Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cicero SRI Sverige www.cicerofonder.se Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, info@cicerofonder.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cicero SRI Sverige www.cicerofonder.se Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, info@cicerofonder.se."— Presentationens avskrift:

1 Cicero SRI Sverige www.cicerofonder.se
Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, Stockholm Tel , Fax ,

2 Vårt DNA Privatägd och oberoende svensk fondförvaltare sedan år 2000
Specialiserad på aktiv förvaltning av svenska/nordiska aktie- och räntefonder, globala allokeringsfonder samt förvaltning av indexfonder på tillväxtmarknader Vänder sig såväl direkt till institutionella investerare som privatpersoner genom samarbete med flertalet banker och fondplattformar i Sverige Förvaltar idag ca 10 mdr SEK 18 anställda, varav 9 förvaltare/analytiker Marcus Tullius Cicero Född år 106 BC, död år 43 BC ”Som man sår, får man skörda”

3 Förvaltningsteamet Christer Sterndahlen – Förvaltningsansvarig
En av grundarna till Cicero Fonder år 2000 med 24 års branscherfarenhet. Förvaltat Cicero Focus sedan Utnämnd till årets Sverigeförvaltare av Dagens Industri och Morningstar 2011. 2. Bengt Holmström – Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder En av grundarna till Cicero Fonder år 2000 med 30 års branscherfarenhet. Medförvaltare till Cicero Focus sedan Tidigare huvudansvarig förvaltare för Trygg Allemansfond, Gota Trygg Fonder Allemansfonder och Fri Placering Fondförvaltning AB. 3. Mikael Sandström – Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder Partner Cicero Fonder med 30 års branscherfarenhet. Ingår i Ciceros förvaltningsteam sedan Tidigare förvaltare KFA och KPA. 4. Jonas Eklund – Förvaltare indexfonder/allokeringsfonder Förvaltare Cicero Fonder sedan 2013 med 17 års branscherfarenhet. Tidigare kvantanalytiker/trader på Pan Capital. 5. Carl Odelstierna – Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder Analytiker Cicero Fonder sedan 2009 med 7 års branscherfarenhet. 6. Oscar Sterndahlen – Förvaltare räntefonder/allokeringsfonder Analytiker Cicero Fonder sedan 2012 med 2 års branscherfarenhet. 7. Daniel Harlid – Förvaltare räntefonder/allokeringsfonder Förvaltare Cicero Fonder sedan 2014 med 5 års branscherfarenhet. Tidigare förvaltare på Bandling & Partners. 8. Anders Malmborg – Produktspecialist Produktspecialist Cicero Fonder sedan 2014 med huvudansvar för institutionella kunder. 28 års branscherfarenhet bl a från Intervalor, Banco Fonder/Alfred Berg och Handelsbanken. 9. Mikael Eriksson – Produktspecialist Produktspecialist Cicero Fonder sedan 2013, 5 års branscherfarenhet.

4 Fondutbud Institutionella investerare
Räntefonder Aktiefonder Allokeringsfonder Indexfonder Cicero Avkastning Cicero Focus Cicero World Wide Cicero Emerging Markets Index Cicero Nordic Corporate Bond Cicero Focus SRI Cicero World Wide Offensiv Cicero China Index Cicero SRI Sverige

5 Investeringsfilosofi Aktiefonder
Aktiv förvaltning - målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex) Vår övertygelse och framgångsfaktorer En långsiktig och konsistent investeringsmodell som är upprepningsbar och robust, oavsett marknadsklimat En relativt koncentrerad men väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt Ett väl avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida Signum och kännetecken Långsiktig investeringshorisont med låg omsättningshastighet Reell aktiv förvaltning med hög Active Share Ett begränsat antal fundamentalt starka och attraktiva innehav med en sammantagen standardavvikelse (volatilitet) lägre än marknadens

6 Hållbara placeringar Ansvarsfulla investeringar:
Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. På Cicero Fonder använder vi hållbarhetskriterier i vårt analysarbete och har påbörjat processen för att anta FN:s principer om ansvarsfulla investeringar – UNPRI. Särskilda etiska urvalskriterier: Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Dessa kriterier gäller samtliga fonder som Cicero förvaltar. För några av fonderna – Cicero Avkastning, Cicero Nordic Corporate Bond Cicero Focus SRI och Cicero SRI Sverige – görs därutöver en negativ SRI branschscreening.

