Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elolycksfall 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elolycksfall 2014."— Presentationens avskrift:

1 Elolycksfall 2014

2

3 Varför gör vi en elolycksfallsrapport?
Elsäkerhetsverkets årliga rapport över Elolycksfall bygger på de olycksfall och händelser som rapporterats in till Elsäker- hetsverket och Arbetsmiljöverket. Följa elolyckor långsiktigt Sprida information om elolyckor Skapa medvetenhet om risker med el – yrkesverksamma och andra Stöd för fortsatt arbete kring elsäkerhet

4 Hur får vi kännedom om elolyckor?
Anmälningar från Arbetsmiljöverket (så kallade paragraf 2-anmälningar) avseende elolycksfall som inträffat och som drabbat en arbetstagare Anmälningar till Elsäkerhetsverket via myndighetens webbplats eller via telefon Anmälningar och rapporter från innehavare av en nätkoncession Anmälningar och rapporter från innehavare av en starkströmsanläggning för spårburen trafik eller trådbuss Mediebevakning.

5 Var sker elolyckor?

6 Procentandel skadade efter aktivitet och kön

7 Förutsättningar, elolyckor 2015
Stort mörkertal för elyrkesmän Alla anmäler inte händelsen till arbetsgivaren Liten kännedom om privatpersoners elolyckor Ingen skyldighet att anmäla elolyckor Allvarligare elolyckor via mediebevakning Kompletterande rapport från Trafikverket Trafikverkets statistik angående elolyckor vid järnvägen

8 Slutsatser i 2014 års Elolycksfallsrapport
Strömgenomgång vanligaste typen – 86 % bland elyrkesmän. 5 dödsolyckor 2014 – tre av fem i samband med järnväg. Vanligaste orsaken elolycka järnväg - klättringsolyckor. Typiska offret vid järnväg unga män år. Elyrkesmän - halvering av sjukdagar senaste 15 år Fyra av fem elolyckor felbeteende vid arbete. Flest dödsolyckor inom elnät och elförsörjning. Liten kännedom om privatpersoneringen skyldighet att anmäla.

9 Allmän statistik Samtliga anmälda elolyckor , fördelade på elolyckor med eller utan sjukdagar.

10 Antal elolyckor som medfört sjukdagar 2000-2014, fördelade på olycksfallstyp.

11 Antal elolyckor som medfört sjukdagar inklusive elolyckor med dödlig utgång under år 2014, fördelade på kategori. Alla st Elyrkesman 23 st Lekman i arbetet 32 st Lekman på fritiden 4 st

12 Elyrkesmän, antal elolyckor som medfört sjukdagar under år 2014, fördelade på verksamhet vid olycksplatsen. Jordbruk och skogsbruk 0 Gruvor, industri 7 Elnät, elförsörjning 9 Byggverksamhet 0 Handel, transport mm 0 Off. Förvaltning, hälso-sjukvård 3 Elbanedrift/kontaktledningar 2 (kommunikation)

13 Dödsolyckor Sedan 1898 har 2266 personer omkommit av elektrisk ström.
Under 1940-talet omkom i medeltal 41 personer per år. Under 2000-talet i medeltal cirka 4 personer per år.

14 Trenden för obehörigas klättringsolyckor är sjunkande men under 2014 inträffar flera allvarliga händelser varav två med dödlig utgång.

15 Det typiska offret vid klättringsolyckor är en ung man mellan 14 – 30 år. Olyckorna inträffar främst under sommarhalvåret och fördelar sig jämt över hela landet.

16 Exempel två andra dödsolyckor 2014
Strömgenomgång vid husbygge 64 årig snickare på Ön Regarn. Skulle avisolera kopplingstrådar för att fästa i en dragfjäder. Snickaren tänkte vara hjälpsam och dra in trådarna i röret innan han återställde väggen. Elektrikern skulle komma nästföljande dag och slutföra elinstallationen. Utsattes för strömgenomgång från hand till hand och avled, då han avisolerade kopplingstrådar och trådarna var spänningsförande.

17 Strömgenomgång vid montage
48 årig man i Mariestad omkommer när han skulle montera ett filter till en vattenkyl under en serveringsdisk. För att komma åt att skruva fast filtret så var han tvungen att krypa in under disken. En av fästskruvarna genomborrade brädan och kom i kontakt med spänningsförande del i ett vägguttag på baksidan av brädan. Utsattes för strömgenomgång från hand till hand då han samtidigt höll i ett jordat metallrör.

18 Elyrkesmän, antal elolyckor 2000 – 2014, fördelade på elolyckor med eller utan sjukdagar.

19 Exempel elyrkesmännens elolyckor
Grävmaskinist skadas vid montage av nya linor i stolpe Frånskiljaren i toppen på stolpen var i öppet läge och det var spänning på bortsidan. När mannen skulle hänga upp andra linan lossnade änden på linan och den oisolerade änden kom i kontakt med spänningsförande delar. Maskinisten utsattes för strömgenomgång mellanhand och bål då han stödde sig mot arbetskorgen. Han fick brännskador i hand och på mage. Orsaker Brister i planeringen av arbetet. Skriftlig riskhantering saknas. Säkerhetsåtgärder ej gjorda i tillräcklig omfattning. Den som var ansvarig för elarbetet befann sig inte på platsen.

20 Montör brännskadas av ljusbåge vid byte av kabelskåp
Innan arbetet påbörjades hade han kontrollerat att driftspänningen var bortkopplad. Den sista kabeln var dock spänningssatt genom bakspänning och frånkopplad genom ett frånkopplingsdon. Spänningen indikerades inte då hålet för spänningskontroll i berör- ingsskyddet hade för liten diameter i förhållande till spänningsprovarens mätspets. Montören demonterade beröringsskyddet på kabeln, kablarna kom i kontakt med varandra och orsakade kortslutning. En ljusbåge brännskadade montören på handen. Orsaker Brister i alla led vad det gäller planeringen och genomförandet av arbetet. Säkerhetsåtgärder var ej utförda i tillräcklig omfattning. Ingen spänningslöshetskontroll utfördes på den aktuella kabeln efter att beröringsskyddet hade tagits bort. Spänningsprovarens mätspetsar var inte anpassade till mätningen med beröringsskyddet.

21 Vad händer i kroppen? Om kroppen får ström i sig kan det leda till:
Brännskador Muskelkramp och vätskeförlust Skador på nervbanorna Påverkar hjärtrytmen Njurskador

22 Vad ska du göra om en elolycka inträffat?
Bryt strömmen! Om det inte går att bryta strömmen – berör inte bar hud, utan dra i kläder eller använd ett icke-ledande föremål mellan dig och den skadade. Kontrollera den skadades tillstånd. Tillkalla hjälp från omgivningen och kontakta alltid sjukvården – berätta att olyckan är orsakad av el. Undersök den skadade och påbörja första hjälpen vid behov. Vid allvarliga olyckor – ring 112!

23 Anmäl elolycka! Genom att anmäla olyckan eller tillbudet till Elsäkerhetsverket bidrar du bland annat till ökade kunskaper om hur olika händelser kan förebyggas. Använd e-tjänsten Anmäl elolycka eller tillbud på Elsäkerhetsverkets webbplats.

24 Mer information På Trafikverkets hemsida hittar du mer information om säkerhet på järnvägen.


Ladda ner ppt "Elolycksfall 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser