Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Manuela Sjöström, Institutionen för socialt arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Manuela Sjöström, Institutionen för socialt arbete"— Presentationens avskrift:

1 Manuela Sjöström, Institutionen för socialt arbete
Projekt interprofessionell samverkan mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet augusti 2015 Manuela Sjöström, Institutionen för socialt arbete Helene Berglund, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin Susanne Gustafsson, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin

2 Ansats Evidensbaserad praktik
Personens situation, erfarenhet och önskemål Kontextuella faktorer, t.ex. lagar och resurser Bästa tillgängliga kunskap Den professionelles expertis ”Att skapa en grund för evidensbaserad praktik” Socialstyrelsen 2012

3 Ansats Använda befintliga strukturer - så långt det är möjligt
Kvalitetsförbättra istället för att byta ut/ändra Bästa möjliga evidens Stärka professionerna – interprofessionellt teamarbete Öka den äldre personens delaktighet

4 Projektets faser i Angered
Kontakt- och analysfas (hösten 2013): Lära känna varandra, identifiera förbättringsområden Interventionsfas (2014): Två utvecklingsdagar, korttids- och mottagningsenhet (36 personer) Interprofessionellt teamarbete Evidensbaserad vård och omsorg Mål och måluppföljning (GAS) Halv utbildningsdag för biståndshandläggare i BAS Genomgång av bedömningsinstrument för AT/SG Föreläsning och workshop i att söka evidens Presentation och arbete med GAS Reflexion och handledning (SSK)

5 Grundidén i Angered ”Att göra genomförandeplanen till den äldre personens dokument, en angelägenhet för den äldre personen och dennes team samt ett dokument som möjliggör utvärdering”

6 GAS Goal Attainment Scaling = Måluppfyllelseskala
En metodik för att skriva tydliga, realistiska, mätbara och tidsplanerade mål Kan användas av alla professioner Möjliggör utvärdering Möjlighet att synliggöra framsteg för den äldre personen och teamet på ett enkelt sätt

7 Utvärdering i Angered Enkät om evidensbaserad praktik (legitimerad personal och biståndshandläggare) – före och efter interventionen Observation av teammöten Dokumentation, GAS

8 Hur säker, söka information om forskning på internet
Resultat – enkät EBP Hur säker, söka information om forskning på internet Procent 1=osäker 5=mycket säker

9 Resultat – enkät EBP Hur säker, granska och analysera forskningsresultat Procent 1=osäker 5=mycket säker

10 Resultat – enkät EBP Förändringen i de öppna svaren tyder på:
Fokus på den äldre personens önskemål hade ökad vid andra mättillfället Ökad medvetenhet om behovet av uppföljning/utvärdering/målformulering vid andra mättillfället Förändrat arbetssätt när det gäller samarbetet över professionsgränser (rutiner/mötesplattformer) Förhållandet till kunskapssökning/-användning mer ambivalent vid andra mättillfället, men ökat fokus på kunskapsininhämtning/- användning samt prövning av evidensbaserade metoder

11 Resultat av teamobservationerna:
Alla professioner dokumenterar mål och utvärdering i samma dokument USK, SSK, AT, SG - ungefär lika stort talutrymme på teammötet Biståndshandläggarnas roll är mindre aktiv Metodutvecklare strukturerar innehållet Ett gemensamt professions-övergripande möte har utvecklats Medvetenhet om skillnaden mellan den äldre personens mål och egna professionella mål Fokus på GAS-relaterade samtalsämnen, andra ämnen ges mindre utrymme Bättre effekt: äldres förmåga att kunna utföra ADL, tillägna sig anpassningsstrategier, redusera rädsla för fallolyckor, upprätthålla oberoende,

12 Resultat – dokumentation
53 genomförandeplaner – 143 mål för 41 personer (M=3, spridning 1-8), 8 personer (15 %) saknar mål Högst andel mål, 18 % (n=26), återfinns inom området ”medicinska behov” och ”förflyttning”

13 Resultat – dokumentation
Av de 143 målen saknas GAS-skattning för 34 % (n=49) 80 % måluppfyllelse Endast 20% av målen förblev ouppnådda GAS skattningsalternativ Antal, (% av samtliga skattningar) Mycket mer än förväntat (5) 6 (6) Mer än förväntat (4) 8 (9) Målet är uppnått (3) 61 (65) Mindre än förväntat (2) 11 (12) Mycket mindre än förväntat (1)

14 Projektet i Lundby Interventionsfas 6 månader (våren 2015):
Två utvecklingsdagar (*2) med primärt fokus på korttidsenheten Tvärprofessionellt teamarbete och målformulering Evidensbaserad praktik Mål: Ny/repeterad kunskap för att sätta igång processer vilka kan följas upp i verksamheten Föreläsning, grupparbeten, diskussioner och utvärdering (enkät)

