Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolnärvaro Västra Hisingen Sektor utbildning HT 2015 Skolledning och EH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolnärvaro Västra Hisingen Sektor utbildning HT 2015 Skolledning och EH."— Presentationens avskrift:

1 Skolnärvaro Västra Hisingen Sektor utbildning HT 2015 Skolledning och EH

2

3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 3 Skolnärvaro är en av de starkaste skydds- och friskfaktorerna för det enskilda barnet och ungdomen. Ökad skolnärvaro leder till ökad måluppfyllelse. Västra Hisingen har därför tagit fram gemensamma rutiner och metoder i skolan för att öka närvaron i skolan. Ökad skolnärvaro

4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 4 Erfarenheter visar att ju längre tid eleven är borta från skolan och lektionerna desto svårare blir det för eleven att återgå till skolan. Med skolfrånvaro ökar även risken för den enskilde eleven att utveckla psykisk ohälsa. Målet är att så tidigt som möjligt uppmärksamma alla elever med frånvaro (både oanmäld och anmäld). Viktigt att upptäcka frånvaro i tid

5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 5 Med start HT-15 har samtliga skolenheter inom Västra Hisingen gemensamma närvarorutiner. Med start HT-15 beviljas inga ledigheter för berörda årskurser under perioden för nationella prov. Både oanmäld och anmäld frånvaro betraktas vid givna brytpunkter som möjlig problematisk frånvaro. EH (Elevhälsa) kopplas in tidigare vid all typ av frånvaro. Frånvaro under icke godkänd ledighet föranleder alltid anmälan till socialtjänsten. Anmäld och oanmäld frånvaro

6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 6 Främja och öka skolnärvaro. Öka antalet elever som uppnår kunskapsmålen. Förebygga psykisk ohälsa och social problematik bland elever. Skapa fokus på all frånvaro, både oanmäld och anmäld, som kan vara problematisk för elevens utveckling. Vad vi ska uppnå med närvaroarbetet

7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 7 Säkerställa statistiskt underlag för bättre översyn av nödvändiga insatser för både stadsdel, skola och den enskilde eleven. Bilda en nätverksgrupp med representanter från olika skolor som kan följa upp och vidareutveckla arbetssätt och metoder vid problematisk och långvarig skolfrånvaro (hemmasittare). Införa gemensamma närvarorutiner på samtliga grundskolor på Västra Hisingen. Vad vi ska uppnå med närvaroarbetet

8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 8 Modell för skolnärvaroarbete Insatser för elever med hög eller permanent frånvaro. Individinriktade extra resurser/insatser i skolan, samordnade insatser mellan skola, BUP, habilitering och socialtjänst. Skolsocial kartläggning och ev. basutredning för elever med hög frånvaro. Anpassad undervisning, EH, samverkan med hemmet och vid behov med externa parter t.ex. BUP, habilitering och socialtjänst. Skolans arbete för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro, t.ex genom etablering av närvarorutiner skapa goda relationer mellan skola, elev och hemmet, organisation, kommunikation, frånvarorutiner, hem och elevinflytande.

9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 9 Elevhälsa blir inkopplad vid: Hög (oanmäld) skolfrånvaro innebär 5 frånvarande tillfällen från enstaka lektion och/eller enstaka hela skoldagar, under en och samma termin. Hög (anmäld) skolfrånvaro innebär att frånvaroperioden överstiger två sammanhängande veckor och/eller vid fler än fem upprepade anmälda tillfällen respektive mer än 15% anmäld frånvaro under en och samma termin. Vad menar vi med hög skolfrånvaro?

10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 10 All närvaro/frånvaro ska registreras i Hjärntorget!

11 Arbetsgång vid oanmäld frånvaro 11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Tillfälle 1-3 Mentor kontaktar vårdnadshavare, dokumenterar. Tillfälle 4 Mentor samtalar med eleven, informerar vårdnadshavare om samtalet, dokumenterar samtalet. Tillfälle 5 Arbetslag analyserar frånvaron, mentor kallar vårdnadshavare till möte, anmälan görs till EH. Mentor bjuds in till EH för att diskutera insatser och anpassningar. Tillfälle 6 och fortsatt upprepad frånvaro. Mentor informerar rektor/EH att frånvaron fortsätter. Elevhälsoärende vid frånvaro upprättas. Frånvaroperioden överstiger två veckor, 15 % eller 6:e anmälda frånvarotillfället. Mentor rapporterar till elevhälsa/skolsköterska.

