Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Normkritiska perspektiv och tillgänglighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Normkritiska perspektiv och tillgänglighet"— Presentationens avskrift:

1 Normkritiska perspektiv och tillgänglighet
- Introduktion till begreppen - Exemplet UMO:se - Fler exempel - Riktlinjer, checklista och frågor att ta med ”hem”

2 Invånartjänster vill erbjuda tjänster som inte diskriminerar, osynliggör eller gör annorlunda, utan som med öppenhet och respekt utgår från att människors livsval och förutsättningar ser olika ut. Syftet med invånartjänster Bidra till förbättrad hälsa och ökat handlingsutrymme i hela Sveriges befolkning samt att bidra till målet om en jämlik och god vård. Nuläge statistik: Kännedomen om UMO ligger på x% i målgruppen år. I åldersgruppen ligger kännedomen på XX%. Kännedomen bland killar i åldrarna ligger kännedomen på XX %: Antal besök ligger på ca 365 000 per månad, vilket är en ökning med 27% på ett år. Besöken på ett helår ligger på 3, , en ökning med 36% på ett år. Knappt varannan besökare kommer från en mobil enhet.

3 ”…för att det är lag på det”
Regeringsformen 1 kap 2 §: Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön /…/ FN-konventioner om MR Europakonventionen om MR Handlingsplanen för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMR- deklarationen EU-fördraget Diskrimineringslagen Brist på tillgänglighet (kan anmälas sedan Januari 2015) Kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, skollagen Riktlinjer för lika rättigheter på Invånartjänster Lissabonfördraget: jämställdhet ett av grundläggande värden Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.” Love Nordenmark

4 Love Nordenmark love.nordenmark@sll.se
Vad är en norm? Tänk själv nån minut, skriv på post-it varför behövs de? Love Nordenmark

5 Love Nordenmark love.nordenmark@sll.se
Det norm - ala eller godtagna beteendet i tex. en social grupp, konvention praxis allmänt delade och underförstådda regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort. (NE) Normen förutsätter och är beroende av det som avviker ifrån den. varför behövs de? Love Nordenmark

6 Tillgänglighet Upplevelse av hur lätt/hindrade det är att ta till sig och använda en tjänst utifrån egna förutsättningar – för att kunna medverka i vården

7 Tillgänglighet Person Omgivning Rum Teknik Position Funktion Tid
ekonomi Tider normer Psyke normer Person Omgivning Kognitition Teknikstöd Motivation Kunskap Platser Fysisk Social situation Uppfattning Språk Kunskap Love Nordenmark

8 Teoretisk grund: Intersektionalitet Undersöker konsekvenserna av ojämlikhet och förtryck i relation till diskrimineringsgrunderna och andra grunder. Diskrimineringsgrunderna: kön, sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet, trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning Normkritik fokuserar på normer som hjälper till och förstärker vissa gruppers positioner, medan de utestänger eller gör det svårt för andra att ta plats. Har du något exempel på normer som kan vara exkluderande?

9 Tonåringen som problem
Normkritiska perspektiv riktar fokus på normen. Granskar och utmanar normen. Tex normen om: Tonåringen som problem Tonåringar (13-19 år) Tonåren kan vara en jobbig tid, både för tonåringen själv och för föräldrarna. Den unga människan går från barndom till vuxenvärld. Puberteten är en period då barnet utvecklas till vuxen. Förändringarna sätter barnets kropp och själ ur balans samt föräldrarnas tålamod på prov. … Normalt och onormalt viktigt för tonåringen Tonåringar funderar mycket på vad som är normalt och onormalt. Alla utvecklas i olika takt vilket är helt naturligt. Det får tonåringen också lära sig i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Men i kamratgruppen känns det inte alltid naturligt att utvecklas olika. Små helt normala variationer på penis utseende kan kännas som en katastrof när killar jämför sig med varandra i duschen efter gymnastiken. Tonåringar har en enorm rädsla för att inte passa in. I strävan att inte vara annorlunda, kan de stöta bort dem som inte uppfattas som lika. Eftersom barnets utveckling brukar följa föräldrarnas är det viktigt att dela med sig av sina egna erfarenheter och förbereda barnet på de kommande förändringarna. Hur skulle en stärkande beskrivning av en/om en tonåring kunna låta? Love Nordenmark

