Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggprocesen –lagar sdfgd. Byggprocesen –lagar sdfgd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggprocesen –lagar sdfgd. Byggprocesen –lagar sdfgd."— Presentationens avskrift:

1

2 Byggprocesen –lagar sdfgd

3 LAS, Lagen om anställningsskydd
Järnvägslagen Detalj-plan Väglagen PBL Avtals lagen Lagar i Bygg- Processen Bygglov LAS, Lagen om anställningsskydd LOU Konkurrens-lagstiftning Arbets-miljö lagen Miljöbalken Elsäkerhets-lagen Systematisk arbetsmiljöarbete Förorenad jord Skyddad mark Naturreservat 22 april 2017 Sara Bäckström

4 Byggprocessen-var lagarna huvudsakligen påverkar (men de gäller såklart under hela processen)
Gestaltningsprogram Systemhandling Arbetsplan MKB Förfrågningsunderlag Relationshandling Bygghandling Program- skede Detalj- projektering Anbuds- skede Bygg- Skede Garanti tid, 5 år Förvaltning PBL Miljöbalken Järnvägs-väglagen Arbetsmiljö lagen Elsäkerhets-lagen Avtalslagen Konkurrens lagen Arbetsmiljö lagen LAS 22 april 2017 Sara Bäckström

5 Detaljplan 22 april 2017 Sara Bäckström

6 Buller Hinder Höjd på bullerkärmar 22 april 2017 Sara Bäckström

7 Miljöbalken Miljöbalken ska tillämpas så att:
människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras, mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås 22 april 2017 Sara Bäckström

8 Järnvägslagen och väglagen
Styr byggande av vägar och järnvägar Krav på myndigheter Säkerhetskrav Krav på kompetens för myndigheter 22 april 2017 Sara Bäckström

9 Arbetsmiljölagen Ramlag som sätter tonen för arbetsmiljö
Förebygga olyckor och ohälsa Omfattar psykisk och fysisk arbetsmiljö 22 april 2017 Sara Bäckström

10 Konkurrenslagen Främja fri konkurrens Inga karteller 22 april 2017
Sara Bäckström

11 LOU Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Offentlig upphandling regleras av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), som i huvudsak bygger på EU-direktivet 2004/18/EG om offentlig upphandling. 22 april 2017 Sara Bäckström

12 Tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU (gäller från den 1 januari 2012)
Varor och tjänster Euro SEK Statliga myndigheter Övriga upphandlande myndigheter (t ex kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser) Byggentreprenader Samtliga upphandlande myndigheter 22 april 2017 Sara Bäckström

13 Avtalslagen Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område Gammal lag 22 april 2017 Sara Bäckström

14 Avtal Accept Anbud Vill du köpa min bil för 50 000 kr?
JA, jag köper den för ! Köpare Anbud=Accept Avtal 22 april 2017 Sara Bäckström

15 AB04, ABK09, ABT06 Ingen direkt lagstiftning finns rörande entreprenadavtal finns i Sverige AB04-standarsavtal, vedertagen juridisk praxis Fördelar risk mellan E och BH Gör inga ändringar! Tvist avgörs i skiljedom (förenklad tvistelösning) Tingsrätter har ej kompetens eller resurser. 22 april 2017 Sara Bäckström

16 Skiljedom Skiljedom är när en rättstvist avgörs av skiljedomare (eller skiljemän) utan medverkan av allmän domstol. Detta betyder bland annat att ingen får vittna under ed, att vad som förekommit är hemligt och att domen inte får överklagas. Skiljeförfarande kan ske på parternas begäran eller då lagstiftningen säger att en sak ska avgöras med skiljeförfarande. Även internationella tvister kan avgöras genom skiljedom, till exempel i Permanenta skiljedomstolen i Haag. 22 april 2017 Sara Bäckström

17 Skadeståndsskyldlighet
KAP 5 ( vi går igenom senare) Entreprenören har i det närmaste strikt ansvar för entreprenaden och tredje man. 22 april 2017 Sara Bäckström


Ladda ner ppt "Byggprocesen –lagar sdfgd. Byggprocesen –lagar sdfgd."

Liknande presentationer


Google-annonser