Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionshinderomsorgen informerar!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionshinderomsorgen informerar!"— Presentationens avskrift:

1 Funktionshinderomsorgen informerar!
Hälsa alla välkomna! Presentera mig! Nässjö kommun – Socialförvaltningen – Funktionshinderomsorgen Politisk ledning – Kommunfullmäktige – Omsorgsnämnd/Individ och familjeomsorgsnämnd

2 Funktionshinderomsorgens organisation
Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende Personlig assistans Arbete och sysselsättning

3 Funktionshinderomsorgens organisation
Camilla Nord Avdelningschef Intellektuellt och fysiskt funktionshinder Enhetschef Åse Bäcklund Marie Sundberg Benny Nilsson Lena Säleby Vakant enhetschef Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende Daniel Mannerström Inger Jansson Personlig assistans Annika Kabell-Kjaer Charlotte Iburg Maria Johansson Ingela Claesson Klara Sjöberg Arbete och sysselsättning Mats Frohm Agneta Hylander Metodhandledare Jonas Säleby Vakant metodhandledare

4 Funktionshinderomsorgens lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) SoL: är en ramlag, erbjuder skälig levnadsnivå, består av bestämmelser om rättigheter till ekonomiskt och socialt stöd, beskriver kommunens skyldigheter i förhållande till människor som vistas i kommunen, frivillighet och självbestämmande är grunden för alla insatser, Insatserna i SoL ska också utformas så att de tar tillvara individens möjligheter och vilja att förändra sin sociala situation. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS: är en rättighetslag, garanterar goda levnadsvillkor, består av 10 insatser för särskilt stöd och särskild service, är ett komplement till andra lagar, En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde. Vissa insatser omfattas även av andra lagrum (HSL, LVM etc)

5 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder
Enhet gruppbostad 1 Enhet gruppbostad 2 Enhet servicebostad Enhet stöd i vardagen

6 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder - målgrupper
Intellektuellt funktionshinder En person har ett intellektuellt funktionshinder om hon eller han har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Målgruppen omfattas också av personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Fysiskt funktionshinder En person tillhör målgruppen om hon eller han har varaktiga fysiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

7 Definition av insatsen gruppbostad
Gruppbostad Gruppbostaden är ett boendealternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig personal är nödvändig. Syftet med grupp­boendet är att vuxna personer med funktionshinder som inte klarar eget/ordinärt boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att skapa sig ett eget hem. Gruppbostaden är ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. De gemensamma utrymmena bör placeras så att de kan fungera som den samlade punkten för de boende. De bör ligga i direkt anslutning till de enskilda lägenheterna och vara lätta att nå. Ytorna bör vara så dimensionerade att alla som bor i gruppbostaden kan delta samtidigt i olika aktiviteter.

8 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder – enhet gruppbostad 1
Brynet Lanzen Mandelblomman Soldaten Agneta Hylander: presentera sig själv, definiera insatsen gruppbostad, informera om att det finns 6 i NÖ varav en är organiserad under annan chef, ange årets utmaning (planera för två nya gruppbostäder till personer med intellektuellt funktionshinder inom de närmaste åren).

9 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder – enhet gruppbostad 2
Granviksgården Skogsstugan Tranbärstigen (september 2016) Änggatan (januari 2016) Extern utförare gruppbostad Agneta Hylander: presentera sig själv, definiera insatsen gruppbostad, informera om att det finns 6 i NÖ varav en är organiserad under annan chef, ange årets utmaning (planera för två nya gruppbostäder till personer med intellektuellt funktionshinder inom de närmaste åren).

10 Definition av insatsen servicebostad
Servicebostad En servicebostad är en mellanform mellan ett helt självständigt/ordinärt boende i en egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad. I servicebostaden erbjuds den enskilde dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten, utifrån dennes behov. Servicebostaden består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade utifrån den enskildes behov och ligger samlade i samma hus. Servicebostaden består också av gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad. Antalet boende bör dock vara så begränsat att serviceboendet integreras i bostadsområdet och en institutionell boendemiljö undviks.

