Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppgift 1: Detta vill jag veta om kreativitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppgift 1: Detta vill jag veta om kreativitet"— Presentationens avskrift:

1 Uppgift 1: Detta vill jag veta om kreativitet
Skriv ner 10 frågor som du vill ha svar på kopplat till kreativitet. Frågorna får gärna vara oväntade/”knäppa”, men samtidigt vara intressanta för oss att få svar på eller att diskutera. Känn dig gärna lite busig! Ca 1 min.

2 Uppgift 2: Kreativitetstekniken ”Tio frågor”
Fundera ut ett autentiskt problem. Formulera om problemet 10 gånger. Försök gör 10 så olika omformuleringar som möjligt. Välj nu ut det problem av de 11 som du tycker är viktigast att jobba vidare med. Delge frågor i ett formulär. Se ett exmpel på bloggen.

3 Syftet med övningen: Låta er använda divergent tänkande (DT).
Divergent tänkande är inte inriktat på bästa och rätta svaret, utan på att hitta * många svar (fluency) * olika slags svar (flixibility) * oväntade svar (originality) (* och ev utvecklade svar (elaboration))

4 Rhodes fyra-p-modell Från ”An Analysis of Creativity” (1961)
Utifrån 40 definitoner om kreativitet skapade Rhodes en metateori om kreativitet. Kreativitet kan ta fasta på en eller flera av följande P:n. 1. Person 2. Process 3. Produkt 4. Press (= plats, miljö) Kommentar Press är en metafor för att säga att skapande inte sker i ett vacuum.

5 6p-modellen Rhodes 4p:n har utökats med 2 till, nämligen potential och påverkan (persuasion) Se bloggexempel på påverkan/persuasion. Källa: Brodin m.fl. (2014): Kreativitet – teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Liber. s. 14.

6 En definition av kreativitet Brodin, Carlsson, Hoff, Rasulzada, 2014
Kreativitet är förmågan att skapa en produkt, idé, eller process, som är ny och nyttig, oavsett (…) domän… (s. 11) Inom vetenskap: ny och relevant Inom konst och litt: ny och värdefull Inom organisation: nyttan betonas mer än nyheten. (s. 31)

7 Amabiles definition av kreativitet Från Creativity in context (1996)
Kommentar Har produkt- fokus ”Kreativitet är en ny och lämplig respons på en heuristisk uppgift”

8 Heuristiska uppgifter
Andra namn: ”ill structured or open tasks” Tre kategorier 1. Lösningsmetod saknas men önskvärt resultat är angivet. (Ex: Inom tio år ska en amerikan stå på månen.) 2. Metod är angiven men resultatet är öppet. (Ex: Klassrådsdiskutera om ev klassresa.) 3. Både metod och resultat är öppna. (Ex: En social aktivitet för er personalgrupp.)

9 En dag i skolbänken Jag satt en dag i en skolbänk.
Spanade efter algoritmiska och heuristiska uppgifter. Hela dagen ägnades åt uppgifter som hade ett rätt svar och som skulle lösas med en angiven metod. Ett undantag: Hur ska ni redovisa er prao? (10 sekunder) Främjar en sådan dag elevers kreativitet?

10 Utvecklingstips: Öppna upp dina uppgifter
Ta en lektionsplanering och fundera över vilka slutna/algoritmiska uppgifter och vilka heuristiska/öppna uppgifter den innehåller. Jobba om planeringen så att den innehåller något moment eller någon uppgift där eleverna måste söka sig fram till antingen lösningsmetod eller resultat på egen hand. Presentera i par för varandra vad ni gjort!

11 Kreativitet och innovation West och Rasulzada (2014)
”…omöjligt att separera dem…” (s. 395) ”…innovation (…) det praktiska genomförandet av kreativa idéer, ofta i ett organisations-sammanhang. (s. 395) I Brodin m.fl. (2014): Kreativitet - teori och praktik ur psykologiska perspektiv

12 Divergent produktion enl. Guilford Personality, 1959.
Divergent produktion (DP) eller tänkande (DT), i motsats till konvergent tänkande, handlar om att kunna ge många möjliga svar, i stället för det rätta eller bästa svaret. DP består av 4 delar: Flöde = många svar Flexibilitet = olika slags svar Originalitet = ovanliga svar Elaboration = utvecklade svar Kommentar Har personfokus. Används i ”Unusual uses-testet”. Hur kan man använda en tegelsten?

13 Sternberg & Lubarts investeringsteori ”An investment theory of creativity and its development” (1991) Kommentar Har person- fokus. ”By low and sell high!” Högt värderade idéer har låg potential för värdeökning. Lågt värderade idéer har hög potential för värdeökning. Lågt värderade idéer har alltså högst utvecklingspotential för kreativ ansträngning. Se exempel på min blogg.

14 Amabiles komponentmodell Creativity in context (1996)
1. Inre motivation 2. Domän- färdigheter 3. Kreativitets- färdigheter Kreativ process Kommentar Har person- fokus. Obs! Detta är ett utsnitt ur ett större modellbygge. Se pdf s9.

15 Wallas fyra steg i en kreativ process Från ”The art of thougt” (1926)
1. preparation 2. inkubation 3. illumination 4. verifikation Kommentar * Har fokus på det undermedvetna. * Tänkte att processen är linjär.

16 Sawyers åtta steg i en kreativ process Från Explaining creativity (2011) och Zig zag (2013)
1. Finn problemet Fråga 2. Skaffa dig kunskap Lär 3. Samla relaterad info Se 4. Inkubation Lek Generera idéer Tänk 5. 6. Kombinera idéer Foga Välj ut de bästa idéerna 7. Välj Uttryck idéerna 8. Gör Kommentar * Processen sker ickelinjärt och flera steg sker ofta samtidigt.

17 Uppgift 8: Var inkuberar du?
Fundera över när och var du inkuberar, alltså när du befinner dig i ett avslappnat tillstånd och dina idéer kommer fram av sig själva! Sätt er i par och berätta för varandra. ( IBM:s kanske viktigaste innovatör kläcker sina idéer i swimmingpoolen. Så IBM byggde en pool åt honom i anslutning till hans kontor.)

18 historiska genombrott
Kaufman & Beghetto 4c-modell Beyond Big and Little: The four C Model of Creativity (2009) Mini-c= ”den nya och meningsfulla tolkningen av upplevelser, handlingar och händelser” Hämtat från “Toward a Broader Conception of Creativity: A Case for “mini-c” Creativity” av Beghetto och Kaufman I Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts Copyright 2009. mini-c- kreativitet = individens tolkande lilla-c-kreativitet vardags-kreativitet pro-c-kreativitet expert-kreativitet Stora-C-kreativitet historiska genombrott

19 Csikszentmihalyis systemteori I The nature of creativity av Sternberg (red, 1988)
Kreativitet uppstår i ett system med tre komponenter. Person Domän Fält

20 Hur kan du främja dina elevers kreativitet?
15 svar på bloggen.


Ladda ner ppt "Uppgift 1: Detta vill jag veta om kreativitet"

Liknande presentationer


Google-annonser