Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 NORRA SKOLAN Förskoleklass - Åk 5 Förberedelseklass åk 1-5/Fritidshem/Fritidsklubb Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete ASK 2015-2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 NORRA SKOLAN Förskoleklass - Åk 5 Förberedelseklass åk 1-5/Fritidshem/Fritidsklubb Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete ASK 2015-2016."— Presentationens avskrift:

1 1 NORRA SKOLAN Förskoleklass - Åk 5 Förberedelseklass åk 1-5/Fritidshem/Fritidsklubb Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete ASK 2015-2016

2 2 Sida 1.Systematiskt kvalitetsarbete! Varför då?3 2.Var är vi? 2.1Organisation förutsättningar4 2.2Nulägesbeskrivning 6 2.3Ledningsdeklaration7 2.4Kvalitétsår8 3.Vart ska vi? 3.1Vision9 3.2Utvecklingsarbete; Mål och insatser 10 3.3Gemensamma aktiviteter och traditioner11 4.Hur gör vi? 4.1Forum 12 4.2Lärgrupp - arbetslag14 4.3Lokal samverkansgrupp (LSG)15 4.4Fortbildning16 4.5Lokala handlingsplaner17 5.Hur blev det? Resultat – Analys – Åtgärder18 Innehållsförteckning

3 3 A.ENHETEN FÖRUTSÄTTNINGAR Var är vi? För att kunna kvalitetsgranska och utveckla Norra skolans verksamheter samt förbättra resultat och måluppfyllelse, är det nödvändigt att veta vad som har fungerat bra och vad som behöver utvecklas. Allt förbättringsarbete startar i en beskrivning av nuläget. Vart ska vi? När en lägesbeskrivning är gjord formuleras vision och mål, som går att följa upp och utvärdera. Bestäm vilka konkreta insatser som ska genomföras. Fatta beslut om tillvägagångssätt och metoder. Ta fram en tydlig tidplan för insatserna där avstämningstillfällen är inplanerade. Hur gör vi? Tydliga forum organiseras för reflektion, delaktighet, diskussion och planering. Identifiera nödvändig utgångspunkt för: förhållningssätt, normer, skolgemensamma ansvarsområden samt resurser etc. Bestäm hur kontinuerlig uppföljning och utvärdering ska ske, eftersom det har en direkt inverkan på den löpande planeringen. Hur blev det? Utvärdera och analysera vilken utveckling insatserna har lett till och vilka effekter som går att se. Är målen uppnådda? Diskutera hur nuläget skiljer sig från, eller liknar den lägesbedömning som gjordes inledningsvis. ______________________________________________________ Formulera ”ASK 2016-2017” för Norra skolan 1. Systematiskt Kvalitetsarbete! Varför då?

4 4 Norra skolan Totalt ca 250 elever. Två förskoleklasser. Tvåparallelliga, åk 1-5, åldershomogena klasser. En förberedelseklass (FBK nyanlända barn) åk 1-5. Fyra åldershomogena fritidshemavdelningar för barn Fklass – åk 3 samt en fritidsklubb för barn i åk 4-5. Miljö Varje årskurs/fritidsavd har egen ingång. Skolan har matsal, gymnastiksal (i sporthallen), trä- och textilslöjdsalar. Skolgård med klätterställningar, gungor, sandlådor, sittgrupper, bollplan m m. Skolgården omgärdas av staket och grindar. Skolan omges av allt vad ett närsamhälle kan erbjuda, som levande läromedel – exempelvis Sporthallen, Jamtli-historieland, Storsjön, parker, företag, kommunbibliotek, offentliga inrättningar. Närhet till Östersund Arena, Skidstadion samt friluftsområde/skog. Storsjöbadet nås lätt med lokalbuss. Personal Tolv behöriga lärare, fyra behöriga förskollärare och sex fritidspedagoger (varav fyra behöriga). Det finns f n fyra elevassistenter/resurser anställda för barn i behov av särskilt stöd (finansiering sker centralt via s k BIBASS- medel som omprövas inför varje ny termin). På skolan finns också en specialpedagog samt tre SVA-lärare, de senare arbetar närmast de elever, som har annat modersmål än svenska. Det finns ett elevhälsoteam, EHT, knutet till Norra skolan bestående av rektor, sjuksköterska, psykolog, läkare, kurator, SVA-lärare samt specialpedagoger. Ledning/stab Lena Medin, rektor, med ansvar för Norra skolans hela verksamhet. Rektorer inom centrala staden ingår i ett verksamhetsområde tillsammans med rektorer i Lugnvik, Lit och Odensala. Verksamhetsområdets chef är Karin Flodin. Skoladministratör är Eva Ohlander. 2.1Organisation /förutsättningar 2 Var är vi?

