Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt kompetens gör skillnad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt kompetens gör skillnad"— Presentationens avskrift:

1 Rätt kompetens gör skillnad
LAVI solution Rätt kompetens gör skillnad

2 LAVI solution LAVI gruppen är experter på entreprenöriell utbildning / lärlingsutbildning. Här följer de parametrar som LAVI-gruppen utgår från när vi bygger utbildningar på uppdrag åt företag eller skolhuvudmän.

3 LAVI-solution - entreprenöriell utbildning är utgångspunkten
Hur utvecklar vi entreprenöriella förmågor? Läroplanen: Forma eleverna till kritiskt självständigt tänkande individer (Entreprenörer/problemlösare?) Entreprenörskapets huvudingredienser: Självförtroende, initiativförmåga, helhetsperspektiv Ett kvalitativt yrkesutbildningsupplägg måste därför: Vara så holistiskt som möjligt Skapa mycket tid/moment/projekt/elev (Att lyckas bygger självförtroende och skapar initiativförmåga) Möjliggöra att varje elev i så hög grad som möjligt blir sedd och kan utvecklas individuellt.

4 Formen skapar entreprenören
Yrkesutbildningen styrs mot ”reella” arbetsuppgifter, eller meningsfulla projekt. Yrkesutbildningens innehåll speglas av den föränderlighet ett arbetsliv präglas av. = Positiv osäkerhet = Flexibla och anpassningsbara elever Schemat möjliggör en undervisning där eleverna i största möjliga mån styrs mot vanligt förekommande arbetsuppgifter. Traditionella skolperspektiv vänds > Konstruerad praktisk och teoretisk undervisning blir ett komplement till den utveckling och utbildning som kommer per automatik med de utmaningar verkligheten erbjuder varje dag.

5 Innehåll Utbildningsinnehållet ska kunna mätas i såväl utbildningsnytta som i reell nytta. Det som görs i yrkesutbildningen bör med andra ord som sämst vara en direkt spegel av verkligheten och som bäst en del av verkligheten. Målet är att göra utbildning för 1 + minst 1 person till! Det mest effektiva formen för entreprenöriell utbildning år 2015 erbjuds genom gymnasial lärlingsutbildning. Inom ramen för gymnasial lärlingsutbildning kan bransch- och sektorsinriktade yrkesutbildningar byggas till unika kvalitetsmål och härigenom göra skillnad i Utbildningssverige.

6 LAVI gruppens lärlingsutbildingar
Bygger alltid på en gedigen behovsinventering – en förutsättningsanalys av aktuell bransch. Tar alltid hänsyn till aktuella branschers behov och förutsättningar vid utbildningsuppbyggnad

7 På detta sätt involveras och engageras alla aktuella parter i tänkt utbildningssatsning redan från start! Kan ett aktivt bransch/programråd tillsättas vilket är avgörande för utfallet (rätt personer) Kan vi genomtänkt arbeta med APL-utlägg då vi vet svaret på hur flexibel aktuell huvudman/skola är kopplat till branschens önskemål och behov. Vet vi vilka kvaliteter skolan måste kunna garantera och vilka kvaliteter företagen vill åt? Vet vi vad sektorns företag ställer upp på / vad näringen kan bidra med! Vet vi vilka förkunskaper eleverna behöver i nnan de skickas ut?

8 LAVI solution utgår från följande modell
Utbildning Analys Upplevelse Nyckeltal

9 Harmoni mellan krav och kompetens
Flytzon

10 Modellerna genererar en modern pedagogik
Långsiktigt teoretiskt upplägg Realtidsteori Ett flexiblare och mer individuellt upplägg! Hollistiskt förhållningssätt Utbildningens beståndsdelar

11 Och andra krav på personalfunktioner
Koordinatorns funktion Underlättar yrkeslärarens jobb och fungerar som bollplank Hanterar i första hand frågor av ickepedagogisk karaktär Granskar arbetsmiljön på företag Arbetar mot såväl mentor, yrkeslärare och företag Håller sig uppdaterad om nyheter i aktuell bransch Garanten för att utbildningen speglar samtid och framtid Kvalitetssäkrar APL:n och arbetar med företagsanskaffning och kontraktering. Är en viktig del i elevvården. Koordinatorn blir ofta en viktig person för eleven.

12 Yrkeslärarens funktion – ett pedagogiskt proffs
Kontakten med företagen fokuserar helt på elevens utbildningsutveckling! Finns med kontinuitet på företaget för att uppdatera sig om hur det går för eleven. Genomför trepartssamtal, följer upp elevens utveckling i matriser och undervisar ev vid tillfällen på företaget. Ansvarar för elevens grundutbildning – den som krävs för att fungera ute. Planerar och genomför elevens teoretiska utbildning Är den som vet hur länge en elev kan vara kvar på ett företag och jobbar nära koordinator som i sin tur öppnar för nya praktikplatser. Är ansvarig betygssättare.

13 LAVI solutions detalj- och strukturplanering
Inför uppstart av en utbildning måste vissa strukturella förutsättningar finnas på plats. Personal och roller i en organisation har vi redan beskrivits och dessa bör klargöras och vara inarbetade innan utbildningsstart. Lika viktigt är förutsättningarna i schema och timplaner samt att de ämnen man vill använda sig av för att bygga elevernas studieplaner finns nedbrutna i matriser. Öppna timplaner är förutsättningen för ett individuellt upplägg Bedömningsmatriserna rättssäkrar elevens utveckling men blir också ett avgörande verktyg för realiseringen av elevens studieplan. Schemat blir intressant då det ska möjliggöra halva tiden i APL och samtidigt ge förutsättningar för kvalitet både i teori och praktik.

14 Bedömningsmatriser Måste byggas upp efter en idé involverade personer i en verksamhet tror på. Holistik – Om verkligheten erbjuder helheter ska vi också förhålla oss till dessa i bygget av matriser och uppföljningsverktyg. Effektivitet – Utvärderingarna tar tid – administrationen av matriserna måste därför vara så enkel som möjligt för yrkesläraren. Matriserna ska kunna användas för två syften: Planering och utvärdering. BFL = Bedömning för lärande = modern och attraktiv pedagogik.

15 Timplaner Ingen arbetsplats är den andre lik.
Timplanerna måste därför planeras på sådant sätt att de kan förlängas. Yrkeslärarens planering bör i grunden styra timutlägget i olika kurser men om arbetsplatsers olikheter innebär att de praktiska kunskapsmålen i olika kurser färdigställs vi olika tillfällen, bör timplanen förlängas så att elever som inte nått de praktiska målen än får chansen att färdigställa dem. Viktigt i sammanhanget blir att följa reglerna för hur kurser som bygger på varandra får/ska betygsättas.

16 Schemat Hur vill den bransch som involveras att upplägget ska vara?
Vad kan tillgodoses på en APL-plats och vad fungerar absolut inte att genomföra på en arbetsplats? Vilka förberedande kunskaper behövs innan en lärling kan släppas ut? Hur planeras schemat efter detta? Vad ska schemat konkret kunna möjliggöra? Vilka kunskaper är eftersträvansvärda. Behovsanalysen ger svaren

17 Att göra inför uppstart
Utse ett branschråd/programråd Utse en koordinator/APL samordnare med ett tydligt uppdrag. (Initialt LAVI + i förlängning huvudman alternativt företag) Bygg utvärderingsverktyg tillika planeringsverktyg (Matriser). Verktygen kopplas till LAVI competence – möjliggör kvalitativa mätningar och visuella bilder över elevens utveckling mot såväl förordningens mål och betygskriterier som mot önskvärda branschkunskaper. Skapa kontrakt Jobba in idén hos personalen. Frågan är inte om ni ska göra det utan hur! Aktuella yrkeslärare ska se det som ett ärofyllt uppdrag!! Sätt upp en gemensam målbild. Vad är slutmålet för eleverna? Vad står vår utbildning för? Vad garanterar vi? Hur vill/ska vi arbeta för att nå målet? (Tankarna realiseras i ett produktblad)

18 Förankra målet i aktuell näring
Förankra målet i aktuell näring! Näringen ska alltid veta vad de får ut och ”garanteras” genom ett samarbete! Mål byggs så att de är av sådan karaktär att de kan efterlevas. Kund ska alltid kunna vara det de förmedlar! Ta fram timplansförslag. Vad gäller för praktikanskaffning? Koordinators roll, elevens roll? (Eleven bör inte få skaffa plats själv) Hur ska utbildningen marknadsföras? Vilka elever letar vi efter? Planera för hur elever initieras. Vad behöver eleverna leva efter för att inte bli praktikplatsbrännare?

19 Skolverket involveras i tänkt process. Goda förebilds-exempel studeras.
Som grund för uppbyggnad av tänkt utbildningen, genomförs behovs- och gapanalys på aktuell bransch Analysresultat återkopplas till ansvarig huvudman Utbildningssatsningen arbetas in hos aktuell näring och hos huvudman Studieplaner och timplaner byggs och anpassas efter utbildningens tänkta exklusivitet Rättssäkringsverktyg/matriser skapas för utvärdering av yrkeskurser – ska kunna kopplas mot visuellt system. Loggboksverktyg och verktyg för självvärdering konstrueras och kopplas till LAVI competence 3 månader Två månader

20 Programråd konsulteras/byggs och sätts in i uppdrag.
Tänkta APL-platser i aktuell region kontaktas och initieras om kommande uppdrag. System för digital handledarrapport tas fram. Rapport och uppföljning av uppbyggt utbildningskoncept. Ev. revidering. LAVI-gruppen skapar på uppdrag och i samverkan med huvudman, ett schema som skapar en win-win-situation En Koordinator/yrkeslärare anställs 2 månader Tre månader

21 ? ? Två månader Uppföljning och ev fortsatt behov??
Schemautlägg över tre år färdigställs. Produktblad över utbildningen tas fram. LAVI-gruppen färdigställer det sista i utbildningen så att den är klar att marknadsföra till höstens gymnasiemässor.

22 Sammanfattning LAVI gruppen bygger genom verktyget LAVI solution effektiva lärlingsutbildningar men även andra typer av entreprenöriella utbildningar åt företag och skolhuvudmän. Presentationen ägs av LAVI gruppen AB och får inte användas av andra aktörer utan skriftlig tillåtelse av LAVI gruppen AB Är ni intresserade av LAVI gruppens hjälp avseende att starta eller bygga upp lärlingsutbildning eller annan kvalitativ yrkesutbildning är ni välkomna att kontakta VD Hannes Nordgren. Kontaktuppgifter finner ni under rubriken kontakt på hemsidan.


Ladda ner ppt "Rätt kompetens gör skillnad"

Liknande presentationer


Google-annonser