Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

*Fatta beslut på delegation * Offentlighet- och sekretess

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "*Fatta beslut på delegation * Offentlighet- och sekretess"— Presentationens avskrift:

1 *Fatta beslut på delegation * Offentlighet- och sekretess 2015-09-23

2 Upplägg: Vad innebär det att fatta beslut med stöd av delegation?
Offentlighetsprincipen Hur gör man en sekretessprövning? Olika sekretessområden Hur samarbeta trots sekretess?

3 KOMMUNALLAGEN (1991:900) Kommunala organ: Fullmäktige Kommunstyrelsen
Valnämnd Revisorer 10 st SDN Sociala resurs Facknämnder

4 Vem beslutar om vad i kommunen?
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen – uppräkning i 3 kap. 9 § KL Andra ärenden kan delegeras till nämnd som i sin tur kan vidaredelegera till utskott, ledamot, ersättare eller anställd, 3 kap. 10 § KL Vad är delegerat till stadsdelsnämnderna i Gbg, vad är deras huvudsakliga uppgift? Var framgår detta??

5 Vem fattar beslut på stadsdelsnämndens vägnar?
Delegering – en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar, 6 kap. 33 § KL Vad får nämnden inte delegera; 6 kap. 34 § KL,10 kap. 4-5 §§ SoL Förbud mot blandad delegering Stadsdelarnas delegationsordning

6 Vad tänka på när fattar beslut på delegation?
Lämplighetsprövning innan Fattar beslutet på nämndens vägnar – har att följa lagstiftning, praxis och riktlinjer Kan rådfråga men fattar alltid beslutet ensam! Arbetsgivaransvar – ärenden efter erfarenhet och kunskap Vid svåra beömningar kan alltid diskutera med kollegor/Chef men fattar alltid beslutet själv

7 Kan finnas skäl att lyfta ett ärende från en socialsekreterare
Delegationen kan återkallas - i ett specifikt ärende - generellt Anmäla beslut – kontroll, inte för att överpröva

8 Offentlighet och sekretess

9 Offentlighetsprincipen
-Partsoffentlighet -Yttrandefrihet -Handlingsoffentlighet -Förhandlingsoffentlighet -Sekretess & tystnadsplikt

10 Vad är en handling? 2 kap 3 § TF
”Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.” Ulrika Handlingsoffentligheten omfattar allmänna handlingar. Vad är först då en handling? Gäller inte enbart handlingar i traditionell mening enligt TF 2:3 utan även upptagningar som endast kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel Det väsentliga är innehållet men innehållet måste vara fixerat på något medium. Ex telefonsamtal – ej handling men om antecknas eller spelas in. Förutom vanligare typer av handlingar har även s.k. Cookie-filer ansetts vara allmän handling (KamR i Sundsvall ). Även band, videofilmer och myndigheternas IT-baserade information. Sociala medier?? - Se SKL:s PM sid 3.

11 Hur blir en handling allmän?
Förvarad hos en myndighet och Inkommen dit- oftast inga praktiska bekymmer. Inget krav på att handlingen registrerats Upprättad där-HR: Expedierad (2 kap 7 § TF) med vissa undantag. Ulrika -En handling anses i princip inkommen när den kommit in till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda i hans position som sådan. Alltså inte privatpost. Detta avgörs av innehållet. -Expediering är ofta = utskick av handlingar till part i ärende. Kan även vara när ärendet är slutbehandlat eller när handlingarna justerats. Avvikande regler gäller för t ex diarier m.m. För att omfattas av offentlighetsprincipen krävs att en handling är allmän. Hur blir den då det? Förvaras hos en myndighet OCH Anses inkommen eller upprättad där Myndighet = Regering, domstolar och statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter (i kommunerna är det kommunala styrelser och nämnder). Med myndigheter likställs också vissa andra organ – de beslutande politiska församlingarna, försäkringskassorna Kommunala bolag, ek. föreningar och stiftelser där kommunen har rättsligt bestämmande inflytande (vissa särskilt uppräknade organisationer som finns i en bilaga till SekrL) (Ett problem kan vara databehandlat material när det gäller förvaring.) Inkommen – oftast inga praktiska problem. När faktiskt har anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman tillhanda. Behöver inte har registrerats eller diarieförts. Man kan begära att få se dagens post hos en myndighet så fort den har öppnats och sorterats. Om brev skickas till tjänsteman personligen är de allmänna handlingar så fort de kommit personen till hand – under förutsättning att det inte enbart rör personliga angelägenheter. (Undantag för handlingar som en förtroendevald, politiker el. facklig, får i sin egenskap som politiker.) Upprättad – kan vara svårare att avgöra. Den är upprättad när den fått sin slutliga utformning. När en handling expedieras, d.v.s. skickas till någon annan myndighet eller privatperson, blir den upprättad. Detta är huvudregeln. En handling som inte expedieras är upprättad när ärendet den hör till är slutbehandlat hos myndigheten. En handling som inte hör till ett visst ärende är upprättad när den har justerats eller färdigställts på annat sätt. För vissa typer av handlingar som förs löpande – diarier, journaler el liknande – är upprättade när de är färdiga att användas. Utkast, koncept och minnesanteckningar är i regel inte allmänna handlingar om de inte tas om hand för arkivering. Med minnesanteckning menas t.ex. föredragnings-pm och andra anteckningar som görs under beredningen av ett ärende och som inte tillför några sakuppgifter. Handlingar i bibliotek – dvs böcker, ljudupptagningar etc. – anses inte utgöra allmän handling

