Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

[EB] INSTRUKTION FÖR EXAMINATION OCH BEDÖMNING DEL 1 Nu kör vi… Webbinarium 14.9.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "[EB] INSTRUKTION FÖR EXAMINATION OCH BEDÖMNING DEL 1 Nu kör vi… Webbinarium 14.9.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet."— Presentationens avskrift:

1 [EB] INSTRUKTION FÖR EXAMINATION OCH BEDÖMNING DEL 1 Nu kör vi… Webbinarium 14.9.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet

2  Användarvänlighet  Logisk struktur  Definition av termer  Undvikande av överlappningar med andra styrdokument  Ändringar utgående från den nya organisationen 14.9.2015 [ES OCH EB] GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3  Styrelsen godkände 9.6.2015 en ny instruktion för examination och bedömning  Strukturen i instruktionen följer systematiken i ES  ”Att notera” i denna presentation = praktiska åtgärder att vidta och/eller tilläggsmaterial som tillhandahålls 14.9.2015 [EB] BESLUT Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3

4  1 § Tillämpningsområde  Alla former av examination och bedömning  2 § Offentliggörande och delgivning  Offentliggörande av resultat  Anslagstavla eller webbplats  Delgivning av beslut och handlingar  Elektroniskt förutsatt att samtycke getts i samband med terminsanmälan  I annat fall per post 14.9.2015 [EB] 1 KAP GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5  Examination  Formell prövning av inhämtade kunskaper och färdigheter med någon av akademins examinationsformer  Prövningen gäller kunskaper, färdigheter eller värderingsförmåga  Bedömning  En värdering som bygger på en examination utgående från lärandemål 14.9.2015 [EB] 3 § EXAMINATION OCH BEDÖMNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5

6  Studieprestation = resultatet av en prövning  Prestationernas omfång  Studiepoäng i heltal, minsta prestation är 5 sp, alla delbara med 5  Undantag  Externt samarbete och studentaktiviteter enligt undervisningsplanen  Godkänd prestation registreras  Kursbeskrivningen utgör grund för en studieprestation  Studieprestationen kan bestå av delprestationer  Examineras separat, registreras inte i Sture  Bör anges hur de olika delarna examineras och bedöms  Resultaten kommuniceras till de studerande  Jfr ES 18: Ska av lärarna dokumenteras i en lärplattform för att garantera studerandes rättsskydd och så att de kan kontrollera sin prestationer  Att notera: Kurser med flera inlämningsuppgifter, presentationer eller aktiviteter bör dokumenteras i Moodle 14.9.2015 [EB] 4 § STUDIEPRESTATION OCH KURSBESKRIVNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6

7  5 § Styrelsen  Beslut om examensstadga och instruktion för examination och bedömning 14.9.2015 [EB] 2 KAP AKTÖRERNA OCH DERAS UPPGIFTER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7

8  Till fakultetsrådets uppgifter hör att 1.ordna undervisningen, handledningen och examinationen och fastställa dessa i undervisningsplanen så att studerandena kan bedriva sina studier effektivt och ändamålsenligt samt så att heltidsstuderande kan avlägga examina inom den föreskrivna målsatta studietiden för examina 2.ordna examinationen ensam eller i samarbete med andra inom akademin eller utanför akademin under förutsättning att akademins regler följs 3.tillhandahålla skriftliga regler på svenska, och vid behov på engelska, på platsen och vid tidpunkten för den aktuella examinationen för alla aktörer i samband med varje examination. 14.9.2015 [EB] 6 § FAKULTETER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8

9  7 § Dekaner  godkänna avhandlingar för högre högskoleexamen.  8 § De utbildningslinjeansvariga  koordinera undervisning och examination per läsår inom utbildningslinjen i samarbete med forsknings- och utbildningsservice som har det slutliga ansvaret för schemaläggningen.  9 § De ämnesansvariga  utse tentatorer och för prestationer med flera tentatorer bland dem utse en huvudansvarig tentator 14.9.2015 [EB] 7 – 9 § Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9