5 5 Lärande organisation Personalen arbetar systematiskt i yrkesspecifika lärgrupper, vilka är spjutspetsar och basen för målinriktat kvalitetsarbete. De olika yrkesgrupperna möts i arbetslag, för skol- och fritidshemsövergripande, löpande planering/verksamhet. Olika forum, förutom lärgrupper och arbetslag, för kommunikation, stöd och utveckling är: Specteam, EHT (elevhälsoteam), fritidspedagog- och lärarkonferenser, APT (arbetsplatsträff), LSG (lokal samverkansgrupp), Krisgrupp, Trygghetsråd, Elevråd och Föräldraråd. Se syfte med olika forum på s 12-13 Lärgrupp: lärare Fklass – åk 5 Arbetslag:(Blandade yrkeskategorier): Häggen Fkl/frh Björken åk1/frh Rönnen åk 2/frh Pilen åk 3/frh Lönnen åk 4-5/klubb FBK åk 1-5/frh-frk Specteam: Rektor, Specialped SVAlärare Lärgrupp: fritidspedagoger Lärgrupp: SVAlärare Åk 1-5 Lärgrupp: elevassistenter /resurser Elevhälsoteam: Rektor, specialpeda- gog, SVAlärare, läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog Utvecklingsorganisation: Fördjupat yrkesspecifikt målinriktat arbete Arbetsorganisation: Samarbete i löpande verksamhet. Utvecklat pedagogiskt arbete, tydlig organisation med en gemensam värdegrund Stödfunktioner VISION Mål Övriga Forum

6 6 2.2 Nulägesbeskrivning Område Mål och insatser 10 Nuläge Juni 2015 Utveckla Aug 2015- jun 2016 Norra skolan ”Hela skolan” Stabil och tydlig organisation som grund för fortsatt utveckling av en ”gemensam värdegrund”. ”Ny och gammal” personal, skapar dynamik i ett systematiskt kvalitetsarbete. Prioritera arbetet kring värdegrundsfrågor; skapa samsyn kring förhållningssätt, bemötande, ledarskapets betydelse etc. Inleds på hösten av att kurator, ska utbilda all personal kring diskrimineringsgrunderna. Påföljande diskussioner och samtal under studiedagar och APT med flera forum. EHT ska kontinuerligt vara delaktig Lärare Fklass-åk 5 SVA lärare FBK Läsårets, 14-15, prioriterade arbete kring läs- och skrivutveckling har lett till ökat och närapå 100 % resultat på alla delprov i nationella proven i åk 3. Elever i övriga åk, har visat prov på goda förmågor, för att klara kunskapskraven i åk 3 och 6. Matematikkunskaperna är goda, höga resultat på de olika matematikproven, men behöver intensifieras gällande undervisning kring bl a samarbete och problemlösning Samtliga lärare ska genomföra en omfattande fortbildning under ht 15-vt 16, ”Matematiklyftet”, i syfte att ytterligare höja elevernas resultat. ”Matematiklyftet” hålls i av specifik handledare. SVA lärarna ska arbeta med genrepedagogik, som utvecklingsområde Fritidspedagog er Årets prioriterade arbete kring utemiljön har lett till ökad trygghet och trivsel hos eleverna. En hel del utveckling kring bl a rastaktiviteter, påbörjat arbete kring skolgårdsmiljön gällande bl a plantering av bärbuskar etc Fortsatt arbetet med systematiken kring fritidspedagogernas kvalitetsårshjul. Fortsatt arbete med utemiljön i syfte att ytterligare öka trygghet och trivsel Elevassistenter /resurser Ett eget forum för elevass/resurser, som handleds av specialpedagog, har lett till ökad medvetenhet och kunskap kring uppdraget Fortsatt handledning av skolans specialpedagog Gemensam läsning och bearbetning av boken; Ledarskap i Klassrummet Specteam/EHT Det har blivit för lite tid att träffas för specteamet, vilket föranlett begränsning gällande sortering/bearbetning inför EHT. EHT har organisatoriskt och funktionellt fungerat relativt väl, men behöver hitta former för mer främjande/förebyggande elevhälsoarbete Specteamet har hittat en bättre tid för systematiskt elevhälsoarbete. EHT ska arbeta mer främjande mot personalen, framförallt via studiedagar och APT. EHT tid ligger parallellt med APT tid

7 7 Ledstjärnan är öppenhet, delaktighet och verksamhetsnära ledarskap Rektor: arbetar målmedvetet utifrån statliga och kommunala styrdokument: skollag, läroplan, förordningar samt Östersunds kommun skolplan skollag, läroplan, förordningar samt Östersunds kommun skolplan bedriver ett aktivt arbete utifrån Norra skolans Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete - ”ASK 2015-2016” är lojal mot fattade beslut har en tydlig och rak kommunikation skapar utrymme för delaktighet och delegation stimulerar, utmanar och stödjer medarbetarna har ett gott bemötande mot alla: personal, elever och föräldrar m fl Förväntningar på medarbetaren – att Du: arbetar målmedvetet utifrån statliga och kommunala styrdokument arbetar aktivt utifrån ”ASK 2015-2016” är lojal mot fattade beslut har en rak kommunikation och tydligt ledarskap tar ansvar för skolgemensamt område tar del av information på kommunens adminnät har ett gott bemötande mot alla _____________________ _____________________ Lena Medin Rektor Lena Medin Rektor 2.3Ledningsdeklaration

8 8 Kontinuerlig uppföljning och utvärdering sker via Forum kap 4.1, s 13-14 Månad2.4 Kvalitetsår Aug Studiedagar; inledande arbete utifrån; Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete, ”ASK 2015-2016” Organisationskriterier, Forum Intensivt arbete kring likabehandlingsplan/värdegrunsfrågor/regler etc Sep Diagnoser åk 1-5 Utvecklingssamtal elever Forum= möten för lärande Intensivt arbete kring likabehandlplan/värdegrunsfrågor/regler etc Okt BRUK= Skolverkets verktyg för Bedömning Reflektion Utvärdering Kvalité Utvecklingssamtal elever Forum Skolans trivsel/trygghetsenkät Utvecklingsdagar vecka 44 (26-28 okt) Nov Fonolek; kunskapstest förskoleklassen Forum Dec Forum Jan BRUK Forum Feb IUP= individuell utvecklingsplan elever Forum Mar IUP Nationella prov åk3 BRUK Forum Apr Nationella prov åk 3 Skolans trivsel/trygghetsenkät BRUK Revidering handlingsplaner Utvärdering forum Forum Östersunds kommuns enkät till alla elever och föräldrar skola/fritidshem Maj Redovisning/reflektion resultat nationella prov åk 3 Revidering handlingsplaner Forum Ord och Bild samt Bild och Ord, kunskapstest åk 2 Påbörja arbete med utvärderingar och analys av mål, forum och resultat Juni Resultat/analys alla ämnen i alla åk samt prioriterade utvecklingsområden, utvärdering Forum Utarbeta Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete, ”ASK 2016-2017”

9 9 NORRA SKOLAN Alla elever känner Trygghet och Glädje genom att personalen: erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och är professionella _______________________________ Respektive lärgrupp/arbetslag konkretiserar värdeorden ” Kunskap med lustfyllt lärande där alla lyckas” Barn- och utbildningsnämnden Östersunds kommun 3.1 Vart ska vi?

10 10 Lärgrupp Lärare Fklass-åk 5 Övergripande mål: Alla elever når kunskapskraven i åk 3 och åk 6 Målkriterier: Eleverna i åk 3 når kunskapskraven samt får godkänt i alla delproven i nationella proven Eleverna i åk 1, 2, 4 och 5 visar förmågor och godtagbara kunskaper för att nå kunskapskraven i åk 3 och 6 Insatser: Systematisk fortbildning varje vecka, med handledare, genom Matematiklyftet, Skolverkets utbildning. Kollegialt lärande med kontinuerligt praktiskt utförande i klass Se vidare mål/insatser Matematiklyftet, Skolverkets hemsida Lärgrupp Fritidspedagoger Övergripande mål: Norra skolans utemiljö, är trygg och lustfylld Målkriterier: Trygghet och trivsel upplevs som hög hos eleverna, utifrån kontinuerlig utvärdering samt enkät på höst och vår Insatser: Mer strukturerad lärgrupp, utifrån utvärdering och reflektion Fortsätta arbetet med kvalitetsårshjulet Två ansvariga fritidspedagoger för rastleksverksamhet, utarbetar en planering, som en del i kvalitetsårshjulet Fortsatt arbetet med den fysiska miljön på skolgården Lärgrupp SVA lärare åk 1-5 Övergripande mål: Eleverna har utvecklat sin förmåga att läsa, skriva och förstå texter Målkriterier: FBK eleverna har förståelse för 1-2 genrer under ht och ytterligare 1-2 genrer under vt SVA eleverna behärskar 1-2 genrer under ht och ytterligare 1-2 genrer under vt. Insatser: Fördjupat arbete kring Britt Johanssons bok, Genrepedagogik Delta i B J fortbildning i genrepedagogik Samarbete med Birgitta Melin, kring genrepedagogik på Norra skolan Eleverna skriver egna och gemensamma texter, som redovisas på olika sätt Elevassistenter/resurser: Handledning med specialpedagog Syfte: Ökad trygghet och kunskap i yrkesgruppen Mål: Särskilt elevstöd av hög kvalitet Hela skolan Övergripande mål Alla elever möts av professionell personal, som står på samma ”plattform”, gällande förhållningssätt, ledarskap och bemötande Insatser: Kontinuerligt, medvetet, främjande arbete i stöd av EHT, via olika forum, i huvudsak via APT, utifrån forskning. Delgivning, litteratur och film som inspirerande utgångspunkt till lärande samtal Inledande utbildning v 35, kring diskrimineringsgrunderna 3.2 Utvecklingsarbete: Mål och Insatser Pedagogerna arbetar med alla mål i läroplanen, men har även fokus på ett specifikt utvecklingsområde, utifrån resultat och analys

11 11 3.3 Gemensamma aktiviteter & Traditioner AktivitetNärVilkaKap 1-3 Lp Kick off!SeptemberAlla elever i faddergrupper Idrott, svenska mm KulturKontinuerligtGemensamt/ årskursvis Hela läroplan FaddergrupperEn gång/mån Ons 10.10-10.40(till kl 11, vid 2-3 tillfällen) Alla eleverSamhällskunskap, svenska, bild AktivitetstavlaTre perioderAlla frtidsavd barnen väljer aktivitet Fritidshem FöräldrafikaHöst och vårResp avdFritidshem Norra JoggenMaj-juniAlla eleverIdrott HofvallenSeptemberAlla eleverIdrott JulavslutningDecemberAlla eleverHistoria, religion, musik LuciaDecemberÅk 5 ordnar för alla elever Religion, historia och musik JulgemenskapDecemberPlaneras inom resp avdelning Religion, historia, bild VinterfriluftsdagFebruariAlla elever, olika aktiviteter i olika åk Idrott PåskgemenskapAprilPlaneras inom resp avdelning Bild, religion, historia, svenska Fritidshem MiljöveckaSeptember Maj Resp klassNaturkunskap, svenska, bild Öppet HusMajPlaneras inom resp avdelning Visa upps sin skola- fritidshem SkolavslutningJuniAllaMusik Syfte: I enlighet med Läroplanens alla delar, kap 1-3, stärka trygghet, trivsel och kunskapsutveckling, genom att även arbeta ämnesövergripande och åldersblandat

12 12 4.1 Hur gör vi? Forum f ö r l ä rande: N ä r: Vilka: Syfte: Arbetslag Varje vecka M å n 8.30-9.30 Tor 9-10 Fre 9-10 M å n 9-10 M å n 9.30-10 M å n 14.30- 15.30 H ä ggen F-klass+frh Bj ö rken å k 1+ frh R ö nnen å k 2+ frh Pilen å k 3+ frh L ö nnen å k 4-5 klub FBK å k 1-5 Rektor bjuds in L ö pande utveckling/planering av verksamhet samt uppf ö ljning elever L ä rgrupper: J ä mn vecka Varje vecka L ä rledarm ö te J ä mn vecka Fritidskonferens Udda vecka L ä rarkonferens Udda vecka Tis 8-9.30 Ons 8-9,30 Tor 8-9.30 M å n 9.30- 10.30 M å n 14.15-15 Tis 8-9.30 Tis 14.30-15.30 Fritidspedagoger L ä rare Fklass- å k 2 L ä rare å k 3-5 Elevass/resurser Repr fr å n resp l ä rgrupp/arbetslag, rektor Fritidspedagoger L ä rare F ö rdjupat utvecklingsarbete inom ett avgr ä nsat omr å de Kommunikation rektor- arbetslag och l ä rgrupper L ö pande planering Ö vergripande skolfr å gor, utifr å n konfschema, olika teman Specteam Varje vecka Fre 8.15-09.15 Rektor, specped, Främjande elevhälsa SVAlärare Trygghetsråd Rektor, specped, persrepr Främjande elevhälsa trivsel - trygghet 14/8, kl 8-12 24/9, kl 14.30-16 5/11, kl 14.30-16 18/2, kl 14.30-16 14/4, kl 14.30-16 12/5, kl 8-12, rådhuset

13 13 Forum:När:Vilka: Syfte: LSG* (Lokal sam- verkansgrupp) APT ** (Arbets- platsträff) EHT (Elevhälsoteam) En gång/mån Se nedan Tor 14-16.30 Jämn vecka Rektor Fackliga repr: Kom, Lf, Lr All personal Rektor, specped, SVA-lärare, sjuksköterska, psykolog, kurator Arbetsmiljöfrågor Arbetsmiljöfrågor samt gemensamt pedagogiskt arbete Säkerställa elevhälsoarbete på organisation, grupp och individnivå ElevrådEn gång/månRektor Delaktighet, elevernas viktiga frågor, raster, arbetsro Föräldraråd Fyra ggr/läsår samt en temakväll Rektor och två personalrepr Info delaktighet Krisgrupp*** Fyra gång/läsår Rektor, två persrepr Skolsköterska Förebyggande arbete krissituationer Norra skolanEn öppet huskväll i maj Personal, elever och föräldrar Ansiktet utåt, pedagogiskt arbete inom alla verksamheter * LSG: 11/9 kl 8-12, kl 8-9.30: 9/10, 6/11, 4/12, 15/1, 12/2, 18/3, 15/4. 20/5 kl 8-12 ** APT: 14/8 kl 8-12, 17/9 14.30-16.30, 26/10 13-16, 10/12 14.30-16.30, 25/2 14.30-16.30, 7/4 14.30-16.30, 15/6 8-12 *** Krisgrupp: Kl 14.30-15.30: 8/10, 17/12, 3/3, 12/5 Personalmiddag: 6/11 kl 19- Studiedagar i Storhogna, ASK 16-17: Ons-tor 15-16/6

14 14 Utvecklingsgruppen Roll för: Lärledare i lärgruppen resp ordförande i arbetslaget Tydligt leda mötet, verka för: öppen och rak kommunikation följa dagordning samt se till att minnesanteckningar förs av sekreterare och läggs upp på konf adminnätet att alla deltar aktivt att lärgruppen resp arbetslaget ser helhet och sammanhang signalera till rektor om stöd till lärgruppen resp arbetslaget behövs, gällande t ex värdegrunds- och eller samarbetsfrågor etc 4.2 Lärgrupper och arbetslag

15 15 Samverkansgruppen En lokal samverkansgrupp (LSG) finns inrättad vid Norra skolan för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Rektor och representanter för personalens fackliga organisationer träffas en gång per månad och har dialog kring frågor rörande arbetsmiljö, ekonomi, anställningsavtal och övriga personalfrågor, utifrån den lokalt upprättad arbetsmiljöplanen. LSG-representantens roll: vara en länk mellan arbetsgivare och personal företräda arbetslagets åsikter och synpunkter verka för att de psykosociala och fysiska arbetsmiljöfrågorna tas upp i arbetslagen och sedan förs vidare till LSG Under 2015-2016 Arbete enligt arbetsmiljöplanen med fokus på: -friskfaktorer 4.3 Lokal samverkansgrupp

16 16 KOMPETENSUTVECKLINGSPLAN Fortbildning sker kontinuerligt genom: kurser* utbildning* dagligt erfarenhetslärande erfarenhetsutbyte vid arbetslag/konferenser studiedagar lärgrupper litteratur, film utvecklingssamtal två internatdagar * Kurser/utbildning Önskemål/behov av kurser/utbildning, kopplas till ”ASK 15-16”, alt specifikt behov 4.4 Fortbildning

17 17 LOKALA HANDLINGSPLANER Finns att hämta på zonline Arbetsmiljöplan Miljöplan Brandskyddsplan Egenkontroll inomhusmiljö samt allergiplan Krisplan Hot och våld _____________________________________________________ ”ASK 2015-2016” Elevhälsoplan Likabehandlingsplan Lokal pedagogisk planering (lpp) F-åk 5 (Hypernet) Överlämnandeplaner: dels för förskola-tidigareskola, dels för tidigareskola-senareskola 4.5 Lokala handlingsplaner

18 18 Utvecklingsgruppen 5.Hur blev det? Analys av resultat för läsår 2015-2016 görs i april-maj 2016, sammanfattas i Resultat av Systematisk Kvalitetsarbete □ Målet är uppnått □ Målet är delvis uppnått □ Målet är ej uppnått Resultat Har det skett någon förändring? Har förväntade effekter uppnåtts? Analys På vilket sätt skiljer sig det läge som vi nu befinner oss i, från det som beskrevs i den ursprungliga lägesbedömningen? Är varje skillnad en förbättring? Har vi nått de mål vi satte upp för arbetet och de förväntade effekterna hos barnen och eleverna? Om vi inte nått ända fram – vad beror det på? Vad har vi lärt oss? Fortsättning Ska andra insatser genomföras eller ska vi fortsätta på den inslagna vägen? Behöver vi omorganisera eller behövs andra förutsättningar? Hur ska vi tillämpa våra lärdomar? Vad har vi lärt oss och vad av det vi har uppnått vill vi permanenta eller fortsätta utveckla?

19 19 Anteckningar:

20 20 Anteckningar:

21 21 Anteckningar:

22 22 Anteckningar:

23 23 Anteckningar:

24 24 Norra skolan


Ladda ner ppt "1 NORRA SKOLAN Förskoleklass - Åk 5 Förberedelseklass åk 1-5/Fritidshem/Fritidsklubb Arbetsplan för Systematiskt Kvalitetsarbete ASK 2015-2016."

Liknande presentationer


Google-annonser