Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsvärdering och företagsarrangemang Del III.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsvärdering och företagsarrangemang Del III."— Presentationens avskrift:

1 Företagsvärdering och företagsarrangemang Del III

2 Cash Flow -värdet Kassaflödesbaserade värderingsmodeller blev vanliga i USA på 1980-talet Har delvis trängt undan vinstbaserade värderingsmodeller Ingen enhetlig standard – varje analytiker bygger sin egen modell och arbetar på sitt eget sätt DCF (Discounted Cash Flow) –metoden numera den dominerande metoden i USA för värdering av börsnoterade bolag

3 Cash Flow -värdet Jämfört med andra värderingsmetoder mer tekniskt komplicerad och kräver erfarenhet Kommer till användning även i onoterade bolag Ger en något annorlunda information i förhållande till Nutdel-metoden Grundläggande information bakom Nutdel- och kassaflödesmetoderna densamma Kassaflöde som används i DCF framkommer som ett resultat från de prognostiserade balans- och resultaträkningarna som används i Nutdel-metoden

4 Shareholder Value Analysis (SVA) -metoden 1.Beräkna ett värde på företagets rörelse 1.Utför en detaljerad historisk analys (5-10 år bakåt) av de resultat- och balansräkningsposter som påverkar företagets Cash Flow 2.Prognostisera det framtida rörelseresultatet och det operativa kapitalet 3.Beräkna de framtida kassaflöden som står till aktieägarnas och låntagarnas förfogande, de s.k. fria kassaflöden 4.Diskontera kassaflödena till nuvärde. Använd som diskonteringsränta företagets genomsnittliga kapitalkostnad

5 SVA-metoden, forts. 2.Beräkna restvärdet (residualvärdet) vid prognosperiodens slut 1.Dividera företagets Resultat efter skatt (NOPLAT) med den använda kalkylräntan 2.Diskontera residualvärdet till värderingstidpunkten 3.Addera marknadsvärdet av eventuella finansiella tillgångar (tillgångar utanför företagets rörelse) 4.Subtrahera marknadsvärdet av företagets skulder

6 SVA-metoden Beräkning av kassaflödet Kassaflöde från rörelsen: Försäljning - Rörelsens kostnader - Avskrivningar (excl. Goodwill-avskrivingar) = Resultat efter avskrivningar (EBIT) +/- Extraordinära intäkter och kostnader +/- Erlagd skatt = Resultat efter skatt (NOPLAT) + Avskrivningar = Bruttokassaflödet

7 SVA-metoden Beräkning av kassaflödet Kassaflöde till investeringar: +/- Förändring av nettorörelsekapital (excl. Kassa & räntebärande kortfristiga skulder) +/- Nettoinvesteringar i AT = Bruttoinvesteringar + Kassaflöde från rörelsen - Kassaflöde till investeringar = Tillgängligt kassaflöde (Free Cash Flow)

8 Nya trender Residual Income (RI): Onormal vinst år t = Periodens vinst – (Kostnaden för EK * IB Eget kapital) Economic Value Added (EVA ® ) Ett registrerat varumärke, i praktiken RI EBO-modell (Edwards, Bell & Ohlson)

9 Värdering av börsnoterade företag Kontinuerlig värdering på marknaden Företagets marknadsvärde = Aktiekursen * Antalet aktier På en effektiv marknad beskriver marknadsvärdet investerarnas kollektiva uppfattning om företagets värde Marknadsvärdet kan variera kraftigt

10 Perlos aktiens kurs (€) 1999-2004 199920002001200220032004 Årets lägsta11,2018,705,603,922,966,39 Årets högsta36,3049,2023,0112,556,9213,14 Vid årets slut35,0022,0011,656,016,3311,77

11 Marknadsvärdet för Perlos- koncernen 31.12. (M €)

12 Val av kalkylränta För börsnoterade bolag definieras kalkyl- räntan ofta genom CAPM (Capital Asset Pricing Model) För icke-börsnoterade bolag finns det ingen effektiv marknad, utan varje överlåtelse- situation är unik Olika synsätt för att bestämma kalkylräntan –Avkastningen på alternativa placeringar –Den faktiska kapitalkostnaden –Weighted Average Cost of Capital - WACC –Statsskuldräntan

13 Val av kalkylränta – Den faktiska kapitalkostnaden Baserar sig på företagets historiska redovisning Exempel: Företaget AB har i sin bokslut följande poster –Eget Kapital10,3 milj. € –Främmande Kapital 4,0 milj. € –Räntekostnader240.000 € Företagets ägare önskar 20 % avkastning före skatt på Eget kapital  (1-0.28)*20 % = 14,4 % efter skatt

14 Val av kalkylränta – Den faktiska kapitalkostnaden Räntan på främmande kapital blir nu 240,000/4,000,000 = 6 % före skatt  (1-0,28)*6 % = 4,3 % efter skatt Av företagets totala kapital är 10,3 Milj. €/14,3 Milj. € = 72 % eget kapital och 4,0 Milj €/14,3 Milj. € = 28 % främmande kapital Den genomsnittliga vägda kapitalkostnaden blir 0,28 * 4,3 % + 0,72 * 14,4 % = 11,6 %

15 Val av kalkylränta - WACC Teoretiskt ”rätt” räntesats Baserar sig på marknadsvärden, inte på redovisade värden Beräknas genom att väga samman kostnaderna för eget och främmande kapital Som vikter används marknadsvärdet av det egna och det främmande kapitalet


Ladda ner ppt "Företagsvärdering och företagsarrangemang Del III."

Liknande presentationer


Google-annonser