Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommittén för rättighetsfrågor Ny styrmodell för organisationsstöd för funktionshindersområdet Information 150424.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommittén för rättighetsfrågor Ny styrmodell för organisationsstöd för funktionshindersområdet Information 150424."— Presentationens avskrift:

1 Kommittén för rättighetsfrågor Ny styrmodell för organisationsstöd för funktionshindersområdet Information 150424

2 Kommittén för rättighetsfrågor Syftet med organisationsstöd Trygga existensen av ett föreningsliv Stöd till patient/familj – individstöd, mötesforum, information, sociala aktiviteter för medlemmarna Föra ut information om funktionsnedsättning – bedriva funktionshinderspolitik Avlasta vården – komplement till off sektor ”artros-skolor” VGR har behov av kunskapsstöd

3 Kommittén för rättighetsfrågor Fördelning av budgetram 10 800 tkr 1.Samarbetsstöd baserat på överenskommelser till samarbetsorganisationer 25 % (2 700 tkr) 2.Organisationsstöd 75 % (8 100 tkr) 3.Proportionerna kan omförhandlas till nästa mandatperiod

4 Kommittén för rättighetsfrågor Organisationsstöd (75%) Ansökan utifrån bedömningsmall relaterad till föreningens förutsättningar Period 2016-2018 garantibelopp. Catch-up efter 2 år Antal medlemmar (minst 100). Utrymme för föreningar som inte uppfyller kriterierna (exvis neurosedynskadade med färre än 100 medlemmar Medlemmar i minst 8 kommuner

5 Kommittén för rättighetsfrågor Bedömningsmall med poängberäkning 1. Stödverksamhet Rådgivning, kontaktnät, telefonjour, anhöriggrupper och träffar. 2. Kunskapshöjning Utbildningar, föreläsningar, teaterföreställningar, konferenser och möten. 3. Sociala aktiveter Familjedagar, träffar, öppet hus, utflykter eller lägerverksamheter. 4. Arbetet med att motverka diskriminering Stödverksamhet, informationsspridning, utåtriktade möten, påverkansarbete, medlemsutbildning, riktade resurser, representation i styrelsen 5. Aktiviteternas geografiska spridning Organisationer som har bedrivit aktiviteter i kommuner som de inte har medlemmar i 6. Samverkan mellan föreningar med samma intresseområden Samverkan mellan föreningar med exempelvis samma diagnos, målgrupper, inriktning 7. Generell samverkan för föreningsutveckling Former för erfarenhetsutbyten och generell kompetensutveckling för föreningar 8. Föreningens ambitioner

6 Kommittén för rättighetsfrågor Poängberäkning Syfte: 1.Upplevs som ett rättvist system, tydlighet kring förväntningar 2.Underlag för motivering för beloppsnivå 3.Administrativt verktyg Möjliga modeller: 1.Samma poängnivå på alla punkter i mallen 0-5 2.Vikta punkterna i mallen olika Beräkning: 1.Total poäng beräknas 2.Värdet av varje poäng beräknas i relation till rambudget

7 Kommittén för rättighetsfrågor Samarbetsbidragets utveckling Bidrag för samarbete 2010201120122013201420152016 Anslag 10% Anslag 15 % Anslag 20 % Anslag 25% 1 058 5001 726 9501 498 9502 160 000 2 700 000 HSO VG 1 280 3251 119 0001 653 750 1 380 000 1 324 0001 653 000 HSO Skaraborg 297 750258 490337 500 340 000 395 000493 000 NSPH i G 148 875129 220168 750 437 000 441 000551 000

8 Kommittén för rättighetsfrågor Samarbetsorganisationsstöd (25%) Samarbetsorganisationen ska ha minst 15 medlemsföreningar (alla räknas även om man inte har eget VGR- stöd) Beloppet beräknas på antal medlemsföreningar Samarbetsstödet kopplas till villkor (VAD?) Samarbetsorganisationen och RHK tecknar 4-åriga överenskommelser kopplade till regionala ansvarsområden (HUR?)

