Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NORRA SKOLAN ASK Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NORRA SKOLAN ASK Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete"— Presentationens avskrift:

1 NORRA SKOLAN ASK 2015-2016 Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete
Förskoleklass - Åk 5 Förberedelseklass åk 1-5/Fritidshem/Fritidsklubb Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete ASK 1

2 Innehållsförteckning
Sida Systematiskt kvalitetsarbete! Varför då? 3 2. Var är vi? 2.1 Organisation förutsättningar 4 2.2 Nulägesbeskrivning 2.3 Ledningsdeklaration 7 2.4 Kvalitétsår 3. Vart ska vi? 3.1 Vision 3.2 Utvecklingsarbete; Mål och insatser 10 3.3 Gemensamma aktiviteter och traditioner 11 4. Hur gör vi? 4.1 Forum 4.2 Lärgrupp - arbetslag 4.3 Lokal samverkansgrupp (LSG) 15 4.4 Fortbildning 4.5 Lokala handlingsplaner 5. Hur blev det? Resultat – Analys – Åtgärder 18

3 ENHETEN FÖRUTSÄTTNINGAR
1. Systematiskt Kvalitetsarbete! Varför då? Var är vi? För att kunna kvalitetsgranska och utveckla Norra skolans verksamheter samt förbättra resultat och måluppfyllelse, är det nödvändigt att veta vad som har fungerat bra och vad som behöver utvecklas. Allt förbättringsarbete startar i en beskrivning av nuläget. Vart ska vi? När en lägesbeskrivning är gjord formuleras vision och mål, som går att följa upp och utvärdera. Bestäm vilka konkreta insatser som ska genomföras. Fatta beslut om tillvägagångssätt och metoder. Ta fram en tydlig tidplan för insatserna där avstämningstillfällen är inplanerade. Hur gör vi? Tydliga forum organiseras för reflektion, delaktighet, diskussion och planering. Identifiera nödvändig utgångspunkt för: förhållningssätt, normer, skolgemensamma ansvarsområden samt resurser etc. Bestäm hur kontinuerlig uppföljning och utvärdering ska ske, eftersom det har en direkt inverkan på den löpande planeringen. Hur blev det? Utvärdera och analysera vilken utveckling insatserna har lett till och vilka effekter som går att se. Är målen uppnådda? Diskutera hur nuläget skiljer sig från, eller liknar den lägesbedömning som gjordes inledningsvis. ______________________________________________________ Formulera ”ASK ” för Norra skolan

4 2 Var är vi? 2.1Organisation /förutsättningar
Norra skolan Totalt ca 250 elever. Två förskoleklasser. Tvåparallelliga, åk 1-5, åldershomogena klasser. En förberedelseklass (FBK nyanlända barn) åk Fyra åldershomogena fritidshemavdelningar för barn Fklass – åk 3 samt en fritidsklubb för barn i åk 4-5. Miljö Varje årskurs/fritidsavd har egen ingång. Skolan har matsal, gymnastiksal (i sporthallen), trä- och textilslöjdsalar. Skolgård med klätterställningar, gungor, sandlådor, sittgrupper, bollplan m m. Skolgården omgärdas av staket och grindar. Skolan omges av allt vad ett närsamhälle kan erbjuda, som levande läromedel – exempelvis Sporthallen, Jamtli-historieland, Storsjön, parker, företag, kommunbibliotek, offentliga inrättningar. Närhet till Östersund Arena, Skidstadion samt friluftsområde/skog. Storsjöbadet nås lätt med lokalbuss. Personal Tolv behöriga lärare, fyra behöriga förskollärare och sex fritidspedagoger (varav fyra behöriga). Det finns f n fyra elevassistenter/resurser anställda för barn i behov av särskilt stöd (finansiering sker centralt via s k BIBASS- medel som omprövas inför varje ny termin). På skolan finns också en specialpedagog samt tre SVA-lärare, de senare arbetar närmast de elever, som har annat modersmål än svenska. Det finns ett elevhälsoteam, EHT, knutet till Norra skolan bestående av rektor, sjuksköterska, psykolog, läkare, kurator, SVA-lärare samt specialpedagoger. Ledning/stab Lena Medin, rektor, med ansvar för Norra skolans hela verksamhet. Rektorer inom centrala staden ingår i ett verksamhetsområde tillsammans med rektorer i Lugnvik, Lit och Odensala. Verksamhetsområdets chef är Karin Flodin. Skoladministratör är Eva Ohlander.

5 Lärande organisation Personalen arbetar systematiskt i yrkesspecifika lärgrupper, vilka är spjutspetsar och basen för målinriktat kvalitetsarbete. De olika yrkesgrupperna möts i arbetslag, för skol- och fritidshemsövergripande, löpande planering/verksamhet. Olika forum, förutom lärgrupper och arbetslag, för kommunikation, stöd och utveckling är: Specteam, EHT (elevhälsoteam), fritidspedagog- och lärarkonferenser, APT (arbetsplatsträff), LSG (lokal samverkansgrupp), Krisgrupp, Trygghetsråd, Elevråd och Föräldraråd. Se syfte med olika forum på s 12-13 Elevhälsoteam: Rektor, specialpeda gog, SVAlärare, läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog Arbetsorganisation: Samarbete i löpande verksamhet. Utvecklat pedagogiskt arbete, tydlig organisation med en gemensam värdegrund Arbetslag:(Blandade yrkeskategorier): Häggen Fkl/frh Björken åk1/frh Rönnen åk 2/frh Pilen åk 3/frh Lönnen åk 4-5/klubb FBK åk 1-5/frh-frk Specteam: Rektor, Specialped SVAlärare Stödfunktioner Övriga Forum VISION Mål Utvecklingsorganisation: Fördjupat yrkesspecifikt målinriktat arbete Lärgrupp: lärare Fklass – åk 5 Lärgrupp: SVAlärare Åk 1-5 Lärgrupp: fritidspedagoger Lärgrupp: elevassistenter /resurser

6 2.2 Nulägesbeskrivning Område Mål och insatser 10 Nuläge Juni 2015
Utveckla Aug jun 2016 Norra skolan ”Hela skolan” Stabil och tydlig organisation som grund för fortsatt utveckling av en ”gemensam värdegrund”. ”Ny och gammal” personal, skapar dynamik i ett systematiskt kvalitetsarbete. Prioritera arbetet kring värdegrundsfrågor; skapa samsyn kring förhållningssätt, bemötande, ledarskapets betydelse etc. Inleds på hösten av att kurator, ska utbilda all personal kring diskrimineringsgrunderna. Påföljande diskussioner och samtal under studiedagar och APT med flera forum. EHT ska kontinuerligt vara delaktig Lärare Fklass-åk 5 SVA lärare FBK Läsårets, 14-15, prioriterade arbete kring läs- och skrivutveckling har lett till ökat och närapå 100 % resultat på alla delprov i nationella proven i åk 3. Elever i övriga åk, har visat prov på goda förmågor, för att klara kunskapskraven i åk 3 och 6. Matematikkunskaperna är goda, höga resultat på de olika matematikproven, men behöver intensifieras gällande undervisning kring bl a samarbete och problemlösning Samtliga lärare ska genomföra en omfattande fortbildning under ht 15-vt 16, ”Matematiklyftet”, i syfte att ytterligare höja elevernas resultat. ”Matematiklyftet” hålls i av specifik handledare. SVA lärarna ska arbeta med genrepedagogik, som utvecklingsområde Fritidspedagog er Årets prioriterade arbete kring utemiljön har lett till ökad trygghet och trivsel hos eleverna. En hel del utveckling kring bl a rastaktiviteter, påbörjat arbete kring skolgårdsmiljön gällande bl a plantering av bärbuskar etc Fortsatt arbetet med systematiken kring fritidspedagogernas kvalitetsårshjul . Fortsatt arbete med utemiljön i syfte att ytterligare öka trygghet och trivsel Elevassistenter /resurser Ett eget forum för elevass/resurser, som handleds av specialpedagog, har lett till ökad medvetenhet och kunskap kring uppdraget Fortsatt handledning av skolans specialpedagog Gemensam läsning och bearbetning av boken; Ledarskap i Klassrummet Specteam/EHT Det har blivit för lite tid att träffas för specteamet, vilket föranlett begränsning gällande sortering/bearbetning inför EHT. EHT har organisatoriskt och funktionellt fungerat relativt väl, men behöver hitta former för mer främjande/förebyggande elevhälsoarbete Specteamet har hittat en bättre tid för systematiskt elevhälsoarbete. EHT ska arbeta mer främjande mot personalen, framförallt via studiedagar och APT. EHT tid ligger parallellt med APT tid

