Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsen roll och uppdrag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsen roll och uppdrag"— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsen roll och uppdrag
Magdalena Bosson Länsstyrelsen i Stockholms län

2 Länsstyrelseinstruktionens portalparagraf
Verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar Samordna olika samhällsintressen inom myndighetens ansvarsområde utifrån ett statligt helhetsperspektiv Främja länets utveckling och noga följa länets tillstånd samt underrätta regeringen om vad som är särskilt viktigt för regeringen att få veta om länet Ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den

3 Sektorsövergripande uppgifter
integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor, genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta, vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa, vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering, verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. regional tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak, i sin verksamhet verka för att förenkla för företag, och samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.

4 Miljö Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Länsstyrelsen ska särskilt samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

5 Stockholmsregionens utmaningar
Infrastruktur Bostäder Innovationskraft Klimat & energi Arbetsmarknad & kompetens- försörjning

6 Tillväxtuppdragets grund
Det regionala tillväxtarbetet består bland annat av att regionala utvecklingsprogram utarbetas och genomförs. (Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete Syfte att uppfylla den regionala tillväxtpolitikens mål och främja en hållbar regional tillväxt. Den nationella strategin är vägledande för det regionala tillväxtarbetet.

7 Nationell strategi för regional tillväxt
EU:s sammanhållningspolitik EU 2020. En smart, hållbar, inkluderande tillväxt för alla. Eu:s lägsta arbetslöshet Sysselsättning, innovation, utbildning, fattigdomsminskning samt klimat och energi. Fyra samhällsutmaningar: Demografisk utveckling, Globalisering, Klimat, miljö och energi Social sammanhållning Fyra prioriteringar; Innovation och företagande: Attraktiva miljöer och tillgänglighet: Kompetensförsörjning Internationellt samarbete

8 Exempel på vad vi gör idag:
Innovationskraft Sthlm Smart Specialisering SIO SweLife Regional Digital Agenda Kompetensplattform Sthlm Integration Strukturfondsprogram Strukturfondssekretariat (ERUF + ESF) Central Baltic Kommersiell service och betaltjänster Företagsutveckling och internationalisering Regionalt verksamt.se Bredband Landsbygdsutveckling Besöksnäring Kvinnors företagande Jämställd tillväxt och strategi för jämställdhetsintegrering Nationella uppdrag

9 Länsstyrelsen och regionplanen
Hantering av översiktsplaner. Hantering av mellankommunala frågor. T.ex. teknisk försörjning, transportinfrastruktur, bostadsförsörjning, grönstruktur, klimat. Samma roll som när det gäller översiktsplaner Ta tillvara och samordna statens intressen Tillhandahålla underlag och ge råd i fråga om allmänna intressen. Granskning Mellankommunala frågor, riksintressen, hälsa & säkerhet, miljökvalitetsnormer, landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

10 Tidpunkter att beakta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Allmänna val
RUFS 2010 upphör formellt att gälla Aktualitetsprövning av RUFS Antagande av ny RUFS? 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Arbete med ny RUFS påbörjas Strukturfondsprogram för 2014 – 2020 Arbete med nytt strukturfondsprogram 2020 – 20XX? Nationell strategi Arbete med ny nationell strategi 2016 – 20XX? Nationell strategi 2016 – 202X? Arbete med EU 2030 påbörjas? Arbete med ny länsplan för transportinfrastruktur Länsplan för transportinfrastruktur


Ladda ner ppt "Länsstyrelsen roll och uppdrag"

Liknande presentationer


Google-annonser