Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialförvaltningen i Lund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialförvaltningen i Lund"— Presentationens avskrift:

1 Socialförvaltningen i Lund
Med barn och unga i fokus

2 Socialnämnden Sven-Bertil Persson
Totalt 610 medarbetare inklusive visstidsanställda Socialförvaltningen Annika Pettersson Ställföreträdande socialdirektör Inger Fröman Barn, unga och familjestöd Inger Fröman Mottagning och stöd Marie Olsson Vuxenstöd och socialpsykiatri Ricardo Espinoza

3 Socialförvaltningen Vårt uppdrag handlar om stöd …
till barn och ungdomar samt deras föräldrar när något i familjen fungerar dåligt och det får konsekvenser för barnen till de som drabbas av våld i nära relationer till vuxna med missbruksproblematik eller psykisk funktionsnedsättning till personer som står långt från arbetsmarknaden och personer som inte klarar sin egen försörjning till personer som flytt hit Vi har också uppdraget att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt uppdraget att samordna kommunens aktiviteter mot missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak.

4 Socialförvaltningen Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 2015
Nå barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Ge enskilda och grupper förutsättningar till bättre levnadsvillkor. Tidigt initiera samverkan utifrån en helhetssyn på den enskildes behov. Indikatorer till Kommunfullmäktiges mål 1.Nå barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt • Andelen ungdomar år som inte återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats ska vara minst 75 %. 2.Ge enskilda och grupper förutsättningar till bättre levnadsvillkor • Väntetiden i antal dagar från första kontakttillfället vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd ska inte överstiga 23 dagar (medelvärde). • Av det totala antalet inkomna domar ska andelen beslut som har rättats inte överstiga 10 % • Minst 50 % av kommunens hemlösa (utifrån hemlöshetsräkningen) ska under året få en hållbar boendelösning. 3.Tidigt initiera samverkan utifrån en helhetssyn på den enskildes behov • Samordnade individuella planer gällande vuxna ska göras i minst 60 ärenden 2014, minst 90 ärenden 2015 samt minst 120 ärenden 2016.

5 Socialförvaltningen Barn, unga och familjestöd
Arbetar för att förbättra barns och ungdomars uppväxtförhållanden. samlat stöd till unga vuxna mellan 18 och 24 år socionomer på skolan relationsstöd och familjerätt krisstöd, framförallt vid våld i nära relationer utredning, behandling, rådgivning, gruppsamtal, boenden och familjehem familjerådgivning

6 Barn, unga och familjestöd Inger Fröman
Familjerättsenheten Tommy Persson (tf) Utredning och samarbetssamtal Förebyggandeenheten Kerstin Karlsson Socionom i skola Stödgrupper för barn/unga Föräldrastöd Familjeresursen Nisse Wessberg Insatser Utredningsenhet barn Nina Bergfors Utredning Familjehem Kontaktverksamheten Nisse Wessberg Utredningsenhet ungdom Karin Thornquist Utredning, socialsekreterare hos polisen, unga lagöverträdare, stödcentrum Tonårsboendet Karin Thornqvist Familjerådgivningen Staffan Persson 18 till 24-enheten Emma Johansson Jessica Keding Utredning, insats och försörjning ComUng och Unga vuxna Barnahus mellersta Skåne Staffan Persson Kriscentrum mellersta Skåne Staffan Persson

7 Socialförvaltningen Mottagning och stöd
Är vägen in till socialförvaltningen. mottagare av alla nya ärenden stöd till arbete försörjningsstöd budget- och skuldrådgivning motverka hemlöshet samt ge stöd vid trångboddhet och hot om vräkning social jour och beredskap  mottagande av flyktingar och ensamkommande barn tolkförmedling

8 Mottagning och stöd Marie Olsson
Mottagningsenheten Karin Thornquist (tf) med social jour och beredskap Arbets- och försörjningsenheten Madeleine Dymling Utredningsteamet och team 1 Ann-Charlott Johansson Team 2, budget- och skuldrådgivning, Kvarbo och administratörer Sven Svantesson Team 3, Åtgärdsgruppen, KL, Servicepolen och Råbygård Flyktingenheten Lena Hall (tf) med tolkförmedlingen Maria Beréus boenden Boendeenheten Karin Säfström Akuta och långsiktiga boendelösningar

9 Socialförvaltningen Vuxenstöd och socialpsykiatri
Arbetar med vuxna som lever med psykosociala problem, missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. utredning, behandling och rådgivning sysselsättning gruppboende stödboende boendestöd

10 Vuxenstöd och socialpsykiatri Ricardo Espinoza
MAS Utredningsenhet vuxna Gunnar Nordberg Gruppboenden Bardisangränden, Fäladstorget samt (tf) Ladugårdsmarken, Juryvägen och Nya Magistratsvägen Eva Maria Lanemar Häradsvägen Ewa Langerbeck Kobjer Maria Berséus (tf) Margaretavägen Elisabeth Krantz Soldatgatan Claes Einarsson Stralsundsvägen Maria Göthman Resursenheten Bo Dahlqvist POM-teamet Ricardo Espinoza Rådgivningsbyrån Ricardo Espinoza Boendestöd Norr Maria Göthman Centrum Bo Dahlqvist Öster Bo Dahlqvist Stödboendeenheten Ricardo Espinoza Arkivgatan, Dösvägen, Odlaren och Lilla Algatan Sysselsättningsenheten Robert Ekholm Arbetscentrum och Stora Södergatans sysselsättning

