Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.novia.fi VÄLKOMMEN TILL YRKESHÖGSKOLAN NOVIA !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.novia.fi VÄLKOMMEN TILL YRKESHÖGSKOLAN NOVIA !"— Presentationens avskrift:

1 www.novia.fi VÄLKOMMEN TILL YRKESHÖGSKOLAN NOVIA !

2 www.novia.fi YRKESHÖGSKOLAN NOVIA 3500 studerande, den största svenska yrkeshögskolan - 350 anställda - 33 utbildningsprogram

3 www.novia.fi

4 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Aktiebolaget som äger och driver YH Novia Ägare: Åbo Akademi 75,0% Söfuk 12,5% Ab Sydväst 12,5%

5 www.novia.fi SAMARBETE MED ÅBO AKADEMI en del samarbete från tidigare t.ex. Aronia nytt från sept 08: dubbel studierätt – Novias studerande får gratis studera på ÅA planer på utökat samarbete fortbildningen fr 1.8 2009 biblioteken; Tritonia ett första steg språkundervisningen IKT samordning av undervisningen där det är möjligt samordning av examina för underlättande av vidareutbildning inom ÅA

6 www.novia.fi YRKESHÖGSKOLAN NOVIA Yrkeshögskolestudier, hur går de till? -Yrkeshögskolestudierna omfattar 210 – 270 studiepoäng och studietiden är 3,5 – 4,5 år, 7-9 terminer -Studierna består av: Grund- och yrkesstudier Valfria studier Praktik som främjar yrkeskunnighet Lärdomsprov

7 www.novia.fi Enheter och utbildningar

8 www.novia.fi Prorektor hör till rektoratet - linjefunktion ansvarar för all pedagogisk verksamhet i Novia - stabsfunktion ansvarar för HRD som gäller den undervisande personalen - stabsfunktion ansvarar för biblioteken och språktjänst (2010) - linjefunktioner

9 www.novia.fi Ansvar för pedagogiken strategiskt arbete målformulering: våren 2008 kartläggning: hösten 2008 planering: hösten 2008 - hela 2009 -> förverkligande hösten 2010 -> uppföljning - ständigt pågående process utvecklingsarbete personal & kompetenser kartläggning och utveckling utbildning strukturer; staber, enheter o utbildningsprogram resursskapande arbete ”skapa resurser” presentera ”alternativa” arbetssätt förmedla ”nya” tankar ge frihet för skapande tydliga ansvarsområden

10 www.novia.fi Om pedagogiskt utvecklingsarbete inom YRKESHÖGSKOLAN NOVIA

11 www.novia.fi ETT PEDAGOGISKT SYSTEM Socialkonstruktivistisk grundsyn vi skapar Novia vi skapar Novias pedagogik tillsammans konsensus om verksamheten gemensamma mål tillsammans mot målen Långsiktigt strategiskt arbete framtagande av en strategi (2008) förverkligande av strategin i form av skapande av nya läroplaner (2009) första årskursen enl nya systemet hösten 2010 ut 2014 – jobbar in på 2060-talet Förverkligande engagemang trygghet fortbildning

12 www.novia.fi EN PEDAGOGISK STRATEGI har som målsättning att slå fast grunderna för den pedagogiska verksamheten anger riktningen för utvecklingen av utbildningen är allmänt formulerad för att ge utrymme för anpassning till de olika verkligheter som existerar inom olika enheter och verksamhetsområden

13 www.novia.fi PROCESSEN Den pedagogiska arbetsgruppen inledde strategiarbetet i april 08 Medlemmarna har skrivit om områden de själva valt och också andra experter har deltagit i arbetet Diskussionerna har involverat alla – alla har fått påverka! Över 150 kommentarer Från 6 punkter till 15 teser Kortformen anpassningsbar för undervisning genast Godkänd av Novias styrelse 20.1 2009 Resultatet skall bli ett dokument i 3 nivåer –15 teser –Kortformen 10s –Hela strategin med förklarande vetenskapliga artiklar finns för den som vill dyka djupare ca 30 s (under arbete)

14 www.novia.fi 15 TESER 1 Vetenskapsteoretisk grund 2 Novias pedagogiska grundsyn 3 Novias syn på lärande 4 Erfarenhetsbaserat lärande 5 Studerandecentrerade metoder i utbildningen 6 Virtualisering av kurser 7 Integrering av forskning och utveckling 8 Internationalisering 9Fostran till företagsamhet 10Fostran till jämställdhet 11Utbildning i språk och kommunikation 12Med informationskompetens som mål 13Utbildning för hållbar utveckling 11Arbetslivet - en lärmiljö 12Vidareutbildning av Novias lärare

15 www.novia.fi DE TRE CENTRALA TESERNA konstruktivistisk pedagogik erfarenhetsbaserat lärande studerandecentrerade metoder

16 www.novia.fi Konstruktivistisk pedagogik Konstruktivismen utgår ifrån att det inte finns en objektiv verklighet utan subjektiva erfarenheter och verkligheten består av den egna erfarenhetsvärlden I lärandeprocessen konstruerar människan kontinuerligt nya verkligheter genom att skaffa nya erfarenheter och via dem skapar man nya betydelser - och ny kunskap Kunskap är ett mentalt redskap för att förstå verkligheten Kunskap är något som människan konstruerar utifrån sina erfarenheter Konstruktion av kunskap är en aktiv process - människan är nyfiken till sin natur och har en naturlig strävan att utforska och förstå omvärlden Kunskapskonstruktionen är en kontinuerlig process - kunskapen är föränderlig, den är aldrig ”färdig”

17 www.novia.fi Konstruktivistisk pedagogik Vad är det – för den studerande: Jag lär mig – ingen annan kan lära mig – lärare och handledare kan visa mig olika riktningar men beslutet i vilken riktning jag går fattar jag själv. Min kunskap ser förmodligen annorlunda ut än mina studiekompisars eftersom vi har olika erfarenheter Vad är det – för Novias lärare: Vår målsättning är att skapa en så effektiv och sporrande miljö som möjligt som lockar våra studeranden till inlärning. Vi behöver inte kunna allt men vi behöver veta riktning och ungefärlig position

18 www.novia.fi Erfarenhetsbaserat lärande 1900-tals filosofen John Dewey; Learning by doing information förvandlas till kunskap genom reflektion. Reflektion är den process där ny information får mening i den omgivning vi verkar reflektion är en bekant process för många av oss men reflektion kan vara svår i början med studerandecentrerade och praktiskt förankrade exempel kan man aktivera individer till reflektion de centrala kunskapshelheterna i varje kurs på Novia bör aktivera varje studerande till reflektion olika metodhelheter där reflektion blir en självskriven och naturlig del av upplevelsen: –Erfarenhetsbaserat lärande, –Problembaserade metoder, –Projektbaserade metoder osv.

19 www.novia.fi Erfarenhetsbaserat lärande Vad är det – för den studerande Jag tar ansvar för aktiv och kreativ medverkan i lärandeprocessen. Jag bär ansvaret för att att söka ny erfarenhet. Det är jag själv som skapar min nya kunskap Vad är det – för Novias lärare Jag erbjuder handledd undervisning som tar fasta på ett utvecklingsinriktat lärande, där den studerandes ansvar är att identifiera, tolka och mejsla ut själva uppgiften. Den studerande är subjekt i lärandeprocessen och den pedagogiska praxisen hjälper och provocerar den studerande till egen aktivitet och sökande efter kunskap

20 www.novia.fi Studentcentrerade metoder Undervisningsmetoder ; Bl.a. seminarier, diskussioner, föredrag, aktiverande föreläsningar, grupparbeten, projekt, studiecirklar, fallstudier, rollspel, spel av typen företagsspel, demonstrationer och praktiska övningar, laborationer, simuleringar, nätbaserade eller helt virtualiserade kurser Examination : Deltentamina, mellanuppgifter, inlämningsuppgifter, grupparbeten, portfolion, seminarier, praktiska test inkl dokumentation m.fl. Handledning ; smågruppshandledning, matrisgruppshandledning, individuell handledning osv. Studentcentrerade metoder är aktiverande och stimulerande. Här bör man undvika kurser med tunga slutarbeten t.ex. sluttentamen som kan leda till avbrott och bortfall. Stora textmassor kan examineras i form av deltentamina, hemtenter el andra reflektionsaktiverande deluppgifter – gärna med praktisk anknytning

21 www.novia.fi Studentcentrerade metoder Vad är det – för den studerande Undervisningen på Novia är aktiverande och stimulerande. Detta betyder kanske mera arbete för mig men innebär å andra sidan att jag lär mig mera. Om det uppstår problem för mig så finns det någon att vända sig till som ger mig hjälp och stöd Vad är det – för Novias lärare Genom att ta i bruk metoder som sätter den studerande i centrum förändras kanske mitt arbete. Nya metoder skall ändå inte per definition betyda mera arbete för läraren på sikt. Handledning ingår som en del av mitt arbete och jag stöder och uppmuntrar mina studerande