7 Cicero SRI Sverige Fondprofil & inriktning
Fondnamn Cicero SRI Sverige Ansvarig förvaltare Mikael Sandström (Bengt Holmström) Fondtyp Svenskregistrerad UCITS IV-Fond Handel Dagligen Fondvaluta SEK Placeringsinriktning Sverige, ”all-cap” med en begränsning till bolag med ett börsvärde överstigande 1 Mdr SEK. Möjlighet att placera upp till 10% i övriga Norden. Fondprofil Aktivt förvaltad, tillväxtbolag, relativt koncentrerad portfölj med innehav, hög Active Share. SRI branschscreening. Derivat Ja, inom ramen för ordinarie UCITS-regler Jämförelseindex SIXPRX

8 Investeringsprocess Cicero Fonder Investeringsuniversum
OMXPRI ~ 305 bolag Fonduniversum ~ bolag Cicero SRI Sverige 30-40 bolag Investeringsuniversum OMXPRI ~ 250 bolag Cicero Fonder Förvaltningsmodell Steg 1: Kvantitativ screening Storlek Kvalitet Likvidiet Kvantitativ screening Steg 2: Kvalitativ analys Bolagskaraktär Vinsttillväxt Hållbarhet Kvalitativ analys Steg 3: Portföljkonstruktion Portföljvikter Active Share Derivat Riskspridning / Värdering Portföljkonstruktion

9 Steg 1: Kvantitativ screening
Fonden investerar enbart i bolag som uppfyller följande önskade grundkriterier: Storlek: Bolag vars marknadsvärde (Market Cap) på Stockholmsbörsen överstiger 1 Mdr SEK. Fonden placerar inte på First North och NGM. Kvalitet: Bolag som genererat vinst under de senaste 2 verksamhetsåren Bolag med en god omsättnings- och vinsttillväxt tillsammans med ett tillfredsställande cash flow Likviditet: Bolag vars genomsnittliga dagsomsättning på börsen är tillräcklig för fondens (tänkta) innehavsstorlek. Med aktuell fondförmögenhet är denna handelsvolym satt till minimum 2 MSEK.

10 Steg 1 (forts.): Kvantitativ screening
SRI branschscreening Cicero Nordic Corporate Bond screenar bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Vapen Tobaksprodukter Alkohol Spel Pornografi Fossila bränslen

11 Steg 2: Kvalitativ analys
Fonden väljer bolag som uppvisar samtliga av följande kriterier: Bolagskaraktär: Bolag med starka varumärken, unika produkter eller som på annat sätt har potential att nå alternativt redan har en ledande position inom sitt verksamhetsområde Hög tillväxt: Bolag som genererat en historisk hög omsättnings- och vinsttillväxt… …och som förväntas fortsätta generera en hög tillväxt under de närmaste åren Hållbarhet & internationella normer: Bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer enligt vår övertygelse att gynna andelsägarna i form av bra avkastning över tid. Vägledande är FN:s principer om ansvarsfulla investeringar – UNPRI Särskilda etiska urvalskriterier: Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen

12 Steg 3: Portföljkonstruktion
Portföljvikter: Utvalda bolag viktas i portföljen i följande tre kategorier baserat på förvaltarens bedömning (conviction) och riskspridning i portföljen: Kategori 1 = vikt ~ 6,0 % Kategori 2 = vikt ~ 3,0 % Kategori 3 = vikt ~ 1,5 % Kassa ~ 2-5%, fonden ”fullinvesterad”, dvs. endast transaktionslikviditet Avstämning Active Share: Hög Active Share Eventuellt utnyttjande av derivat: Inom ramen för de ordinarie UCITS-reglerna kan förvaltaren välja att utnyttja derivat, företrädesvis ställa ut mot befintliga innehav, dock max 10% av portföljvärdet ”Sanity check” – rimlighetsbedömning utifrån: Riskspridning Värdering

13 Löpande förvaltning Daglig övervakning av fondportföljen – morgonmöte med hela förvaltningsteamet Månadsvis portföljöversyn i syfte att säkerställa en optimal portfölj och allokering Kvartalsvis större portföljgenomgång i samband med bolagsrapporteringarna, i syfte att säkerställa ett optimalt urval av bolag och viktning av dessa Säljdisciplin/omvärdering (exempel): När bolaget sänker utdelningen När bolagets vinsttillväxt bedöms avta under de närmaste två åren När bolaget genomför förvärv/fusion som inte övertygar ”Vem som helst kan fela, men endast den dumme framhärdar i sitt fel”

14 Förvaltningsresultat
Sedan fondens start Rullande per Kalenderår

15 Aktuell portfölj Augusti 2015
Market Cap-fördelning Branschfördelning De största innehaven

16 Nyckeltal Omsättningshastighet 0,27 (2014) Standardavvikelse 5 år
0,27 (2014) Standardavvikelse 5 år 14,4% Risk - jämförelseindex 13,7% KIID-risk 6 Värdering P/E Genomsnitt fonden 17,7x 17,0x Värdering P/B 3,1x 2,3x Årlig avkastning sedan start 5,9% Sharpekvot (2 år) -0,01 Information ratio -0,35 Active share 38,7  Tracking error 5,1% Capture up/down Genomsnitt 5 år, månadsdata 75%/63% Capture ratio 1,2

17 Fondfakta Cicero SRI Sverige Andelsklass Fondförmögenhet, MSEK 136 A B
Andelsklass Fondförmögenhet, MSEK 136 A B C Startdatum ISIN-kod SE Bloomberg-kod CSRISVB SS  Insättnings-, uttagsavgift NEJ Fast årlig förvaltningsavgift 1,20% 0,65% Rörlig prestationsbaserad avgift *) Minsta startinvestering, SEK 500 Utdelning (återinvesteras) JA Avstämningstid för orderläggning 14.30 varje handelsdag Förvaringsinstitut Swedbank *) Avgiften utgår på den del av avkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Evig HWM (High Water Mark).

18 Organisation 18 Styrelse Compliance VD Förvaltning Administration
4 externa ledamöter 1 intern ledamot Ordf. Håkan Källåker Compliance Extern: Magnusson Advokatbyrå Björn Wendleby VD Christer Sterndahlen Förvaltning Administration Karin Strängby Marknadsföring & Försäljning Bengt Holmström Mikael Sandström Mikael Eriksson Anders Malmborg Risk Intern: Anders Alvin Internrevisor Extern: Moneo Agneta Bremander Extern revisor Deloitte Jan Palmqvist 18

19 Administrationsteamet
Robert Sandberg Jennie Edqvist Ann-Louise McCaffrey Karin Strängby Christina Sturk Pierre Görmarker 19

20 Disclaimer Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går även att finna på vår hemsida (www.cicerofonder.se). Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i denna presentation är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr 20

21 Portföljförändringar under Q2 2015
Ökade innehav Sandvik Novo Nordisk Danske Bank Loomis Minskade innehav Volvo Electrolux + -

22 En bra placering 2014 MQ Lönsamhetsproblem för två år sedan Ny vd
Genomfört kostnadsbesparingar under året Nått nya lönsamhetsmål samt satt upp nya försäljningsmål Kursutveckling: YTD 31/12 50,0%

23 En mindre bra placering 2014
Rezidor Ebola-smittan hämmade även turismen i Västafrika Oro i Ukraina och Ryssland gav effekt på turismen Även terrornätverket Islamiska staten påverkade hotellverksamheten Kursutveckling: YTD 31/ %

24 Cicero SRI Sverige Extern rating
Morningstar rating (mars 2015) 3 år *** 5 år *** Totalt **

25 UNPRI UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investments) syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. UNPRI anger sex principer som en investerare ska sträva efter att följa: Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna. 25

26


Ladda ner ppt "Cicero SRI Sverige www.cicerofonder.se Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, info@cicerofonder.se."

Liknande presentationer


Google-annonser