Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokal Siljan, Länsstyrelsen i Falun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokal Siljan, Länsstyrelsen i Falun"— Presentationens avskrift:

1 Lokal Siljan, Länsstyrelsen i Falun
Byggträff 17 februari 2014 Lokal Siljan, Länsstyrelsen i Falun

2

3 På gång inom PBL-området
Nya regler om friggebodar från halvårsskiftet 2014 (?) Litet bostadshus på 25 kvadratmeter Komplement till en- och tvåbostadshus med bygglov, kan delas upp i flera byggnader Högsta nockhöjd 4 m 4,5 m från tomtgräns, annars grannes medgivande ”Attefallshuset” ska kunna användas som bostad, garage, förråd eller gäststuga Inget bygglov krävs, men anmälan (inget samråd, ingen KA) Reglerna för den ”gamla” friggeboden behålls

4 Tillbyggnad, inreda ytterligare bostad, takkupor
Tillbyggnad om 15 kvm 4,5 m från tomtgräns, annars grannes medgivande Inget bygglov, men anmälan (inget samråd, ingen KA) Inreda ytterligare bostad Inget bygglov, men anmälan Bygga max två takkupor Inga ingrepp i bärande stomme, högst halva takfallet Inget bygglov, ingen anmälan

5 BBR-ändringar Regeringen gav Boverket i uppdrag att bland annat att se över regelverk som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder med en boarea om högst 35 kvadratmeter. Uppdraget redovisades i juni 2013. Boverket har nu gått vidare med de förslag som rör Boverkets byggregler och har påbörjat en revidering som ska vara klar den 1 juli 2014.

6 Bostadsutformning Lättnader för alla bostäder om högst 35 kvadratmeter som gör att det går att utforma sådana bostäder så att de ryms i byggnader som är 25 kvadratmeter stora. Bostäderna behöver inte vara avskiljbara, det vill säga alla funktioner utom hygien får finnas i ett och samma rum utan att kunna skiljas av, man behöver därför bara ha ett fönster. Funktionerna samvaro/sömn och funktionerna måltider/hemarbete får överlappa varandra, det räcker att det finns en säng som också kan användas som soffa och det räcker med ett bord som växelvis kan användas som matplats och arbetsplats. Utrymme och inredning för matlagning och förvaring kan göras mindre än enligt nuvarande regler. De särskilda regler som i dag finns för boendeformer för ungdomar tas bort. Bostadsutformning Regering förbereder regelförslag om att bygglovsbefria byggnader upp till 25 kvadratmeter. Dessa ska kunna användas som självständiga bostäder i anslutning till en- och tvåbostadshus. Boverket föreslår därför generella lättnader i BBR. Det innebär att även andra slags bostäder kan rymmas i byggnader om 25 kvadratmeter, det vill säga inte bara studentbostäder och ungdomsbostäder. De generella lättnaderna som föreslås kommer att gälla alla bostäder om högst 35 kvadratmeter. Enligt det förslag till ändringar i BBR som Boverket skickade på remiss i oktober 2013 och som innehöll lättnader i kraven på bostadsutformning, var det endast studentbostäder och ungdomsbostäder som kunde rymmas i byggnader om 25 kvadratmeter.

7 Ytterligare lättnader för studentbostäder
Funktionerna samvaro, sömn, måltider och hemarbete kan överlappa varandra, det räcker att det finns en säng som också kan användas för samvaro, måltider och hemarbete. Utrymme och inredning för matlagning och förvaring kan göras mindre än enligt nuvarande regler. I studentbostäder med gemensamma utrymmen (studentkorridor) får tre personer dela hygienrum.

8 Luft I avsnittet om luftreglerna föreslås ändringar som klargör att luftkvalitetskraven är teknikneutrala och att de inte innebär att kraven måste uppfyllas endast med hjälp av vissa slags installationer. Luft Boverket har flera gånger fått frågor om hur BBR ska tolkas i frågan om det är tillåtet att installera kolfilterfläktar i nya byggnader. Det är Boverkets avsikt att luftreglerna i BBR ska vara teknikneutrala funktionskrav som inte utesluter vissa tekniska lösningar. Det finns dock en risk för att byggreglernas i dess nuvarande lydelse uppfattas som att vissa funktioner får uppfyllas uteslutande genom ventilation. Därför föreslår Boverket nu vissa regeländringar som tydliggör att luftkvalitetskraven inte måste uppfyllas enbart med hjälp av ventilation utan att det också är tillåtet med sådana tekniska lösningar där funktionerna till viss del uppfylls genom installationer som inte utgör ventilation.

9 Buller Avsteg från de rekommenderade ljudnivåerna ska kunna göras i mindre utrymmen för personlig hygien som är avsedda att användas under kortare tid. Däremot godtas inte avsteg i utrymmen för personlig hygien där avkopplingsfaktorn är väsentlig exempelvis utrymmen med badkar eller bastu. Buller För att underlätta möjligheterna att bygga små kompakta bostäder och hålla nere byggkostnaderna föreslår Boverket att avsteg från de rekommenderade ljudnivåerna i tabell 7:21 b ska kunna göras i vissa fall. Idag kan man ha en värmepump i ett utrymme som inte omfattas av ljudkraven i Boverkets byggregler, exempelvis i ett separat pannrum eller i en tvättstuga. Det går också att placera den i ett utrymme för personlig hygien, men då måste värmepumpen bullerisoleras för att de rekommenderade ljudnivåerna ska klaras. Förslaget ger ökad möjlighet att kombinera exempelvis ett pannrum med ett utrymme för personlig hygien. Det bör observeras att förslaget inte innebär någon ändring av ljudkraven i utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro och matlagning. Bullerisolering kan därför inte helt avvaras.

10 Tillsyn i praktiken Efter era önskemål: 1. Ovårdade tomter 2. Hissar
3. OVK Erfarenhetsutbyte emellan kommunerna Gemensamma projekt

11 Kommunerna i Dalarnas län
Vid slutet av 2013 hade kommunerna 395 öppna tillsynsärenden där inget beslut fattats. Många av dessa ärenden är gamla, vissa mycket gamla, och förmodligen kan flertalet av dessa avslutas utan vidare åtgärder. 6 av de kommuner som svarat på enkäten uppger att de kommer att följa upp och utvärdera sitt arbete med tillsyn under 2013, i enlighet med Plan- och byggförordningen 8 kap 8§. 9 av kommunerna uppger att de inte kommer att följa upp och utvärdera sitt arbete med tillsyn under 2013. 1 av kommunerna uppger att de har gjort en behovsbedömning och planering för byggnadsnämndens tillsyn för 2014. Övriga 14 kommuner har inte gjort någon behovsbedömning eller planering för detta arbete.

12 Vad är tillsyn? Självständig efterhandsgranskning av att lagar och föreskrifter följs i syfte att undersöka om en händelse, underlåtenhet eller ett resultat överensstämmer med krav i bindande regler eller med enskilda beslut där bindande regler har prövats Svarar på frågan ”blev det rätt eller fel?” Tillsyn förutsätter att det finns möjlighet att ingripa enligt 11 kap PBL. Om det inte går att ingripa enligt 11 kap PBL så är det aldrig tillsyn!

13 Gunilla Garbergs

14 Ovårdad fastighet

15 Vad säger PBL om byggnadsverk?
8 kap 14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).

16 Bebyggda tomter OCH obebyggda!
Vad säger PBL om tomter? 8 kap 15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket. Bebyggda tomter OCH obebyggda!

17 Vårdat skick prydligt välskött propert snyggt fint putsat renligt
Några synonymer till ordet vårdat: prydligt välskött propert snyggt fint putsat renligt sobert soignerat välvårdat distingerat elegant

18 Underhåll En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Underhåll bör ske på så sätt att byggnadsverkets lämplighet upprätthålls och byggnadsverkets tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Byggnadens funktioner i olika hänseenden ska inte påtagligt försämras i förhållande till vad som ursprungligen krävdes.

19 Byggnadsnämndens tillsynsansvar
PBL 11 kap 5§ En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagen tillämpningsområde. PBF 8 kap 2§ Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen över att: byggherren fullgör sina skyldigheter enligt PBL och föreskrifter i anslutning till lagen, och bestämmelserna i 8 kap1-18 och 24-26§§ samt 9 och 10 kap PBL och i anslutande föreskrifter följs i övrigt. Om byggnadens ägare inte följer dessa regler eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, ska byggnadsnämnden med stöd av bestämmelserna i PBL förelägga ägaren att vidta åtgärder och får vid behov förena föreläggandet med vite.

