Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 TEMASEMINARIUM KUNSKAP TILL HANDLING PROCESSUTVÄRDERING AV ARBETET FÖR SOCIAL HÅLLBARHET OCH MINSKADE SKILLNADER I HÄLSA 18 SEPT 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 TEMASEMINARIUM KUNSKAP TILL HANDLING PROCESSUTVÄRDERING AV ARBETET FÖR SOCIAL HÅLLBARHET OCH MINSKADE SKILLNADER I HÄLSA 18 SEPT 2015."— Presentationens avskrift:

1 1 TEMASEMINARIUM KUNSKAP TILL HANDLING PROCESSUTVÄRDERING AV ARBETET FÖR SOCIAL HÅLLBARHET OCH MINSKADE SKILLNADER I HÄLSA 18 SEPT 2015

2 Inledning Kort om Ramböll Management Consulting Kort om uppdraget De tre kommissionerna Framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet Slutsatser

3 Ramböll Management Consulting är en ledande nordisk aktör inom oberoende och kunskapsbaserad rådgivning mot offentliga uppdragsgivare Vi är 500 managementkonsulter, varav ca 60 i Stockholm. Vi riktar oss till offentlig sektor: departement, myndigheter, landsting, kommuner Ger stöd med utvärdering, implementering, verksamhetsutveckling, strategi, processtöd, utredning, analys 3 VILKA ÄR VI?

4 KORT OM UPPDRAGET Ramböll fick i uppdrag att analysera processerna som ledde fram till politiskt beslut Vad har skapat goda förutsättningar för vidare arbete Vad har utgjort utmaningar i arbetet Generalisera och dra allmänt värdefulla slutsatser Ge stöd och vägledning till aktörer som ska genomföra liknande processer framöver 4

5 Baseras på professor Lennart Svenssons modell för hållbart förändringsarbete Fyra övergripande teman: Ägarskap Styrning och förankring Design Prioriteringsprocesser TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER Content slide

6 Inspiration från Marmotkommissionens Closing the gap in a generation Utmärkande för kommissionernas arbete är ett brett och holistiskt angreppssätt Social hållbarhet och folkhälsa ses som resultat av politik och program inom samtliga politikområden Detta perspektiv gör att en mängd frågor, ämnesområden och aktörer involveras – bred spännvidd på arbetet och rekommendationerna DE TRE KOMMISSIONERNA Content slide

7 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Samling för social hållbarhet. Åtgärder för jämlik hälsa i hela Västra Götaland Östgötakommissionen för folkhälsa DE TRE KOMMISSIONERNA Content slide MalmöVästra GötalandÖstsam NivåKommunRegionRegionförbund ForskarinvolveringJaNejJa Politiskt styrdNejJaNej Budget3 miljoner per årEj särskild budget600 000 per år

8 Framgångsfaktorer och utmaningar Kort om Ramböll Management Consulting Kort om uppdraget De tre kommissionerna Framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet Slutsatser

9 ÄGARSKAP Lennart Svensson menar att ett aktivt ägarskap är en förutsättning för att nå hållbara resultat Det bör ligga på högsta nivå Ägaren bör även kontinuerligt intressera sig för utvecklingen i arbetet och aktivt ställa krav 9 Aktivt ägarskap är att politiker kontinuerligt ska ställa sig frågan hur arbetet går. ”Vad får detta för konsekvenser för hälsan?” Tjänstemännen måste känna att detta är en prioriterad fråga. – Lennart Svensson

10 Samtliga kommissioner har haft ett starkt ägarskap och var initierade på högsta nivå Malmö – kontinuerliga avstämning med politiska ledningen VGR – politisk styrgrupp tillsatt av regionstyrelsen Östsam – politiker från styrelsen var representerade i kommissionen Styrka när ägaren har kontinuerligt intresse och dialog – ger förankring och legitimitet för arbetet Utmaning när styrgrupp inte består av samma part som den som fattar beslut ÄGARSKAP Content slide

11 STYRNING OCH FÖRANKRING Både Malmö och Västra Götaland delegerade stort ansvar för förankring till enskilda kommissionärer, med varierande resultat I Östsam användes en nätverksmodell som fungerade väl för att förankra i kommuner och verksamheter Extern kommunikation kan vara effektivt för att synliggöra arbetet för allmänhet och politiker, men stort fokus bör läggas inåt mot mottagarna av kommissionens rekommendationer 11 Både projektledarna och jag ansåg att mycket kunskap redan finns och att projektet var ett kommunikationsprojekt för att få ut kunskapen på ett begripligt och kontextanpassat sätt. Att använda kommunikationen för att få politiker att fatta faktiska beslut. Ju mer vi hördes desto mer satte det press på dem att fatta faktiska beslut. – kommunikatör i Malmö

12 Behandlar de val som gjorts kring kommissionernas förutsättningar och design, och vilka konsekvenser det fått Vilken nivå kommissionen har bedrivits på Forskningsanknuten kommission Politisk styrning DESIGN Content slide

13 AspektStyrkaSvaghet Kommunal kommissionNärhet till utförareSmå resurser (normalt sett) Regional eller Regionförbundsdriven kommission Resurser, visa ledarskapAvstånd till verksamhet, komplexitet i multipel organisation Stark forskningsanknytning LegitimitetKostsamt Politiskt styrdFörankring, kan underlätta implementering Kan ge vaga rekommendationer, lägre legitimitet (ej oberoende) DESIGN Content slide

14 Brett angreppssätt har gett en stor mängd förslag och rekommendationer Kommissionerna har därför tvingats prioritera vilka rekommendationer de ska gå vidare med Denna process har varit utmanande för samtliga kommissioner Dynamiska och icke-planerade processer PRIORITERINGSPROCESSEN Content slide

15 Västra Götalandsregionen och Östsam - mer generellt formulerade Malmö – mer specifika med lokalt fokus Ingen har gjort kostnadsberäkningar av rekommendationerna PRIORITERINGSPROCESSEN Content slide Fördelen med denna är att det är rekommendationer, inga pekpinnar. Man kan välja godbitarna. Det går inte om man ger order. – politiker i Östergötland

16 Stor mängd rekommendationer - trots prioriteringen Lämnar slutlig prioritering om genomförande vidare Risk att komplexa eller kostsamma förslag blir liggande Risk att generellt formulerade rekommendationer blir svåra att översätta till den egna kontexten PRIORITERINGSPROCESSEN Content slide

17 Slutsatser Kort om Ramböll Management Consulting Kort om uppdraget De tre kommissionerna Framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet Slutsatser

18 I kommissionerna har Folkhälsofrågan setts utifrån ett bredare perspektiv Leder till få begränsningar och stor spännvidd av ämnen Krävs uppslutning av många aktörer för att förverkliga förslagen 18 EN KOMMISSION MÅSTE NÅ RÄTT MOTTAGARE FÖR ATT UPPNÅ ÖNSKAD FÖRÄNDRING Brett angreppsätt Stort antal förslag på åtgärder inom en mängd fält Utmaningar i förankring

19 För att nå önskad förändring måste kommissionen: Skapa gemensam problembild Formulera gemensamt syfte och målsättning Planera vilka frågor som ska drivas Vilka aktörer behöver involveras Vilka personer som måste nås Detta måste ske i tid – från början av satsningen! 19 EN KOMMISSION MÅSTE NÅ RÄTT MOTTAGARE FÖR ATT UPPNÅ ÖNSKAD FÖRÄNDRING

20 Designa kommissionen så den får förutsättningar att uppnå förändring Designa en process som involverar rätt mottagare 20 RIGGA KOMMISSIONEN SÅ ATT DEN ENGAGERAR RÄTT MOTTAGARE

21 De kommissioner som genomförts har tagit fram en mängd kunskap Måste dock anpassas för lokal kontext Processen i sig väcker engagemang och vilja till förändring Bör dock planera för implementering från dag ett 21 FINNS BEHOV AV FLER KOMMISSIONER?

22 Involvera och förankra hos rätt aktörer Tydliggör syfte och mål med kommissionen För beställare och mottagare Initiera kommissionen på beslutande nivå Fokusera på insatser och åtgärder som ägarna har rådighet över Underlätta prioriteringsprocessen 22 REKOMMENDATIONER

23 23 TACK! Om du har frågor kring rapporten eller vill diskutera en specifik utmaning, är du mer än välkommen att höra av dig! Gustav Larsson 073 – 231 79 66 gustav.larsson@ramboll.com


Ladda ner ppt "1 TEMASEMINARIUM KUNSKAP TILL HANDLING PROCESSUTVÄRDERING AV ARBETET FÖR SOCIAL HÅLLBARHET OCH MINSKADE SKILLNADER I HÄLSA 18 SEPT 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser