Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, Cicero Nordic Corporate Bond.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, Cicero Nordic Corporate Bond."— Presentationens avskrift:

1 Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, info@cicerofonder.se Cicero Nordic Corporate Bond www.cicerofonder.se

2 Disclaimer Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går även att finna på vår hemsida (www.cicerofonder.se). Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i denna presentation är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr 2 2

3 Vårt DNA  Privatägd och oberoende svensk fondförvaltare sedan år 2000  Specialiserad på aktiv förvaltning av svenska/nordiska aktie- och räntefonder, globala allokeringsfonder samt förvaltning av indexfonder på tillväxtmarknader  Vänder sig såväl direkt till institutionella investerare som privatpersoner genom samarbete med flertalet banker och fondplattformar i Sverige  Förvaltar idag ca 10 mdr SEK  18 anställda, varav 9 förvaltare/analytiker 3 Marcus Tullius Cicero Född år 106 BC, död år 43 BC ”Som man sår, får man skörda”

4 Förvaltningsteamet 1.Christer Sterndahlen – Förvaltningsansvarig En av grundarna till Cicero Fonder år 2000 med 24 års branscherfarenhet. Förvaltat Cicero Focus sedan 2008. Utnämnd till årets Sverigeförvaltare av Dagens Industri och Morningstar 2011. 2. Bengt Holmström – Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder En av grundarna till Cicero Fonder år 2000 med 30 års branscherfarenhet. Medförvaltare till Cicero Focus sedan 2008. Tidigare huvudansvarig förvaltare för Trygg Allemansfond, Gota Trygg Fonder Allemansfonder och Fri Placering Fondförvaltning AB. 3. Mikael Sandström – Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder Partner Cicero Fonder med 30 års branscherfarenhet. Ingår i Ciceros förvaltningsteam sedan 2003. Tidigare förvaltare KFA och KPA. 4. Jonas Eklund – Förvaltare indexfonder/allokeringsfonder Förvaltare Cicero Fonder sedan 2013 med 17 års branscherfarenhet. Tidigare kvantanalytiker/trader på Pan Capital. 5. Carl Odelstierna – Förvaltare aktiefonder/allokeringsfonder Analytiker Cicero Fonder sedan 2009 med 7 års branscherfarenhet. 6. Oscar Sterndahlen – Förvaltare räntefonder/allokeringsfonder Analytiker Cicero Fonder sedan 2012 med 2 års branscherfarenhet. 7. Daniel Harlid – Förvaltare räntefonder/allokeringsfonder Förvaltare Cicero Fonder sedan 2014 med 5 års branscherfarenhet. Tidigare förvaltare på Bandling & Partners. 8. Anders Malmborg – Produktspecialist Produktspecialist Cicero Fonder sedan 2014 med huvudansvar för institutionella kunder. 28 års branscherfarenhet bl a från Intervalor, Banco Fonder/Alfred Berg och Handelsbanken. 9. Mikael Eriksson – Produktspecialist Produktspecialist Cicero Fonder sedan 2013, 5 års branscherfarenhet. 4

5 5 Fondutbud Institutionella investerare RäntefonderAktiefonderAllokeringsfonderIndexfonder Cicero AvkastningCicero FocusCicero World WideCicero Emerging Markets Index Cicero Nordic Corporate BondCicero Focus SRICicero World Wide OffensivCicero China Index Cicero SRI Sverige

6 Investeringsfilosofi Räntefonder Aktiv förvaltning - målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex) Vår övertygelse och framgångsfaktorer  En långsiktig och konsistent investeringsmodell som är upprepningsbar och robust, oavsett marknadsklimat  En väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, där bolagskännedomen är A och O vid investeringar i företagspapper  Ett väl avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida Signum och kännetecken  Långsiktig investeringshorisont med låg omsättningshastighet  Breda portföljer med fokus på stabilitet, bestående av fundamentalt starka och attraktiva innehav  Reell aktiv förvaltning 6

7 Hållbara placeringar Ansvarsfulla investeringar: Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. På Cicero Fonder använder vi hållbarhetskriterier i vårt analysarbete och har påbörjat processen för att anta FN:s principer om ansvarsfulla investeringar – UNPRI. Särskilda etiska urvalskriterier: Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i  Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.  Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Dessa kriterier gäller samtliga fonder som Cicero förvaltar. För några av fonderna – Cicero Nordic Corporate Bond, Cicero Avkastning, Cicero Focus SRI, Cicero SRI Sverige och Cicero Världen – görs därutöver en negativ SRI branschscreening. 7

8 Cicero Nordic Corporate Bond Fondprofil & inriktning 8

9 Investeringsprocess Investeringsuniversum OMXPRI ~ 250 bolag 9 Investeringsuniversum ~ 5000 räntepapper Fonduniversum ~ 2000 räntepapper Cicero Nordic Corporate Bond 30-60 innehav Cicero Fonder Förvaltningsmodell Steg 1 : Kvantitativ screening  Storlek  Kvalitet (kreditrating)  Likvidiet  Valuta  SRI branschscreening Steg 2:Kvalitativ analys  Bolagsutvärdering  Kreditutvärdering  Hållbarhet Steg 3 : Portföljkonstruktion  Allokering IG vs HY  Portföljvikter  Riskhantering Kvantitativ screening Kvalitativ analys Portföljkonstruktion

10 Steg 1: Kvantitativ screening Fonden investerar i räntepapper som uppfyller följande grundkriterier: Storlek:  Emittenter med en sammantagen utestående volym om minst 500 miljoner SEK. Kvalitet:  Stabila, fundamentalt starka bolag inom High Yield-segmentet. Tyngdpunkt på emittenter/emissioner med rating BB (lägst B-). Likviditet:  Räntepapperen skall ha en tillräcklig omsättning i förhållande till fondens (tänkta) innehav. En bedömning görs vid emissioner i syfte att försöka undvika de räntepapper som riskerar få en alltför låg likviditet. Valuta  Fonden investerar i räntepapper utgivna av nordiska företag. Alla placeringar i annan valuta än SEK hedgas fullt ut. Fonden tar således ingen valutakursrisk. 10

11 11 SRI Branschscreening Cicero Nordic Corporate Bond screenar bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:  Vapen  Tobaksprodukter  Alkohol  Spel  Pornografi  Fossila bränslen Steg 1 (forts.): Kvantitativ screening

12 Steg 2: Kvalitativ analys Bolagsutvärdering:  Verksamhet – cyklisk vs stabil, kapitalintensiv vs tillgångslätt  Kassaflödesgenerering  Resultaträkning – försäljnings- och marginaltrend, mm  Balansräkning – skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad, soliditet, mm Kreditutvärdering:  Villkor, covenanter, säkerställt alternativ om sådant finns  Egen kreditvärdering/rating vs officiell rating  Rimlig/motiverbar spread mot riskfri ränta  Jämförelse mot andra företagspapper i samma ratingsegment 12

13 Steg 2 (forts.) : Kvalitativ analys Hållbarhet & internationella normer:  Bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer enligt vår övertygelse att gynna andelsägarna i form av bra avkastning över tid. Vägledande är FN:s principer om ansvarsfulla investeringar – UNPRI Fonden avstår därför från placeringar i:  Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption  Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen 13

14 High Yield Normalt 60-80 % Investment Grade Normalt 20-40 %  Fokus på stabilitet  Hög andel återkommande intäkter  Vi gillar tråkiga bolag med förutsägbara kassaflöden  Hög andel egenfinansierade investeringar, med stöd av bank-/obligationsskuld  High Yield är mer likt aktieinvesteringar, vilket skapar möjligheter för den som kan sina bolag  Förutom framtida (åter-)betalningsförmåga är kreditanalysen också fokuserad på framtids- utsikterna. Välskötta High Yield-bolag med goda tillväxtmöjligheter har förutsättningar att på sikt flytta sig uppåt på ratingskalan (och tvärtom!).  Den nordiska High Yield-marknaden är fortfarande ung och ineffektiv 14 Steg 2 (forts.) : Kvalitativ analys

15 Steg 3: Portföljkonstruktion Allokering Investment Grade vs High Yield  High Yield i normalfallet 60-80%. Tyngdpunkt på BB, den bästa ratingen i segmentet. Portföljvikter:  I grunden de gängse UCITS-reglerna  Interna riktlinjer: - Företagspapper IG = max 5% i enskilt innehav - Företagspapper HY = max 5% i enskilt innehav - Ciceros båda räntefonder tar tillsammans max 10% av emission på primärmarknaden  Kassa ~ 2-5%, fonden ”fullinvesterad”, dvs. endast transaktionslikviditet Riskhantering:  Ränterisken begränsas genom en hög andel rörliga lån  Kreditrisken begränsas genom en bred diversifiering till stabila bolag  Likviditetsrisken begränsas genom krav på emissionsvolymer och marknadsomsättning  Fonden har ingen valutakursrisk. Alla investeringar i räntepapper emitterade i annan valuta hedgas fullt ut tillbaka till SEK. 15