12 Socialchefen Vilda har haft en het romans med den flörtiga socionompraktikanten Måns Zelmerlöv. Vildas man den gråa stadsjuristen Ulrik Björkroth får reda på detta och vänder sig till Vildas chef och begär ut Vildas mail under de senaste sex månaderna. I Vildas mailbox finns ett mail från Vilda till Måns där hon beskriver sina känslor för honom. Hur ska chefen tänka?

13 Vad är sekretess? Ett förbud att röja en uppgift vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. (3 kap. 1 § OSL) Erica Om en uppgift omfattas av sekretess innebär det att det är förbjudet att röja uppgifter både muntligt eller att ge ut en handling som innehåller den sekretessbelagda uppgiften, el på annat sätt. Ej heller i övrigt utnyttja uppgift utan för den verksamhet där sekretess för uppgifter gäller. Förbudet är straffsanktionerat i BrB – Brott mot tystnadsplikt Ex. personal gav uppgift till TV-pejlare vilka boende på särskilt boende som hade tv. Sekretesslagen avser att gemensamt reglera handlingssekretess och tystnadsplikt i den offentliga verksamheten. Vissa regler avser dock enbart handlingssekretess och andra enbart tystandsplikt. T ex maxtiderna för sekretess gäller enbart uppgifter i allmänna handlingar.

14 För vem gäller sekretessen?
Myndighet där uppgiften är sekretessbelagd samt person som på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, tjänsteplikt eller på annan liknande grund för det allmännas räkning deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid har fått kännedom om uppgiften. Dvs. INTE tillfälliga besökare som hantverkare m.fl. Sekretess gäller även mellan myndigheter och i vissa fall mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet. Sekretessen gäller för: Myndigheten Anställd eller annan uppdragstagare som i sin tjänst har fått ta del av uppgiften: Även tillfälliga uppdragstagare tex konsulter. Även praktikanter om de tar del i arbetet på liknande sätt som en anställd omfattas. Gäller alltså inte tillfälliga besökare prao eller hantverkare. Viktigt att man inte låter sekretessbelagda uppgifter ligga framme utan förvara dem klokt, och skriver sekretessavtal med personer som befinner sig i lokalerna längre tid. Sekretess gäller även mellan myndigheter – kn verksamhet och landstingskn varje nämnd en myndighet Men gäller också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet – ex vis mellan skolhälsovården och skolan i övrigt. Också på sin plats att påpeka att man överhuvudtaget ska vara försiktig med uppgifter som kan skyddas av sekretess. Generellt så att det bara är de personer inom en myndighet som behöver känna till uppgifter för att kunna göra sitt jobb som har rätt att ta del av dem. Så även inom en myndighet ex en socialförvaltning har inte alla anställda rätt att ta del av all uppgifter. Får inte gå in och titta i journaler eller akter hur som helst vilket har varit aktuellt i några uppmärksammade fall ex.vis Blomman, Anna Lind. Sekretessen gäller för myndighet där uppgiften är sekretessbelagd (numera finns dock vissa uppgifter som är sekretessbelagda oavsett var de finns – dvs. sekretess följer uppgifter) för alla personer som på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, tjänsteplikt eller på liknande grund för det allmännas räkning deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet och på så sätt har fått kännedom om uppgiften. Ex.vis omfattas praktikanter om de deltar i verksamheten på ungefär samma sätt som de anställda som t.ex. lärarstuderande. Däremot inte praoelever och inte heller andra tillfälliga besökare – studiebesök, hantverkare. Om uppgifter omfattas av sekretess gäller tystnadsplikt naturligtvis även utanför arbetstid och även efter det att en tjänsteman slutat. (Också om en tjänsteman i efterhand tittar på ett arkiverat ärende så omfattas denne av sekretessen.) Sekretess gäller även mellan myndigheter och i vissa fall även mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet. Ett exempel på detta som rör skolan är att skolhälsovården anses vara en skild verksamhetsgren – alltså gäller sekretess mellan skolhälsovården och övrig verksamhet.

15 Sekretessens styrka Svag sekretess: ”om det kan antas att någon lider skada eller men” (presumtion för offentlighet) Stark sekretess: ”om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att någon lider skada eller men” (presumtion för sekretss) Absolut sekretess gäller alltid Ulrika

16 Socialtjänstsekretessen- 26 kap 1 § OSL
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.

17 ? Janne Josefsson ringer till dig som socialsekreterare i Östra Göteborg. Han har hört ryktesvägen att ordföranden gjort ett omedelbart omhändertagande av Leif Loket Olsson och vill ta del av beslutet. Vad svarar du honom?

18 Sekretess gäller inte för…
Beslut om omhändertagande Beslut om vård utan samtycke Beslut om sluten ungdomsvård Absolut sekretess gäller för uppgifter som enskild lämnat eller som inhämtats vid familjerådgivning

19 25 kap 1 § OSL Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men. Sekretess gäller inte för bl.a.: Beslut om psykiatrisk tvångsvård Vissa beslut enligt smittskyddslagen Beslut om ansvar eller behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal

20 Skolans sekretess Skolhälsovården omfattas av hälso- och sjukvårds sekretessen i 25 kap. 1 § OSL. Stark sekretess. OBS! Skolhälsovården och skolan i övrigt är skilda verksamhetsgrenar - alltså råder sekretess mellan dem !

21 Övriga skolan 23 kap. 2 §OSL Sekretess inom bl.a. grundskolan gäller för: Uppgift om personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogiskt insats råder stark sekretess. Uppgifter kan dock lämnas till övrig personal. Även den sekretess som gäller hos psykolog och kurator i skolan är stark sekretess. Skillnaden mot skolhälsovården är att psykolog och kurator inte anses om självständiga verksamheter och därför kan lämna uppgifter vidare till övrig skolpersonal. Kan vara lämpligt att underrätta eleven om uppgifter lämnas vidare samt vidtala den man lämnar den till t ex lärare att sekretess råder.

22 Forts…. Inom den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt för uppgift om enskilds personliga förhållanden, tillrättaförande av elev eller skiljande av elev från vidare studier (svag sekretess). Beslut i ärende är inte sekretessbelagt. Identitet, adress m.m. (hotsituationer). Uppgifter om närvaro/frånvaro och studieresultat är i regel offentliga Med elevvårdande verksamhet avses här elevvården i mer avgränsad mening än normalt, dvs. skolans strävanden att förebygga uppkomsten av skolsvårigheter och andra personliga problem samt de åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med de ev. svårigheter som uppstår. Häri ingår insamlande av uppgifter om elevens personliga förhållanden. Med hänsyn till behovet av insyn i skolverksamheten är beslut i elevvårdsärenden inte sekretessbelagda. Uppgift i ärende om tillrättaförande av elev osv. är sekretessbelagt, men inte heller beslut i sådant ärende. Sekretessen på detta område är svag eftersom man velat undvika orimliga begränsningar av skolpersonalens yttrandefrihet samt möjliggöra insyn i skolans verksamhet.

23 ? Stina är socionom och är anställd på IFO Västra Hisingen (socialtjänsten). På en skola i stadsdelen har man haft stora problem med droger. För att komma till rätta med detta beslutar man att Stina ska arbeta halvtid på skolan. Hon kommer därför att arbeta halvtid på skolan och halvtid på socialtjänsten. Hon är dock fortfarande anställd på IFO. När hon är ute på skolan berättar eleverna om sina drogproblem. Uppgifterna omfattas av skolsekretessen i 23 kap. 2 §OSL .Kan Stina ta med sig de här uppgifterna till socialkontoret??.

24 Undantag från sekretess
Samtycke Sekretess gäller som regel inte i förhållande till den enskilde själv och hans/hennes vårdnadshavare. Part har rätt att ta del av uppgifter i mål/ärende Menbedömning Nödvändigt uppgiftslämnande Lagstadgad uppgiftsskyldighet Sekretesslagen medger uttryckligen att uppgift får lämnas Generalklausulen 10 kap 27 § OSL Ulrika


Ladda ner ppt "*Fatta beslut på delegation * Offentlighet- och sekretess"

Liknande presentationer


Google-annonser