10  Examinatorernas uppgift är att 1.examinera studieprestationer, studiehelheter och tillgodoräknanden inom läroämnet eller separata magisterprogram 2.utse sakgranskare för avhandlingar inom lägre och högre högskoleexamen inom läroämnet och tentamensövervakare för allmänna tentamina 3.besluta i ärenden där studerande anhållit om rätt till alternativ examination under läsårets sista period enligt ES 52 §. 14.9.2015 [EB] 10 § EXAMINATORER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11  Handledarens uppgift är att 1.göra slutkontroll av avhandlingen och ge skribenten klartecken för inlämning till plagiat-, språk- och sakgranskning [samt förvaring i publikationsarkivet, på kommande > först när nödvändiga tillstånd fåtts] 2.kontrollera plagiatgranskningens analysrapport, bekräfta godkänd plagiatgranskning och ge klartecken för språk- och sakgranskning 3.informera examinator om att sakgranskare bör utses 4.[bekräfta att uppladdning i publikationsarkivet kan utföras > på kommande] 5.överenskomma med skribenten om ett separat mognadsprov ifall sådant behövs 14.9.2015 11 § HANDLEDARE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11

12  Tentatorn  ansvarar för en enskild studieprestations examinationsuppgifter, bedömning och resultatrapportering till studieprestationsregistret.  är i regel koordinator och övervakare för kurstentamina.  Huvudansvarig tentator för prestationer med flera tentatorer  ansvarar för att examinationsuppgifter görs och räknar samman alla tentatorers resultatrapportering i form av studerandens delprestationer i en sammanfattande slutresultatrapportering i form av helprestationer till studieprestationsregistret. 14.9.2015 [EB] 12 § TENTATORER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12

13  Tentatorernas uppgift är att 1.göra examinationsuppgifter utgående från lärandemålen så att de  motsvarar innehåll, krav och arbetsmängd enligt kursbeskrivningen  stöder studerandens lärande och innehåller problemlösning och kräver reflektion över egen inlärning 2.av koordinatorn få eller själv skriva ut listor med de studerande som är anmälda till tentamen 3.kontrollera att studerandena har examinationsrätt genom att de har fullgjort de prestationer som enligt kursbeskrivningen är en förutsättning för deltagande i examination 4.meddela elektroniskt åt de studerande som anmält sig via ett elektroniskt anmälningssystem om de har fått eller nekats examinationsrätt 5.lämna uppgifterna och deltagarlistorna på överenskommet sätt till koordinatorn för en tentamen 6.kontrollera om studeranden har anmält behov av hjälpmedel och anteckna beviljad rätt att använda hjälpmedel på examinationsuppgiften 14.9.2015 [EB] 12 § TENTATORERNAS UPPGIFTER 1/2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14  Tentatorernas uppgift är att 7. meddela tentamens koordinator om eventuella överenskomna specialarrangemang för studerande med funktionshinder, eller själv ordna specialtentamen 8. avgöra om bedömningskriterierna för uppgiften har uppfyllts och bedöma hur bra lärandemålen uppnåtts enligt vitsordsskalan 9. avbryta bedömningen och anmäla studeranden för utredning om fusk avslöjas efter tentamen 10. använda deltagarlistorna som grund för elektroniska rapporteringen av resultatet 11. förvara tentamenssvaren under minst sex månader. 14.9.2015 [EB] 12 § TENTATORERNAS UPPGIFTER 2/2 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14

15  För varje tentamen finns en tentamenskoordinator  ansvarar för att tentamen anordnas på av fakultetsrådet förutsatt sätt.  Läraren eller tentator är koordinator för kurstentamen.  För allmänna, elektroniska och flexibla tentamina utses tentamenskoordinatorn av universitetsservice eller direktören för den fristående institution som anordnar tentamen. 14.9.2015 [EB] 13 § TENTAMENS- KOORDINATORER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16  Tentamenskoordinatorernas uppgift är att se till att 1.kontrollera att anmälningarna i anmälningsdatabasen eller motsvarande har kommit inom utsatt tid samt därefter skriva ut deltagarlistor och distribuera dem till tentatorerna och be om tentamensuppgifter 2.ett lämpligt utrymme reserveras för tentamen och att det finns tillräckligt med tentamenspapper 3.övervakarna är vidtalade och införstådda med arrangemangen kring tentamen 4.alla tentander får uppgifter av tentatorerna, överlämna dem samt deltagarlistor till övervakarna, samt meddela om eventuella specialarrangemang för enskilda studerande 5.tentamenssvaren samt deltagarlistor försedda med anteckning om närvaro förmedlas till tentatorerna utan dröjsmål 6.meddela tentator om någon tentand blivit utan tentamensuppgifter eller om elektronisk tentamen inte har kunnat genomföras samt vidta åtgärder för förnyad tentamen inom en vecka 7.vidta åtgärder för att tentand som blivit utvisad för misstänkt fusk eller störande beteende anmäls för utredning inom tre dagar 14.9.2015 [EB] 13 § TENTAMENS- KOORDINATORER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 16

17  För varje tentamen finns en eller flera övervakare.  Läraren eller tentator är övervakare för kurstentamen.  För allmänna tentamina utses övervakaren i regel bland den undervisande och forskande personalen av examinator eller direktören för den fristående institution som anordnar tentamen.  För elektroniska och flexibla tentamina utses övervakaren av universitetsservice eller direktören för den fristående institutionen. 14.9.2015 [EB] 14 § TENTAMENS- ÖVERVAKARE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 17

18  Övervakarens uppgift är att se till att 1.akademins och fakultetsrådets regler för tentamina efterföljs såsom att övervaka att fusk inte sker och att arbetsron upprätthålls 2.vid tentamens start muntligt meddela att all kommunikation mellan studerandena är förbjuden, att mobiler och därmed jämförbar elektronik inte får användas och ska vara avstängda och ange plats för var dessa ska lämnas vid inträde i utrymmet 3.få utskrivna deltagarlistor på dem anteckna närvaro under tentamen 4.få examinationsuppgifter, dela ut både dem och godkänt uppgiftspapper, kontrollera studerandes rätt till hjälpmedel eller specialarrangemang och när alla fått sina uppgifter meddela tentamens start och avslutning genom att ange klockslag 5.när tentamen är avslutad samla in svaren, och enligt vad som finns angivet på tentamensuppgifterna också dem, kontrollera studerandes identitet, överlämna svaren och deltagarlistorna till koordinatorn och samtidigt meddela om någon blivit utan uppgifter eller om någon blivit utvisad för misstänkt fusk eller störande beteende. 14.9.2015 [EB] 14 § TENTAMENS- ÖVERVAKARE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18

19  Sakgranskare av en avhandling för lägre eller högre högskoleexamen inklusive mognadsprov kan vara en person som har avlagt minst högre högskoleexamen och som utses av examinator.  Sakgranskningen för en avhandling för  lägre högskoleexamen görs av en person som kan vara handledaren.  högre högskoleexamen görs av två personer, varav den ena kan vara handledaren, för den aktuella avhandlingen.  Sakgranskarens uppgift är att 1.avgöra om bedömningskriterierna för avhandlingen och mognadsprovet har uppfyllts 2.för avhandling och mognadsprov för lägre högskoleexamen bedöma hur bra lärandemålen uppnåtts enligt vitsordsskalan och svara för att resultatet registreras i studieprestationsregistret 3.för avhandling och mognadsprov för högre högskoleexamen bedöma hur bra lärandemålen uppnåtts och ge var sitt eller ett gemensamt skriftligt utlåtande och i det föreslå ett vitsord enligt vitsordsskalan. 14.9.2015 [EB] 15 § SAKGRANSKARE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20  Språkgranskare av en avhandling och ett mognadsprov ska vara en person som har avlagt minst de fördjupade studierna i det aktuella språket  utses av chefen för språkcentret eller i språkämnena av läroämnets examinator.  Språkgranskarens uppgift är att  bedöma språket enligt vitsordsskalan godkänd/underkänd.  Tidsgränserna följer ett rullande system som fastställs av fakulteten i samråd med språkcentret. 14.9.2015 [EB] 16 § SPRÅKGRANSKARE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20

21  Examinationsformerna  synliggör hur formell prövning sker.  examinationen har en omfattning som tar hänsyn till den studieprestation som examineras.  formerna och deras omfattning ska alltid finnas i kursbeskrivningarna, vilka ingår i akademins undervisningsplaner.  Examinationen kan vara uppbyggd  av flera delar  med olika examinationsformer  för att på bästa sätt kunna pröva om lärandemålen har uppfyllts. 14.9.2015 [EB] 3 KAP EXAMINATION 17 § FORMER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21