20 Stöd i Miljöbalken Skapa samarbete med miljö! Miljöbalken 15 kap 30 §
Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Miljöbalken 29 kap 7 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år. Skapa samarbete med miljö!

21 Riktlinjer för tolkning av PBL
Se till att få beslutande politiker med på tåget, få dem att besluta om riktlinjer när det gäller tolkningar och bedömningar, lagen säger ”byggnadsnämnden”!

22 Frågor att besvara i gruppen
Hur utövas tillsynen över ovårdade fastigheter? Har ni upprättade rutiner och mallar för tillsynen över ovårdade fastigheter? Vilka problem är förbundna med tillsynen över ovårdade fastigheter? Alternativa lösningar för att förenkla arbetet med detta? 20 min till diskussion, 5-7 min för redovisning/grupp

23 Så gjorde en kommun Posten kom in till BN med ca 25 anmälningar mot fastigheter med ovårdade/siktskymmande häckar! Ärenden (BOVÅRD) öppnades på varje enskild fastighet. Ingen besiktning gjordes på en enda av fastigheterna!

24

25 Informationsbrev och ”Klipp häcken” skickades till alla fastighetsägare som fått en anmälan mot sig, men även till ett flertal av deras grannar! I brevet till grannarna informerades om att ”någon i ditt område har fått en anmälan mot sig om en ovårdad/siktskymmande häck”. Även till detta brev bifogades ”Klipp häcken” och det tydliggjordes att det INTE var den här fastighetsägaren som fått anmälan mot sig. Det tydliggjordes också att informationen ENDAST gällde för den fastighetsägare som hade en häck eller annan växtlighet i närheten av utfart/korsning. Alla informerades om att en övergripande besiktning gällande siktförhållanden skulle ske i området efter ett par månader.

26

27 Vi såg många nyklippta häckar under besiktningsdagarna!
Tidningarna gjorde tillsammans med BN ett reportage om PBL 8:15 och om fastighetägarens ansvar. Vid besiktningen var 9 av 10 häckar klippta, oavsett om de fått en anmälan mot sig eller inte! Ärenden som öppnats upp kunde relativt omgående avslutas. Fastigheter som kunde ha behövt en anmälan mot sig fick chansen att åtgärda utan att en anmälan kommit in! Vi såg många nyklippta häckar under besiktningsdagarna!

28 Obligatorisk ventilationskontroll

29 Vad säger PBL? 8 kap 25 § Om det med stöd av 16 kap. 11 § är särskilt föreskrivet att funktionen hos ett ventilationssystem ska kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader enligt 4 § första stycket 3–6, ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften. De tekniska egenskapskraven: 1. bärförmåga, stadga och beständighet, 2. säkerhet i händelse av brand, 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 4. säkerhet vid användning, 5. skydd mot buller, 6. energihushållning och värmeisolering, 7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och 9. hushållning med vatten och avfall.

30 Vad säger PBF? 5 kap 1 § För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning). En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

31 Vem ansvarar för vad? Byggnadens ägare: Byggnadsnämnden:
Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska se till att lagstiftningen följs. Byggnadsnämnden: Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska övervaka att reglerna om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt.

32 Byggnadsnämndens tillsynsansvar
PBL 11 kap 5§ En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagen tillämpningsområde. PBF 8 kap 2§ Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen över att: byggherren fullgör sina skyldigheter enligt PBL och föreskrifter i anslutning till lagen, och bestämmelserna i 8 kap1-18 och 24-26§§ samt 9 och 10 kap PBL och i anslutande föreskrifter följs i övrigt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om funktionskontroll av ventilationssystem, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, ska byggnadsnämnden med stöd av bestämmelserna i PBL förelägga ägaren att vidta åtgärder och får vid behov förena föreläggandet med vite.

33 Besiktningsintervall, OVK
BFS 2011:16 (3 §) Vart tredje år: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT och FTX-ventilation Vart sjätte år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX och S-ventilation

34 Undantag Kravet på återkommande funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning. För dessa krävs endast kontroll vid nybyggnad/nyinstallation. Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. Med en- och tvåbostadshus avses bostadshus som innehåller en eller två bostadslägenheter och som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus på samma eller skilda fastigheter.

35 Senareläggning av besiktningstidpunkt
Om det finns särskilda skäl kan BN besluta om att senarelägga besiktningstidpunkten. Särskilda skäl: t ex om en byggnad inom en omedelbar framtid kommer att omfattas av en ändringsåtgärd, eller om byggnaden inte är i bruk

36 Frågor att besvara i gruppen
Har ni uppdaterade register över de fastigheter som omfattas av OVK? Har ni upprättade rutiner och mallar för tillsynen över OVK? Vilka problem är förbundna med tillsynen över OVK? Alternativa lösningar för att förenkla arbetet med detta? 20 min till diskussion, 5-7 min för redovisning/grupp

37 Så gjorde en kommun i Sverige, OVK
Rensade registret! Sökte fram vilka byggnader som omfattas av OVK (genom BoV) Byggnadsinformationen, fastighetsregistret, byggnadstyp (50A) Skickade en skrivelse till alla i registret som inte hade aktuellt protokoll Skickade en skrivelse till de fastighetsägare som enligt BoV omfattas av OVK och bad om senaste protokoll

38 När ett protokoll kommer in idag
Registrera som ett ärende på objektet Om protokollet är godkänt så avslutas ärendet direkt Skapa bevakning Behandla kommunen på samma sätt som alla andra fastighetsägare, d v s skicka skrivelser, skicka föreläggande!

39 Hissar och andra motordrivna anordningar

40 Vad säger PBL? PBL 8 kap 24 § Hissar i byggnader och linbaneanläggningar för persontransport ska alltid ha det utförande och den utrustning som skäligen kan fordras för att uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 §. De tekniska egenskapskraven: 1. bärförmåga, stadga och beständighet, 2. säkerhet i händelse av brand, 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 4. säkerhet vid användning, 5. skydd mot buller, 6. energihushållning och värmeisolering, 7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och 9. hushållning med vatten och avfall.

41 Vad säger PBF? PBF 5 kap 8 § Om Boverket med stöd av 10 kap. 19 § har meddelat föreskrifter om det, ska den som äger eller annars ansvarar för en motordriven anordning som är installerad i ett byggnadsverk se till att anordningen kontrolleras: 1. innan anordningen tas i bruk första gången (första besiktning), 2. med intervaller på minst sex månader och högst sex år (återkommande besiktning), eller 3. innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats (revisionsbesiktning).

42 PBF om ”motordrivna anordningar”
PBF 1 kap 5§ Med motordrivna anordningar avses i denna förordning motordrivna: hissar med tillhörande säkerhetskomponenter och andra motordrivna anordningar som är avsedda för transport av personer eller gods, med undantag för sådana anordningar som avses i 2 kap 13§ ordningslagen (1993:1617)* portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon, och anordningar som är avsedda att ta hand om och forsla bort avfall från byggnader som har försetts med en sådan anordning. Med motordrivna anordningar avses INTE anordningar som är avsedda att användas endast yrkesmässigt av särkskilt instruerad personal. *13 § Tivolianordningar, såsom karuseller, pariserhjul, berg- och dalbanor, bilbanor, vattenrutschkanor och liknande personförande eller personbärande anordningar för nöjesändamål.

43 Vad säger föreskrifterna?
(BFS 2011:12) Kap 2, 1 § Motordriven anordning ska vara utförd och installerad så att den ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn. Vid ändring av en motordriven anordning eller utbyte av viss del av anordningen ska den ändrade eller utbytta delen uppfylla kraven i denna författning. Kap 4, 1 § Anordningens ägare eller den som annars ansvarar för en motordriven anordning ska se till att anordingen drivs, fortlöpande tillses, sköts och underhålls så att den ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll, tillsyn och kontroll.

44 Vem ansvarar för vad? Anordningens ägare eller den som annars ansvarar för anordningen: ska se till att anordningen drivs, fortlöpande tillses, sköts och underhålls så att den ger tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll, tillsyn och kontroll. Byggnadsnämnden: är tillsynsmyndighet och ska övervaka att reglerna om hissar och andra motordrivna anordningar efterlevs, och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt.

45 Byggnadsnämndens tillsynsansvar
PBL 11 kap 5§ En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagen tillämpningsområde. PBF 8 kap 2§ Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen över att: byggherren fullgör sina skyldigheter enligt PBL och föreskrifter i anslutning till lagen, och bestämmelserna i 8 kap1-18 och 24-26§§ samt 9 och 10 kap PBL och i anslutande föreskrifter följs i övrigt. Om ägaren/den ansvarige inte följer reglerna om hissar och andra motordrivna anordningar eller om besiktningsmän inte utför sitt arbete på korrekt sätt, eller om ägaren/den ansvarige underlåter att avhjälpa påtalade brister, ska byggnadsnämnden med stöd av bestämmelserna i PBL förelägga ägaren/den ansvarige att vidta åtgärder och får vid behov förena föreläggandet med vite.

46 Besiktningsintervall
Av föreskrifterna, BFS 2011:12, 3 kap 18 § framgår när ägaren eller den som annars ansvarar för den motordrivna anordningen är skyldig att se till att den kontrolleras och med vilka intervaller. Besiktningsintervallet för den första återkommande besiktningen beräknas från den månad då första besiktning utan anmärkning har slutförts. Om en första besiktning inte krävts, så beräknas intervallet från den månad då anläggningen togs i bruk.

47 Ändrat besiktningsintervall
Den som äger eller annars ansvarar för en anordning får välja kortare besiktningsintervall. BN får i enskilt fall besluta om längre besiktningsintervall (längst den dubbla tiden) om en anordning genom sitt brukande i särskilt liten grad är utsatt för minskning av driftsäkerheten. Om det finns särskilda skäl kan BN medge anstånd om att senarelägga besiktningstidpunkten med högst 6 månader. Särskilda skäl: t ex om besiktningsintervallet infaller under driftsäsong, och att en besiktning då skulle medföra stora ekonomiska förluster.

48 Definition av hiss enligt BFS 2011:12
En motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods - eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar. Bil- tillsyns och paternosterhissar INTE bygghissar X

49 Definition av anordning avsedd för transport enligt BFS 2011:12
Takmonterad transportanordning som manövreras av passageraren, rulltrappa och rullramp som är motrodriven och transporterar personer eller personer och gods mellan olika av- eller påstigningsplatser, placerade i samma eller olika nivåer. Linbaneanläggningar för persontransport INTE patientlyftar X

50 Definition av linbana, släplift och smålift enligt BFS 2011:12
linbaneanläggning där personer tranporteras i kabiner, gondoler, stolar eller dylikt ovan mark Släplift linbaneanläggning där personer försedda med lämplig utrustning transporteras med släpanordningar som löper och/eller bärs upp med hjälp av linor länges en rörelsebana Smålift enklare typ av släplift

51 Definition av motordriven port och liknande anordning enligt BFS 2011:12
Port, dörr, vägg, galler och grind som öppnas och stängs med motorkraft, om den är avsedd att användas för personpassage eller passage med sådana fordon som avses i fordonslagen eller med fordon som löper på skenor. INTE motordrivna portar och liknande anordningar som ingår i en maskinanläggning eller som utgör skydd mot tillträde till anläggningen.

52 Definition av anordning för avfall enligt BFS 2011:12
Anordning för att ta hand om avfall i en byggnad eller forsla bort avfall från en byggnad, dvs. motordriven soptransporthiss, sopsug, stationär komprimator och sopskruv som är avsedd för permanent uppställning.

53 Frågor att besvara i gruppen
Har ni uppdaterade register över de fastigheter som är försedda med hissar mm? Har ni upprättade rutiner och mallar för tillsynen över hissar mm? Vilka problem är förbundna med tillsynen över hissar mm? Alternativa lösningar för att förenkla arbetet med detta? 20 min till diskussion, 5-7 min för redovisning/grupp

54 Webseminarium: Byggnadsnämndernas tillsyn – vad, varför och hur?

55 För att underlätta arbetet med tillsyn
Upprätta skriftliga rutiner Upprätta granskningsblad/checklistor/mallar för olika tillsynsärenden Besluta om kommunala policyer gällande otydliga begrepp i PBL Samarbete med grannkommuner – nätverk

56 Det övergripande målet för tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning är att de ska medverka till att demokratiskt beslutade lagar och bestämmelser efterlevs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner.


Ladda ner ppt "Lokal Siljan, Länsstyrelsen i Falun"

Liknande presentationer


Google-annonser