11 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder – enhet servicebostad
Lyftet Orkidén Södra Skogsvägen Åkershällsvägen Extern utförare servicebostad Funktionshinder- omsorgens pool Lena Säleby: presentera sig själv, definiera insatsen servicebostad, informera om att det för närvarande finns 4 i NÖ, ange årets utmaning (tillgänglighet – fysisk grundanpassning för personer med funktionsnedsättning inom servicebostad).

12 Definition av insatser som inryms inom ramen för stöd i vardagen
Avlösning Avlösning är tillfälligt övertagande av närståendes vård och omsorg om eller stöd och service till berörd individ. Boendestöd Boendestöd är bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende. Till särskilda målgrupper hör bl. a. personer med funktionsnedsättning. Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett normalt vardagsliv. Hemtjänst Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Med service avses här t. ex. praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat. I hemtjänst ingår även avlösning av anhörigvårdare. Den enskilde kan få hemtjänst t.ex. i fritidsbostad.

13 Definition av insatser som inryms inom ramen för stöd i vardagen
Korttidsvistelse Korttidsvistelse är insats i form av vistelse utanför det egna hemmet för miljöombyte och rekreation för person med funktionsnedsättning eller avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga. Korttidsvistelsen kan förläggas i korttidshem, hos stödfamilj, som lägervistelse eller som kortare kurs m.m. Kontaktperson Kontaktperson är en person som utses av kommunen med uppgift att ge icke-professionellt stöd åt person med funktionsnedsättning. Ledsagning Ledsagning är insats i form av följeslagare ute i samhället för person med funktionsnedsättning. Denna insats syftar till att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att komma ut och delta i samhällslivet, t. ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet.

14 Intellektuellt och fysiskt funktionshinder – enhet stöd i vardagen
Avlösning Boendestöd Hjälp i hemmet Korttidsvistelse Korttidshem Stödfamilj Lägervistelse Kontaktperson Ledsagning (dubbelbemanning) Benny Nilsson: presentera sig själv, definiera insatsen korttidsvistelse (i form av korttidshem, stödfamilj, lägervistelse)/korttidsplats samt ledsagning, beskriv innehållet i chefsområdet, informera om att andra chefer kommer att definiera övriga insatser, ange årets utmaning (tillskapa ett nytt team som verkställer insatsen boendestöd till personer med intellektuellt funktionshinder).

15 Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende
Enhet boendeformer Enhet stöd i vardagen Enhet missbruk, beroende och samsjukliga

16 Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende - målgrupper
Psykiskt funktionshinder En person har ett psykiskt funktionshinder om hon eller han har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå, under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning (SOU 2006:100). Riskbruk, missbruk och beroende Målgruppen omfattar personer med riskbruk missbruk eller beroendeproblem. Samsjuklighet Samsjuklighet benämns om personer som har missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom.

17 Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende – enhet boendeformer
Servicebostad Brogatan Norråsagatan Extern utförare boendeformer Ann-Sofi Martini: presentera sig själv, definiera insatsen boendestöd samt kontaktperson, beskriv innehållet i chefsområdet samt informera om åldersindelningen (man byter inte enhet när man inte är ung vuxen längre utan en ny enhet tillskapas som får ta över namnet), ange årets utmaning (tillskapa en servicebostad på Norråsagatan).

18 Stöd i vardagen Boendestöd unga vuxna Boendestöd vuxna Kontaktperson
Psykiskt funktionshinder , missbruk och beroende – enhet stöd i vardagen Stöd i vardagen Boendestöd unga vuxna Boendestöd vuxna Kontaktperson Ledsagning Gabriella Krohn: presentera sig själv, definiera särskilt boende/ordinärt boende, informera om innehållet i chefsområdet, ange årets utmaning (utifrån socialstyrelsens kritik arbeta för att tillskapa en ny servicebostad för vuxna personer med psykiskt funktionshinder).

19 Missbruk, beroende och samsjuklighet
Psykiskt funktionshinder, missbruk och beroende – enhet missbruk, beroende och samsjuklighet Missbruk, beroende och samsjuklighet Boendestöd Bostadssocial insats Case management Hem för vård och boende (2015) Provtagning Rådgivning Öppenvård Inger Jansson: presentera sig själv, definiera insatser vid riskbruk, missbruk och beroende, informera om innehållet i chefsområdet, ange årets utmaning (att rusta för fler nivåer av interna insatser för att minimera antal externa placeringar för vård och boende).

20 Enhet personlig assistans 1 Enhet personlig assistans 2

21 Definition av insatsen personlig assistans
Personlig assistans är personligt utformat stöd som ges åt person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov. Med grundläggande behov avses att sköta sin personliga hygien, inta måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning. Inom enheterna för personlig assistans verkställs insatsen till samtliga målgrupper inom funktionshinderomsorgen, det vill säga till personer med psykiska, fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

22 Personlig assistans - enhet personlig assistans 1
SFB 1:3 1:4 1:5 1:6 LSS 1:1 1:2 Åse Bäcklund: presentera sig själv, definiera insatsen personlig assistans, informera om innehållet i chefsområdet samt att poolen servar hela funktionshinderomsorgen, ange årets utmaning (resursfördelningssystem för personlig assistans).

23 Personlig assistans – enhet personlig assistans 2
SFB 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:9 Charlotte Iburg: presentera sig själv, beskriv att insatsen kan beviljas enligt SFB (ASS) och LSS, informera om innehållet i chefsområdet, ange årets utmaning (införandet av FAM/flex inom personlig assistans).

24 Personlig assistans – enhet personlig assistans 3
SFB 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:7 3:9 LSS 3:6 3:8 Maria Johansson: presentera sig själv, beskriv att brukaren väljer intern eller extern utförare samt att kommunen utför viss administration avseende extern utförare, informera om innehållet i chefsområdet, ange årets utmaning (att utveckla tidsregistrering av utförda/arbetade timmar).

25 Personlig assistans – enhet personlig assistans 4
SFB 4:1 4:2 4:4 4:6 4:8 4:11 LSS 4:5 Ingela Claesson: presentera sig själv, definiera att brukarens hem är den personliga assistentens arbetsmiljö, informera om innehållet i chefsområdet, ange årets utmaning (?)

26 Personlig assistans – enhet personlig assistans 5
SFB 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:7 LSS 5:6 5:8 5:11 Åse Bäcklund: presentera sig själv, definiera insatsen personlig assistans, informera om innehållet i chefsområdet samt att poolen servar hela funktionshinderomsorgen, ange årets utmaning (resursfördelningssystem för personlig assistans).

27 Arbete och sysselsättning

28 Arbete och sysselsättning - målgrupper
Arbetsmarknadsenhet Personer i arbetsför ålder som uppbär försörjningsstöd och som kodats arbetslös av socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Dagverksamhet och daglig verksamhet Funktionshinderomsorgens samtliga målgrupper som uppbär försörjning från Försäkringskassan, det vill säga personer med psykiska, fysiska eller intellektuella funktionshinder samt personer med missbruk och beroendeproblematik.

29 Arbete och sysselsättning – enhet arbetsmarknad
Arbetsmarknads-enhet Från ekonomiskt bistånd till egen försörjning Inskrivning Kartläggning Vägledning Intern praktik Växtcenter Sycenter Bilcenter Extern praktik Resursjobb KKA-uppdrag SE-projekt Susanne Rundqvist: presentera sig själv, beskriv arbetsmarknadsenhetens uppdrag, informera om innehåll i chefsområdet, ange årets utmaning (uppbyggnad och samarbete med TS)

30 Definition av insatserna dagverksamhet och daglig verksamhet
Dagverksamhet Dagverksamhet är bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden. Daglig verksamhet Daglig verksamhet är insats i form av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning.

31 Arbete och sysselsättning – enhet dagverksamhet /daglig verksamhet
Almenäs Snickeri Stick och sy Företagsgruppen Industrigruppen Mosshaga Norrboda Café Vipan Ett steg till Hunddagis Introduktion Mediacenter Norrboda café Transportservice Mats Frohm: presentera sig själv, definiera insatserna dagverksamhet och daglig verksamhet, informera om innehåll i chefsområdet, ange årets utmaning (3 nya lokaler och en fjärde på gång)


Ladda ner ppt "Funktionshinderomsorgen informerar!"

Liknande presentationer


Google-annonser