Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spegeln –en reflexiv modell för självutvärdering och kollegautvärdering i socialarbetet 2015-09-20 Spegeln, info1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spegeln –en reflexiv modell för självutvärdering och kollegautvärdering i socialarbetet 2015-09-20 Spegeln, info1."— Presentationens avskrift:

1 Spegeln –en reflexiv modell för självutvärdering och kollegautvärdering i socialarbetet 2015-09-20 Spegeln, info1

2 2 En reflexiv modell för självutvärdering och kollegautvärdering - Spegeln Det handlar om en arbetsmetod som är lätt, gör arbetet mera systematiskt och som kan användas för att strukturera teamarbetet och stöda inlärning i arbetet. Spegeln är ett redskap för att öppna arbetsprocesserna i klientarbetet, sätta ord på tyst kunskap samt utvärdera, fördjupa och utveckla de metoder som används i klientarbetet. Metoden producerar kumulativ kunskap om socialarbetets verksamhetsförutsättningar och en fungerande praktik. Då strukturella faktorer uppmärksammas vid utvärderingen får man ny kunskap om randvilkoren för socialarbete.

3 Spegeln, info3 Spegel-metoden omfattar dokumentering av det egna arbetet, ibruktagande av blanketter som stöd för utvärderingen, gemensamma möten för kollegautvärdering, samt uppföljning av arbetets framskridande och antaganden om förväntade effekter.

4 Spegeln, info4 Föremål för Spegel- metoden är framför allt socialarbetarens eget sätt att tänka och sätt att utföra klientarbete.

5 Sosiaalialan työolot -hanke, STM5 Spegel-modellen har tre huvudskeden 1.Socialarbetarens självutvärdering Socialarbetarens utvärdering av sitt eget arbete, förberedelse för kollegautvärderingen. (Blankett: Spegelsalen) 2.Kollegautvärdering Kollegautvärderingspalaver i arbetsgruppen; gruppen ger förslag för det fortsatta arbetet. (Blankett: Intern spegeln) 3.Uppföljning Uppföljning av hur klientarbetet framskrider, utvärdering av ändamålsenliga arbetssätt och utvärdering av arbetstagarens egna läroprocess vid en mellanutvärderingspalaver (Blankett: Backspegeln och slututvärderingens Interna spegel) Att dra slutsatser: arbetsgruppens gemensamma slutsatser om randvillkor för socialarbetet, teman som kräver närmare uppföljning eller utveckling samt antaganden gällande förväntande effekter. (Blankett Prisma)

6 Spegeln, info6 Utnyttjande av Spegeln i klientarbetet Klient- arbetet börjar Läges- bedömning Läges- utredning En plan för social- arbetet uppgörs tills. med klienten Arbete och utvärdering av arbetet Av- slut- ande Socialarbetaren upplever läget som komplicerat Spegeln: Kollega- utvärdering Trots planerna går arbetet inte framåt Arbetet har gett resultat Klienten är samarbets- ovillig, svårt att utreda läget, problem finns Spegeln: mellan- utvärdering Spegeln: slut- utvärdering

7 Sosiaalialan työolot -hanke, STM7 1) Start: klientarbetet börjar, 2) Lägesutredning. 3) Självutvärdering med hjälp av Spegelsalen 4) Kollegautvärdering utgående från självutvärderingen 5-7) Arbetet fortsätter tillsammans med klienten (varierande längd) 8) Mellanutvärdering/slututvärdering. 9) Avslutande: klientarbetet avslutas

8 Spegeln, info8 Blanketter för självutvärdering och kollegautvärdering SPEGELSALEN (blankett för reflexiv självutvärdering) INTERN SPEGEL (blankett för kollegautvärderingspalaver) BACKSPEGELN (blankett för mellan- och slututvärdering) PRISMA ( från en individuell kunskapsproduktion till en kollektiv) INTERN SPEGEL (mellan- och slututvärdering)

9 Spegeln, info9 Spegeln-arbetsprocessen 1/3 SOCIALARBETARENS SJÄLVUTVÄRDERING (1/2-2h) Socialarbetaren väljer själv ut den klient och det case han/hon vill utvärdera och för vilket han/hon hoppas få stöd av sina kollegor. Därefter går han/hon igenom klientens uppgifter och gör upp en fritt formulerad beskrivning av klientens situation som underlag för kollegautvärderingen. Dessutom kan anteckningar, planer och övriga dokument inom klientarbetet användas som material för kollegautvärderingen. I det här skedet används självutvärderingsblanketten (SPEGELSALEN) som hjälpmedel för utvärderingen av det egna arbetet.

10 Spegeln, info10 Spegeln-processen 2/3: KOLLEGAUTVÄRDERINGSMÖTE (2 h) A) Det förberedda materialet presenteras för kollegorna Den socialarbetare som har förberett ärendet berättar och de övriga deltagarna lyssnar utan att avbryta. Den som deltar i mötet antecknar under tiden som han/hon lyssnar frågor som väcks, förslag till arbetssätt, litteraturtips, positiv respons till socialarbetaren (Blankett: Den interna spegeln). B) Kollegautvärderingssamtal Varje deltagare får ordet. Man tittar på uppgifterna på blanketten Spegelsalen och för en utvärderande diskussion om det arbete arbetstagaren utfört, men också gällande arbetets randvillkor. Den socialarbetare som har presenterat sitt case samlar de framlagda förslagen för det fortsatta arbetet. Slutligen ger deltagarna positiv respons till socialarbetaren.