22  Vid akademin finns följande examinationsformer: 1.Skriftlig uppgift: avhandling för lägre eller högre högskoleexamen, mognadsprov, uppsats, övningsuppgift, rapport, portfölj, inlärningsdagbok, hemtentamen eller annan skriftlig studieprestation som lämnas in. 2.Muntlig uppgift: föredrag, presentation, muntlig tentamen/förhör eller annan muntlig studieprestation 3.Skriftlig tentamen: ordnas i ett reserverat utrymme, varav a. Kurstentamen: ordnas under/i slutet av en kurs och läraren ger vid kursstarten information om kurstentamen b. Allmän tentamen: erbjuds samtidigt för flera olika kurser och är fyra timmar lång c. Elektronisk tentamen (e-tent): ordnas i ett specialinrett utrymme, där tidpunkt kan väljas individuellt inom vissa ramar. d. Flexibel tentamen (flextent) för studerande med specialbehov: ordnas i ett reserverat utrymme som garanterar studeranden ostördhet, längre tidsgränser eller som vid behov utrustas med dator eller annan specialutrustning 14.9.2015 [EB] 17 § EXAMINATIONS- FORMER 1/3 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23 4. Obligatorisk aktivitet av studerande: närvaro obligatorisk eftersom prövning av kunskaper och färdigheter sker fortlöpande under varje tillfälle, t.ex. gruppundervisning, seminarium, laborationer, fältarbete, övningar 5. Tillgodoräknande: process för prövning av sådana kunskaper och färdigheter som studerande förvärvat inom studier eller på annat sätt, antingen före eller efter antagning till nuvarande studier och som studerande önskar använda för avläggande av examen vid akademin 6. Alternativ examination: ifall vägande skäl föreligger kan den studerande ansöka om att få avvika från de i kursbeskrivningen fastställda examinationsformerna eller - tidpunkterna. Ansökan görs i samråd med egenläraren och de berörda lärarna och inlämnas till examinator. I anhållan anges önskemål om alternativ examinationsform, rätt att avvika från det stipulerade antalet tentamenstillfällen eller stipulerad inlämningstid. (ES 52) Gäller för a. Studerande som inte har avklarat hela eller delar av sina studieprestationer enligt sin personliga studieplan för läsåret och som önskar avklara dem under läsårets sista period b. Studerande som önskar avklara studieprestationer utanför läsårets perioder 14.9.2015 23 [EB] 17 § EXAMINATIONS- FORMER 2/3 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

24 7. Komplettering av partiellt godkänd examination: studerande som deltagit i tentamen eller inlämnat en uppgift inom korrekt tidsgräns, men inte blivit godkänd i sin helhet eller som missat en obligatorisk aktivitet, kan av tentator ges möjlighet att komplettera examinationen inom en ny tidsgräns. Kompletteringen ska gälla lika för den aktuella examinationsuppgiftens alla partiellt godkända studerande, vara kopplad till lärandemålen och stå i proportion till den arbetsinsats för studerande som gällde för den ursprungliga uppgiften 8. Höjning av vitsord av redan godkänd examination: studerande som blivit godkänd i examination, men som strävar efter ett högre vitsord kan delta i förnyad examination förutsatt att det a. för en skriftlig tentamen finns kvar någon av de minst tre möjligheterna b. för en uppgift eller aktivitet av tentator ges rätt till komplettering inom en ny tidsgräns, där kompletteringen ska gälla lika för alla studerande, vara kopplad till lärandemålen och stå i proportion till den ursprungliga arbetsinsatsen. I regel ges alltid en möjlighet att höja vitsordet för en uppgift eller aktivitet. 14.9.2015 [EB] 17 § EXAMINATIONS- FORMER 3/3 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 24

25  Tentatorn uppgör examinationsuppgifter utgående från lärandemålen så att  de motsvarar innehåll, förkunskapskrav, arbetsmängd  hjälpmedel som alla får använda noteras enligt vad som står i kursbeskrivningen  de ska stöda studerandens lärande och företrädelsevis innehålla problemlösning och reflektion över egen inlärning.  Tentatorn antecknar eventuella hjälpmedel och specialarrangemang på examinationsuppgiften.  Studeranden får behålla beskrivningen av examinationsuppgifterna efter examinationstillfället om inte annat anges på uppgiften.  Examinationssvaret vid skriftliga tentamina förses endast med studerandens matrikelnummer och inte med namn.  Undantag gäller studerande inom det öppna universitetet eftersom de saknar matrikelnummer. Identiteten kontrolleras alltid vid examination. 14.9.2015 [EB] 18 § EXAMINATIONS- UPPGIFTER OCH -SVAR Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 25

26  Akademins examensspråk är svenska.  I examensstadgan bestäms om användning av andra språk än svenska vid examination.  Att notera: ES Bilaga 3 innehåller undervisnings- och examinationsspråket. 14.9.2015 [EB] 19 § EXAMINATIONSSPRÅK Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 26

27 14.9.2015 [ES] BILAGA 3, EXEMPEL Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 27

28  Fakulteterna  ordnar examination  under det aktuella läsåret om kursen hålls på eller en uppgifts tidsgräns är på hösten  under det aktuella kalenderåret om kursen hålls på eller en uppgifts tidsgräns är på våren  fastslår minst tre tentamensmöjligheter för alla skriftliga tentamina och offentliggör dem på webben  studerandens tre möjligheter räknas utgående från de fastslagna datumen 14.9.2015 [EB] 20 § TIDPUNKTER OCH TIDSGRÄNSER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 28

29  Tentator  fastslår en tidsgräns för skriftliga och muntliga uppgifter, kompletteringar eller höjningar av vitsord,  fastslår i vilken form och till vem uppgiften inlämnas och offentliggör reglerna på webben, i kursbeskrivningen eller i samband med start för undervisningen.  Tidsgränser för skriftliga uppgifter bör definieras och informeras de studerande i god tid före kursstart om inlämning förutsätts inom den första veckan.  Den som tar emot en skriftlig uppgift antecknar datum för inlämnandet på handlingen  Studeranden förvarar en kopia av handlingen till den bedömts och registrerats  kan om särskilda skäl föreligger förlänga en tidsgräns så att alla studerande har samma rättighet för den aktuella prestationen.  Efter de av fakulteten och tentatorerna fastslagna tidsgränserna erbjuder fakulteterna inte mera examination för den aktuella kursen eller skriftliga uppgiften  Studeranden bör inleda en ny kurs eller följa en ny tidsgräns för skriftlig uppgift följande gång den ordnas.  Tentator kan tillåta undantag, dock så att alla studerande har samma rättigheter och skyldigheter. 14.9.2015 [EB] 20 § TIDPUNKTER OCH TIDSGRÄNSER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 29

30  Studerande har rätt att delta i examination under  förutsättning att de:  visar att de är inskrivna och närvaroanmälda under den aktuella terminen och bestyrker sin identitet  anmäler sig i regel senast åtta dagar på förhand på det sätt som framgår av kursbeskrivningen och samtidigt anmäler om eventuella behov av hjälpmedel eller specialarrangemang  har fullgjort de prestationer som enligt kursbeskrivningen är en förutsättning för deltagande i examination  högst två gånger tidigare anmält sig till den aktuella examinationen, eller gällande e-tent högst två gånger tidigare påbörjat den  vid elektronisk anmälan fått ett elektroniskt meddelande om de har fått tentamensrätt och svar gällande eventuella hjälpmedel eller specialarrangemang eller på annat sätt kommit överens om och erhållit tentamensrätt. 14.9.2015 [EB] 21 § STUDERANDES ANMÄLAN OCH DELTAGANDE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 30

31  En studerande nekas rätt att genomgå en examination,  till vilken studeranden redan anmält sig, eller gällande e-tentamen påbörjat den, tre gånger.  då studeranden inte har fullgjort de prestationer som enligt kursbeskrivningen är en förutsättning för att få genomgå denna examination.  Studerandena ska ges tillträde till ett tentamensutrymme senast vid den tidpunkt då tentamen ska börja.  En studerande  som anländer mer än 15 minuter försenad till tentamen får inte tentera.  får avlägsna sig tidigast 45 minuter efter att tentamen inletts.  I annat fall underkänns tentamen oprövad.  Kan av särskilda skäl avlägsna sig för en kort stund, men i regel tillsammans med en övervakare.  Den tid som har anslagits för tentamen får inte överskridas om inte annat följer av EB 22 §.  Om en studerande trots korrekt anmälan vid tentamen har blivit utan tentamensuppgifter, om elektronisk tentamen inte har kunnat genomföras på grund av tekniska problem eller om tentamen har avbrutits p.g.a. oförutsebara omständigheter ska studerandena beredas en ny examinationsmöjlighet snarast möjligt, senast dock inom en vecka.  Undantag gäller för sommartentamen, där ny möjlighet ges först efter 1.9. 14.9.2015 [EB] 21 § STUDERANDES ANMÄLAN OCH DELTAGANDE, FORTS. Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 31

32  Hjälpmedel får användas vid examination om denna rätt anges i kursbeskrivningen eller på examinationsuppgiften.  Studeranden har rätt att vid en examination som inte gäller språk använda språklexikon, om inte annat anges i kursbeskrivningen.  För varje examination är det tillåtet att erbjuda möjlighet att besvara uppgifterna på av akademin godkänd dator.  Mobiltelefoner eller därmed jämförbar elektronik får inte användas under examination, utan lämnas på angiven plats.  Undantag är om de är angivna som tillåtna hjälpmedel för ifrågavarande examination. 14.9.2015 [EB] 22 § HJÄLPMEDEL Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 32

33  Examination för en studerande med funktionsnedsättning ordnas så att skillnaden mellan studeranden och övriga studerande utjämnas utan att avkall ges på kvalitetskraven vid examinationen.  Studeranden bör i god tid informera om behov av specialarrangemang.  Studerande med funktionsnedsättning ska erbjudas flexibel tentamen, alternativ examination eller komplettering m.m. enligt EB 10 §.  Specialarrangemang för tentamina bör i god tid meddelas tentamensövervakaren. 14.9.2015 [EB] 23 § STUDERANDE MED FUNKTIONS- NEDSÄTTNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 33

34  44 § Denna instruktion träder i kraft 1.8.2015.  Samtidigt upphävs Instruktion för examination och bedömning som styrelsen fastställt 8.12.2009 och 29.1.2013. 14.9.2015 [EB] 7 KAP IKRAFTTRÄDANDE Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 34

35 14.9.2015 KRITERIER FÖR GOD LÄRANDEMILJÖ  Alla utbildningslinjer gjorde självvärdering hösten 2014 med Auditeringshandboken som grund > god praxis  Kriterierna för god lärandemiljö utgör grund för det fortsatta arbete vid alla utbildningslinjer  Bygger på cirkelmodellen planering > genomförande > uppföljning och utvärdering av undervisning och utbildning Rektors beslut 10.6.2015 www.abo.fi/beslutwww.abo.fi/beslut Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 35

36 14.9.2015 GOD LÄRANDEMILJÖ: EXAMINATION OCH BEDÖMNING  Bedömningskriterier, vad som bedöms:  7.1. Examinationsformer och uppgifter som stöder inlärning  7.2. Bedömningskriterier och bedömningsgrunder  7.3. Lärarens feedback på övningsuppgifter och tentamina  Bedömningsgrunder, hur bra?  Inledande > under utveckling > inarbetade  7.1. Ett mångsidigt utbud av pedagogiskt väl uppbyggda former av examination. Lärarna stöds i att planera och förverkliga examinationsuppgifter och examinationen.  7.2. Det finns dokumenterade rekommendationer för formulering av lärandemål och examination och bedömning. Bedömningskriterierna är tydligt uppräknade och vissa bedömningsgrunder för vitsorden finns. En stor del av kurserna har tydligt utskrivet hur viktningen inför slutvitsord uträknas. Studerande uppmuntras att ansöka om tillgodoräknande av tidigare förvärvat relevant kunnande och färdigheter.  7.3. Läraren ger feedback på alla övningsuppgifter och tentamina genom att dessa ges tillbaka åt studenten försedda med vissa kommentarer. Studerande medvetandegörs hur man vid behov kan begära rättelse. Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 36

37  Under hösten 2015 hålls fem webbinarier om de nya bestämmelserna och SKU-resultatet:  7.9.2015 Ändringar i ES: mognadsprovet, språkgranskningen samt utbildningslinjeansvarigas uppgifter  14.9.2015 EB: examinationsformer, examinationsrätt, tidsgränser för examination  28.9.2015 EB: tillgodoräknande, bedömning, bedömningskriterier, bedömningsgrunder  12.10.2015: Kriterier för god lärandemiljö  26.10.2015: SKU2015: resultatrapport om studerandes erfarenheter av studierna och studielivet  Rapport www.abo.fi/student/sku_rapporterwww.abo.fi/student/sku_rapporter  Se närmare http://www.abo.fi/personal/lunchseminarier.http://www.abo.fi/personal/lunchseminarier  Våren 2015 hölls fyra webbinarier om ES  Se inspelningar www.abo.fi/personal/videoseminarierwww.abo.fi/personal/videoseminarier 14.9.2015 WEBBINARIESERIE HÖSTEN 2015 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 37

38  Styrdokument om utbildning för personal och studerande  Examensstadga (ES)  Instruktion för examination och bedömning (EB)  Definition av god lärandemiljö  Direktiv för hantering av fusk och plagiat  Anvisningar  Blanketter för begäran om rättelse  http://www.abo.fi/personal/stuforf http://www.abo.fi/personal/stuforf  http://www.abo.fi/student/regler http://www.abo.fi/student/regler 14.9.2015 [ES OCH EB] INFORMATION Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 38


Ladda ner ppt "[EB] INSTRUKTION FÖR EXAMINATION OCH BEDÖMNING DEL 1 Nu kör vi… Webbinarium 14.9.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning/lärandestödet."

Liknande presentationer


Google-annonser