12 Arbetsgång vid anmäld frånvaro 12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Första frånvaroveckan Mentor tar kontakt med eleven/hemmet. Frånvaroperioden överstiger två veckor, 15 % eller 6:e anmälda fråvarotillfället Mentor rapporterar till elevhälsa/skolsköterska.

13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 13 Områdeschefer skola och ifo/fh Övergripande ansvar för införande av handlingsplan. Rektorer och elevhälsa Ansvarar för att handlingsplan och rutiner förankras hos berörd personal på respektive skola, även vikarier ska informeras. Referensgrupp Ansvarar för den övergripande resultatuppföljningen för alla skolor, åk 1-9. Sammankallas under HT-15 av områdeschef. Ansvarsfördelning

14 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 14 varje dag följa sina elever i Hjärntorget. vid oanmäld ströfrånvaro meddela vårdnadshavare - samma dag! - Gäller också om eleven avvikit från skolan senare under dagen. vid sammanhängande anmäld skolfrånvaro ta kontakt med elev och/eller vårdnadshavare inom en vecka, samtalet dokumenteras. vid upprepad oanmäld skolfrånvaro dokumentera samtal med vårdnadshavare och elev. informera rektor om vårdnadshavare eller andra vuxna i barnets privata nätverk inte hörts av efter skolans upprepade kontaktförsök. Rektor beslutar då om det ska göras en anmälan till socialtjänsten och polis. Mentor ska

15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 15 alltid registrera frånvaro i Hjärntorget vid lektionens start/slut. vid oanmäld frånvaro meddela ansvarig mentor. Mentor ska snarast samma dag ta telefonkontakt med vårdnadshavare. Pedagog ska

16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 16 med konto på Hjärntorget ska registrera närvaro enligt samma direktiv som för pedagog. utan konto på Hjärntorget ska manuellt registrera närvaro på klasslista. Personal med behörighet för sedan in den på Hjärntorget. ska vid oanmäld frånvaro snarast kontakta byråsekreterare eller elevens mentor snarast under samma dag. De tar då tar över ansvaret för kontakt med vårdnadshavare. Vikarie

17 Ledningsgrupps och rektors uppgift 17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Om vårdnadshavare eller andra vuxna i barnens privata nätverk inte hörts av, efter skolans upprepande kontaktförsök, ska rektor informeras samma dag. Rektor beslutar då om det ska göras en anmälan till socialtjänsten och polis. På rektorsmöte ska områdeschefer en gång i månaden gå igenom Västra Hisingens frånvarostatistik. Dels övergripande för stadsdelen, dels för respektive skolenhet. Ser till att skolans rutiner skickas till samtliga vårdnadshavare med barn i skolåldern vid varje läsårsstart. Ser till att vårdnadshavare också informeras om rutinerna i samband med föräldramöte.

18 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 18 Hög anmäld skolfrånvaro (enligt definition) anmäls till elevhälsa enligt de upparbetade rutinerna på respektive skola. EH ska ha en stående mötespunkt månadsvis rörande den övergripande frånvarosituationen på skolan samt hur när- och frånvarorutinerna efterföljs. Rektor ansvarar för att ta fram aktuell statistik per månad. Underlaget ska inkludera giltig och ogiltig frånvaro samt antal lektionstillfällen på enheten som inte är registrerade i Hjärntorget. Elevhälsoarbete med elevens närvaro

19 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 19 Följa upp Planera Initiera samverkan med externa aktörer Anmäla till områdeschef Anmäla till socialtjänst och polis Elevhälsas uppdrag

20 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 20 Nätverket samlas varje månad och ska utvecklas till att vara en rådgivande resurs med viss möjlighet att hjälpa till i samtal och processer på enskilda enheter. I nätverket ska specialpedagoger samt elevernas mentorer medverka och det ska under HT15 författa stadsdelsövergripande och utökade rutiner kring arbetet med ”hemmasittare”. Målet med nätverket är därutöver att sprida metoder och kompetens så att varje skola har en förhöjd grundförmåga att arbeta konstruktivt och salutogent med dessa elever. Nätverk kring elever med stor och problematisk frånvaro

21 Handelsplan i skolnärvaroarbete och bilagor hittar du under Styrande dokument/Utbildning/ Barn- och elevhälsa


Ladda ner ppt "Skolnärvaro Västra Hisingen Sektor utbildning HT 2015 Skolledning och EH."

Liknande presentationer


Google-annonser