Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt,"— Presentationens avskrift:

1 Om god man och förvaltare Jan Bleckert, chefläkare Division Primärvård, Skånevård Sund

2 God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person

3 God man Bevaka sin rätt ansöka om bostadsbidrag, m.m. och i övrigt se till att person får den hjälp som samhället erbjuder Förvalta sin egendom betala räkningar, se till att pengar inte läggs på ”onödiga” saker, m.m. Sörja för sin person allmän omvårdnad (köpa hem mat), se till att kontakt med öppenvård fungerar, m.m.

4 God man God man får endast utses om annan åtgärd inte är tillräcklig t.ex. hjälp genom fullmakt, socialomsorgen och så vidare.

5 God man Samtycke I praktiken krävs samtycke från den som får god man
Undantag är om samtycke inte kan ges på grund av personens hälsotillstånd Rättshandlingsförmåga Den som fått god man behåller sin rättshandlingsförmåga

6 Förvaltare Förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan förordnas för en person som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Får endast utses om god man eller annan åtgärd inte är tillräcklig. Denna bedömning görs av tingsrätten.

7

8 Förvaltarskap Innebär att person – helt eller delvis – förlorar sin rättshandlingsförmåga* *Inte att förväxla med begreppet omyndigförklaring som avskaffades Ingen vuxen person i Sverige kan vara omyndig. Barn kan förordnas förmyndare (FB 11:7)

9 Ansökan Ansökan om god man eller förvaltare görs vid tingsrätt
Personen själv, närstående eller överförmyndarnämnden kan ansöka om en god man eller förvaltare. Vem som helst kan också vända sig till överförmyndarnämnden för att berätta att någon behöver en god man eller förvaltare.

10 Ansökan De som arbetar inom socialtjänsten och vård- och omsorgsförvaltningen måste meddela överförmyndarnämnden om de tycker att någon behöver en god man eller förvaltare* *Sjukvården är alltså inte den instans hemtjänst eller hemsjukvården vänder sig till.

11 Tingsrättens prövning
Tingsrätten kommer till stor del att basera sitt beslut på det läkarintyg som getts in och på överförmyndarens yttrande Läkarintyg ”ifrågasätts” dock ibland Samtycke kontrolleras (god man)

12 Tingsrättens prövning
Yttrande begärs in från överförmyndare och eventuellt den som ansökan avser (om denna kan yttra sig) Tingsrätten beslutar om att utse viss god man/förvaltare, kan även vara nära släkting

13 Exempel 1 Personen har enligt läkarintyg ett mångårigt och allvarligt alkoholmissbruk och har även tvångsvårdats enligt LVM. Det framgår också att personen saknar insikt i riskerna med att fortsätta sitt missbruk. Rätten bedömer att risken för återfall i allvarligt missbruk är påtagliga och att personen inte kan vårda sig själv eller sin egendom.

14 Exempel 1, forts Personen har motsatt sig godmanskap och då mindre ingripande åtgärder inte kan tillgripas anordnas förvaltare

15 Exempel 2 Det gäller en person med Alzheimers sjukdom
Av läkarintyg framgår att personen har stora problem med minnet och ett tilltagande hjälpbehov och behov av stödinsatser. Av intyget framgår också att personen uppenbarligen inte förstår vad saken gäller och att annan än ex- sambo bör utses till förvaltare. Rätten beslutade att utse ex-sambo till förvaltare då godmanskap inte ansågs tillräckligt för att möta personens vårdbehov

16 Exempel 3 Personen har spelmissbruk och har fått behandling för detta
Personen samtycker till god man Rätten anser dels att spelmissbruk inte i sig kan vara grund för godmanskap (ansåg att missbruket inte hindrade person från att sköta sina angelägenheter) och dels att person kan få hjälp på annat sätt än förordnande om god man t.ex. genom utställande av generell fullmakt. Varken god man eller förvaltare utsågs

17 Interimistisk god man eller förvaltare
God man eller förvaltare kan utses tillfälligt till dess att domstolsprocessen är klar En förutsättning är att den enskildes angelägenheter kräver omedelbar vård eller ett dröjsmål uppenbarligen skulle medföra fara för den enskildes person eller egendom

18 Intyg Det finns en skyldighet för verksamhetschefer att tillse att det finns fungerande rutiner för utfärdande av intyg (Socialstyrelsens föreskrift 2005:29) Intyg om god man eller förvaltare ska ske på särskilda blanketter utfärdade av Socialstyrelsen

19 Intyg Intyg om god man eller förvaltare ska utfärdas av legitimerad läkare Skyldighet för vårdinrättningen att lämna domstol upplysning som kan vara av betydelse i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare (11 kap 16 § föräldrabalken)

20 Sekretess Det finns inga sekretessbrytande bestämmelser som gör det möjligt att lämna ut uppgifter till annan än domstol Överförmyndare har ingen rätt att få uppgifter om patient på annat sätt än genom utfärdande av intyg om inte patient kan och har lämnat samtycke

21 Kontakter med vården Förvaltare och god man har rätt att begära ut patientuppgifter och journalkopior som denna behöver för att kunna utföra sitt uppdrag. Även den som har förvaltare – och saknar rättshandlingsförmåga – ska i normala fall få bestämma i frågor som rör erbjuden vård och val av vårdboende. Förvaltarens uppfattning i frågan bör dock efterfrågas.

22 Skyldighet att underrätta
Verksamhetschef är skyldig att underrätta överförmyndarnämnden: när en intagen patient kan antas behöva god man eller förvaltare, eller när förvaltaruppdrag bör upphöra Även god man och förvaltare har en skyldighet att anmäla när uppdraget bör avslutas


Ladda ner ppt "God man God man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt,"

Liknande presentationer


Google-annonser