Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställdhetsintegrering inom förskola och skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställdhetsintegrering inom förskola och skola"— Presentationens avskrift:

1 Jämställdhetsintegrering inom förskola och skola
Eva Frosth och Anna Mann

2 Styrdokumenten ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella köns-mönster. Den ska därför ge utrymme för elev-erna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”. Lgr 11

3 Styrdokumenten ”Förskolan ska motverka traditionella köns-mönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begräns-ningar utifrån stereotypa könsroller”. Lpfö

4 Jämställdhetspolitiska mål
Politikens inriktning Följande delmål anger inriktningen av regeringens politik inom området: En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

5 Copyright 2011 Eva Frosth och Anna Mann
Empiri TRAS - förskolan Språklig/Fonologisk medvetenhet - förskoleklass LäsEttan- årskurs 1 Nationella Prov - årskurs 3 Måluppfyllelse - årskurs 5 Nationella Prov - årskurs 9 Betyg – årskurs 9 Fördelning alternativa verktyg Val till gymnasiet Kvalitetsredovisningar Personalenkät Bilder från hemsidor och verksamhet JämKas Bas steg 2 Copyright 2011 Eva Frosth och Anna Mann

6

7

8 Copyright 2011 Eva Frosth och Anna Mann
Alternativa verktyg bärbara datorer var beviljade 13 till flickor 64 till pojkar Copyright 2011 Eva Frosth och Anna Mann

9 Naturbruksprogrammet
Skog Djurvård 8% ♀ % ♀ 92% ♂ % ♂

10

11 Jämställdhet Jämlikhet – avser alla människors lika värde, dvs rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i ett samhälle oavsett bakgrund. Jämställdhet – avgränsas till förhållandet mellan kvinnor och män och är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna Jämlikhet och jämställdhet är kopplade till diskrimineringsgrunderna. Alla människor har ett juridiskt kön, även om man definierar sig som vare sig kvinna eller man. Skälet till att jämställdhet anses vara den viktigaste jämlikhetsfrågan är att kön skär rakt igenom alla de övriga diskrimineringsgrunderna. Oavsett vilken etnicitet, religion och trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder som människor har, eller för den delen könsöverskridande uttryck eller identitet så tillhör vi alla något av de båda könen.

12 Genus handlar om... …hur människor blir kvinnor och män
Människor föds inte som kvinnor eller män; de blir det genom fostran Genus är föränderligt. Det förändras över tid. T.ex. på 1600-talet var rosa en manligt kodad färg och det ansågs som manligt att gråta Istället för att fästa uppmärksamheten på det biologiska könet, har genus kommit att användas för att beskriva det sociala, kulturella och historiskt föränderliga i vad det är att vara kvinna eller man. Biologiskt så skiljer det mindre än 10% mellan kvinnor och män har hjärnforskningen visat. Genom genusbegreppet betonas att kvinnor och män inte är kvinnor och män av sig själva, utan blir det i relation till det samhälle de lever i och till den kultur de är en del av. 12

13 Makt Män har mer makt än kvinnor. Det manliga har högre
status än det kvinnliga Män som grupp lever sina liv gynnade av att vara män, medan kvinnor som grupp lever sina liv genom att övervinna det motstånd de möter för att de är kvinnor. När man istället talar om genus på individnivå kan det hända att en viss kvinna har mer makt än en man eller att en viss man gynnas framför en annan man, detta har att göra med att även andra identitetskategorier än genus påverkar maktrelationer mellan människor. På en strukturell nivå finns dock en uppenbar skillnad mellan könen eftersom män överlag har större makt än kvinnor. 13

14

15 Genusglasögon Att upptäcka genus är som att upptäcka kantareller i skogen. Först ser man ingenting, sedan ser man en kantarell och en till därefter ser man hur många som helst. När man har fått på sig genusglasögonen, ser man skillnader i utbudet till flickor och pojkar i leksaksaffärer, till kvinnor och män i klädaffärer, hur kvinnor och män framställs i reklam, vad som är tillåtet för flickor och pojkar, kvinnor och män.

16 Utveckling tar tid omedvetet medveten medvetet medveten övningsfas
omedveten omedvetet omedveten

17 Utan spaning - ingen aning
Copyright 2011 Eva Frosth och Anna Mann

18 Heta linjen Män och kvinnor Män och kvinnor uppfostras
är olika på grund till att vara olika av gener

19 Machofabriken - Invald


Ladda ner ppt "Jämställdhetsintegrering inom förskola och skola"

Liknande presentationer


Google-annonser