7 Ledstjärnan är öppenhet, delaktighet och verksamhetsnära ledarskap
2.3 Ledningsdeklaration Ledstjärnan är öppenhet, delaktighet och verksamhetsnära ledarskap Rektor: arbetar målmedvetet utifrån statliga och kommunala styrdokument: skollag, läroplan, förordningar samt Östersunds kommun skolplan bedriver ett aktivt arbete utifrån Norra skolans Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete - ”ASK ” är lojal mot fattade beslut har en tydlig och rak kommunikation skapar utrymme för delaktighet och delegation stimulerar, utmanar och stödjer medarbetarna har ett gott bemötande mot alla: personal, elever och föräldrar m fl Förväntningar på medarbetaren – att Du: arbetar målmedvetet utifrån statliga och kommunala styrdokument arbetar aktivt utifrån ”ASK ” har en rak kommunikation och tydligt ledarskap tar ansvar för skolgemensamt område tar del av information på kommunens adminnät har ett gott bemötande mot alla _____________________ Lena Medin Rektor

8 Månad 2.4 Kvalitetsår Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni
Studiedagar; inledande arbete utifrån; Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete, ”ASK ” Organisationskriterier, Forum Intensivt arbete kring likabehandlingsplan/värdegrunsfrågor/regler etc Sep Diagnoser åk 1-5 Utvecklingssamtal elever Forum= möten för lärande Intensivt arbete kring likabehandlplan/värdegrunsfrågor/regler etc Okt BRUK= Skolverkets verktyg för Bedömning Reflektion Utvärdering Kvalité Forum Skolans trivsel/trygghetsenkät Utvecklingsdagar vecka 44 (26-28 okt) Nov Fonolek; kunskapstest förskoleklassen Forum Dec Jan BRUK Feb IUP= individuell utvecklingsplan elever Mar IUP Nationella prov åk3 Apr Nationella prov åk 3 Skolans trivsel/trygghetsenkät Revidering handlingsplaner Utvärdering forum Östersunds kommuns enkät till alla elever och föräldrar skola/fritidshem Maj Redovisning/reflektion resultat nationella prov åk 3 Ord och Bild samt Bild och Ord, kunskapstest åk 2 Påbörja arbete med utvärderingar och analys av mål, forum och resultat Juni Resultat/analys alla ämnen i alla åk samt prioriterade utvecklingsområden, utvärdering Forum Utarbeta Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete, ”ASK ” Kontinuerlig uppföljning och utvärdering sker via Forum kap 4.1, s 13-14

9 Alla elever känner Trygghet och Glädje _______________________________
3.1 Vart ska vi? ” Kunskap med lustfyllt lärande där alla lyckas” Barn- och utbildningsnämnden Östersunds kommun NORRA SKOLAN Alla elever känner Trygghet och Glädje genom att personalen: erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och är professionella _______________________________ Respektive lärgrupp/arbetslag konkretiserar värdeorden 9

10 3.2 Utvecklingsarbete: Mål och Insatser
Pedagogerna arbetar med alla mål i läroplanen, men har även fokus på ett specifikt utvecklingsområde, utifrån resultat och analys Lärgrupp Lärare Fklass-åk 5 Övergripande mål: Alla elever når kunskapskraven i åk 3 och åk 6 Målkriterier: Eleverna i åk 3 når kunskapskraven samt får godkänt i alla delproven i nationella proven Eleverna i åk 1, 2, 4 och 5 visar förmågor och godtagbara kunskaper för att nå kunskapskraven i åk 3 och 6 Insatser: Systematisk fortbildning varje vecka, med handledare, genom Matematiklyftet, Skolverkets utbildning. Kollegialt lärande med kontinuerligt praktiskt utförande i klass Se vidare mål/insatser Matematiklyftet, Skolverkets hemsida Lärgrupp Fritidspedagoger Norra skolans utemiljö, är trygg och lustfylld Trygghet och trivsel upplevs som hög hos eleverna, utifrån kontinuerlig utvärdering samt enkät på höst och vår Mer strukturerad lärgrupp, utifrån utvärdering och reflektion Fortsätta arbetet med kvalitetsårshjulet Två ansvariga fritidspedagoger för rastleksverksamhet, utarbetar en planering, som en del i kvalitetsårshjulet Fortsatt arbetet med den fysiska miljön på skolgården Lärgrupp SVA lärare åk 1-5 Eleverna har utvecklat sin förmåga att läsa, skriva och förstå texter FBK eleverna har förståelse för 1-2 genrer under ht och ytterligare 1-2 genrer under vt SVA eleverna behärskar 1-2 genrer under ht och ytterligare 1-2 genrer under vt. Fördjupat arbete kring Britt Johanssons bok, Genrepedagogik Delta i B J fortbildning i genrepedagogik Samarbete med Birgitta Melin, kring genrepedagogik på Norra skolan Eleverna skriver egna och gemensamma texter, som redovisas på olika sätt Elevassistenter/resurser: Handledning med specialpedagog Syfte: Ökad trygghet och kunskap i yrkesgruppen Mål: Särskilt elevstöd av hög kvalitet Hela skolan Övergripande mål Alla elever möts av professionell personal, som står på samma ”plattform”, gällande förhållningssätt, ledarskap och bemötande Kontinuerligt, medvetet, främjande arbete i stöd av EHT, via olika forum, i huvudsak via APT, utifrån forskning. Delgivning, litteratur och film som inspirerande utgångspunkt till lärande samtal Inledande utbildning v 35, kring diskrimineringsgrunderna

11 3.3 Gemensamma aktiviteter & Traditioner
Syfte: I enlighet med Läroplanens alla delar, kap 1-3, stärka trygghet, trivsel och kunskapsutveckling, genom att även arbeta ämnesövergripande och åldersblandat Aktivitet När Vilka Kap 1-3 Lp Kick off! September Alla elever i faddergrupper Idrott, svenska mm Kultur Kontinuerligt Gemensamt/ årskursvis Hela läroplan Faddergrupper En gång/mån Ons (till kl 11, vid 2-3 tillfällen) Alla elever Samhällskunskap, svenska, bild Aktivitetstavla Tre perioder Alla frtidsavd barnen väljer aktivitet Fritidshem Föräldrafika Höst och vår Resp avd Norra Joggen Maj-juni Idrott Hofvallen Julavslutning December Historia, religion, musik Lucia Åk 5 ordnar för alla elever Religion, historia och musik Julgemenskap Planeras inom resp avdelning Religion, historia, bild Vinterfriluftsdag Februari Alla elever, olika aktiviteter i olika åk Påskgemenskap April Bild, religion, historia, svenska Miljövecka Maj Resp klass Naturkunskap, svenska, bild Öppet Hus Visa upps sin skola- fritidshem Skolavslutning Juni Alla Musik

12 4.1 Hur gör vi? Forum för lärande: När: Vilka: Syfte: Arbetslag
Varje vecka Mån Tor Fre Mån Mån Mån Häggen F-klass+frh Björken åk 1+ frh Rönnen åk 2+ frh Pilen åk 3+ frh Lönnen åk 4-5 klub FBK åk 1-5 Rektor bjuds in Löpande utveckling/planering av verksamhet samt uppföljning elever Lärgrupper: Jämn vecka Lärledarmöte Fritidskonferens Udda vecka Lärarkonferens Tis Ons 8-9,30 Tor Mån Mån Tis Tis Fritidspedagoger Lärare Fklass-åk 2 Lärare åk 3-5 Elevass/resurser Repr från resp lärgrupp/arbetslag, rektor Lärare Fördjupat utvecklingsarbete inom ett avgränsat område Kommunikation rektor-arbetslag och lärgrupper Löpande planering Övergripande skolfrågor, utifrån konfschema, olika teman Specteam Varje vecka Fre Rektor, specped, Främjande elevhälsa SVAlärare Trygghetsråd Rektor, specped, persrepr Främjande elevhälsa trivsel - trygghet 14/8, kl 8-12 24/9, kl /11, kl 18/2, kl /4, kl 12/5, kl 8-12, rådhuset

13 Forum: När: Vilka: Syfte: LSG* (Lokal sam- verkansgrupp) APT **
(Arbets- platsträff) EHT (Elevhälsoteam) En gång/mån Se nedan Tor Jämn vecka Rektor Fackliga repr: Kom, Lf, Lr All personal Rektor, specped, SVA-lärare, sjuksköterska, psykolog, kurator Arbetsmiljöfrågor Arbetsmiljöfrågor samt gemensamt pedagogiskt arbete Säkerställa elevhälsoarbete på organisation, grupp och individnivå Elevråd Delaktighet, elevernas viktiga frågor, raster, arbetsro Föräldraråd Fyra ggr/läsår samt en temakväll Rektor och två personalrepr Info delaktighet Krisgrupp*** Fyra gång/läsår Rektor, två persrepr Skolsköterska Förebyggande arbete krissituationer Norra skolan En öppet huskväll i maj Personal, elever och föräldrar Ansiktet utåt, pedagogiskt arbete inom alla verksamheter * LSG: 11/9 kl 8-12, kl : 9/10, 6/11, 4/12, 15/1, 12/2, 18/3, 15/4. 20/5 kl 8-12 ** APT: 14/8 kl 8-12, 17/ , 26/ , 10/ , 25/ , / , 15/6 8-12 *** Krisgrupp: Kl : 8/10, 17/12, 3/3, 12/5 Personalmiddag: 6/11 kl 19- Studiedagar i Storhogna, ASK 16-17: Ons-tor 15-16/6

14 Utvecklingsgruppen 4.2 Lärgrupper och arbetslag Roll för:
Lärledare i lärgruppen resp ordförande i arbetslaget Tydligt leda mötet, verka för: öppen och rak kommunikation följa dagordning samt se till att minnesanteckningar förs av sekreterare och läggs upp på konf adminnätet att alla deltar aktivt att lärgruppen resp arbetslaget ser helhet och sammanhang signalera till rektor om stöd till lärgruppen resp arbetslaget behövs, gällande t ex värdegrunds- och eller samarbetsfrågor etc 14

15 Samverkansgruppen 4.3 Lokal samverkansgrupp
En lokal samverkansgrupp (LSG) finns inrättad vid Norra skolan för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Rektor och representanter för personalens fackliga organisationer träffas en gång per månad och har dialog kring frågor rörande arbetsmiljö, ekonomi, anställningsavtal och övriga personalfrågor, utifrån den lokalt upprättad arbetsmiljöplanen. LSG-representantens roll: vara en länk mellan arbetsgivare och personal företräda arbetslagets åsikter och synpunkter verka för att de psykosociala och fysiska arbetsmiljöfrågorna tas upp i arbetslagen och sedan förs vidare till LSG Under Arbete enligt arbetsmiljöplanen med fokus på: -friskfaktorer

16 KOMPETENSUTVECKLINGSPLAN
4.4 Fortbildning Fortbildning sker kontinuerligt genom: kurser* utbildning* dagligt erfarenhetslärande erfarenhetsutbyte vid arbetslag/konferenser studiedagar lärgrupper litteratur, film utvecklingssamtal två internatdagar * Kurser/utbildning Önskemål/behov av kurser/utbildning, kopplas till ”ASK 15-16”, alt specifikt behov

17 LOKALA HANDLINGSPLANER Finns att hämta på zonline
Arbetsmiljöplan Miljöplan Brandskyddsplan Egenkontroll inomhusmiljö samt allergiplan Krisplan Hot och våld _____________________________________________________ ”ASK ” Elevhälsoplan Likabehandlingsplan Lokal pedagogisk planering (lpp) F-åk 5 (Hypernet) Överlämnandeplaner: dels för förskola-tidigareskola, dels för tidigareskola-senareskola

18 Utvecklingsgruppen 5.Hur blev det? Målet är uppnått
Analys av resultat för läsår görs i april-maj 2016, sammanfattas i Resultat av Systematisk Kvalitetsarbete Målet är uppnått Målet är delvis uppnått Målet är ej uppnått Resultat Har det skett någon förändring? Har förväntade effekter uppnåtts? Analys På vilket sätt skiljer sig det läge som vi nu befinner oss i, från det som beskrevs i den ursprungliga lägesbedömningen? Är varje skillnad en förbättring? Har vi nått de mål vi satte upp för arbetet och de förväntade effekterna hos barnen och eleverna? Om vi inte nått ända fram – vad beror det på? Vad har vi lärt oss? Fortsättning Ska andra insatser genomföras eller ska vi fortsätta på den inslagna vägen? Behöver vi omorganisera eller behövs andra förutsättningar? Hur ska vi tillämpa våra lärdomar? Vad har vi lärt oss och vad av det vi har uppnått vill vi permanenta eller fortsätta utveckla? 18

19 Anteckningar:

20 Anteckningar:

21 Anteckningar:

22 Anteckningar:

23 Anteckningar:

24 Norra skolan


Ladda ner ppt "NORRA SKOLAN ASK Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser