Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggprocesen –lagar 20 september 2015 Sara Bäckström 3 Lagar i Bygg- Processen Avtals lagen PBL Miljöbalken Arbets -miljö lagen Konkurrens- lagstiftning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggprocesen –lagar 20 september 2015 Sara Bäckström 3 Lagar i Bygg- Processen Avtals lagen PBL Miljöbalken Arbets -miljö lagen Konkurrens- lagstiftning."— Presentationens avskrift:

1

2 Byggprocesen –lagar

3 20 september 2015 Sara Bäckström 3 Lagar i Bygg- Processen Avtals lagen PBL Miljöbalken Arbets -miljö lagen Konkurrens- lagstiftning Skyddad mark Naturreservat Järnvägslagen Väglagen Förorenad jord LOU Detalj- plan Bygglov Systematisk arbetsmiljöarbete LAS, Lagen om anställningsskydd Elsäkerhets- lagen

4 20 september 2015 Sara Bäckström4 Byggprocessen- var lagarna huvudsakligen påverkar (men de gäller såklart under hela processen) Program- skede Detalj- projektering Anbuds- skede Bygg- Skede Garanti tid, 5 år Förvaltning PBL Miljöbalken Järnvägs- väglagen Avtalslagen Konkurrens lagen Arbetsmiljö lagen LAS Arbetsmiljö lagen Elsäkerhets- lagen

5 Detaljplan 20 september 2015 Sara Bäckström5

6 Buller Hinder Höjd på bullerkärmar 20 september 2015 Sara Bäckström6

7 Miljöbalken Miljöbalken ska tillämpas så att: människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras, mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås 20 september 2015 Sara Bäckström7

8 Järnvägslagen och väglagen Styr byggande av vägar och järnvägar Krav på myndigheter Säkerhetskrav Krav på kompetens för myndigheter 20 september 2015 Sara Bäckström8

9 Arbetsmiljölagen Ramlag som sätter tonen för arbetsmiljö Förebygga olyckor och ohälsa Omfattar psykisk och fysisk arbetsmiljö 20 september 2015 Sara Bäckström9

10 Konkurrenslagen Främja fri konkurrens Inga karteller 20 september 2015 Sara Bäckström10

11 LOU Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Offentlig upphandling regleras av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), som i huvudsak bygger på EU-direktivet 2004/18/EG om offentlig upphandling. 20 september 2015 Sara Bäckström11

12 Varor och tjänsterEuroSEK Statliga myndigheter130 0001 233 401 Övriga upphandlande myndigheter (t ex kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser) 200 0001 897 540 Byggentreprenader Samtliga upphandlande myndigheter 5 000 000 47 438 500 20 september 2015 Sara Bäckström12 Tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU (gäller från den 1 januari 2012)

13 Avtalslagen Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område –Gammal lag 20 september 2015 Sara Bäckström13

14 Avtal 20 september 2015 Sara Bäckström14 Vill du köpa min bil för 50 000 kr? Köpare JA, jag köper den för 50 000! Anbud Accept Anbud=Accept Avtal

15 AB04, ABK09, ABT06 Ingen direkt lagstiftning finns rörande entreprenadavtal finns i Sverige AB04-standarsavtal, vedertagen juridisk praxis Fördelar risk mellan E och BH Gör inga ändringar! Tvist avgörs i skiljedom (förenklad tvistelösning) Tingsrätter har ej kompetens eller resurser. 20 september 2015 Sara Bäckström15

16 Skiljedom Skiljedom är när en rättstvist avgörs av skiljedomare (eller skiljemän) utan medverkan av allmän domstol. Detta betyder bland annat att ingen får vittna under ed, att vad som förekommit är hemligt och att domen inte får överklagas. Skiljeförfarande kan ske på parternas begäran eller då lagstiftningen säger att en sak ska avgöras med skiljeförfarande. Även internationella tvister kan avgöras genom skiljedom, till exempel i Permanenta skiljedomstolen i Haag.skiljedomareskiljemändomstolvittnalagstiftningen Permanenta skiljedomstolen 20 september 2015 Sara Bäckström16

17 Skadeståndsskyldlighet KAP 5 ( vi går igenom senare) Entreprenören har i det närmaste strikt ansvar för entreprenaden och tredje man. 20 september 2015 Sara Bäckström17


Ladda ner ppt "Byggprocesen –lagar 20 september 2015 Sara Bäckström 3 Lagar i Bygg- Processen Avtals lagen PBL Miljöbalken Arbets -miljö lagen Konkurrens- lagstiftning."

Liknande presentationer


Google-annonser