Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balanspaket 2015 -Ekonomisk balans senast 31/12 2016 -Minskad sjukskrivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balanspaket 2015 -Ekonomisk balans senast 31/12 2016 -Minskad sjukskrivning."— Presentationens avskrift:

1 Balanspaket 2015 -Ekonomisk balans senast 31/12 2016 -Minskad sjukskrivning

2 Varför ett balanspaket?  Underskott 2014  Delårsprognosen  Förväntat underskott verksamheterna = 35 mkr  Minskad skatteintäkt = 8 mkr  I grunden en god ekonomi  Stor utmaning att bibehålla välfärden  Balanskrav från staten  Höga sjukskrivningstal

3 Utgångspunkter: Så liten påverkan som möjligt på brukare och kunder! * Kärnverksamheterna och det som skapar direkt mervärde för brukare och kunder prioriteras. Gemensamt ansvar för alla nämnder, förvaltningar och bolag. Huvudansvaret för arbetet med att uppnå en långsiktig ekonomisk balans ligger på nämnderna. * Förändrade beslutsnivåer regleras i delegationsordningarna * * = Beslutat av kommunstyrelsen

4 Balanspaketet består av  Långsiktiga strukturella åtgärder  Kortsiktiga åtgärder för att få snabb effekt

5 Långsiktiga åtgärder  Översyn av rekryteringsenheten (Pågår)  Översyn av Individ och familjeomsorgen (Pågår)  Förändrad investeringsmodell (Pågår) *  Förändrad förskole-/skolstruktur (Pågår)  Processinriktade arbetsformer (Pågår delvis)  Översyn av administrativa processer *  Översyn av inköpsrutiner  Alternativa driftsformer  Intraprenader för ökad delaktighet (Pågår delvis)  Externa tjänster (Pågår delvis)  Åtgärder för att minska sjukskrivningarna  Samverkan med andra kommuner  Volontärverksamhet  Tillväxtskapande åtgärder  Extern medfinansiering (ex EU-bidrag)  Översyn av taxor och avgifter  Tydligare och tätare ekonomisk uppföljning * * = Beslutat av kommunstyrelsen

6 Kortsiktiga åtgärder  Anställningsstopp  Begränsning av möjlighet till pensionslösningar *  Stopp för nya projekt som innebär ökad kostnad och merarbete.  Stor återhållsamhet för anlitande av konsulter – (Ex utredningar, personalutveckling, varumärkesarbete)  Stopp för kompetensutveckling och konferensdeltagande som inte är av absolut nödvändighet – (ex. förändringar av lagar och förordningar, säkerhetsfrågor och arbetsmiljö)  Minskning av antal möten och mötestider  Inköpsbegränsningar (Regleras i delegationsordningen) *  Inventarier, ex möbler (Nödvändiga inköp pga arbetsmiljöskäl undantas)  Datorer, telefoner, plattor  Programvaror/digitala system som inte uppenbart är kostnadsbesparande och/eller frigör arbetstid  Nya abonnemang (se även över befintliga)  Endast verksamhetskritiska och arbetsmiljörelaterade lokalanpassningar  Stopp för inhyrning av nya lokaler om inte direkta kostnadsbesparingar kan uppvisas.  Stopp för deltagande i mässor etc.  Stor återhållsamhet med bidrag och liknande * = Beslutat av kommunstyrelsen *


Ladda ner ppt "Balanspaket 2015 -Ekonomisk balans senast 31/12 2016 -Minskad sjukskrivning."

Liknande presentationer


Google-annonser