Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium om kompensation för privatkopiering - Svenska avgöranden Linn Morin Sandart&Partners Advokatbyrå KB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium om kompensation för privatkopiering - Svenska avgöranden Linn Morin Sandart&Partners Advokatbyrå KB."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium om kompensation för privatkopiering - Svenska avgöranden Linn Morin Sandart&Partners Advokatbyrå KB

2 Skiljedom av den 23 oktober 2012 Parter: Copyswede ek. för../. UMA-företagen Anordningarna: USB-minnen och externa hårddiskar Tvistefrågan: Om USB-minnen och externa hårddiskar är ”särskilt ägnade” för privatkopiering på det sätt som förutsätts för betalningsskyldighet enligt 26 k § URL samt, som en konsekvens härav, om UMA-företagen har en skyldighet att utge privatkopieringsersättning enligt mellan parterna ingångna avtal Skiljenämnd: Tre aktiva justitieråd (Lundius, Persson och Calissendorff)

3 Domskäl – innebörden av begreppet ”särskilt ägnade” Annan lagstiftning än URL Annan lagstiftning kan tjäna som ledning för tolkningen Att en anordning ska vara ”särskilt ägnad” åt viss användning innebär inte att annan användning är utesluten eller mindre lämpad Svenska förarbeten ”Relativt vid tolkning” av begreppet ska göras Uttrycket ska tolkas ”extensivt” EU-rätten Direktivkonform tolkning är inte nödvändig

4 Domskäl – skiljenämndens bedömningsmetoder Anordningsbaserade hållpunkter Anordningarna har den tekniska kapacitet som krävs Anordningarna är relativt användarvänliga Anordningarna är lättillgängliga på marknaden Anordningarna har sålts till överkomliga priser Användarbaserad hållpunkt Hur anordningarna används i praktiken

5 Domskäl – betydelsen av annan kopiering samt nedladdnings- och streamingtjänster Att anordningar, som är ”särskilt ägnade” för privatkopiering, ”i mycket hög grad” används även för annan kopiering kan enbart beaktas inom ramen för jämkningsregeln i 26 l § URL Förekomsten av nedladdnings- och streamingtjänster saknar betydelse för bedömningen om en anordning är ”särskilt ägnad”

6 Skiljenämndens slutsats USB-minnen och externa hårddiskar är ”särskilt ägnade” för privatkopiering jämlikt 26 k § URL

7 Svea hovrätts dom av den 30 april 2015 Parter: TeliaSonera Sverige AB./. Copyswede ek. för. Anordning: iPhones Tvistefrågan: Om iPhones är ”särskilt ägnade” för privatkopiering på det sätt som förutsätts för betalningsskyldighet enligt 26 k § URL

8 Domskälen – innebörden av begreppet ”särskilt ägnad” Förarbetena ger inte någon klar ledning för hur begreppet ska tolkas Den allmänspråkliga lydelsen ger viss ledning för hur begreppet ska tolkas Ordet ”särskilt” är kvalificerande: Anordningen ska ha egenskaper som gör den särskilt/speciellt ägnad för privatkopiering Ordet ”ägnad” innebär att anordningen ska vara lämplig för privatkopiering Stort utrymme för att tolka begreppet direktivkonformt

9 Några effekter av en direktivkonform tolkning ”Relativt vid tolkning” av begreppet ”särskilt ägnad” bl.a. mot bakgrund av ändamålet att kompensera rättighetshavare och att upprätthålla en hög skyddsnivå Ersättning ska inte utgå endast i fall skadan är obetydlig, dvs. då samtliga användare i praktiken nästan aldrig privatkopierar på anordningarna Likabehandlingsprincipen ska beaktas Anordningar som är jämförbara i den mening att de kan användas för privatkopiering ska behandlas lika, om inte sakliga skäl motiverar annat Domskälen – innebörden av begreppet ”särskilt ägnade”

10 Domskälen – bedömningsmetod Anordningsbaserade hållpunkter iPhones har den tekniska kapacitet som krävs iPhones är förhållandevis användarvänliga Användarbaserad hållpunkt Ingen ersättning om samtliga användare i praktiken nästan aldrig använder anordningen för privatkopiering (jfr obetydlig skada)

11 Domskäl – betydelsen av andra funktioner/ annan användning Att iPhones har andra funktioner än kopieringsfunktionen saknar självständig betydelse ”Begreppet särskilt ägnad ska inte tolkas som ett krav på att anordningen huvudsakligen, eller ens i hög grad, måste användas för privatkopiering” Förekomsten av streaming- och nedladdningstjänster saknar betydelse eftersom iPhones används för privatkopiering i tillräckligt hög utsträckning Att anordningar ”i hög grad” används även för annat än privatkopiering kan enbart beaktas inom ramen för jämkningsregeln i 26 l § URL

12 Svea hovrätts slutsats iPhones är ”särskilt ägnade” för privatkopiering jämlikt 26 k § URL

13 Sandart & Partners Advokatbyrå KB Besök: Norrlandsgatan 20 Box 7131, 103 87 Stockholm Tel 08-440 68 00 Sandart&Partners sandart.se Linn Morin Jur. kand. Mobil 0727 279 474 linn.morin@sandart.se


Ladda ner ppt "Seminarium om kompensation för privatkopiering - Svenska avgöranden Linn Morin Sandart&Partners Advokatbyrå KB."

Liknande presentationer


Google-annonser