10 Kanske nåt i stil med… Tonåringar är fantastiska människor.
De är klyftiga, de är kreativa, de har höga förhoppningar och stor energi. Varje ung person har sin unika synvinkel, som tillför mänskligheten ny, fräsch intelligens. Och varje ung person söker efter mening i sitt liv. Varje tonåring vill hitta ett sätt att vara sig själv, att bli sedd som den hen är. Vi har en verklig skatt i våra tonåringar, en framspringande källa av intelligens, glädje och stolthet. (Patty Wipfler) Love Nordenmark

11 UMO ett exempel på normkritisk kommunikation
”Ungdomsmottagningen skall innehålla kvalitetssäkrade texter om framförallt sexuell och reproduktiv hälsa, relationer, könsroller, kroppens utveckling, stress, psykisk hälsa, livsstilsrelaterade ämnen samt om mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, och våld i samkönade relationer(…). Juni 2007 Det övergripande syftet med tjänsten skall vara att stärka och stödja unga kvinnors och mäns identitetsutveckling och möjlighet att utveckla sunda relationer med andra, förbättra unga kvinnors och unga mäns hälsosituation genom ökad kunskap samt att erbjuda pålitlig och lättillgänglig information inom områden som kan upplevas som känsliga eller svåra att ta upp i reguljära kontakter med hälso- och sjukvården. Allt redaktionellt innehåll skall genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv(…)En ungdomspanel skall upprättas som en referensgrupp (… ) juni 2007 fick vi vårt uppdrag, ungdomsmottagningarna via FSUM skrev ett brev till regeringen där man lobbade för att få en gemensam plats på nätet. En plats som skulle fylla ett tomrum. En trygg plats där unga kunde få svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Inera fick uppdraget via Socialstyrelsen och arbetet med att utveckla en ungdomsmottagning på nätet började. Här ser ni ett utdrag från det uppdrag som regeringen gav oss. Det här som står i uppdraget resulterade i fem viktiga utgångspunkter. Love Nordenmark

12 Normkritisk Rättighetsfokus
Erbjuda alternativ Inte återskapa stereotyper Integrerad information Problematisera ojämlikhet Inkludera utan att peka ut Ge tillfälle till identifikation vara stärkande Slå hål på myter = Normkreativ Texter och bilder bär spår av avsändaren. Ibland är den tydlig ibland mer vag. Även faktatexter som ska vara ”objektiva” förmedlar föreställningar om hur författaren/bildproducenten ser saker. Texten/bilden förhåller sig också till mottagaren. Texten kan upprätthålla och understryka värderingar där vissa sätt att leva eller vara ses som det rätta eller det naturliga. Umo vill vara en sajt som inte diskriminerar, osynliggör eller exotiserar, utan som istället med öppenhet och respekt utgår från att människors livsval och förutsättningar ser olika ut. HURHAR VI JOBBAT? UTBILDNING I MAKT, GENUS, NORMKRITIK, HEDER, JÄMSTÄLLDHET, EMPOWERMENT SJÄLVKRITISK GRANSKNING AV EGNA POSITIONER SAMORDNING AV KOMPETENSER UNGAS DELAKTIGHET VILJA OCH VISION OM FÖRÄNDRING Diskrimineringsgrunderna är utgångspunkt Vad är en norm? Nationalencyklopedin: Det normala eller godtagna beteendet i tex. En social grupp, konvention praxis… Normer är intimt förbundna med sociala värden, och de utgör medel för att förverkliga det som värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar den (s.264) Att vara normalinnebär att vara godkänd i en viss kontext i och tid. Men normen skulle inte kunna existera om det inte fanns något att ställa den emot, som bekräftar den. Den förutsätter och är beroende av det som avviker ifrån den. Love Nordenmark

13 Love Nordenmark

14 DET BÖRJAR MED MIG Att bygga en sajt för unga mellan 13-25, med ett genomgripande normkritiskt perspektiv kräver utbildning, självkritik, uthållighet, samordning av kompetens och erfarenhet, ungas delaktighet, förändring och samsyn. Utvecklingen av UMO har inneburit många och långa diskussioner mellan vårdpersonal, användbarhetsexperter, illustratörer, journalister, sakkunniga, samhällsvetare och många fler. UTBILDNING I MAKT, GENUS, NORMKRITIK, HEDER, JÄMSTÄLLDHET, EMPOWERMENT SJÄLVKRITISK GRANSKNING AV EGNA POSITIONER Love Nordenmark

15 Tillgängligt och inkluderande språk - ej bildspråk - korta meningar - ordförklaringar - korta texter - underlättande förklarande illustrationer - filmer, bildspel osv. Tillgänglighet Love Nordenmark

16 16 Inte återskapa normer om familj
Texter och bilder bär spår av avsändaren. Ibland är den tydlig ibland mer vag. Även faktatexter som ska vara ”objektiva” förmedlar föreställningar om hur författaren/bildproducenten ser saker. Texten/bilden förhåller sig också till mottagaren. Texten kan upprätthålla och understryka värderingar där vissa sätt att leva eller vara ses som det rätta eller det naturliga. UMO vill vara en sajt som inte diskriminerar, osynliggör eller exotiserar, utan som istället med öppenhet och respektutgår från att människors livsval och förutsättningar ser olika ut. Diskrimineringsgrunderna är utgångspunkt Bolla ut: Vet ni vilka de sju diskrimineringsgrunderna är? Svar: räkna upp. Bolla ut: Vad är en norm? Tänk, prata med den som sitter bredvid. - Får vi höra, vad säger ni? Svar: Det är svårt, något man ofta inte lärt sig att se, man måste få syn på. Det är OSYNLIGT! NE: Det normala eller godtagna beteendet i tex. En social grupp, konvention praxis… Normer är intimt förbundna med sociala värden, och de utgör medel för att förverkliga det som värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar den (s.264) Att vara normal innebär att vara godkänd i en viss kontext i och tid. Men normen skulle inte kunna existera om det inte fanns något att ställa den emot, som bekräftar den. Den förutsätter och är beroende av det som avviker ifrån den. Integrerat normkritiskt och inkluderande perspektiv, återspeglas i allt material. Innebär att inte ta något för givet och att ifrågasätta trånga och förtryckande normer kring exempelvis sexualitet, kön, funktionalitet, olika livsformer. INTE PEKA UT ELLER SÄRSKILJA GRUPPER. INTE PROBLEMATISERA. Utgår alltid från ett rättighetsperspektiv. Ge tillfälle till identifikation, reflektion, alternativ. (ex: Stor variation i bildmaterial) HUR HAR VI JOBBAT? UTBILDNING I NORMER, MAKT, GENUS, OJÄMLIKHET, EMPOWERMENT (förutsättning) SJÄLVKRITISK GRANSKNING AV EGNA POSITIONER (prestigelöst arbetssätt) SAMORDNING AV KOMPETENSER och erfarenheter. UNGAS DELAKTIGHET (SAMSYN I) VILJA OCH VISION OM FÖRÄNDRING 16

17 Från bilder på kön till möjlighet att aktivt välja bild eller text
Illustration av en del av en större bild - En tjejs njutande ansikte. När man klickar på bilden ser man samma tjej onanera i en fåtölj och en tankebubbla med sexfantasier Inkludera alla. Respektera olika förutsättningar och intressen Från bilder på kön till möjlighet att aktivt välja bild eller text Love Nordenmark

18 Integrera information om jämlikhet och rättigheter där det är relevant/ funktionen välj ord för kön
Love Nordenmark

19 Love Nordenmark

20 Ifrågasättande av normer kring sexualitet
När vi lanserad UMO hade vi en banner- och affischkampanj som syntes på olika communities på nätet. Vi gjorde även en affisch. Från Kampanjen – Vi hade en banner där en person frågar. ”Hur ska jag berätta för mina föräldrar att jag är heterosexuell Många ringde och mailade och var säkra på att vi skrivit fel, det skulle ju stå homosexuell. Detta debatterades även bland unga på communities och bloggar. Vi gjorde det medvetet för att väcka reflektion kring vilka som behöver fundera på att komma ut. Vi lyckades kanske väcka en del tankar, men samtidigt var många övertygade om att vi skrivit fel. När någon tror att den upptäckt ett fel är den ofta ganska nöjd, och då den sen får veta att det var meningen känner sig personen ibland dum, korkad Det är inte bra och inte meningen. Samtidigt vittnar många skolskötersor om att elever stått framför planschen och engagerat diskuterat de olika frågorna, vilket ör positivt. Love Nordenmark

21 Ett exempel på NORMKRITISKT material som vänder sig till den yngsta målgruppen år är animationen om vad som händer i kroppen då man blir förälskad Ett integrerat perspektiv Innebär också att inte särskilja exempelvis hbt, funktionalitet eller heder som särskilda områden på sajten. Det finns inga egna flikar för dessa ämnen. Istället finns informationen integrerad i alla ämnen och teman där det är relevant. Till en början väckte detta en viss undran och skepsis, framförallt hos våra (vuxna) referenspersoner. Det fanns en oro för att perspektivet skulle glömmas bort och att en viss målgrupp inte skulle hitta fram till ”sin” information. Men syftet är inte att vissa grupper ska få viss information, utan att alla ska kunna läsa och ta till sig av all information. Texter om heder, jämställdhet och trans ska således kunna läsas av vem som helst: killar, tjejer, transpersoner, etniska svenskar, personer med och utan funktionsnedsättningar. Ett önskat resultat av detta är ökad allmän kunskap om ojämlikhet och skillnader i förutsättningar, förhoppningsvis minskat diskriminering och förbättrad hälsa, inte minst för särskilt utsatta grupper. Love Nordenmark

22 Love Nordenmark

23 Love Nordenmark

24 Love Nordenmark

25 Love Nordenmark

26 Ifrågasätta manlighetsnormer
Ett annat sätt att vara delaktig. Här har vi ett antal killscenarier som skapats med hjälp av killar. Här kan man ta del av olika scenarier och sedan göra ett val och kommentera varför man valde på det sätt man gjorde. Love Nordenmark

27 Love Nordenmark

28 Nä vafan då skiter jag i det vi kan ta det efter bion för aldrig att jag delar provrum med en kille hade du vatt en tjej so no problem men vi tar det efter bion ist? Det är för att man är uppvuxen med det. Man ser mammor med sina små döttrar gå in i samma provrum. Även när man är äldre går tjejer in i samma provrum, men aldrig killar. Man är uppvuxen med det. De gör det bara för att hinna på bion. Allt killar gör behöver inte vara "gay". Tjejer har nog lättare att göra sånt för att de gillar att ta kort, diskutera plaggen o sånt.. (Han blir ställd.) Han kanske tycker det är obehagligt att ha närkontakt med samma kön. Jag tror att han först känner ett starkt nej, och kanske säger det också utan att tänka. Men om han tänker efter lite så säger han nog "tja, varför inte" eller nåt sånt... Om Abbe driver med honom märker han ju på HUR han säger det. Det gör väl inget om dom delar provrum? Att prova byxor är okej i samma provrum. Men man får se upp så att man inte blir sexuellt utnyttjad eller att den andra driver med en. Love Nordenmark

29 ”Alkoholberoende smyger sig på.”
Exempel ”Alkoholberoende smyger sig på.”  Ändrat till: ”Alkoholberoende brukar komma långsamt. Från ett ”vanligt” drickande utan problem, börjar alkoholen få större och större betydelse i ens liv.” Love Nordenmark

30 Ångest kan göra att man får svårt att slappna av och att sova
Ångest kan göra att man får svårt att slappna av och att sova. Man kan vakna på nätterna och få sömnen sönderhackad.” Ändrat till: ”Ångest kan göra att man får svårt att slappna av och att sova bra. Man kan vakna på nätterna och på så sätt få sömnen störd, eller få för lite sömn.” Love Nordenmark

31 SLL:s hbt-utbildning för anställda
Love Nordenmark

32 Reflektera kring informationen.
Love Nordenmark

33 Reflektera kring informationen
Love Nordenmark

34 Summering lärdomar Det börjar med mig! Det blir aldrig klart
Vi kommer aldrig nå alla Användarna är experter på sina förutsättningar, de måste vara delaktiga i utformningen av tjänster Det är ett forskande arbete där användarna lär oss Vi lär oss av våra misstag Vi måste vara prestigelösa och öppna för nya perspektiv Det är utvecklande, utmanande och roligt Love Nordenmark

35 Till nästa tillfälle När du gör din tjänsteresa, utgå från frågorna i checklistan. Skriv ner tankar och nya frågor som dyker upp. Vem är tänkt att använda tjänsten? Vilka perspektiv är viktiga att du har med dig med tanke på vem användaren är? Vad vet du om behoven i målgruppen? Vilka avgränsningar gör du avseende målgruppen? Utifrån olika förutsättningar hos målgruppen, vilka presentationssätt och funktioner tror du är bäst lämpade? Love Nordenmark

36 Utveckla tjänster på lika villkor
Checklista Utveckla tjänster på lika villkor Bidra med fler frågor och exempel! Love Nordenmark

37 TACK! Love Nordenmark

38 Det som jag reagerade mest på, det var att det fanns bilder för så väl heterosexuella samt homosexuella. Väldigt bra gjort! Det visar ungdomar att sex förekommer i så många olika varianter och med båda könen. Det visar att allt är möjligt och att ingenting ska uteslutas.


Ladda ner ppt "Normkritiska perspektiv och tillgänglighet"

Liknande presentationer


Google-annonser