Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

* Fatta beslut på delegation * Offentlighet- och sekretess 2015-09-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "* Fatta beslut på delegation * Offentlighet- och sekretess 2015-09-23."— Presentationens avskrift:

1 * Fatta beslut på delegation * Offentlighet- och sekretess 2015-09-23

2 Upplägg: Vad innebär det att fatta beslut med stöd av delegation? Offentlighetsprincipen Hur gör man en sekretessprövning? Olika sekretessområden Hur samarbeta trots sekretess?

3 KOMMUNALLAGEN (1991:900) Kommunala organ: Fullmäktige Kommunstyrelsen Valnämnd Revisorer 10 st SDN Sociala resurs Facknämnder

4 Vem beslutar om vad i kommunen? Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen – uppräkning i 3 kap. 9 § KL Andra ärenden kan delegeras till nämnd som i sin tur kan vidaredelegera till utskott, ledamot, ersättare eller anställd, 3 kap. 10 § KL Vad är delegerat till stadsdelsnämnderna i Gbg, vad är deras huvudsakliga uppgift?

5 Vem fattar beslut på stadsdelsnämndens vägnar? Delegering – en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar, 6 kap. 33 § KL Vad får nämnden inte delegera; 6 kap. 34 § KL,10 kap. 4-5 §§ SoL Förbud mot blandad delegering Stadsdelarnas delegationsordning

6 Vad tänka på när fattar beslut på delegation? Lämplighetsprövning innan Fattar beslutet på nämndens vägnar – har att följa lagstiftning, praxis och riktlinjer Kan rådfråga men fattar alltid beslutet ensam! Arbetsgivaransvar – ärenden efter erfarenhet och kunskap

7 Kan finnas skäl att lyfta ett ärende från en socialsekreterare Delegationen kan återkallas - i ett specifikt ärende - generellt Anmäla beslut – kontroll, inte för att överpröva

8 Offentlighet och sekretess

9 Offentlighetsprincipen -Partsoffentlighet-Yttrandefrihet -Handlingsoffentlighet -Förhandlingsoffentlighet -Sekretess & tystnadsplikt

10 Vad är en handling? 2 kap 3 § TF ”Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.”

11 Hur blir en handling allmän? Förvarad hos en myndighet och Inkommen dit- oftast inga praktiska bekymmer. Inget krav på att handlingen registrerats Upprättad där-HR: Expedierad (2 kap 7 § TF) med vissa undantag.

12 Socialchefen Vilda har haft en het romans med den flörtiga socionompraktikanten Måns Zelmerlöv. Vildas man den gråa stadsjuristen Ulrik Björkroth får reda på detta och vänder sig till Vildas chef och begär ut Vildas mail under de senaste sex månaderna. I Vildas mailbox finns ett mail från Vilda till Måns där hon beskriver sina känslor för honom. Hur ska chefen tänka?

13 Vad är sekretess? Ett förbud att röja en uppgift vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. (3 kap. 1 § OSL)

14 För vem gäller sekretessen? Myndighet där uppgiften är sekretessbelagd samt person som på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, tjänsteplikt eller på annan liknande grund för det allmännas räkning deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid har fått kännedom om uppgiften. Dvs. INTE tillfälliga besökare som hantverkare m.fl. Sekretess gäller även mellan myndigheter och i vissa fall mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet.

15 Sekretessens styrka Svag sekretess: ”om det kan antas att någon lider skada eller men” (presumtion för offentlighet) Stark sekretess: ”om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att någon lider skada eller men” (presumtion för sekretss) Absolut sekretess gäller alltid

16 Socialtjänstsekretessen- 26 kap 1 § OSL Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.

17 ? Janne Josefsson ringer till dig som socialsekreterare i Östra Göteborg. Han har hört ryktesvägen att ordföranden gjort ett omedelbart omhändertagande av Leif Loket Olsson och vill ta del av beslutet. Vad svarar du honom?

18 Sekretess gäller inte för… Beslut om omhändertagande Beslut om vård utan samtycke Beslut om sluten ungdomsvård Absolut sekretess gäller för uppgifter som enskild lämnat eller som inhämtats vid familjerådgivning

19 25 kap 1 § OSL Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men. Sekretess gäller inte för bl.a.: Beslut om psykiatrisk tvångsvård Vissa beslut enligt smittskyddslagen Beslut om ansvar eller behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal

20 Skolans sekretess Skolhälsovården omfattas av hälso- och sjukvårds sekretessen i 25 kap. 1 § OSL. Stark sekretess. OBS! Skolhälsovården och skolan i övrigt är skilda verksamhetsgrenar - alltså råder sekretess mellan dem !

21 Övriga skolan 23 kap. 2 §OSL Sekretess inom bl.a. grundskolan gäller för: Uppgift om personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogiskt insats råder stark sekretess. Uppgifter kan dock lämnas till övrig personal.

22 Forts…. Inom den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt för uppgift om enskilds personliga förhållanden, tillrättaförande av elev eller skiljande av elev från vidare studier (svag sekretess). Beslut i ärende är inte sekretessbelagt. Identitet, adress m.m. (hotsituationer). Uppgifter om närvaro/frånvaro och studieresultat är i regel offentliga

23 ? Stina är socionom och är anställd på IFO Västra Hisingen (socialtjänsten). På en skola i stadsdelen har man haft stora problem med droger. För att komma till rätta med detta beslutar man att Stina ska arbeta halvtid på skolan. Hon kommer därför att arbeta halvtid på skolan och halvtid på socialtjänsten. Hon är dock fortfarande anställd på IFO. När hon är ute på skolan berättar eleverna om sina drogproblem. Uppgifterna omfattas av skolsekretessen i 23 kap. 2 §OSL.Kan Stina ta med sig de här uppgifterna till socialkontoret??.

24 Undantag från sekretess Samtycke Sekretess gäller som regel inte i förhållande till den enskilde själv och hans/hennes vårdnadshavare. Part har rätt att ta del av uppgifter i mål/ärende Menbedömning Nödvändigt uppgiftslämnande Lagstadgad uppgiftsskyldighet Sekretesslagen medger uttryckligen att uppgift får lämnas Generalklausulen 10 kap 27 § OSL


Ladda ner ppt "* Fatta beslut på delegation * Offentlighet- och sekretess 2015-09-23."

Liknande presentationer


Google-annonser