9 Kommittén för rättighetsfrågor Villkor för samarbetsorganisationsstöd (VAD?) Samarbetet med rättighetskommitten Samarbetsorganisationerna ska utgöra länken mellan RHK och sina respektive medlemsföreningar Samarbetsorganisationerna ska bidra till beredningen inför stödfördelning utifrån bedömningsmallen Samarbetsorganisationerna ska vara tillgängliga för diskussion kring verksamhetsberättelserna från medlemsföreningarna Samarbetsorganisationerna ska gemensamt utse företrädare för samrådet för funktionshindersfrågor efter en nomineringsprocess Samarbetet med medlemsföreningarna Samverkansorganisationerna ska stödja medlemsföreningarna kring föreningsutveckling och informationsflöden Samarbetsorganisationerna ska fånga upp och sammanställa behov från medlemsföreningarna Samarbetsorganisationerna ska bedriva opinionsbildning och ett intressepolitiska arbete baserat på dialog med medlemsföreningarna

10 Kommittén för rättighetsfrågor Överenskommelser mellan RHK och samarbetsorganisationerna (HUR?) Överenskommelserna/indikatorerna tas fram inom ramen för samrådet Överenskommelserna stäms av 2 g/år med kansliet och 1g/år med kommittén skriftligt och muntligt. Utförligare redovisning år 3 Överenskommelserna stäms av 1 g/år med samrådet Stödnivån beräknas på det antal medlemsföreningar som samarbetsorganisationen har

11 Kommittén för rättighetsfrågor Tidsplan 2015 24/4 Information styrmodell kommittén 7/5 Förankring i samrådet för funktionshindersfrågor 4/6 Beslut styrmodell kommittén 4/6-15/8 Informationsmöten i regionen 15/8 Utlysning av organisationsstöd x/9 Utarbetande av överenskommelser/indikatorer i samrådet 22/10 Beslut ök/indikatorer kommittén 23/10 utlysning av samarbetsorganisationsstöd 19/11 beslut samarbetsorganisationsstöd 15/10 – 1/12 kansliets och samarbetsorganisationernas beredning av organisationsstöd 10/12 Beslut organisationsstöd 2016-2018

12 Kommittén för rättighetsfrågor Andra regionala bidrag till fh- området Kulturnämnden: handikappidrottsrörelsen HSNK via Närhälsan: 10 bassänger finansieras för rehab

13 Kommittén för rättighetsfrågor Gbg Stad: Ansökan Förmåga till självfinansiering Vad vill föreningen? Vilka frågor vill ni driva? Vilken nytta gör föreningen för målgruppen? Hur samverkar föreningen för fh-områdets bästa? Vad kostar det? Antal medlemmar? Deltagare i aktiviteter? Eller inte alls? Vanias/Cornelias frågeområden Poängberäkning per område som relateras till stödnivåer i tkr

14 Kommittén för rättighetsfrågor Gbg Stad: Bedömningsmall BedA-mallen Kriterier 1Styrelsen 2Anställda 3Utbildning 4Lönenivå 5Volontärer / ideella 6Socialt arbete 7Opinionsbildande och intressepolitiskt arbete 8Utåtriktade aktiviteter 9 Individuella insatser 10Deltagare i verksamheterna 11Uppföljning / utvärdering 12Samverkan 13Unik 14Helhetsbedömning Bedömning O = Uppfyller inte, NEJ, Obefintlig 1 = Uppfyller delvis, NJA, Låg 2 = Uppfyller väl, JA, Hög

15 Kommittén för rättighetsfrågor SLL: Landstingsstyrelsen Bidrag till - lönekostnader - lokal/hyreskostnader - administrativa kostnader 53,3 mnkr Lägerverksamhet, nätverksmöten 2,7 mnkr Anpassningskurser på folkhögskolor 2 mnkr

16 Kommittén för rättighetsfrågor SLL: arbetsmodell Samråd mellan bidragsgivande förvaltningar (HSF, LSK, KF) Samråd med Stockholms Stad, Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden Beslut om fördelning av medel efter beredning med representanter för länets intressepolitiska föreningar HSO, DHR, SRF Uppföljningsenkät – om inget svar på två år dras 10% av bidraget.


Ladda ner ppt "Kommittén för rättighetsfrågor Ny styrmodell för organisationsstöd för funktionshindersområdet Information 150424."

Liknande presentationer


Google-annonser