Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

3 Programförklaringen berättar vad mötesplatsen är och vill Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att bidra till att utveckla samhället på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsens aktiviteter är öppna för förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och idéburen sektor.

4 Varför en mötesplats? ”Ett socialt hållbart samhälle är resilient, men samtidigt förändringsbenäget och ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.” ur programförklaringen För att ett socialt hållbart samhälle ska vara möjligt krävs vilja, engagemang, kunskap, samarbete och möten – därför finns Mötesplats social hållbarhet

5 Inriktning 2015  Öka kunskapen om social hållbarhet, de insatser som behöver göras, hur de kan omsättas i praktiken och hur insatser och utvecklingen kan följas upp och utvärderas  Stärka samverkan mellan den offentliga sektorn och idéburna sektorn, näringslivet och forskarsamhället  Identifiera kommande behov och utmaningar inom social hållbarhet och medverka till att utveckla insatser och strategier för att hantera dessa

6 Kunskap till handling – centralt tema  Övergripande slutsats från samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa  Tema för den första nationella konferensen i Norrköping 2014  Från handling till kunskap och från kunskap till handling (Lennart Svensson)  Uppdrag till Ramböll att genomföra en processutvärdering av tre förändringsarbeten  Särskild workshop vid nationell konferens ”Social hållbarhet för alla” (maj 2015)

7 Strategiska beslut i samspel med ägarna Sätta ramar Följa utveckling Implementera resultat Pröva idéer och genomföra förändringar Professionell styrning Organisera nätverk Engagera Motivera Föra dialog Krävande finansiärer Kompetent ledning Engagerade deltagare Brukare med inflytande Aktivt ägarskap

8 Kunskap till handling Centrala aktörer  Politiken  Ledningen  Verksamheten/professionen  Akademin  Näringslivet  Idéburen sektor  Invånarna

9 Workshop ”Social hållbarhet för alla” Framgångsfaktorer/utmaningar  Ekonomiska incitament/argument  Hantera perspektivträngsel/stuprör  Aktivt ledarskap och professionell projektledning  Anpassa (nationellt) kunskapsstöd  Verksamheter behöver känna ägarskap  Gränsöverskridande mål  Koppla till ekonomistyrning  Politikens roll

10 Uppdrag till Ramböll  Processutvärdering av tre förändringsarbeten som syftar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa  Analysera de tre processerna på ett jämförbart sätt. Utveckla kunskap om vad som skapat goda förutsättningar samt vad som utgjort utmaningar i arbetet.  Bedömer inte resultatet av respektive arbete. Fokus ligger på processen som ledde fram till politiskt beslut  Teoretisk utgångspunkt är Lennart Svenssons modell för hållbart förändringsarbete

11 Kunskap till handling – processutvärdering av tre arbeten för social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa Gustav Larsson, Ramböll

12 Reflektioner över resultaten Annika Larsson, Region Östergötland Göran Henriksson och Elisabeth Rahmberg Johansson, Västra Götalandsregionen Sven-Olof Isacson, Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

13 PAUS Vi börjar igen klockan 11.10

14 Hela staden hållbar Åsa Lundquist, Göteborg stad

15 Kunskap till handling - dialogpass Nina Olsson, Folkhälsomyndigheten

16 LUNCH Återsamling kl. 13.15

17 Kunskap till handling - dialogpass Nina Olsson, Folkhälsomyndigheten

18 Samling för social hållbarhet i Dalarna Johan Hallberg och Suzanna Westberg, Landstinget i Dalarna

19 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm Paul Alarcon, Stockholm stad

20 Kommission för jämlik hälsa i Örebro län Thomas Falk, Region Örebro län

21 KAFFE Vi börjar igen kl. 15.15

22 Nationell kommission för jämlik hälsa Olle Lundberg, Ordförande i nationell kommission för jämlik hälsa

23 Kunskap till handling – avslutande diskussion Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

24 Workshop ”Social hållbarhet för alla” Mötesplatsen roll  Blottlägga kunskapsluckor hos staten  Tillgodose små kommuners roll  Få till stånd en gränsöverskridande roll inom SKL  Hållbarhet – ej isolerat till socialt perspektiv  Visa på goda ex i samverkan med idéburen sektor  Bygga kunskap inom förändringsarbete  Forum för samtal mellan politisk och operativ nivå  Bygga system för hållbarhetsmål nationellt till lokalt  Ta vara på det vi redan gör och hur vi jobbar

25 Våra reflektioner – Mötesplatsens roll Centrala frågeställningar att jobba vidare med Mötesplatsen fortsatta roll!

26 Social ulighed i sunhed – fra viden til handling – nordisk konferens Plats: Köpenhamn den 30 november – 1 december Arrangörer: Sundhetsstyrelsen, Helsedirektoratet, Folkhälsomyndigheten, KL Danmark, KS Norge, SKL Vad händer? Nordisk expertgrupp presenterar en rapport som handlar om vad som krävs för att implementera arbeten för minskade skillnader i hälsa. Bygger på erfarenheter på lokal och regional nivå i Danmark, Norge och Sverige Medverkar: Margret Whitehead, Zsuzsanna Jakab, Bo Rothstein m.fl

27 Vad händer härnäst? 29 – 30 september Referensgruppen träffas och diskuterar mötesplatsens fortsatta inriktning 20 november Temaseminarium ”Idéburen sektors roll för social hållbarhet” 11 december Workshop med Nationell plattform för hållbar stadsutveckling ”Nationell samordning av social hållbarhet”

28 Tack så mycket för denna dag Vi ses igen!


Ladda ner ppt "Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser