Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till projektplan för näringsutvecklingsprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till projektplan för näringsutvecklingsprojekt"— Presentationens avskrift:

1 Brändö 2016 Turismen och fritidsnäringen i Brändö Kvalitetslivsmedel och närmat från Brändö
Förslag till projektplan för näringsutvecklingsprojekt Resultat av förprojektering i mars-augusti 2013 Presentation för Närings- och utvecklingsnämnden 1 1

2 In-house, asiakas ja kilpailija
Förprojektering Förprojekteringen utfördes under av Timo Lahtinen, Broadview Oy Val av näringar för utveckling turism och fritidsverksamhet livsmedel och närmat Arbetets gång kick-off verkstäder med företagare i Brändö utredningar och nulägesanalys, företagarintervjuer, partner- och intresseorgansträffar, webbenchmarking och litteratur- och statistikutredningar uppskattning av näringspotential och kontakter med potentiella utvecklings- och affärspartners utkast av utvecklingsmålsättningar och -prioriteter skissering och uppskattning av utvecklingsidéer och -koncept utarbetande av projektplan för näringsutvecklingsprojektet 2

3 Näringsutveckling i Brändö Preliminär tidplan
04/2013 Förprojektering start 09/2013 Inlämnande och behandling av projektansökan 1/2014 Projektstart 05/2014 - Piloteringar börjar MOU- åtgärder* o. samarbete startar 10/2016 Projektrapportering Verksamhet i gång Mätning och analys Projektdel 1 Projektdel 2 08/2013 Förprojektering slutförd 11/2013 Stödbeslut Rekrytering av projekt- resurser, förberedelser 10/ /2016 Projektarbete Mellanmålsättningar, uppföljning, iteration 1/ /2016 Projektarbete Mellanmålsättningar, uppföljning, iteration * MOU = marknadsföring och PR, operativa och utbildningsaktiviteter Projektstruktur: Förprojektering och projektplanering för stödansökan 3 månader Projektplan och behandling av stödansökan 2-3 månader Projekttid 34 månader Förberedelser, detaljplanering 3 månader Projektarbete i två faser, 11/ /2014 och 07/ /2016, slutrapportering, nytt projektbeslut och stödbeslut, och justering av projektplanen Piloteringar för varje säsong (”projektår”) Projektavslutning, slutrapportering och analys 1-2 månader

4 Övergripande målsättningar för turismen
In-house, asiakas ja kilpailija Övergripande målsättningar för turismen Övergripande målsättningar för framtiden att attrahera så många besökare som möjligt inom de utvalda målgrupperna att utveckla Brändö som destination - året om att utveckla Brändös kund-, företagar- och partnernätverk att stöda samarbetet och förstärka marknadsföring, öka affärsvolymer och utnyttja resurserna effektivt att bevara miljön och trivseln för alla i Brändö och att bygga en hållbar näringsverksamhet 4

5 Utgångspunkter Tre fokusområden för utvecklingen
In-house, asiakas ja kilpailija Utgångspunkter Tre fokusområden för utvecklingen Destinationsutveckling och teman Produktifiering av tjänster för utvalda målgrupper Stöd och finansiering för näringsutveckling En samordnad besöksnäring Samarbete och engagemang mellan företag, organisationer den offentliga sektorn i och utanför Brändö Utveckling av entreprenörskap, företagande och kompetens Innovativ och offensiv marknadsföring med begränsade resurser Budskap som attraherar med Brändös unika kundlöfte Kanaler som når de utvalda målgrupperna Användning av nätverk; kommersiella och sociala 5

6 Kunder ➜ Brändö -vänner

7 Utgångspunkter Kundmålgrupper, vilka är de, varifrån kommer de?
In-house, asiakas ja kilpailija Utgångspunkter Kundmålgrupper, vilka är de, varifrån kommer de? Vad motiverar dem - vad söker de? ”STOP” - passerande resenärer ”Natur och kultur” - WHOPs ”Upplevelser för familjer” - aktiva familjer med barn ”Omväxling för semesterveckan” - regelbundna och temporära stuggäster ”Bekvämt i skärgården” - DINKs ”Aktiva sammankomster” - företags- och mötesmarknaden andra? 7

8 Utveckling av turism- och fritidsnäringen i Brändö

9 Turism och fritidstjänster nu
In-house, asiakas ja kilpailija Turism och fritidstjänster nu Företag och tjänsteproducenter som erbjuder logi, restaurang- och café-, gästhamn- och vissa fritidstjänster, utflykter m.m. Begränsat utbud av tjänstepaketering och samarbete mellan aktörerna Försäljning via resebyråkanaler (inkl. båtlinjer och busstrafikanter) och direkt till konsumenter (till en stor del återvändande kunder) Kunder Marknadsförings- och försäljningspartners Företag i Brändö 9

10 Turism och fritidstjänster steg 1
In-house, asiakas ja kilpailija Turism och fritidstjänster steg 1 Brändö behöver befintliga och nya företag som erbjuder utvecklade turismtjänster och nya, kompletterande tjänster och produkter (inkl. närmat; kafé- och restaurangtjänster) Ytterligare behövs ”paketerare” som samlar och produktifierar erbjudandet på ett kundorienterat sätt (befintliga eller nya företag) Utveckling av Brändös unika kundlöfte och turismbrand koncept Kunder Marknadsförings- och försäljningspartners Paketerare, koordinatorer Brändö turismkoncept- och brandutveckling Företag i Brändö Nya företag i Brändö 10

11 Turism och fritidstjänster steg 2
In-house, asiakas ja kilpailija Turism och fritidstjänster steg 2 Effektiv marknadsföring och försäljning förutsätter både nuvarande och nya kanaler och partners som träffar och attraherar de målgrupper som Brändös erbjudande är avsedd för Brändös turismtjänster skall paketeras och kommuniceras genom nytt utbud, nya kanaler och fokuserade kommunikationer Kunder Marknadsförings- och försäljningspartners Nya marknadsförings- och försäljningspartners Paketerare, koordinatorer Brändö turismkoncept- och brandutveckling Företag i Brändö Nya företag i Brändö 11

12 Turism och fritidstjänster i framtiden
In-house, asiakas ja kilpailija Turism och fritidstjänster i framtiden I Brändös turismkoncept - det nya ekosystemet - samarbetar företagare, paketerare och kanalerna för att leverera unika upplevelser för gästerna, som vill komma till Brändö året om, gång på gång. Kunder Marknadsförings- och försäljningspartners Nya marknadsförings- och försäljningspartners Paketerare, koordinatorer Brändö turismkoncept- och brandutveckling Företag i Brändö Nya företag i Brändö 12

13 Åtgärdsplan för turism och fritidstjänster
In-house, asiakas ja kilpailija Åtgärdsplan för turism och fritidstjänster Näringsutvecklingen består av tre åtgärdsprogram med synkroniserade målsättningar, samt övergripande styr-, utvecklings- och kontaktåtgärder Kunder Åtgärds- program 3 Marknadsförings- och försäljningspartners Nya marknadsförings- och försäljningspartners Åtgärds- program 2 Paketerare, koordinatorer Brändö turismkoncept- och brandutveckling Företag i Brändö Nya företag i Brändö Åtgärds- program 1 Delprojekt TURISM Övergripande utvecklings- program 13

14 Turism och fritidstjänster åtgärdsprogram 1
In-house, asiakas ja kilpailija Turism och fritidstjänster åtgärdsprogram 1 Aktiviteter för att motivera och stödja nya företagare och aktivera nuvarande företagare Utveckling av infrastruktur och kommunal serviceutrustning för turismen i Brändö Kartläggning av tjänstebehov och önskemål inom utvalda målgrupper Utvecklingsstöd för tjänstekoncept Nya och förbättrade/moderniserade tjänster Säsong utjämnande tjänster och aktiviteter Stöd för affärsplanering och etableringsstöd Företagarcoachning Utbildningsprogram för företagare och inom servicebranschen Stöd för samarbete mellan företagare och tjänstenätverk Stöd genom evenemang och marknadsföring Övrigt expertstöd för företag Stöd i finansieringsfrågor Stöd i anläggnings-, bygg- o.dyl.... frågor Stöd i personalfrågor 14

15 Turism och fritidstjänster åtgärdsprogram 2
In-house, asiakas ja kilpailija Turism och fritidstjänster åtgärdsprogram 2 Destinationsutveckling Etablering av tjänstepaketering och -paketerare Utveckling av Brändö som destination för utvalda målgrupper Utveckling av Brändös turismbrand och kommunikationskoncept Utveckling av ”Brändö-kontakt” – samarbete för försäljning och kundbetjäning Sammankoppling av individuella tjänster (företagare) till attraktiva paketerbjudanden för direktkunder och marknadsföringspartners Stöd för nya och nuvarande företagare som vill börja som paketerare och koordinatorer (åtgärder som under Åp 1) coachning och stöd för samarbete och kontakter 15

16 Turism och fritidstjänster åtgärdsprogram 3
In-house, asiakas ja kilpailija Turism och fritidstjänster åtgärdsprogram 3 Marknadsföring och kanalbearbetning mot relevanta marknader Marknadsföringsplan och aktiviteter Utveckling av ”Brändö-kontakt” – webbmarknadsföring, -försäljning och kundbetjäning Aktivt kanalarbete mot befintliga kanaler och marknadsföringspartners Sök av nya samarbetspartners och synergiska företag i turism-, nöjes- och evenemangsbranschen Samarbete i Brändö-erbjudande/kundgrupp anpassning med partners 16

17 Turism och fritidstjänster övergripande åtgärder
Projektledning; idéverksamhet, motivering, styrning och samordning Kommersiell kontaktverksamhet, ”dörröppnare” … m.m…. Rådgivning och stöd vid generations- och ägarskifte Utbildningsutbud Kontakt med stödorganisationer/landskapsregeringen och andra Kontakt med andra finansiärer Kontakter och samarbete med utbildningsinstitut (yrkes/yrkeshög/högskolor) 17

18 Utveckling av livsmedelsnäringen i Brändö

19 Utgångspunkter Hur utvecklas livsmedelsbranschen - utnyttjande av potentialen i Brändö Målsättningar för framtiden att inventera det nuvarande livsmedelssortimentet från Brändö och aktivera potentialen för förnyelse och variation; nya produkter, ny produktion och högre förädlingsgrad att skapa och utnyttja synergier mellan olika livsmedelskategorier; mot nya marknadssegment och trendutveckling; med tanke på säsonger/resursanvändning/ logistik & distribution/marknadsföring & branding att utveckla och verkställa ett närmatskoncept lokalt och utanför Brändö att utveckla Brändös företagar- och partnernätverk och distributionskanaler; stegvisa produktions- och försäljningskoncept att bevara miljön och trivseln för alla i Brändö, att bygga en hållbar näringsverksamhet 19

20 Livsmedel och närmat nu
Ett begränsat utbud av livsmedel och dålig tillgång till närmat i Brändö Låg förädlingsgrad och bristfällig produktifiering av produkter Få exempel av mervärde bringande samarbete mellan producenter, producenter och restauranger, och producenter och återförsäljare. Kunder Grossister och försäljningspartners K F G Ba Bl Producenter i Brändö 20

21 Livsmedel och närmat steg 1
Aktivering av befintliga producenter och uppkomst av nya producenter för större utbud, diversifiering och bättre kapacitetsutnyttjande i Brändö Samarbete mellan producenter och återförsäljare, förädlare och ”paketerare” Kunder Grossister, förädlare och försäljningspartners Närmatpaketerare, torget, återförsäljare, restauranger Brändö närmatkoncept och brandutveckling K F G Ba Bl Producenter i Brändö ? Nya producenter i Brändö 21

22 Livsmedel och närmat steg 2
Närmatkoncept med lokalförsäljning och servering av lokala produkter Nya direkta försäljningskanaler för närmat Förhöjning av förädlingsgraden, produktifiering av nya livsmedel Utveckling försäljningskanaler, logistik och distribution Brandkoncept för ”Brändö -märkta” livsmedel, gemensamma kommunikationer och marknadsföring Kunder Grossister, förädlare och försäljningspartners Nya förädlare och försäljningspartners Närmatpaketerare, torget, återförsäljare, restauranger Brändö närmatkoncept och brandutveckling Nya producenter i Brändö Producenter 22

23 Livsmedel och närmat i framtiden
I Brändös livsmedelskoncept - det nya ekosystemet - samarbetar producenter, förädlare, paketerare och restaurangerna och kanalerna som ett integrerat nätverk och levererar brandade livsmedel från Brändö - med goda smaker, hög kvalitet, ekologisk produktion och effektiva tjänster. Kunder Grossister, förädlare och försäljningspartners Nya förädlare och försäljningspartners Närmatpaketerare, torget, återförsäljare, restauranger Brändö närmatkoncept och brandutveckling Nya producenter i Brändö Producenter 23

24 Nytt ekosystem för livsmedel och närmat
I Brändös livsmedelskoncept - det nya ekosystemet - samarbetar producenter, förädlare, paketerare och restaurangerna och kanalerna för att leverera närmat från Brändö - med goda smaker, hög kvalitet, ekologisk produktion och effektiva tjänster. Kunder Grossister, förädlare och försäljningspartners Nya förädlare och försäljningspartners Åtgärds- program 5 Närmatpaketerare, torget, återförsäljare, restauranger Brändö närmatkoncept och brandutveckling Nya producenter i Brändö Producenter Åtgärds- program 4 Delprojekt LIVSMEDEL Övergripande utvecklings- program 24

25 Livsmedel och närmat åtgärdsprogram 4
Aktiviteter för att motivera och stödja nya företagare och aktivera nuvarande företagare Kartläggning av nuvarande livsmedelsproduktion och potential för nya produkter och produktion samt produktionsökning Aktivering och stöd för produktutveckling och produktifiering Befintliga och nya produkter Stöd för affärsplanering och etableringsstöd Företagarcoachning Stöd för resurs- och kunskapsanskaffning Tillgång till friodlingsmark, växthus, betesmark, anläggningar och utrustning Utbildning och kunskapsförmedling av expertorganisationer Övrigt stöd vid behov Stöd i finansieringsfrågor Stöd i anläggnings-, bygg- o.dyl..... frågor Stöd i personalfrågor Stöd för samarbete mellan företagare och distribution/direktkunde 25

26 Livsmedel och närmat åtgärdsprogram 5
Utveckling av Brändös livsmedels- och närmatkoncept Livsmedelskoncept för olika affärsidéer (skall prioriteras) Närmat för restauranger i Brändö (inkl. receptur och logistik) Närmat för direktförsäljning i Brändö och till direktkunder Brändös specialiteter; produkter för selektiv vidareförsäljning Kvalitetslivsmedel från Brändö (volymmarknader) Produktifiering av Brändö -livsmedelsprodukter Stöd för nya och nuvarande företagare som vill börja som lokalförsäljare och paketerare Försäljning till nya direkta kundgrupper (matcirklar, ekobutiker m.m.) Utveckling av Brändö livsmedelsbrand och -marknadsföring Coachning och stöd för samarbete och kontakter Aktivt kanalarbete mot förädlare och marknadsföringspartners 26

27 Livsmedel och närmat övergripande åtgärder
Projektledning; idéverksamhet, motivering, styrning och samordning Kommersiell kontaktverksamhet, ”dörröppnare” … m.m…. Rådgivning och stöd vid generations- och ägarskifte Utbildningsutbud Kontakt med expertorganisationer Kontakt med stödorganisationer/landskapsregeringen och andra Kontakt med andra finansiärer Kontakter och samarbete med utbildningsinstitut (yrkes/yrkeshög/högskolor) 27

28 Beslutspunkter och konkretisering
(Exempel) Skalamålsättning; mikro-lokal-blandad-specialiserad-stor? Projektomfattning och organisering Projektmålsättningar och ambitionsnivå Projekttid och tidplan Resursramar: projektbudget, egen resursanvändning, operativa resurser Projektanknytningar Åländska utvecklingsprogram Andra aktörers verksamhet och initiativ Kommunens satsningar i näringsvillkor och infrastruktur Turism: t.ex. vandringsrutter, piknikplatser,”vattenkontakt”,… guide-verksamhet, infopunkter, webb-platform ... toaletter, Wifi, allmän infrastruktur Livsmedel: t.ex. kommunal rådgivning och beslutsfattande, lager och logistik (f&p), investeringsstöd ... allmän infrastruktur Allmänna stödåtgärder (inkl./exkl.) Utbildning för företagare och personal Rekryteringsstöd och utbildning Övergripande prioriteringar för projektet 28

29 Tjänstelöfte Produkter & tjänster + Kund- upplevelse Servicestruktur och marknader Resurser och infrastruktur Kundnytta och -nöjdhet

30 Projektbudget och fördelning över projekttid Externa arvoden
Proj.del/Åtgärd Period Arb.mängd 2013 dgr. 2014 dgr. 1-6/2015 dgr. 7-12/2015 dgr. 2016 dgr. Övergripande åtgärder Projektstyrning 10 1 3 2 7500 Rapportering, ledn./styrgr. möten 12 4 9000 Projektkommunikation och information 6 4500 Sammanlagt 28 8 21000 Turism och fritidsverksamhet Allmänna projektuppgifter 5 3750 ÅP 1 ”Inkubator utan väggar” 48 19 7 14 36000 ÅP 1 Nätverksaktivering 6000 ÅP 2 Destinations- och brandutv. ÅP 2 Paketerar/samarbetsutv. ÅP 3 Kanal- och mf-stöd 79 38 17 59250 Livsmedel och närmat ÅP 4 ”Inkubator utan väggar” 11 21750 ÅP 5 Nätverksaktivering, produkt-utbud och kanalbearbetning ÅP 5 Kanal- och mf-stöd 54 23 13 40500 Hela näringsutvecklingsprojekt 161 71 26 120750 30

31 (Förslag till NUN, kommunstyrelsen och -fullmäktiget)
Projekthelhet (Förslag till NUN, kommunstyrelsen och -fullmäktiget) Projektperiod november december 2016 (inkl. resultatrapportering och redovisning) Användning av externa resurser (näringsutvecklingskonsult) totalt 161 arbetsdagar (750 €/dag), € Rese- och övriga kostnader € Kommunens egna arbetskostnader och resekostnader tillkommer Kommunens beredskap för övriga kostnader och investeringar (infrastruktur, kommunikation, webb, o.dyl.) 31

32 Tack! För Brändö kommun: Timo Lahtinen Broadview Oy
Tfn 32 32

33 Vår kund - passerande Genomgångstrafik
In-house, asiakas ja kilpailija Vår kund - passerande Genomgångstrafik X tusen passerar Brändö årligen, med bil, mc, cykel och båt, i synnerhet under sommaren Förplanerade besök och stopp i Brändö; måste ha förhandsinformation lätt tillgänglig; Brändö måste ha mera tjänster som ”har öppet” Spontana stopp; bra lokal information, aktiva företagare Vad kan vi göra för att de MÅSTE stanna? Vad kan vi göra så att de vet om Brändös erbjudanden? Vad kan vi göra för att de stannar spontant? Vad kan vi göra för att de kommer igen? 33

34 Vår kund - natur och kultur
In-house, asiakas ja kilpailija Vår kund - natur och kultur WHOPs - seniorer med tid och pengar WHOPsen vill använda mycket tid - vettigt, väl organiserat, individuellt och med sina lika Aktiviteter och vila Vad behöver Brändö erbjuda? Tjänstepaketering Temaprogram, evenemang för WHOPs 34

35 Vår kund - upplevelser för familjer
In-house, asiakas ja kilpailija Vår kund - upplevelser för familjer Aktiva familjer med barn Semesterfirare och utflyktsgäster Vilka saker lockar? Vilka saker ger glädje i Brändö? Gemensamma aktiviteter för barn och barnbarn, för föräldrar och seniorer för sol och regn ... 35

36 Vår kund - omväxling för fritidsboende
In-house, asiakas ja kilpailija Vår kund - omväxling för fritidsboende Fritidsboende ”flyttfåglar” behöver aktiviteter och kontakt med orten Fritidsboende; olika generationer, olika motivationer, olika ”kulturer” (sociala, konservativa, naturnära, isolerade, osv....); Deras gäster och sociala nätverk Förlängning av ”trivsel”säsongen - husen konverteras mer och mer... distansarbete Hur tar vi emot våra flyttfåglar? Vilken samhörighet önskar vi? Vad erbjuder vi åt dem? 36

37 Vår kund - bekvämt i skärgården
In-house, asiakas ja kilpailija Vår kund - bekvämt i skärgården DINKs - Stadsbon söker omväxling Vad får den unga stadsbon lämna stan? Utflyktsmål för egna hobbyn; bil, mc, båt, cykel – paddling, klättring, windsurfing… Mat, dricka, evenemang - socialt umgänge! Bekvämt, inget strul Vad får dem resa så ”långt”? Vad är Brändös erbjudande? 37

38 Vår kund - aktiva sammankomster
In-house, asiakas ja kilpailija Vår kund - aktiva sammankomster Ro, gemenskap och inspiration Företag, övriga organisationer och föreningar... forskare, studerande… Paketering av miljö, välmående, mat och logi med hög kvalitet, omväxling, gruppaktiviteter, upplevelser, effektiv användning av tid... 38


Ladda ner ppt "Förslag till projektplan för näringsutvecklingsprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser