Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridiska skillnader mellan offentlig och privat hälsovalsenhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridiska skillnader mellan offentlig och privat hälsovalsenhet"— Presentationens avskrift:

1 Juridiska skillnader mellan offentlig och privat hälsovalsenhet
Peter Thesleff Medicinsk chef Capio Närsjukvård, Region Sydväst

2 Privat – offentlig vård
Generellt små skillnader Styrs ibland av olika lagar men med samma krav och skyldigheter Generellt gäller att mycket av det som inte regleras genom lag/författningar regleras i Ackrediteringsvillkoren i Hälsovalet

3 Meddelarfrihet Yttrandefrihet, tex i media gäller för alla medborgare
Meddelarfrihet i offentlig vård. Arbetsgivaren får inte efterforska vem som sprider information Gäller inte för privat vård Anställningsavtal innehåller ofta paragraf om företagshemligheter etc Regleras i Hälsovalet och privata vårdgivare kan ha egen policy

4 Meddelarfrihet regleras i ackrediteringsvillkoren
5.25 MEDDELARFRIHET Vårdgivaren förbinder sig att, med undantag för vad som nedan anges, inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller i radioprogram eller sådana upptagningar. Förbudet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemlighet som skyddas av Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Förbudet gäller heller inte för den del som omfattas av tystnadsplikt för Vårdgivarens anställda utanför det verksamhetsområde som vårdgivarförhållandet omfattar, och inte heller i vidare mån än vad som följer av de begränsningar i meddelarfriheten för offentligt anställda, enligt bestämmelser i Offentlighets och sekretesslag (2009:400).

5 Tystnadsplikt Tystnadsplikt gäller för all vårdpersonal
Privat vård: regleras i Patientsäkerhetslagen Offentlig vård: regleras i Offentlighets- och sekretesslagen

6 Anmälningsskyldighet
Barn som far illa – anmälan till Socialnämnden Arbetsmiljö – Arbetsmiljöverket Lex Maria – IVO Dödsbevis – Skatteverket Dödsfallsintyg – Socialstyrelsen Rättsmedicinsk undersökning – Polisen Behov av God man – Överförmyndare Körkort; Piloter – Transportstyrelsen Medicinteknisk produkt – Läkemedelsverket Missbruk (LVM) – Socialnämnden Planerade allvarliga brott – Polisen Anmälningspliktig sjukdom – Smittskyddsläkare Vapen - Polisen

7 Uppgiftsskyldighet (på begäran)
Att någon vårdas – Polis, Åklagare, Domstol Uppgift för Rättsmedicinsk undersökning Uppgift för Dödsfallsintyg Socialstyrelsens rättsliga råd Högskolans avskiljandenämnd IVO (tex LM) Socialstyrelsen (register etc) Läkemedelsverket (biverkningar etc)

8 Möjlighet, men ej skyldighet, att lämna uppgifter
Brott mot barn Möjlighet att anmäla till Polisen Skyldighet att anmäla till Socialnämnden Allvarliga brott (≥1 års fängelse) - Polisen

9 Får inte lämna ut uppgifter utan patientens tillstånd
Försäkringskassan Socialtjänsten (utom missbruk, barn) Arbetsförmedlingen Delgivning – Polis, Domstol, Kronofogde Intyg/utlåtanden, se nedan Vittna vid lindrigare brott (≤ 1 års fängelse; barn)

10 Journalloggar Skyldighet för alla vårdgivare i Hälsovalet (rutin)
På begäran av patient Vid misstanke om intrång Privat vårdgivare ej skyldig att lämna ut namn på vårdgivare

11 Journaler Journalhantering regleras i Patientdatalagen, samma för offentlig och privat vård När avtalet (ackrediteringen) upphör regleras i Hälsovalet att RS övertar ansvaret (enligt nytt avtal) Enskilda privata vårdgivare kan ansöka hos IVO om övertagande om mottagningen upphör

12 Rätt att ta del av handlingar
Offentlig vård: Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen Privat vård: Patientdatalagen samt regleras enligt avtal (Hälsovalet). I övrigt gäller inte offentlighetsprincipen

13 Journalkopior I Hälsovalet är privata vårdgivare skyldiga att följa samma regler (inkl avgifter) som RS. Patienter får alltid läsa sin journal kostnadsfritt e-Journal Utan avgift till andra vårdgivare, FK, domstol, LÖF, IVO

14 Intyg och utlåtanden Ett intyg innehåller objektiva omständigheter om vården och är således endast en redovisning av fakta, till skillnad från ett utlåtande som kan innehålla bedömningar, analyser eller prognoser över den vård som har givits.

15 Intyg och utlåtanden Läkare inom den offentligt drivna vården har skyldighet att på begäran av länsstyrelse, domstol, åklagarmyndighet, Polismyndigheten eller överförmyndare genomföra undersökningar och avge utlåtanden samt på begäran av enskild polisman genomföra kroppsbesiktning på person som är misstänkt för brott som kan leda till fängelsestraff För privat verksam läkare finns ingen författningsreglerad skyldighet att utföra undersökningar och utfärda utlåtanden, t ex rättsintyg, på begäran av Polismyndigheten, åklagarmyndighet eller domstol

16 LPT - Vårdintyg Endast läkare i allmän tjänst, eller som har avtal med landstinget om att utföra undersökningar för vårdintyg, kan fatta beslut om omhändertagande i samband med utfärdande av vårdintyg. Motivet är att det är fråga om ett frihetsberövande. Med ändring av HSL och LPT har riksdagen beslutat att läkare som har avtal med landstinget om att utföra undersökningar för vårdintyg ska ha motsvarande rättigheter som läkare i allmän tjänst. Vårdgivaren ska utfärda intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:29. Läkare anställd av Vårdgivaren betraktas i detta sammanhang vara i allmän tjänst oavsett verksamhetens driftform.

17

18


Ladda ner ppt "Juridiska skillnader mellan offentlig och privat hälsovalsenhet"

Liknande presentationer


Google-annonser