22 www.novia.fi HUR FÖRVERKLIGA PRINCIPERNA? Från teori till praktik med hjälp av 1 Pedagogiska verkstäder varje termin »heldagsprogram på hösten »halvdag i fortsättningen »fokuserar nu på LP-arbete 2 Utveckling av läroplaner »nya LPn tas i bruk hösten 2010 »med projektifiering som huvudsaklig metod 3 Fortbildning av personal »ambitiöst fortbildningsprogram »konstruktivistisk pedagogik »projektifierat lärande »att arbeta i projekt »studentcentrerade metoder »verktyg för nätbaserad undervisning tex Moodle »nätpedagogik Dessa principer kommer att småningom genomsyra all verksamhet vid Yrkeshögskolan Novia

23 www.novia.fi PEDAGOGISKA VERKSTÄDER Första ronden – 40 verkstäder – HT 2008 Alla utbildningsprogram deltar i verkstäderna En arbetsdag Inledning till arbete med den nya läroplanen 2010 Fyra delar 1 Information om aktuellt inom pedagogiken 2 Presentation av programmets utbildning och undervisning 3 Diskussion om hur den pedagogiska strategins 3 kärnteser förankras i vår utbildning hur ser det ut nu? hur snabbt kan vi göra ändringar? hur kan det se ut om ett år? hur ser vårt UP ut 2010? 4 Diskussion om examensarbetsprocessen hur går ni tillväga?

24 www.novia.fi KONSTRUKTIVISTISK PEDAGOGIK –Är den konstruktivistiska pedagogiken redan förverkligad i ert program/ inriktning? Beskriv var och hur? –I vilken del kan man enkelt utöka den konstruktivistiska betoningen? I vilken del stöter uppdraget på svårigheter? Hurdana svårigheter? –Vad behöver vi för redskap för att övervinna dessa svårigheter? –Hur kan man i denna kurs el studiehelhet ge ett större ansvar för inlärningen till de studerande? –Hur kommer vi åt att utnyttja studerandenas egna kunskaper och erfarenheter i denna helhet? –Hur kan vi ta respektive lärares specialkunskaper i bruk inom undervisningen?

25 www.novia.fi ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE –Hur skapar man i denna helhet en miljö som erbjuder egen upplevd praktisk erfarenhet? –Vilka medel använder vi för att få i gång reflektionsprocessen hos den studerande? –Med vilka medel följer vi upp resultatet av den studerandes reflektion?

26 www.novia.fi STUDERANDECENTRERADE METODER Vilka studerandecentrerade metoder använder vi oss av i denna helhet? Nedan några förslag till användbara metoder – OBS listan är inte uttömmande – det finns också andra bra metoder I undervisningen : Bl.a. seminarier, diskussioner, föredrag, aktiverande föreläsningar, grupparbeten, projekt, studiecirklar, fallstudier, rollspel, spel av typen företagsspel, demonstrationer och praktiska övningar, laborationer, nätbaserade eller helt virtualiserade kurser. I handledningen Bl.a. smågruppshandledning, matrisgruppshandledning och individuell handledning. Inom examination Bl.a. deltentamina, mellanuppgifter, inlämningsuppgifter, grupparbeten, portfolion, seminarier, praktiska test inklusive dokumentation.

27 www.novia.fi SAMMANFATTNING ett allmänt gott intryck massor av duktiga människor stor spridning gällande pedagogisk medvetenhet stor spridning gällande metoder alla jobbar i någon mån med projekt som metod skapade ett bra kontaktnät effektivt redskap för kommunikation ett första steg i riktning mot förtroende väldigt resurskrävande psykiskt och fysiskt tungt arbete mycket varierande mottagande

28 www.novia.fi YH NOVIAS STRATEGI Uppdatering under arbete: ”Projektifierat lärande skall vara huvudsaklig pedagogisk metod i Novia från 2010 framåt..” Med projektifierat lärande slår vi fyra flugor med en smäll: - konstruktivistisk pedagogik - erfarenhetsbaserat lärande - studentcentrerade metoder - närkontakt med arbetslivet

29 www.novia.fi PROJEKTIFIERAT LÄRANDE –integrerar verkligheten i utbildningen –man jobbar i olika typer av projekt –i högskolan, i arbetslivet, med arbetslivet, för arbetslivet –lärandeprojekten är de pedagogiska helheterna som utgör stommen i undervisningen –uppdragsprojekt är de helheter som högskolans studenter och lärare tar fram i samarbete med och i organisationer i omvärlden