11 Socialförvaltningen Förvaltningsövergripande resurser
Socialdirektör Annika Pettersson Kommunikationsstrateg och assistent Nämndsekreterare HR-enheten Annika Jonasson HR-konsulter HR-administratör servar hela Kristallen Tillståndsenheten Annika Landfors Tillståndshandläggare Resurs och utveckling Johan Larsson Boström Administratörer ANDT-samordnare Handläggare IT-samordnare Miljösamordnare Utvecklingssekreterare Vaktmästare Ekonomienheten Controller Ekonomiadministratörer

12 Socialnämndens mål för socialförvaltningen 2015
Det sociala arbetet ska grundas på evidensbaserad praktik. Förstärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer hos barn och unga. Skapa individuellt anpassade hållbara boendelösningar för socialnämndens målgrupper. Stödja och utveckla individens arbetsförmåga. Forts. nästa bild Indikatorer till Socialnämndens mål Det sociala arbetet ska grundas på … Andelen utredningar där ASI har genomförts ska vara minst 85 % 2014 och 100 % 2015 och 2016. Förstärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer hos barn och unga Inga barnfamiljer ska vräkas under året. Minst 75 % av alla skolbarn i familjer med långvarigt försörjningsstöd ska ha fått extra bidrag för att kunna delta i fritidsaktiviteter. Minst 75 % av alla familjer med barn i skola och som enligt socialnämndens anvisningar har rätt till extra bidrag till Internetuppkoppling ska få det. Andelen barn 0-12 år som inte återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning eller insats ska vara minst 75 %. (SKL-mått) Skapa individuellt anpassade hållbara boende… Kostnaden för förstärkning av socialsekreterare i nya Boendeenheten ska ge minst motsvarande besparing i minskade hotellkostnader. Minst 50 % av kommunens hemlösa (utifrån hemlöshetsräkningen) ska under året få en hållbar boendelösning (indikator från KF). Stödja och utveckla individens arbetsförmåga Minst 164 hushåll per år ska nå varaktig självförsörjning genom arbete eller utbildning. Andelen personer med försörjningsstöd som inte återaktualiseras ett år efter avslutad insats ska inte överstiga 75 % (SKL-mått)

13 Forts. Socialnämndens mål för socialförvaltningen 2015
Samarbeta och samverka utifrån en helhetssyn i syfte att bättre tillgodose den enskildes behov. Särskilt utveckla formerna för delaktighet och inflytande från brukarna. Öka samverkan med näringslivet och den ideella sektorn. Genomföra regelbundna ekonomiska uppföljningar och öka möjligheten till insyn och kontroll och påverkan av verksamheten. Samarbeta och samverka utifrån en helhetssyn i… • Samordnade individuella planer gällande vuxna ska göras i minst 60 ärenden 2014, minst 90 ärenden 2015 samt minst 120 ärenden 2016. Särskilt utveckla formerna för delaktighet och inflytande från brukarna • Göra årliga brukarenkäter inom områdena barn och unga, missbruk samt försörjningsstöd. Öka samverkan med näringslivet och den ideella sektorn - Ingen indikator Genomföra regelbundna ekonomiska uppföljningar … •Uppföljning varje månad med en prognos på utfall med en 80-procentig säkerhet

14 Socialnämnden Ordförande Sven-Bertil Persson (V)
Vice ordförande Erik Hammarström (MP) Andra vice ordförande Göran Wallén (M) Totalt 11 ledamöter och 11 ersättare Nämndsekreterare: Boel Hansson

15 Socialförvaltningen 610 medarbetare 2014
Antalet tillsvidareanställda 480 Antalet visstidsanställda 130 Totalt Antalet anställda i Lunds kommun är ca 9100

16 Socialförvaltningen Ekonomi
Lunds kommun omsatte cirka 10 miljarder kronor under 2014, av dessa gick 6 procent till socialförvaltningens budget. Vi omsatte cirka 600 miljoner kronor.

17 Mer ekonomi Socialförvaltningens största utgift, 40 procent av budgeten, är vår främsta tillgång: personalen. Övriga stora utgiftsposter handlar om kostnaderna för försörjningsstöd, institutionsplaceringar och externt köpta behandlingar.

18 Ledningsfilosofi Ett Lund
Vi tar ett ansvar som sträcker sig lite längre "I Ett Lund utvecklar vi ständigt genom samarbete och tar ett ansvar som sträcker sig lite längre." En övergripande filosofi kring hur ledning och styrning ska tillämpas inom hela kommunen.


Ladda ner ppt "Socialförvaltningen i Lund"

Liknande presentationer


Google-annonser