Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När och hur skall Lex Maria anmälan göras och vad skall den innehålla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När och hur skall Lex Maria anmälan göras och vad skall den innehålla."— Presentationens avskrift:

1 När och hur skall Lex Maria anmälan göras och vad skall den innehålla

2 Vad skall anmälas enligt Lex Maria ? Händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada Vårdskada: Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med sjukvård

3 Allvarlig vårdskada är en vårdskada som är bestående och inte ringa eller som har lett till att patienten fått ett väsentligen ökat vårdbehov eller avlidit

4 Fallskador som lett till allvarliga konsekvenser för patienten och som föranletts av brister i samband med undersökning, vård eller behandling

5 Förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar

6 Sådana händelser där läkemedel är inblandade, om de föranlett eller borde ha föranlett aktiva behandlingsåtgärder eller överföring av patienten till en annan vårdenhet

7 Utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård, behandling eller rehabilitering som varit motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet

8 Felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling

9 Felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patienten eller närstående Felaktig, otillräcklig eller vilseledande instruktion eller information till personalen vid behandlande eller mottagande vårdenhet

10 Felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter eller annan utrustning som tekniska försörjningssystem, nödkraftaggregat eller informationssystem

11 Tidigare okända eller mindre kända skador eller risker vid tillämpningen av metoder eller rutiner som är i allmänt bruk

12 Sådana händelser som förorsakats av brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter

13 Vårdrelaterade infektioner

14 Handling som av behandlingsansvarig yrkesutövare bedömts som försök till självmord och som föranletts av brister i undersökning, vård eller behandling

15 Om patienten i samband med undersökning, vård eller behandling begått självmord eller inom 4 veckor efter en vårdkontakt begått självmord och det kommit till vårdgivarens kännedom

16 Vem skall anmäla enligt Lex Maria ? Vårdgivaren skall utse den eller de befattningshavare som skall svara för amälningsskyldigheten I Primärvården Skåne : Chefläkarna

17 Hur skall anmälan enligt Lex Maria göras ? Anmälan skall göras på särskild blankett Patienten/ närstående skall meddelas att anmälan göres och ges möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelsen

18 Vad skall en anmälan innehålla ? Kortfattad beskrivning av händelsen och konsekvenserna för patienten Kopia på fullständiga journalanteckningar som berör händelsen Gällande rutiner i tillämpliga delar Berörd personals redogörelse Patientens/närståendes redogörelse

19 Intern utredning (viktigt) som skall innefatta: Händelseförloppet Omedelbart vidtagna korrigerande åtgärder Identifierade orsaker till händelsen Riskbedömning, sannolikhet för upprepning Händelser av liknande art som inträffat tidigare Riskförebyggande åtgärder som vidtagits med utgånspunkt från riskbedömningen

20 Beskrivning av verksamhetens organisation och bemanning Uppgifter om berörd personals utbildningsnivå, tjänstgöringstid och anställningsform

21 Om relevant: Bruksanvisning för medicinteknisk produkt Medicinteknisk utredning Rapport medicinteknisk avvikelse


Ladda ner ppt "När och hur skall Lex Maria anmälan göras och vad skall den innehålla."

Liknande presentationer


Google-annonser