Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan barn och unga Västbus Samordnad individuell plan, SIP Västbus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan barn och unga Västbus Samordnad individuell plan, SIP Västbus."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan barn och unga Västbus Samordnad individuell plan, SIP http://epi.vgregion.se/vastbus Västbus

2 Lagstiftning och överenskommelser SIP och Västbus Samverkan Västbusmöte – Inför, under, mål och uppföljning, avslut och utvärdering Innehåll

3 Samverkan Barn och unga Lagstiftning och överenskommelser

4 Lagstiftning som berör samverkan Allmän skyldighet att samverka – gäller samtliga myndigheter. Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa - skyldighet för socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Skolans skyldighet att samverka finns i skollagen. Hälso- och sjukvården har skyldighet att samverka kring barn som är anhörig. Samordnad individuell plan, SIP – skyldighet för kommun och hälso- och sjukvård sedan 2010.

5 Västbus riktlinjer med riktlinjer för familjehemsplacerade barn. Gäller i hela Västra Götaland, alla verksamheter inom kommun och sjukvård som möter barn och unga inom målgruppen. Lokala/delregionala avtal mellan sjukvården och kommuner i visst geografiskt område kan finnas. Överenskommelser som berör samverkan kring barn och unga

6 Samverkan Barn och unga SIP och Västbus

7 Barnets plan Aktivitetsplan Genomförandeplan Vårdplan Handlingsprogram MVC & BVC HABILITERINGEN BUP Individ- & Familjeomsorg FÖRSKOLA Individuell plan FUNKTIONSSTÖD Åtgärdsprogram SKOLA Elevhälsa

8 Samordnad individuell plan, SIP Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i både HSL och SoL som innebär att kommun och landsting tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Reglerar samverkan för samtliga målgrupper i behov av samordnade insatser för att få sina behov tillgodosedda.

9 Samordnad individuell plan, SIP SIP är ett aktuellt verktyg när… … det behövs kompetens från flera verksamheter. … samordning efterfrågas. … ansvarsfördelning behöver klargöras. … det är svårt att få kontakt med olika parter. … insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordningsföljd.

10 Västbus Samverkan för barn och ungas bästa Regionalt övergripande riktlinje som gäller samtliga 49 kommuner och regionen. Reglerar samverkan kring barn och unga med psykisk/psykiatrisk och social problematik. Antogs 2005 och Reviderades 2012. Särskilda riktlinjer utformades och antogs för familjehemsplacerade barn.

11 Målgrupp Västbus riktlinjer Barn och unga vuxna till och med 20 år med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, som behöver tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter. Stor spridning vad gäller problemtyngd och där med behov av insatser. Riktlinjerna gäller både vid förebyggande/tidiga insatser och specialistinsatser. För barnet är det en rättighet att mötas med resurser utifrån sina behov.

12 Gäller alla offentliga verksamheter som möter barn och unga. Målgruppen är alla barn och unga mellan 0-20 år med sammansatta behov och behov av samordning. Är ett verktyg vid förebyggande, tidiga insatser och specialistinsatser. Västbus

13 Nationell lagstiftning. Gäller alla målgrupper. Gäller två huvudmän. Ingen formell tidsgräns, men tre veckor i VGR. Verksamhet kan neka till medverkan, skall dock motiveras. Regional överenskommelse. Gäller specifik målgrupp. Gäller huvudmän samt skolan som jämställd aktör. Tre veckor. Verksamhet kan EJ neka till medverkan. Mer specifik men starkare ansvar. Generell men något svagare ansvar. SIP och Västbus - vad är skillnaden?

14 Fånga upp behovet tidigt. Få en gemensam helhetsbild. Klargöra barnet och familjens resurser samt behov. Koppla resurser till behoven samt tydliggöra ansvaret för dem. Sätta tydliga mål och följa upp dem. Öka brukarens inflytande över sin vård. SIP förstärker Västbus

15 Samverkan Barn och unga Samverkan

16 För vems skull?

17 Socialtjänst MHV BVC Elevhälsa Öppen förskola BUP SiS Skola Vuxenpsykiatri Polis Ungdomsmottagning Primärvård Ungdomsverksamhet Fritidsgårdar Frivilligorganisationer HVB Tandvård Förskola Varför samverka?

18 Samverka för att barn och unga ska få rätt hjälp i rätt tid. Samhälls- ekonomiska vinster Kvalificerade insatser Gemensam kompetens Helhetssyn på barnen och dess situation Tidigt upptäckt av utsatta barn Ömsesidigt lärande

19 6 Samverkan Barn och unga Västbusmöte - När behövs Västbusmöte? - Inför mötet - Under mötet - Mål och uppföljning - Avslut och utvärdering

20 När behövs Västbusmöte? När den egna verksamheten inte ensam kan tillgodose behovet av stöd. Alla som arbetar med barn och unga kan – om familjen samtycker – initiera och kalla till ett Västbusmöte. Tillsammans med familjen, och utifrån deras behov, beslutar ni vilka som skall kallas.

21 Identifiera behov Västbus/ SIP SamtyckeKallelse Mötet + SIP Uppföljnings- möte + SIP Avsluta Västbusmöte SIP

22 Västbus - Delaktighet Familjens delaktighet ska vara centralt i SIP/Västbus-arbetet. Familjen ska ges möjlighet att vara delaktig i hela arbetet, även exempelvis vid planering av möten. Barn ska vara delaktiga utifrån ålder och mognad. Tänk på att barn kan vara delaktiga på olika sätt.

23 Kontrollera att det finns samtycke från vårdnadshavare och stäm av med familjen vilka som ska kallas. Klargör syftet med mötet redan i kallelsen. Utse någon som för barnets/ungdomens talan om de inte själva deltar på mötet. Fundera på om det behövs ett professionellt förmöte för att t.ex. reda ut ekonomiska frågor eller andra konflikter. Utse mötesledare – Det kan vara den som initierat mötet eller en oberoende part, (till exempel ett nätverkslag eller en kollega). Bestäm vem som dokumenterar, det vill säga ansvarar för att samordnad individuell plan, (SIP), skrivs. Checklista för Västbusmöten finns på http://epi.vgregion.se/vastbus Att tänka på inför Västbusmötet

24 Att tänka på under Västbusmötet Checklista för Västbusmöten finns på http://epi.vgregion.se/vastbus Beskriv syftet med mötet och klargör att sekretessen bryts. Kort presentationsrunda med klargörande av relationen till barnet/den unge. Beskriv nuläget. Fördela ordet så alla kommer till tals, i synnerhet barnet/familjen. Vilka förbättringar behöver initieras? Formulera brukarfokuserade, tidsatta och mätbara mål. Vem gör vad och när? Mötet dokumenteras i den samordnade individuella planen, samtliga får kopia av denna om ej annat anges. Sekretesshandling! Boka uppföljningsmöte. Motivera i planen om ni inte ska ses igen

25 Den samordnade individuella planen avslutas när målen är uppfyllda, när barnet/ungdomen inte längre har behov av samordnade insatser eller genom att samtycke dras tillbaka. Avslut sker genom ett gemensamt beslut vid uppföljningsmöte och med samtycke av familjen samt den unge. Dokumentera att planen avslutas. Arkivera SIP enligt verksamhetens rutiner. Västbusmöten/SIP - Avslut

26 Gör mer av det som fungerar och mindre av det som inte fungerar. Insatser pågår ibland utan att det gör någon skillnad. Sätt upp små, nåbara mål. Små vinster bygger ömsesidigt förtroende. Alla måste uppleva fördelar för att vara motiverade att delta. Bestäm smarta mål! (Specifika, mätbara, accepterade, relevanta och tidssatta.) Våga testa och utvärdera. Bättre att göra något än inget. Förändring tar tid! Sätta mål för Västbusmötet Samverkan är ett medel för att uppnå en bättre situation för barnet och familjen. Så hur vet vi om vi gjort nytta för barnet?

27 Västbusmöte - Utvärdera Exempel: Utvärdering av Västbusmöten visar att det främsta utvecklingsområdet är brukarens brist på delaktighet och inflytande. Det är inte unikt och något vi behöver bli bättre på! Har vi gjort nytta för barnet? Hur kan vi bli bättre? Vill vi bli bättre? Avvikelse?

28 Priokraven inför 2015 har lyft brukarperspektivet ännu tydligare genom att innefatta detta som grundkrav för fortsatt ersättning. Brukarens roll förstärks ” Patienter, brukare och anhörigas inflytande och delaktighet ska fortsätta utvecklas på individnivå och hur deras synpunkter på verksamhetsnivå ska inhämtas, följas upp och användas för fortsatt kvalitetsutveckling. Ny Patientlag 2015 stärker brukarens ställning Ett ökat patientinflytande har eftersträvats under många år. Patientlagen ger en möjlighet att driva på utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten.

29 När antagna överenskommelser, riktlinjer och samordnade individuella planer inte följs ska avvikelse göras. Avvikelser rapporteras till närmast ansvarig chef för åtgärd. Skriftlig avvikelserapport enligt rutin till lokal arbetsgrupp Västbus. Rutin för avvikelsehantering – http://epi.vgregion.se/vastbus Västbusmöte - Avvikelser

30 ” Bra att prata på det här sättet. Första gången vi båda (föräldrar) deltog i ett helt möte tillsammans. ” Alla fick möjlighet att prata och lyssna på varandra, det blev fler infallsvinklar än om jag själv hade pratat med en och en. Brukarröster om Västbusmöte

31 ” Jag trodde inte jag behövde delta på detta möte eftersom jag bara har hand om ”min insats”. Men det visade sig vara enormt värdefullt. Nu förstår jag mycket mer och kan bidra på ett bättre sätt. Det här hade jag inte fått inblick i utan det här mötet. ” Föräldrarna får alla kring bordet samtidigt. Förvaltningschef har klargjort att SIP-möten är prioriterade. Nyttan för mig som yrkesperson

32 Mer om SIP hos SKL/Psynk www.psynk.se http://epi.vgregion.se/vastbus Västbus Västbus arbetsmaterial: Västbus riktlinje Mall Samtycke Mall Kallelse Mall SIP Mall Avvikelser Checklista för Västbusmöte Information till familjen http://epi.vgregion.se/vastbus Arbetsmaterial och mer information

33 Har ni frågor, synpunkter eller funderingar? Hör av er till mig! sarah.wahlstrom@ale.se sarah.wahlstrom@ale.se


Ladda ner ppt "Samverkan barn och unga Västbus Samordnad individuell plan, SIP Västbus."

Liknande presentationer


Google-annonser