30 www.novia.fi PROJEKTIFIERAT LÄRANDE ett lärandeprojekt är en stor helhet (tex en termin) som består av många olika kompetenser som vävs samman på ett så naturligt sätt som möjligt för att skapa vettiga och logiska helheter i ett lärandeprojekt ingår också många olika studiehelheter eller delar av studiehelheter (tid ämnen och kurser) i ett lärandeprojekt kan också ingå många olika mindre uppdragsprojekt – men ett lärandeprojekt kan också vara en del av ett stort uppdragsprojekt lärandeprojekten som pedagogiska helheter är de mest centrala helheterna – uppdragsprojekten ska stöda lärandeprojekten och inte tvärtom

31 www.novia.fi PROJEKTIFIERAT LÄRANDE integrerar konstruktivistisk pedagogik, erfarenhetsbaserat lärande och studentcentrerade metoder i en och samma modell engagerar alla inblandade; studenter, lärare, högskolan, uppdragsgivare etablerar högskolan som en dynamisk aktör i lokalsamhället som enligt YH-lagen är vår tredje uppgift genererar på sikt tilläggsresurser för verksamheten

32 www.novia.fi PROJEKTIFIERAT LÄRANDE Fördelar för våra studenter teori och praktik blandas i logiska helheter, teorin blir meningsfull då den kommer in då den verkligen behövs studenterna lär sig det mest centrala; professionell kärnkompetens, problemlösning, kommunikation, grupparbete vänjer sig vid de arbetsmetoder som används ute i arbetslivet får pröva på olika roller i projektgrupper lär sig fördelen med gruppresurs – o att alla är bra på nånting lär sig anpassa sig till snabba förändringar börjar bygga sina kontaktnätverk genast får delta i forsknings- och utvecklingsprojekt tidigt i studierna ger bättre självförtroende

33 www.novia.fi PROJEKTIFIERAT LÄRANDE Fördelar för våra lärare lärarrollen förändras: ensamvargen blir gruppresurs. I lärandeprojekten involveras studiehelheter och kompetenser i varandra och lärarna arbetar i team läraren är inte längre källan till kunskap, stjärnan som lyser framför auditoriet, den som borde kunna ALLT läraren är guiden som vet ungefär vad som händer inom fackområdet och vet var informationen finns läraren skapar upplevelser som studenterna omvandlar till erfarenhet och genom reflektion blir upplevelsen kunskap läraren följer upp reflektionsprocessen den största delen av lärarens arbete är handledning av projektgrupperna men också dessa själva fungerar som handledare för gruppernas medlemmar vilket avlastar lärarnas arbete lärandet tar inte slut när läraren är frånvarande genom projekten kommer läraren också i nära kontakt med arbetslivet inom sitt fackområde vilket möjliggör breddning av fackkompetensen möjliggör aktiv egen forsknings- och utvecklingsverksamhet

34 www.novia.fi PROJEKTIFIERAT LÄRANDE Fördelar för högskolan attraktiva utbildningsprogram »hög rekryteringsprocent »bra studenter stimulerade och kreativa lärare »kompetenta och behöriga »pigga på fortbildning »med täta kontakt till arbetslivet motiverade och företagsamma studenter »normal genomströmning »låg avbrottsprocent direktkontakt med organisationer i lokalsamhället »dynamo i regionen »projektbyrån nav i systemet

35 www.novia.fi PROJEKTIFIERAT LÄRANDE Fördelar för samhället en aktivt utåtriktad högskola vi behöver era uppdrag vi vill vara med och utveckla vårt lokalsamhälle kompetent personal är en potentiell resurs duktiga studenter är bra extra arbetskraft som blir duktiga yrkesmänniskor som ”färdiga” och en större del blir entreprenörer med denna metod

36 www.novia.fi LÄROPLANSARBETE Anvisningar för läroplansarbete Allmänna anvisningar Tidsindelning AHOT GEM-kompetenser Anvisningar för examensarbeten Tidsramar för läroplansarbetet Pedagogiskt strategiska anvisningar Terminologi Exempel på arbetsgång Anvisningarna i beslutsprocessen behandlas på PLG idag Går till YHstyrelsen 18.5 för godkännande


Ladda ner ppt "Www.novia.fi VÄLKOMMEN TILL YRKESHÖGSKOLAN NOVIA !"

Liknande presentationer


Google-annonser