Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANVÄNDARCENTRERADE METODER Pelle Östberg, Daniela Baccarini & Lars Hult 2015-09-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANVÄNDARCENTRERADE METODER Pelle Östberg, Daniela Baccarini & Lars Hult 2015-09-15."— Presentationens avskrift:

1 ANVÄNDARCENTRERADE METODER Pelle Östberg, Daniela Baccarini & Lars Hult

2 Program Syfte och mål Teoripass: målgruppsanalys, behovsfångst, intervjuer, case Bikupa och paus Teoripass: persona, scenario, värdeord, brukskvaliteter, case Bikupa och paus Teoripass: Tjänsteresa, case Läxa Nästa gång

3 Syfte och mål Ge er metoder Bättre kravställare Nöjda användare Stödja användarcentrerat arbete !

4

5

6 Rekrytering Intervjuguide Intervjumiljö Samtalsteknik Transkribering Intervjuer

7 Hej! Jag heter Lisa

8

9

10 Fundera på hur du skulle genomföra en målgruppsanalys och behovsfångst?

11 PERSONA ANVÄNDARPORTRÄTT

12

13 Person Vem handlar det om? Aktivitet Vad handlar det om? Plats Var är det? Drivkraft Varför gör personen det här? Fyra beståndsdelar

14 Illustrerat scenarie från videotelefoni teckenspråkstolkning till sjukvårdsrådgivningen

15 Värdeord från videotelefoni teckenspråkstolkning till sjukvårdsrådgivningen Värdeord

16 16 Brukskvaliteter vid tjänsteutveckling

17 Design ” Design är att uppfinna, välja, utveckla, utforma, och bestämma ett ” någots ” funktioner, egenskaper, utseende, uppförande, möjligheter och begränsningar. ” (Stolterman, E (1991). Designarbetets dolda rationalitet - En studie av metodik och praktik inom systemutveckling, Doktorsavhandling, Umeå universitet)

18 Designarbete Handlar om att ge uttryck till en möjlig framtid Innebär att fastställa handlingsutrymme Utforskande och lärande Arbetet innebär att komponera och formge interaktion

19 Varför kravställs främst funktioner?

20 Brukskvaliteter Vad är och betyder produkten/interaktionen för användaren? Formulering och uttryck av detta i designsituationen? Medvetenhet ger vägledning, designarbetet kommer att fastslå kvaliteter och handlingsutrymme Kvaliteterna kan ofta inte enkelt mätas eller definieras Artikulerat genrekunnande – kunskapen om produkters kvaliteter är en ständigt pågående process (omformuleras) Kompletterar riktlinjer som beskrivning av kompositionen

21 Kvalitet i användning I betydelsen utmärkande, särpräglad Uppstår i relationen användaren – tjänsten Är delvis socialt inlärd och finns som förförståelse Kvaliteter skapas och kommuniceras genom design Kan vara ”objektiva” eller ”subjektiva” Många av de mest centrala är inte kvantifierbara

22 Generella kvaliteter – Informationsteknik Dynamisk gestalt (framväxande form) Genomskinlighet (transparens) Handlingskaraktär (roll) Handlingsutrymme (handlingsmöjlighet) Självständighet (eget initiativ) Spelbarhet (motivation) Symbolvärde (prestige) Källa: Löwgren, J. och Stolterman, E (1998). Design av Informationsteknik - Materialet utan egenskaper. Studenlitteratur.

23 Generella och specifika kvaliteter Generella brukskvaliteter kan ” återanvändas ” och är relevanta mellan kategorier av produkter Specifika kvaliteter avser en viss typ av produkter och är inte självklart relevanta för andra (genrer)

24 Specifika kvaliteter – kvalitetsgranskat referensmaterial Aktualitet Auktoritet Identitet Integration Integritet Kontinuitet Närhet Precision Sammanfattande Sökbarhet Tillförlitlighet Tillgänglighet Totalitet Trovärdighet

25 1177.se Sökbarhet Precision Tillförlitlighet

26 NE.se Integritet Integration

27 Att formulera brukskvaliteter Identifiera kategorin som produkten tillhör. Vad är typiskt för den? Studera liknande produkter (om det finns) Beskriv brukssituationen (användare, situationer, produktens roll etc.) Beskriv användningen. Vad är/bör vara utmärkande för användningen? Kritiska faktorer. Inkludera både patient och verksamhetsperspektiv Välj ett beskrivande namn och formulera betydelsen

28 Sammanfattning Formulering av centrala kvaliteter för produkten innebär att veta vad vi vill uppnå med fokus på användningen Det är helhetsorienterade begrepp avsedda att vägleda designarbetet och stödja utvärdering av prototyper och produkter (jmf. vilka inslag som gör ett bra musikstycke eller en film) Många kvaliteter känner vi igen men kan vara svåra att formulera eller beskriva (vilket krävs för att kunna stödja designarbetet, ” tyst ” verksamhetskunnande är av naturliga skäl svårt att kommunicera)

29

30

31

32 Reflektera över gestaltning, hur skulle du gå till väga?

33

34 Designing the experience - LEGO

35

36

37

38

39

40

41 Ni ska göra en egen tjänsteresa Instruktioner finns i mappen Avstämning i halvlek, Webinarium 7/10 Om ni har frågor har er till oss: och

42 Gå igenom era tjänsteresor. Nästa gång fokuserar vi utformning av gränssnitten i plattformen. Ge oss också gärna förslag på innehåll till nästa gång. Fyll i utvärderingen! TACK!

43 Litteratur Löwgren, J. (2006). Articulating the use qualities of digital designs.In Fishwick, P. (ed.) Aesthetic computing, pp. 383–403. Cambridge, Mass.: MIT Press.© Massachussetts Institute of Technology, Hult, L. (2003). Publika Informationstjänster – En studie av den Internetbaserade Encyklopedins Bruksegenskaper. Doktorsavhandling, Linköpings universitet. Löwgren, J. och Stolterman, E. (2004). Design av Informationsteknik – Materialet utan egenskaper. Studentlitteratur. Rönn, M. (2001). Det problematiska kvalitetsbegreppet. Nordisk Arkitekturforskning, nr. 4, sid


Ladda ner ppt "ANVÄNDARCENTRERADE METODER Pelle Östberg, Daniela Baccarini & Lars Hult 2015-09-15."

Liknande presentationer


Google-annonser