen
Allmänheten har tillträde till för–handlingar och andra sammanträden som hålls av domstolen och har rätt att ta del av handlingar i mål och ärenden.

4 Dina rättigheter Att få sin sak prövad av en opartisk och självständig domstol är en grundläggande rättighet för varje svensk medborgare. Den som blivit anklagad för ett brott ska betraktas som oskyldig ”intill dess hans skuld lagligen fastställts”.

5 Sveriges Domstolar – hur hänger allt ihop?
RIKSDAGEN Regeringen, Justitiedepartementet Sveriges Domstolar De allmänna domstolarna Tingsrätterna (48) Hovrätterna (6) Högsta domstolen Domstols-verket De allmänna förvaltningsdomstolarna Förvaltningsrätterna (12) Kammarrätterna (4) Högsta förvaltningsdomstolen Hur hänger det ihop? Hyres- och arrendenämnderna Rättshjälpsmyndigheten

6 Sveriges Domstolar – hur hänger allt ihop?
Fem Mark- och miljödomstolar är en del av tingsrätten och ansvarar för: – miljö- och vattenfrågor – mål med fastighetsrättslig anknytning – mål enligt plan- och bygglagen

7 Sveriges Domstolar – hur hänger allt ihop?
Fyra Migrationsdomstolar är avdelningar i förvaltningsrätten och ansvarar för: – uppehållstillstånd – svenskt medborgarskap

8 Specialdomstolar* Arbetsdomstolen (1 st) arbetsrättsliga tvister
Marknadsdomstolen (1 st) om marknadsföring skett på ett riktigt sätt Patentbesvärsrätten (1 st) patent, varumärken och mönster *fristående från Sveriges Domstolar SVERIGES DOMSTOLAR

9 Tingsrätten 48 st Beskrivning Typiska mål
Första instans för brottmål och tvistemål. Typiska mål Brottmål t.ex. vålds-, narkotika-, tillgrepps-, skatte- och trafikbrott Tvistemål t.ex. tolkning av avtal och familjerättsliga tvistemål Ärenden t.ex. adoption, bodelning, förvaltare och god man 48 st

10 Hovrätten 6 st Beskrivning Mål
Hovrätten är andra instans i frågor som redan har behandlats i tingsrätt. Mål I vissa fall krävs att prövningstillstånd beviljas för att hovrätten ska ta upp ett överklagat mål. 6 st

11 Högsta domstolen 1 st Beskrivning Mål
Högsta domstolen är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Mål Högsta domstolen tar bara upp mål som kan bli vägledande för hur tingsrätter och hovrätter ska döma i framtiden. 1 st

12 Förvaltningsrätten 12 st Beskrivning Typiska mål
Handlägger mål som rör tvister mellan myndigheter och enskilda personer, företag eller organisationer. Typiska mål Skattemål Utlännings- och medborgarskapsmål Tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden Prövning av vissa ansökningsmål, t.ex. omhändertagande av unga eller missbrukare 12 st

13 Kammarrätten 4 st Beskrivning Typiska mål
Kammarrätten är andra instans i frågor som redan har behandlats i förvaltningsrätt. Typiska mål Skattemål och socialförsäkringsmål Sekretessmål är mål som gäller rätten att ta del av allmän handling. Kammarrätten prövar detta som första instans. 4 st

14 Högsta förvaltningsdomstolen
Beskrivning Prövar avgöranden som överklagas från någon av de fyra kammarrätterna landet. Mål Högsta förvaltningsdomstolen tar bara upp mål som kan bli vägledande för hur förvaltningsrätter och kammarrätter ska döma i liknande i framtiden. 1 st

15 Hyres- och arrendenämnden
Beskrivning Medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister samt arrendetvister. Avgör flertalet av dessa tvister genom beslut. 8 st

16 Rättshjälpsmyndigheten
Beskrivning En rikstäckande myndighet som fattar beslut som rör rättshjälp. Rättshjälpsmyndigheten fungerar också som kravmyndighet, när någon blir skyldig att betala tillbaka kostader staten haft i brottmål eller i tvistemål. 1 st

17 Domstolsverket Beskrivning Funktion
Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Funktion Ansvarar för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges Domstolar. Ger service till domstolarna, hyres- och arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten. Arbetar ex. med personalutveckling, utbildning och information, utarbetande av föreskrifter, råd och anvisningar. Har ingen bestämmanderätt över domstolarnas dömande verksamhet eller deras domslut.

18 Nacka tingsrätt SVERIGES DOMSTOLAR

19 Hur ser rättskedjan ut vid brottmål?
Ett brott begås Polisen anmälan teknisk undersökning förundersökning spaning gripande Åklagar- myndigheten anhållan häktning åtal Sveriges Domstolar stämning huvud förhandling Kriminal-vården skyddstillsyn kontraktsvård samhällstjänst elektronisk övervakning fängelse Andra påföljder böter villkorlig dom


Ladda ner ppt "Om Sveriges Domstolar Introbild - välkommen."

Liknande presentationer


Google-annonser