11 Spegeln, info11 Spegeln-processen 3/3: UPPFÖLJNING, om ung. 3-6 mån. En del av de gemensamma mötena har reserverats för mellanutvärdering, där man följer med vad som har hänt efter det första kollegautvärderingsmötet: vilka förslag förverkligades, vilka ej, har de egna tolkningarna av klientens situation och arbetsmöjligheterna ev. förändrats. BACKSPEGELN- och mellanutvärderingens INTERNA SPEGEL - blanketterna som stöd. Att dra slutsatser: arbetsgruppens gemensamma slutsatser om randvillkoren för socialarbete, teman som kräver mera uppföljning eller utveckling. Möjlighet att göra antaganden om effekter av det egna arbetet. PRISMA-blanketten som stöd för den kollektiva kunskapsproduktionen.

12 Spegeln, info12 Centrala principer individualitet mervärde för den enskilda socialarbetare: utvärdering som stöd för det egna arbetet och för den egna läroprocessen. utveckling av den kollektiva kunskapen kollegautvärderingen leder till ökad sakkunskap inom gruppen målinriktat arbete att koncentrera sig på det väsentliga öppenhet alla i gruppen delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Man blir inte fånge i sina egna föreställningar, utan arbetet granskas genom öppen dialog. dialog en kreativ verksamhetskultur, där det är möjligt att tänka tillsammans värdesättande av tyst kunskap att söka efter kärnan i det egna tänkandet och den egna verksamheten, att granska de egna rutinerna och hitta ord för dem (virikkeenä Pääskynen Kari 2001)

13 Spegeln, info13 I spegelsalen kan man spegla det egna klientarbetet från olika håll och kanter

14 Spegeln, info 14 Speglar för metodiskt socialarbete (Spegelsalens tema nr 1) möjligheter till förändring och förändringsgrad? etablerade interna och externa faktorer i klientens liv resurser och riskfaktorer i klientens livssituation –socialarbetets målsättning? –val av arbetsmetoder? –arbetsmetodernas effekt?

15 Spegeln, info 15 Speglar för växelverkan (Spegelsalens tema nr 2) Min egen erfarenhet av växelverkan med klienten. Min egen orientering i klientförhållandet. Min egen roll som socialarbetare i klientförhållandet. Mina antaganden om hur jag själv (kön, värderingar, förhållningssätt)/ mina tidigare erfarenheter/ min nuvarande situation påverkar klientförhållandet.

16 Spegeln, info16 Speglar för klientarbetets strukturer (Spegelsalens tema nr 3) Strukturella faktorer (servicesystem, etablerade rutiner inom socialarbetet, lagstiftning, resurser osv.) som hjälper mig i arbetet med den här klienten Strukturella faktorer (servicesystem, etablerade rutiner inom socialarbetet, lagstiftning, resurser osv.) som försvårar mitt arbete med den här klienten Min uppfattning om hur kontexten (socialbyrån o.dyl.) påverkar klientförhållandet.

17 Spegeln, info17 Självbild (Spegelsalens tema nr 4) Yrkesmässig oro över klienten uppskattas på skalan 1-4. Möjlighet att utnyttja den egna yrkesmässiga kompetensen i detta case.

18 Spegeln, info 18 Den interna spegeln möjliggör en inre dialog Människan diskuterar med de röster som finns inom henne/honom själv; det sociala och det personliga jaget för en ständig dialog med varandra. (Bahtin 1991) Kuva: Jarmo Moilanen

19 Spegeln, info 19 Backspegeln – uppföljningsblankett Fylls i inom 3-6 månader efter kollegautvärderingen. Kuva: Tiina Marty

20 Spegeln, info20 Upplevd nytta – socialarbetarens synvinkel 1/2 Utvärderingsmetoderna stöder socialarbetarens basarbete olika alternativa arbetssätt utarbetas bland kollegorna –Ger socialarbetaren en möjlighet att diskutera en svår situation i lugn och ro på ett sådant sätt, att kollegorna kan delta i en klientprocess som redan har upplevts.

21 Spegeln, info21 Upplevd nytta – socialarbetarens synvinkel 2/2 de egna arbetsprocesserna öppnas även för en själv gör det möjligt att göra resultathypoteser för det egna arbetet, genom att man i efterskott granskar hur klientarbetet har fortskridit hjälper att bättre dokumentera och observera det egna arbetet hjälper socialarbetaren att orka igenom svåra situationer i klientarbetet

22 Spegeln, info22 Upplevd nytta – kollegernas synvinkel 1/2 leder till ett strukturerat och ekonomiskt sätt att handlägga klientärenden hjälper till att lyfta fram det som är väsentligt för utvärderingen av det fortsatta arbetet i en mångdimensionell klientsituation leder till en fördjupad kollegautvärdering hjälper kollegorna att bekanta sig med varandras tänkande på ett djupare plan förutom faktauppgifterna granskas även subjektiva tolkningar minskar risken för onödigt snabba tolkningar och slutsatser om en kollegas arbetssätt

23 Spegeln, info 23 Upplevd nytta – kollegernas synvinkel 2/2 möjlighet att dela erfarenheter av att lyckas leder till samförstånd i socialarbetet ger aha-upplevelser gör det möjligt att framhålla kärnfrågor inom socialarbetet utbyte av yrkesmässigt relevant kunskap delad kunskap

24 Spegeln, info 24 Vad förutsätter Spegeln-arbetet? förtrolig arbetskultur – å andra sidan kan Spegeln även inspirera till ökad förtrolighet tid reserveras för kollegautvärdering (2 timmar reserveras för behandling av en självutvärdering, hur ofta man har möten kan överenskommas 1 gång/vecka – 1 gång/mån) ledningens stöd för tidsanvändningen teamets intresse för att strukturera sitt arbete genom att skriva och diskutera Obs: kompletterar övrig utvärdering, såsom feedback från klienterna, utvärdering tillsammans med klienten.

25 Yrkes- identiteten: jag som socialarbetar e Att skapa betydelser av erfarenhetern a Gruppen -att höra till Lära i arbetet Kollega- utvärderings- samtal Känslor Skuld, cynism Bekymmer, otillräcklighet, sorg, hopplöshet, frustration Att dela känslorna, skingra Oenighet, konflikter Lov eller skyldighet att framföra egna tankar strävan till konsensus Gruppens inlärnings- behov framträder Värderin gar, attityder Vi-anda uppstår Verksam- hetsmodel ler och idéer (8) Uppfattning om läges- bedömningen Mångfald av betydelser, transfer- effekter Kunskap om specialfrågor (5) Yrkes- stolthet social- arbete Inskolning av nya arbetstagare i arbetsrutinerna Sporrar till att klargöra målen Bekräftel- se och stöd för det egna arbets- sättet Egna förhållnignssätt och utvecklande av självkännedom (3) Klientarbetets logik, kunskapsuppfattning Hoppet väcks Gemensam uppfattning om socialarbete Erfarenheter av kollegautvärdering

26 26 Från individens utvärdering av arbetet till en kollektiv utvärdering av verksamheten: tre nivåer av reflektion Nivå 1: Hurudant är mitt tillvägagångssätt i denna uppgift? Fungerar det? Kan jag fungera mera ändamålsenligt? Vad lär jag mig om mitt arbete och mitt sätt att arbeta? Nivå 2: Vilken är uppgiften egentligen och varför är den sådan här; vad eftersträvas? Hurudana förhållningssätt kunde man tänka sig i det här fallet? Kunde man formulera uppgiften på ett mera vist sätt? Nivå 3: Hurudan är vår gemensamma verksamhet, vad förorsakar problem och vad försöker vi åstadkomma? I vilken riktning vill vi ändra eller utveckla vår verksamhet? Hurudana randvillkor inverkar på vårt arbete: till vilken grad kan man påverka dem? Hur kan vi organisera vårt samarbete på möjligast vist sätt? (tillämpat Raeithel; Engeström/LY)

27 Struktur Individens synvinkel, analys av det egna arbetet, gestaltning av stödbehov 1. och 2. Nivåns reflektion Utvärderande diskussion, kunskap, idéer, stöd, fokusering även på 2:a nivåns reflektion Kollektiv synvinkel, vidare från individuella iakttagelser, kollektiva slutsatser, 3:e nivåns reflektion Start Prisma Spegelsal, Backspegel Intern spegel Spegelns betydelse för arbetsgrupperna: stöd för kunskapsproduktion och reflektionens olika nivåer

28 Spegeln, info 28 Resultat? En struktur som stöder socialarbetarens arbete. Teamets kunnande utvecklas. En arbetsrutin, som gör det möjligt även för nya arbetare att delta i diskussionen kring socialarbetets innehåll. Kollegautvärderingen leder till kumulativ kunskap om socialarbetets verksamhetsförutsättningar och fungerande rutiner. Då strukturella faktorer uppmärksammas vid utvärderingen får man ny kunskap on specialvillkoren för socialarbete.

29 Spegeln, info 29 Hur kan jag ta i bruk metoden? Skriv ut eller beställ Kuvastin-käsikirja (www.thl.fi) 17 €.www.thl.fi www.sosiaaliportti.fi är en portal för Spegel-användare. Alla yrkesmänniskor inom socialbranschen kan fritt registrera sig som användare. www.sosiaaliportti.fi På sidorna finns: –blanketter, –forum för utbyte av erfarenheter, –info om kurser och evenemang.


Ladda ner ppt "Spegeln –en reflexiv modell för självutvärdering och kollegautvärdering i socialarbetet 2015-09-20 Spegeln, info1."

Liknande presentationer


Google-annonser