16 Löpande förvaltning Daglig övervakning av fondportföljen – morgonmöte med hela förvaltningsteamet Månadsvis portföljgenomgång  Genomgång av eventuella bolagsrapporter, bolagsnyheter och övriga händelser i syfte att säkerställa en optimal portfölj och allokering Säljdisciplin/omprövning (exempel):  När bolaget väsentligt ökar skuldsättningen  När bolagets vinsttillväxt och övriga utveckling inte motsvarar våra förväntningar  Generellt svag utveckling för den bransch i vilken bolaget är verksamt  När bolaget genomför förvärv/fusion som väsentligt påverkar kassa, kassaflöde och skuldsättning negativt  När bolagsledningen förändras påtagligt och osäkerheten därmed ökar  När värderingen av räntepapperet ej längre är attraktivt relativt andra placeringsalternativ 16 ”Vem som helst kan fela, men endast den dumme framhärdar i sitt fel”

17 17 Sedan fondens start Rullande per 2015-06-30 Kalenderår Förvaltningsresultat

18 18 Fördelning på värdepapperstyper Branschfördelning De största innehaven Fördelning efter rating Genomsnittlig portföljrating: BB Genomsnittlig kreditspread: 325bp Aktuell portfölj juni 2015 Antal emittenter: 37 Antal positioner: 41

19 Nyckeltal 19 Omsättningshastighet - Standardavvikelse 5 år1,7% Risk - jämförelseindex1,65% KIID-risk2 Årlig avkastning sedan start - Sharpekvot - Genomsnittlig löptid till förfall 5 år Modifierad duration 1,2 Yield to maturity 3,9% Yield to call 4,8%

20 Fondfakta 20

21 Organisation 21 Styrelse 4 externa ledamöter 1 intern ledamot Ordf. Håkan Källåker Compliance Extern: Magnusson Advokatbyrå Björn Wendleby VD Christer Sterndahlen Förvaltning Christer Sterndahlen Administration Karin Strängby Marknadsföring & Försäljning Bengt Holmström Mikael Sandström Mikael Eriksson Anders Malmborg Risk Intern: Anders Alvin Internrevisor Extern: Moneo Agneta Bremander Extern revisor Deloitte Jan Palmqvist 21

22 Robert Sandberg Jennie Edqvist Ann-Louise McCaffrey Karin Strängby Christina Sturk Pierre Görmarker 22 Administrationsteamet

23 23 Nya innehav:  Sagax  Norwegian Air  Islandsbanki Avyttrade innehav  Akelius  Orexo  SBAB Portföljförändringar under Q2 2015 + - Ökade innehav  Opus  Amer Sports  Arise Minskade innehav  Lifco  Danske Bank  Wallvision

24 24 Telia Sonera 2023 FRN  Investment Grade har premierats framför High Yield i år  Stark efterfrågan på Investment Grade namn med officiell rating.  Något starkare kreditnyckeltal  Skuldsättningen upp marginellt, men kompenseras av starkare kassaflöden. Kursutveckling:  2014-03-102,1%  Kupong 1,7%  Avkastning3,8% En bra placering 2014

25 25 AKER 2019 FRN  Kraftigt sjunkande oljepriser  Sjunkande Capex nivåer inom oljeindustrin  Stor oro i Norge inom HY-sektorn  Aker ett av de mer stabila norska bolagen trots allt Kursutveckling:  2014-03-10-7,7%  Kupong 3,9%  Avkastning-3,8% En mindre bra placering 2014

26 UNPRI 26 UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investments) syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. UNPRI anger sex principer som en investerare ska sträva efter att följa:  Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.  Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.  Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.  Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.  Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.  Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

27


Ladda ner ppt "Cicero Fonder AB, Mäster Samuelsgatan 1, Box 7188, 103 88 Stockholm Tel 08-440 13 80, Fax 08-440 13 88, Cicero Nordic Corporate Bond."

Liknande presentationer


Google-annonser