Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya byggregler - nya krav för byggnader Per Levin Carl Bro AB Energi & Miljö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya byggregler - nya krav för byggnader Per Levin Carl Bro AB Energi & Miljö."— Presentationens avskrift:

1 Nya byggregler - nya krav för byggnader Per Levin Carl Bro AB Energi & Miljö

2 Bakgrund till kommande krav Nationella miljömålet ”God Bebyggd miljö” EU-direktivet om byggnaders energiprestanda Ca 40 nya europastandards med anledning av direktivet. Byggnadsdeklarationsutredningen Uppdaterade regler för nybyggnad i Stockholm PCB Kretsloppsrådets Miljöprogram

3 God bebyggd miljö Är ett av de 15 nationella miljökvalitetsmålen, och innebär bl.a krav på: Energianvändning i byggnader (2010) Minskat trafikbuller i bostäder (2010) Byggnaders påverkan på hälsan (2020) Minskning av avfallsmängder (2005)

4 Utgångspunkter för Byggreglerna Bör styra så att energianvändningen i byggnader minskar och främja flexibla lösningar för energisystem. Säkerställa minimikrav på byggnadens egenskaper. Oavsett tillförselsystem skall energianvändningen vara effektiv. Reglerar ej hushålls- eller verksamhetsel direkt. Bör förtydligas och göras verifierbara. Bör anpassas till direktiv 2002/91/EG.

5 Boverkets Byggregler Nytt kravställande i kWh/m 2 Samma kravnivå som idag. Undantaget för ventilationsåtervinning borttaget. Hårdare krav för direktverkande elvärme (lagtext). Mätning införs generellt för att möjliggöra uppföljning.

6 BBR-remissens energikrav Tre olika byggnadstyper: Bostäder, lokaler och mindre byggnader. Två klimatzoner: Norr och söder Krav på uppföljning genom mätning, resultatet gäller före beräkning. Korrigeringsmetod för större luftflöden i olika typer av lokaler.

7 Några nya definitioner Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, U korr,m inkl. köldbryggor. A temp är golvarean i tempererade utrymmen (mer än 10 °C) begränsade av klimatskärmens insida. Garage ingår ej i golvarean. Mindre byggnader, där A temp mindre än 150 m 2, A f högst 0,2 A temp, och inget kylbehov finns.

8 Byggnadens energibehov Q energi = Q t +Q v +Q l +Q tvv +Q dr +Q el -Q vå -Q tillskott Q energi = Årsenergibehov vid normalt brukande Q t = Transmissionsförluster inkl. köldbryggor Q v = Ventilationsförluster Q l = Luftläckningsförluster inkl. vädring Q tvv = Tappvarmvattenbehov Q dr = Distributions- och reglerförluster Q el = Fastighetsel inkl. FVP och elkyla Q vå = Tillgodogjord återvinning från FTX, FVP, sol Q tillskott =Tillgodogjorda tillskott från sol, personer, tappvarmvatten, belysning, hushållsel, övrigt.

9 Energiflöden, förenklat

10 Systemgränser

11 Krav på bostadshus Söder: 110 kWh/m 2 Norr:130 kWh/m 2 Hårdare krav på direktelvärmda hus. U korr,m får inte överskrida 0,50 W/m 2 K. För bostäder med lokaler proportioneras kraven i förhållande till A temp. Råd om verifiering genom beräkning och mätning, där mätning gäller vid avvikelse. Uppmätt värde korrigeras till normalår samt för onormal tappvarmvattenanvändning och vädring.

12 Lokaler Söder: 80 + 70(q-0,35) kWh/m 2 Norr:100 + 90(q-0,35) kWh/m 2 Korrektion för högre luftflöden under uppvärmningssäsong. U korr,m får inte överskrida 0,70 W/m 2 K. För lokaler med bostäder proportioneras kraven i förhållande till A temp. Råd om verifiering genom beräkning och mätning, där mätning gäller vid avvikelse. Uppmätt värde korrigeras till normalår samt för onormal tappvarmvattenanvändning, vädring och värmetillskott.

13 Mindre byggnader - alternativ U-värdeskrav på byggnadsdelar. Krav på max fönsterarea. Krav på max luftläckning (0,6 m 3 /m 2 h vid 50 Pa). Krav på värmeåtervinning (vid >2 MWh/år). Hårdare krav på byggnader med direktverkande elvärme.

14 Värme-, kyl- och luftbehandlingsinst. Effektivitetskrav på installationer, SFP etc. Passiva åtgärder för kylning före elkyla. Krav på reglersystem. Krav på effektiv elanvändning för ventilation, belysning, pumpar, motorer och dyl. Krav på mätsystem för energianvändning, direkt eller indirekt (köpt energi).

15 Typhusberäkning enligt dagens krav

16

17

18 Beräkningsresultat för typhus OrtSystemFlerbostads- hus m. lokal AffärslokalDaghem IDAVIP+IDAVIP+IDAVIP+ ÖstersundFJV med F,F,FT133110215246197218 StockholmFJV med F,F,FT10890164185159177 MalmöFJV med F,F,FT8878131164130162 ÖstersundOlja, F,FTX,FTX936985102120133 StockholmOlja, F,FTX,FTX7659668099117 MalmöOlja, F,FTX,FTX6353516982106 StockholmFJV, F,FTX,FTX7659668099117

19 Jämförelse med nya krav för lokaler LokaltypVent- krav l/sm 2 Medel- värde l/sm 2 Normkrav kWh/m 2 IDA kWh/m 2 (FT/FTX) VIP+ kWh/m 2 (FT/FTX) Daghem, norra 2,250,80141197 / 120218 / 133 Daghem, södra 2,250,80112159 / 99177 / 117 Affärslokal, norra 3,5 / 1,41,48202215 / 85246 / 102 Affärslokal, södra 3,5 / 1,41,48159164 / 66185 / 80 Flerbostads -hus med lokal, norra 0,35 /3,50,35 /1,25 (130 /181) 140 133 / 93110 / 69 Flerbostads -hus med lokal, södra 0,35 /3,50,35 /1,25 (110 /143) 117 108 / 7690 / 59

20 Byggnaders energiprestanda EU-direktiv 2002/91, som skall implementeras före 4/1 2006 och innehåller krav på: - Gemensam metod för energiberäkningar. - Krav på energianvändning i nya byggnader och vid större ombyggnader i befintliga. - Energideklarationer av byggnader inkl. åtgärdsförslag. - Obligatoriska inspektioner av pannor och luftkonditioneringsanläggningar.

21


Ladda ner ppt "Nya byggregler - nya krav för byggnader Per Levin Carl Bro AB Energi & Miljö."

Liknande presentationer


Google-annonser