Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning 2015-08-15 1.Älgmöte 2.Fika 3.Information Älgförvaltningsorganisation Dalarna Eftersöksorganisation Viltdata SVA-rapport.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning 2015-08-15 1.Älgmöte 2.Fika 3.Information Älgförvaltningsorganisation Dalarna Eftersöksorganisation Viltdata SVA-rapport."— Presentationens avskrift:

1 Dagordning 2015-08-15 1.Älgmöte 2.Fika 3.Information Älgförvaltningsorganisation Dalarna Eftersöksorganisation Viltdata SVA-rapport

2 Varför ett Särna-Idre älgskötselområde? Förbättra förutsättningarna för jakt och viltvård Föra ner besluten på lokal nivå. Kunskapen om våra lokala förhållanden finns här. Redan i dag administreras jakten i stor utsträckning lokalt. Det lokala samrådet angående älgjakten har i åratal varit vägledande när myndigheterna fattat beslut om avskjutningsramar mm. MÅL - VILTFÖRVALTNINGSOMRÅDE

3 ÄLGMÖTE 2015-08-15

4

5 Dagordningen för älgmötet 2015-08-15 1.Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 2.Justering av röstlängd 3.Fråga om kallelse skett på rätt sätt 4.Fastställande av dagordning 5.Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 6.Revisorernas berättelse 7.Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning 8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9.Val av 3 jägarrepresentanter (2 år), samt suppleanter, presentation av markägar- representanter i styrelsen 10. Val av en av ledamöterna i styrelsen till Älgskötselområdets och styrelsens ordförande 11. a) Val av två revisorer och två suppleanter b) Val av valberedning

6 12. Behandling av motioner 13. Anmälan om förändringar av Älgskötselområdets eller av något i detta ingående jaktområdens omfattning 14. Information om älgskötselplan, avskjutning, inventeringar, rovdjurspredation, betes- och trafikskador. 15. Information avseende det antal älgar (vuxna och kalvar) som skall fällas och fördelning av dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen samt fastställande av ev. reservkvot 16. Regler för älgjakten utöver de i § 8 angivna, datum 17. Praktisk älgvårdsarbete, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder 18. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt p17 19. Övriga frågor.

7

8 Balansräkning

9

10 ÄLGSKÖTSELOMRÅDETS STYRELSE 2014-2015: Jägarrepresentanter: Martin Olsson( till 2015), Stefan Staffansson (till 2015) Martin Salmonsson (till 2016), Stefan Mattsson (till 2016) Ulf Spånberg (till 2015), Särna vvof Suppleanter: Tomas Dahlqvist (till 2015), Jonny Persson (till 2016) Markägarrepresentanter: Thomas Eriksson, Sveaskog, ordförande(1år) John Halvarsson, Länsstyrelsen Dalarna Lena Leonardsson, SIB Peter Dahlbom, Bergvik

11 Revisorer 2014-2015: Alf Nordin och Lasse Olsson Suppleanter: Ingemar Hermansson och Stig Olsson Valberedning: Sune Jensen, sammankallande Roland Svensson och Bert Östensson

12 Valberedningens förslag Jägarrepresentanter: Stefan Mattsson Martin Salmonsson Tomas Dahlqvist Stefan Mattsson Ulf Spånberg 2014-2016 2015-2017

13 Valberedningens förslag Styrelsesuppleanter: Jonny Persson Lars Westblad 2014-2016 2015-2017

14 Markägarrepresentanter Sveaskog Särna-Idre Besparingsskog Bergvik Länsstyrelsen Dalarna Thomas Eriksson Lena Leonardsson Peter Dahlbom John-Olov Halvarsson

15 Valberedningens förslag Ordförande för styrelsen Thomas Eriksson2015-2016

16 Valberedningens förslag Revisorer: Lars Olsson Alf Nordin Revisorssuppl: Ingemar Hermansson Stig Olsson 2015-2016

17 SÄRNA-IDRE ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Bildat 2009-05-27 Ä – 39 – 05 – 094 396 803 ha Ca 31 fd licensområden Ca 135 jaktlag

18 Förändringar av jaktlag/jaktlagsgränser 2015 Stensjösäterns och Erikssons jaktlag har slagits samman till Stensjösätern-Långholmsvägens jl 3512 Ha Delar av Storbohållans marker har sålts av Sveaskog. Storbohållans jl har kvar 3487 Ha och ett nytt jaktlag, Slåttkällans jl 2203 Ha, har bildats.

19 Älgskötselplan 2014-2016

20

21

22 Avskjutning S-I ÄSO 2014

23 ÄLGOBS 2014 mm

24 Fördelning av tilldelade älgar 2015-2016

25 Tilldelning 2015

26

27 Föreskrifter för älgjakt §8 6.Jaktledarna skall snarast efter avslutad jakt, dock senast dagen efter jakttidens utgång betala avgiften för fälld älg till Särna-Idre ÄSO-s bankkonto 8166-1, 913507639-7 (700kr/vuxen älg och 150 kr/kalv). MÄRK INBETALNINGEN MED JAKTLAGETS NAMN. 7.Det åvilar jaktledaren att i Viltdata registrera älgobs direkt efter rapporterings- periodens slut (de första 7 jaktdagarna under de första 30 dagarna av jakten). 8.Det åvilar jaktledaren att rapportera skjutna älgar inom 14 dagar efter att älgen fälldes (Viltdata).

28 JAKTTIDER ÄLGJAKTEN 2015 – 2016 SÄRNA-IDRE OMRÅDET Måndag 7- söndag 27 september 2015 Lördag 10 oktober 2015 – 31 januari 2016 (31 DEC 2015. SIB)


Ladda ner ppt "Dagordning 2015-08-15 1.Älgmöte 2.Fika 3.Information Älgförvaltningsorganisation Dalarna Eftersöksorganisation Viltdata SVA-rapport."

Liknande presentationer


Google-annonser