Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, Cicero Världen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, Cicero Världen"— Presentationens avskrift:

1 Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, info@cicerofonder.se Cicero Världen www.cicerofonder.se

2 Disclaimer Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går även att finna på vår hemsida (www.cicerofonder.se). Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i denna presentation är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr 2 2

3 Vårt DNA  Privatägd och oberoende svensk fondförvaltare sedan år 2000  Specialiserad på aktiv förvaltning av svenska/nordiska aktie- och räntefonder, globala aktiefonder och allokeringsfonder (FoF) samt förvaltning av indexfonder på tillväxtmarknader  Vänder sig såväl direkt till institutionella investerare som privatpersoner genom samarbete med flertalet banker och fondplattformar i Sverige  Förvaltar idag ca 10 mdr SEK  18 anställda, varav 9 förvaltare/analytiker 3 Marcus Tullius Cicero Född år 106 BC, död år 43 BC ”Som man sår, får man skörda”

4 Förvaltningsteamet 1.Christer Sterndahlen – Förvaltningsansvarig En av grundarna till Cicero Fonder år 2000 med 24 års branscherfarenhet. Förvaltat Cicero Focus sedan 2008. Utnämnd till årets Sverigeförvaltare av Dagens Industri och Morningstar 2011. 2. Bengt Holmström – Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder En av grundarna till Cicero Fonder år 2000 med 30 års branscherfarenhet. Medförvaltare till Cicero Focus sedan 2008. Tidigare huvudansvarig förvaltare för Trygg Allemansfond, Gota Trygg Fonder Allemansfonder och Fri Placering Fondförvaltning AB. 3. Mikael Sandström – Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder Partner Cicero Fonder med 30 års branscherfarenhet. Ingår i Ciceros förvaltningsteam sedan 2003. Tidigare förvaltare KFA och KPA. 4. Jonas Eklund – Förvaltare indexfonder/allokeringsfonder Förvaltare Cicero Fonder sedan 2013 med 17 års branscherfarenhet. Tidigare kvantanalytiker/trader på Pan Capital. 5. Carl Odelstierna – Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder Analytiker Cicero Fonder sedan 2009 med 7 års branscherfarenhet. 6. Oscar Sterndahlen – Förvaltare räntefonder/allokeringsfonder Analytiker Cicero Fonder sedan 2012 med 2 års branscherfarenhet. 7. Daniel Harlid – Förvaltare räntefonder/allokeringsfonder Förvaltare Cicero Fonder sedan 2014 med 5 års branscherfarenhet. Tidigare förvaltare på Bandling & Partners. 8. Anders Malmborg – Produktspecialist Produktspecialist Cicero Fonder sedan 2014 med huvudansvar för institutionella kunder. 28 års branscherfarenhet bl a från Intervalor, Banco Fonder/Alfred Berg och Handelsbanken. 9. Mikael Eriksson – Produktspecialist Produktspecialist Cicero Fonder sedan 2013, 5 års branscherfarenhet. 4

5 5 Fondutbud Institutionella investerare

6 Investeringsfilosofi Aktiefonder Aktiv förvaltning - målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex) Vår övertygelse och framgångsfaktorer  En långsiktig och konsistent investeringsmodell som är upprepningsbar och robust, oavsett marknadsklimat  En relativt koncentrerad men väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt  Ett väl avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida Signum och kännetecken  Långsiktig investeringshorisont med låg omsättningshastighet  Reell aktiv förvaltning med hög Active Share  Ett begränsat antal fundamentalt starka och attraktiva innehav med en sammantagen standardavvikelse (volatilitet) lägre än marknadens 6

7 Hållbara placeringar Ansvarsfulla investeringar: Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. På Cicero Fonder använder vi hållbarhetskriterier i vårt analysarbete och har påbörjat processen för att anta FN:s principer om ansvarsfulla investeringar – UNPRI. Särskilda etiska urvalskriterier: Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i  Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.  Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Dessa kriterier gäller samtliga fonder som Cicero förvaltar. För några av fonderna – Cicero Världen, Cicero Avkastning, Cicero Nordic Corporate Bond, Cicero Focus SRI och Cicero SRI Sverige – görs därutöver en negativ SRI branschscreening. 7

8 Cicero Världen Fondprofil & inriktning 8 FondnamnCicero Världen Ansvarig förvaltareManagement Team FondtypSvenskregistrerad UCITS IV-Fond HandelDagligen FondvalutaSEK PlaceringsinriktningVärlden, bolag med ett börsvärde överstigande 2 Mdr SEK Fondprofil Aktivt förvaltad, stabila bolag, koncentrerad portfölj med 80-100 innehav, hög Active Share och TE > 5%, god direktavkastning Hävstång/gearingNej, men indexfutures används löpande för vissa marknader JämförelseindexMSCI World

9 Investeringsprocess Investeringsuniversum OMXPRI ~ 250 bolag Investeringsuniversum MSCI World ~ 1 600 bolag Text Fonduniversum ~ 800 bolag Cicero Världen 80-100 innehav (max 120) Makroanalys Kvalitativ analys Portföljkonstruktion Steg 1 : Makroanalys  Allokering regioner / länder Steg 2: Kvantitativ screening  Storlek  Kvalitet  Likviditet  Negativ SRI branschscreening Steg 4 : Portföljkonstruktion  Val av bolag / indexfutures  Portföljvikter  Riskspridning / Volatilitet  Tracking Error Cicero Fonder Förvaltningsmodell Kvantitativ screening Steg 3 : Kvalitativ analys  Utvärdering bolag  Utvärdering indexfutures  Hållbarhet 9

10 Steg 1: Makroanalys Allokering regioner/länder Konjunkturutveckling regioner/länder:  Analys av konjunkturläget och bedömd utveckling  Analys av bytes- och budgetbalans  Analys av inflation och arbetslöshet Ränte- och valutautveckling regioner/länder:  Analys av ränteläget och bedömd utveckling  Analys av valutarörelser och trolig utveckling Aktievärdering:  Värdering av de olika börserna Politik:  Analys av det politiska läget och möjliga implikationer Kompletterande variabler (exempel):  Marknadslikviditet  Momentum  Tekniska indikatorer 10

11 Steg 2: Kvantitativ screening I fondens globala strategi görs direktinvesteringar på utvecklade marknader (huvudsakligen USA, Europa och Japan), medan ADR:s alternativt indexfutures används för exponering på övriga marknader. Direktinvesteringarna (aktier och ADR:s) görs i bolag som uppfyller följande önskade grundkriterier: Storlek:  Bolag vars marknadsvärde (Market Cap) överstiger 2 Mdr SEK. Kvalitet:  Bolag som genererat vinst under de senaste 5 verksamhetsåren  Bolag med en god utdelningsnivå (direktavkastning), helst överstigande marknadssnittet Likviditet:  Bolag vars genomsnittliga dagsomsättning på börsen är tillräcklig för fondens (tänkta) innehavsstorlek. Med aktuell fondförmögenhet är denna handelsvolym satt till minimum 5 MSEK. Utöver ovanstående grundkriterier placerar fonden inte i investmentbolag. 11

12 12 SRI branschscreening Cicero Världen screenar bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:  Vapen  Tobaksprodukter  Alkohol  Spel  Pornografi  Fossila bränslen OBS! Denna branschscreening görs på de marknader där fonden placerar direkt i enskilda aktier (USA, Europa och Japan) samt ADR:s på andra marknader där sådana förekommer och som uppfyller bolagskraven. På övriga marknader utnyttjas indexfutures i syfte att uppnå en kostnadseffektiv förvaltning. Steg 2 (forts.): Kvantitativ screening

13 Steg 3: Kvalitativ analys Fondens placeringar är inriktade på bolag som uppvisar följande kriterier: Hög utdelningstillväxt:  Bolag som levererat en stabil utdelningstillväxt under de 5 senaste verksamhetsåren Hög vinsttillväxt:  Bolag som genererat en hög och stabil vinsttillväxt under de 5 senaste verksamhetsåren…  …och som förväntas fortsätta generera en hög vinsttillväxt under innevarande år Hållbarhet & internationella normer:  Bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer enligt vår övertygelse att gynna andelsägarna i form av bra avkastning över tid. Vägledande är FN:s principer om ansvarsfulla investeringar – UNPRI Fonden avstår därför från placeringar i:  Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption  Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen 13

14 Steg 4: Portföljkonstruktion Allokering marknader: Marknadsvikten i olika regioner bygger på vår investeringsmodell i allokeringsfonderna. Portföljvikter: Enskilda bolag utvärderas för placeringarna i USA, Sverige och övriga Europa samt Japan. Utvalda aktier likaviktas i respektive region/marknad. För övriga marknader köps huvudsakligen terminer och ETF:er (max 10% ETF:er). Riskhantering: Fonden är i normalfallet fullinvesterad, men vid bedömt kraftigt negativ marknad kan följande åtgärder vidtas för att minska risken: -öka likvida medel upp till max 10%, alternativt -köpa XACT Bear och liknande instrument upp till max 10% exponering. Active Share / Tracking Error (TE):  Relativt hög Active Share och målsättning TE > 5% ”Sanity check” – rimlighetsbedömning utifrån:  Riskspridning  Värdering 14

15 Löpande förvaltning Daglig övervakning av fondportföljen – morgonmöte med hela förvaltningsteamet Månadsvis portföljöversyn i syfte att säkerställa en optimal portfölj och allokering Kvartalsvis större portföljgenomgång i samband med bolagsrapporteringarna, i syfte att säkerställa ett optimalt urval av bolag och viktning av dessa Säljdisciplin/omvärdering (exempel):  Vid ny regionsallokering i allokeringsfonderna  När bolag sänker utdelningen  När bolags vinsttillväxt bedöms avta under de närmaste två åren  När bolag genomför förvärv/fusion som inte övertygar 15 ”Vem som helst kan fela, men endast den dumme framhärdar i sitt fel”

16 Fondfakta 16

17 Organisation 17 Styrelse 4 externa ledamöter 1 intern ledamot Ordf. Håkan Källåker Compliance Extern: Magnusson Advokatbyrå Björn Wendleby VD Christer Sterndahlen Förvaltning Christer Sterndahlen Administration Karin Strängby Marknadsföring & Försäljning Bengt Holmström Mikael Sandström Mikael Eriksson Anders Malmborg Risk Intern: Anders Alvin Internrevisor Extern: Moneo Agneta Bremander Extern revisor Deloitte Jan Palmqvist 17

18 Robert Sandberg Jennie Edqvist Ann-Louise McCaffrey Karin Strängby Christina Sturk Pierre Görmarker 18 Administrationsteamet

19 UNPRI 19 UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investments) syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. UNPRI anger sex principer som en investerare ska sträva efter att följa:  Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.  Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.  Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.  Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.  Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.  Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

20


Ladda ner ppt "Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, Cicero Världen"

Liknande presentationer


Google-annonser