15 Utvärdering – Tvärprofessionellt teamarbete och målformulering
Svarsalternativ Innehållet i utbildningen motsvarade mina förväntningar i: n (%) Utbildningens upplägg förmedlade innehållet på ett bra sätt i: Utbildningens innehåll är relevant för mitt arbete i: Föreläsarna hade den nödvändiga kompetensen för att presentera ämnet i: Mycket hög grad 1 (3) 12 (33) 4 (11) Hög grad 20 (55) 25 (69) 21 (58) 27 (75) Varken/eller 15 (42) 8 (22) 2 (6) Ganska låg grad 2 (5) 1 (3) Inte alls

16 Tvärprofessionellt teamarbete och målformulering
”Det var intressant att prata om mål och målformulering och att få arbeta i team kring ett ärende.” (Vad av innehållet i utbildningen fångade speciellt ditt intresse?) ”Målformulering. Tankar kring teammötena och hur vi kan utveckla dessa. (Vad av innehållet kommer du att ta med dig till ditt dagliga arbete?)

17 Utvärdering – Evidensbaserad praxis
Svarsalternativ Innehållet i utbildningen motsvarade mina förväntningar i: n (%) Utbildningens upplägg förmedlade innehållet på ett bra sätt i: Utbildningens innehåll är relevant för mitt arbete i: Föreläsarna hade den nödvändiga kompetensen för att presentera ämnet i: Mycket hög grad 3 (12) 4 (14) Hög grad 5 (19) 9 (33) 11 (40) 14 (51) Varken/eller 16 (59) 13 (48) 1 (4) 6 (22) Ganska låg grad 4 (15) 5 (19) 11 (40) 2 (7) Inte alls

18 Evidensbaserad praxis
”Olika professioner har olika förutsättningar. Att vi är så långt ifrån varandra.” (Vad av innehållet i utbildningen fångade speciellt ditt intresse?) ”Hur viktigt det är med teamarbete och kunskap om varandras professioner och uppdrag.” (Vad av innehållet kommer du att ta med dig till ditt dagliga arbete?)

19 Reflektioner från grupparbeten
Behov av att utveckla mötesstrukturer Utveckla gemensamma arbetsrutiner Reflektera över bemötande och förhållningssätt Behov av att identifiera nyckelpersoner med avsatt tid för kunskapssökning och implementering Bättre kommunikation inför implementering av nya arbetssätt Behov av ökad kunskap om varandras professioner Öka interprofessionell samverkan Behov av ytterligare förbättrad kompetens i att formulera mål Gynna det dagliga arbetet Öka den äldre personens medverkan

20 Sammanfattning av resultaten i Angered och Lundby
Teamarbetet har utvecklats Strukturerade teammöten Kontaktperson/metodutvecklare - viktigt för processen Ökad förståelse för EBP Hög måluppfyllelse GAS Den äldre personens delaktighet behöver fortsatt utvecklas Totalt deltog 36 professionella vid utbildningstillfälle vid utbildningstillfälle 2 Utbildningstillfälle 1 upplevdes mer relevant än utbildningstillfälle 2 Stort engagemang vid grupparbeten Ett flertal områden med behov av fortsatt utvecklingsarbete är identifierade Processer är igångsatta…

21 Slutsatser och rekommendationer
Involvera målgruppen i projektplanering och genomförande Kontaktperson i verksamheten (metodstödjare/kvalitetsutvecklare) Stödstruktur/nätverk för metodstödjare/kvalitetsutvecklare Pedagogisk arbetsform - varva föreläsningar, diskussioner och gruppövningar Kontinuerliga återkopplingar mellan lektorerna, styrgruppen, arbetsgrupper samt deltagare Tiden styr om fokus kan inriktas på process eller produkt Avsätta tid för auskultationer (för lektorerna) Ta hänsyn till att lektorernas tid även innefattar förberedelser, utvärderingar och rapportskrivning

22 Slutsatser och rekommendationer
Rätt ”timing” - beakta viljan och lämpligheten i att göra förändringar Källa till kunskapsutveckling inom evidensbaserad praktik (jmf forskning) Uppstartsfasen tar längre tid än beräknat - skapa administrativa rutiner och lära känna varandra samt respektive arbetsområde Tre lektorer från olika institutioner och professioner - viss ökad tidsåtgång för samordning, men mervärde gällande interprofessionellt samarbete En person per profession (specialist/yrkesföreträdare med extra utbildning, gärna magisterexamen) inom verksamheten får tid i sin tjänst för utvecklingsarbete Kliniska lektorer knyts till stadsdelarna i Göteborgs Stad

23 Tack för gott samarbete!


Ladda ner ppt "Manuela Sjöström, Institutionen för socialt arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser