Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brändö 2016 Turismen och fritidsnäringen i Brändö Kvalitetslivsmedel och närmat från Brändö Förslag till projektplan för näringsutvecklingsprojekt Resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brändö 2016 Turismen och fritidsnäringen i Brändö Kvalitetslivsmedel och närmat från Brändö Förslag till projektplan för näringsutvecklingsprojekt Resultat."— Presentationens avskrift:

1 Brändö 2016 Turismen och fritidsnäringen i Brändö Kvalitetslivsmedel och närmat från Brändö Förslag till projektplan för näringsutvecklingsprojekt Resultat av förprojektering i mars-augusti 2013 Presentation för Närings- och utvecklingsnämnden 28.8.2013

2 Förprojekteringen utfördes under 22.3.-9.8.2013 av Timo Lahtinen, Broadview Oy Val av näringar för utveckling –turism och fritidsverksamhet –livsmedel och närmat Arbetets gång –kick-off verkstäder med företagare i Brändö –utredningar och nulägesanalys, företagarintervjuer, partner- och intresseorgansträffar, webbenchmarking och litteratur- och statistikutredningar –uppskattning av näringspotential och kontakter med potentiella utvecklings- och affärspartners –utkast av utvecklingsmålsättningar och -prioriteter –skissering och uppskattning av utvecklingsidéer och -koncept –utarbetande av projektplan för näringsutvecklingsprojektet 2013-2016 Förprojektering

3 Näringsutveckling i Brändö Preliminär tidplan Projektdel 1 04/2013 Förprojektering start 10/2016 Projektrapportering Verksamhet i gång Mätning och analys 09/2013 Inlämnande och behandling av projektansökan 08/2013 Förprojektering slutförd 1/2014 Projektstart Projektstruktur: Förprojektering och projektplanering för stödansökan 3 månader Projektplan och behandling av stödansökan 2-3 månader Projekttid 34 månader Förberedelser, detaljplanering 3 månader Projektarbete i två faser, 11/2013-06/2014 och 07/2014-12/2016, slutrapportering, nytt projektbeslut och stödbeslut, och justering av projektplanen Piloteringar för varje säsong (”projektår”) Projektavslutning, slutrapportering och analys 1-2 månader 11/2013 Stödbeslut Rekrytering av projekt- resurser, förberedelser 05/2014 - Piloteringar börjar MOU- åtgärder* o. samarbete startar 10/2013-05/2016 Projektarbete Mellanmålsättningar, uppföljning, iteration 1/2014-09/2016 Projektarbete Mellanmålsättningar, uppföljning, iteration * MOU = marknadsföring och PR, operativa och utbildningsaktiviteter Projektdel 2

4 Övergripande målsättningar för framtiden –att attrahera så många besökare som möjligt inom de utvalda målgrupperna –att utveckla Brändö som destination - året om –att utveckla Brändös kund-, företagar- och partnernätverk –att stöda samarbetet och förstärka marknadsföring, öka affärsvolymer och utnyttja resurserna effektivt –att bevara miljön och trivseln för alla i Brändö och att bygga en hållbar näringsverksamhet Övergripande målsättningar för turismen

5 Tre fokusområden för utvecklingen Destinationsutveckling och teman –Produktifiering av tjänster för utvalda målgrupper –Stöd och finansiering för näringsutveckling En samordnad besöksnäring –Samarbete och engagemang mellan företag, organisationer den offentliga sektorn i och utanför Brändö –Utveckling av entreprenörskap, företagande och kompetens Innovativ och offensiv marknadsföring med begränsade resurser –Budskap som attraherar med Brändös unika kundlöfte –Kanaler som når de utvalda målgrupperna –Användning av nätverk; kommersiella och sociala Utgångspunkter

6 Kunder ➜ Brändö -vänner

7 Kundmålgrupper, vilka är de, varifrån kommer de? Vad motiverar dem - vad söker de? –”STOP” - passerande resenärer –”Natur och kultur” - WHOPs –”Upplevelser för familjer” - aktiva familjer med barn –”Omväxling för semesterveckan” - regelbundna och temporära stuggäster –”Bekvämt i skärgården” - DINKs –”Aktiva sammankomster” - företags- och mötesmarknaden –andra? Utgångspunkter

8 Utveckling av turism- och fritidsnäringen i Brändö

9 Företag och tjänsteproducenter som erbjuder logi, restaurang- och café-, gästhamn- och vissa fritidstjänster, utflykter m.m. Begränsat utbud av tjänstepaketering och samarbete mellan aktörerna Försäljning via resebyråkanaler (inkl. båtlinjer och busstrafikanter) och direkt till konsumenter (till en stor del återvändande kunder) Kunder Företag i Brändö Marknadsförings- och försäljningspartners Turism och fritidstjänster nu

10 Brändö behöver befintliga och nya företag som erbjuder utvecklade turismtjänster och nya, kompletterande tjänster och produkter (inkl. närmat; kafé- och restaurangtjänster) Ytterligare behövs ”paketerare” som samlar och produktifierar erbjudandet på ett kundorienterat sätt (befintliga eller nya företag) Utveckling av Brändös unika kundlöfte och turismbrand koncept Kunder Företag i Brändö Paketerare, koordinatorer Nya företag i Brändö Marknadsförings- och försäljningspartners Brändö turismkoncept- och brandutveckling Turism och fritidstjänster steg 1

11 Effektiv marknadsföring och försäljning förutsätter både nuvarande och nya kanaler och partners som träffar och attraherar de målgrupper som Brändös erbjudande är avsedd för Brändös turismtjänster skall paketeras och kommuniceras genom nytt utbud, nya kanaler och fokuserade kommunikationer Kunder Företag i Brändö Nya företag i Brändö Marknadsförings- och försäljningspartners Nya marknadsförings- och försäljningspartners Paketerare, koordinatorer Brändö turismkoncept- och brandutveckling Turism och fritidstjänster steg 2

12 I Brändös turismkoncept - det nya ekosystemet - samarbetar företagare, paketerare och kanalerna för att leverera unika upplevelser för gästerna, som vill komma till Brändö året om, gång på gång. Kunder Företag i Brändö Paketerare, koordinatorer Marknadsförings- och försäljningspartners Nya företag i Brändö Nya marknadsförings- och försäljningspartners Brändö turismkoncept- och brandutveckling Turism och fritidstjänster i framtiden

13 Kunder Företag i Brändö Paketerare, koordinatorer Marknadsförings- och försäljningspartners Nya företag i Brändö Nya marknadsförings- och försäljningspartners Åtgärds- program 1 Delprojekt TURISM Övergripande utvecklings- program Åtgärds- program 3 Åtgärds- program 2 Brändö turismkoncept- och brandutveckling Åtgärdsplan för turism och fritidstjänster Näringsutvecklingen består av tre åtgärdsprogram med synkroniserade målsättningar, samt övergripande styr-, utvecklings- och kontaktåtgärder

14 Aktiviteter för att motivera och stödja nya företagare och aktivera nuvarande företagare Utveckling av infrastruktur och kommunal serviceutrustning för turismen i Brändö Kartläggning av tjänstebehov och önskemål inom utvalda målgrupper Utvecklingsstöd för tjänstekoncept –Nya och förbättrade/moderniserade tjänster Säsong utjämnande tjänster och aktiviteter Stöd för affärsplanering och etableringsstöd Företagarcoachning Utbildningsprogram för företagare och inom servicebranschen Stöd för samarbete mellan företagare och tjänstenätverk Stöd genom evenemang och marknadsföring Övrigt expertstöd för företag –Stöd i finansieringsfrågor –Stöd i anläggnings-, bygg- o.dyl.... frågor –Stöd i personalfrågor Turism och fritidstjänster åtgärdsprogram 1

15 Destinationsutveckling Etablering av tjänstepaketering och -paketerare Utveckling av Brändö som destination för utvalda målgrupper Utveckling av Brändös turismbrand och kommunikationskoncept Utveckling av ”Brändö-kontakt” – samarbete för försäljning och kundbetjäning Sammankoppling av individuella tjänster (företagare) till attraktiva paketerbjudanden för direktkunder och marknadsföringspartners Stöd för nya och nuvarande företagare som vill börja som paketerare och koordinatorer (åtgärder som under Åp 1) coachning och stöd för samarbete och kontakter Turism och fritidstjänster åtgärdsprogram 2

16 Marknadsföring och kanalbearbetning mot relevanta marknader Marknadsföringsplan och aktiviteter Utveckling av ”Brändö-kontakt” – webbmarknadsföring, -försäljning och kundbetjäning Aktivt kanalarbete mot befintliga kanaler och marknadsföringspartners Sök av nya samarbetspartners och synergiska företag i turism-, nöjes- och evenemangsbranschen Samarbete i Brändö-erbjudande/kundgrupp anpassning med partners Turism och fritidstjänster åtgärdsprogram 3

17 Projektledning; idéverksamhet, motivering, styrning och samordning Kommersiell kontaktverksamhet, ”dörröppnare” … m.m…. Rådgivning och stöd vid generations- och ägarskifte Utbildningsutbud Kontakt med stödorganisationer/landskapsregeringen och andra Kontakt med andra finansiärer Kontakter och samarbete med utbildningsinstitut (yrkes/yrkeshög/högskolor) … Turism och fritidstjänster övergripande åtgärder

18 Utveckling av livsmedelsnäringen i Brändö

19 Hur utvecklas livsmedelsbranschen - utnyttjande av potentialen i Brändö Målsättningar för framtiden –att inventera det nuvarande livsmedelssortimentet från Brändö och aktivera potentialen för förnyelse och variation; nya produkter, ny produktion och högre förädlingsgrad –att skapa och utnyttja synergier mellan olika livsmedelskategorier; mot nya marknadssegment och trendutveckling; med tanke på säsonger/resursanvändning/ logistik & distribution/marknadsföring & branding –att utveckla och verkställa ett närmatskoncept lokalt och utanför Brändö –att utveckla Brändös företagar- och partnernätverk och distributionskanaler; stegvisa produktions- och försäljningskoncept –att bevara miljön och trivseln för alla i Brändö, att bygga en hållbar näringsverksamhet Utgångspunkter

20 Ett begränsat utbud av livsmedel och dålig tillgång till närmat i Brändö Låg förädlingsgrad och bristfällig produktifiering av produkter Få exempel av mervärde bringande samarbete mellan producenter, producenter och restauranger, och producenter och återförsäljare. Kunder KFGG G G FFK FBaBl Producenter i Brändö Grossister och försäljningspartners Livsmedel och närmat nu

21 Aktivering av befintliga producenter och uppkomst av nya producenter för större utbud, diversifiering och bättre kapacitetsutnyttjande i Brändö Samarbete mellan producenter och återförsäljare, förädlare och ”paketerare” Kunder Närmatpaketerare, torget, återförsäljare, restauranger ????? Nya producenter i Brändö Grossister, förädlare och försäljningspartners Brändö närmatkoncept och brandutveckling KFGG G G FFK FBaBl Producenter i Brändö Livsmedel och närmat steg 1

22 Närmatkoncept med lokalförsäljning och servering av lokala produkter Nya direkta försäljningskanaler för närmat Förhöjning av förädlingsgraden, produktifiering av nya livsmedel Utveckling försäljningskanaler, logistik och distribution Brandkoncept för ”Brändö -märkta” livsmedel, gemensamma kommunikationer och marknadsföring Kunder Grossister, förädlare och försäljningspartners Nya förädlare och försäljningspartners Närmatpaketerare, torget, återförsäljare, restauranger Brändö närmatkoncept och brandutveckling Livsmedel och närmat steg 2 Nya producenter i Brändö Producenter i Brändö

23 I Brändös livsmedelskoncept - det nya ekosystemet - samarbetar producenter, förädlare, paketerare och restaurangerna och kanalerna som ett integrerat nätverk och levererar brandade livsmedel från Brändö - med goda smaker, hög kvalitet, ekologisk produktion och effektiva tjänster. Kunder Närmatpaketerare, torget, återförsäljare, restauranger Grossister, förädlare och försäljningspartners Nya förädlare och försäljningspartners Brändö närmatkoncept och brandutveckling Livsmedel och närmat i framtiden Nya producenter i Brändö Producenter i Brändö

24 I Brändös livsmedelskoncept - det nya ekosystemet - samarbetar producenter, förädlare, paketerare och restaurangerna och kanalerna för att leverera närmat från Brändö - med goda smaker, hög kvalitet, ekologisk produktion och effektiva tjänster. Kunder Närmatpaketerare, torget, återförsäljare, restauranger Grossister, förädlare och försäljningspartners Nya förädlare och försäljningspartners Åtgärds- program 4 Delprojekt LIVSMEDEL Övergripande utvecklings- program Åtgärds- program 5 Brändö närmatkoncept och brandutveckling Nytt ekosystem för livsmedel och närmat Nya producenter i Brändö Producenter i Brändö

25 Aktiviteter för att motivera och stödja nya företagare och aktivera nuvarande företagare Kartläggning av nuvarande livsmedelsproduktion och potential för nya produkter och produktion samt produktionsökning Aktivering och stöd för produktutveckling och produktifiering –Befintliga och nya produkter Stöd för affärsplanering och etableringsstöd Företagarcoachning Stöd för resurs- och kunskapsanskaffning Tillgång till friodlingsmark, växthus, betesmark, anläggningar och utrustning Utbildning och kunskapsförmedling av expertorganisationer Övrigt stöd vid behov –Stöd i finansieringsfrågor –Stöd i anläggnings-, bygg- o.dyl..... frågor –Stöd i personalfrågor Stöd för samarbete mellan företagare och distribution/direktkunde Livsmedel och närmat åtgärdsprogram 4

26 Utveckling av Brändös livsmedels- och närmatkoncept Livsmedelskoncept för olika affärsidéer (skall prioriteras) –Närmat för restauranger i Brändö (inkl. receptur och logistik) –Närmat för direktförsäljning i Brändö och till direktkunder –Brändös specialiteter; produkter för selektiv vidareförsäljning –Kvalitetslivsmedel från Brändö (volymmarknader) Produktifiering av Brändö -livsmedelsprodukter Stöd för nya och nuvarande företagare som vill börja som lokalförsäljare och paketerare Försäljning till nya direkta kundgrupper (matcirklar, ekobutiker m.m.) Utveckling av Brändö livsmedelsbrand och -marknadsföring Coachning och stöd för samarbete och kontakter Aktivt kanalarbete mot förädlare och marknadsföringspartners Livsmedel och närmat åtgärdsprogram 5

27 Projektledning; idéverksamhet, motivering, styrning och samordning Kommersiell kontaktverksamhet, ”dörröppnare” … m.m…. Rådgivning och stöd vid generations- och ägarskifte Utbildningsutbud Kontakt med expertorganisationer Kontakt med stödorganisationer/landskapsregeringen och andra Kontakt med andra finansiärer Kontakter och samarbete med utbildningsinstitut (yrkes/yrkeshög/högskolor) … Livsmedel och närmat övergripande åtgärder

28 Skalamålsättning; mikro-lokal-blandad-specialiserad-stor? Projektomfattning och organisering Projektmålsättningar och ambitionsnivå Projekttid och tidplan Resursramar: projektbudget, egen resursanvändning, operativa resurser Projektanknytningar Åländska utvecklingsprogram Andra aktörers verksamhet och initiativ Kommunens satsningar i näringsvillkor och infrastruktur Turism: t.ex. vandringsrutter, piknikplatser,”vattenkontakt”,… guide-verksamhet, infopunkter, webb-platform... toaletter, Wifi, allmän infrastruktur Livsmedel: t.ex. kommunal rådgivning och beslutsfattande, lager och logistik (f&p), investeringsstöd... allmän infrastruktur Allmänna stödåtgärder (inkl./exkl.) Utbildning för företagare och personal Rekryteringsstöd och utbildning Övergripande prioriteringar för projektet Beslutspunkter och konkretisering (Exempel)

29 Tjänstelöfte Kundnytta och -nöjdhet Servicestruktur och marknader Produkter & tjänster + Kund- upplevelse Resurser och infrastruktur

30 Projektbudget och fördelning över projekttid Externa arvoden Proj.del/ÅtgärdPeriodArb.mäng d 2013 dgr.2014 dgr.1-6/2015 dgr. 7-12/2015 dgr. 2016 dgr.€ Övergripande åtgärder2013-2016 Projektstyrning10132137500 Rapportering, ledn./styrgr. möten12142149000 Projektkommunikation och information6130114500 Sammanlagt2831043821000 Turism och fritidsverksamhet2014-2016 Allmänna projektuppgifter5021113750 ÅP 1 ”Inkubator utan väggar”48019781436000 ÅP 1 Nätverksaktivering8041126000 ÅP 2 Destinations- och brandutv.6060004500 ÅP 2 Paketerar/samarbetsutv.6041104500 ÅP 3 Kanal- och mf-stöd6032104500 Sammanlagt7903812 1759250 Livsmedel och närmat2014-2016 Allmänna projektuppgifter8032126000 ÅP 4 ”Inkubator utan väggar”2801154821750 ÅP 5 Nätverksaktivering, produkt- utbud och kanalbearbetning 12062229000 ÅP 5 Kanal- och mf-stöd6031114500 Sammanlagt540231081340500 Hela näringsutvecklingsprojekt161371262338120750

31 Projektperiod november 2013 - december 2016 (inkl. resultatrapportering och redovisning) Användning av externa resurser (näringsutvecklingskonsult) totalt 161 arbetsdagar (750 €/dag), 120.750 € Rese- och övriga kostnader 25.000 € Kommunens egna arbetskostnader och resekostnader tillkommer Kommunens beredskap för övriga kostnader och investeringar (infrastruktur, kommunikation, webb, o.dyl.) Projekthelhet (Förslag till NUN, kommunstyrelsen och -fullmäktiget)

32 Tack! För Brändö kommun: Timo Lahtinen Broadview Oy timo.lahtinen@broadview.fi Tfn. 0400 714043

33 Genomgångstrafik X tusen passerar Brändö årligen, med bil, mc, cykel och båt, i synnerhet under sommaren Förplanerade besök och stopp i Brändö; måste ha förhandsinformation lätt tillgänglig; Brändö måste ha mera tjänster som ”har öppet” Spontana stopp; bra lokal information, aktiva företagare Vad kan vi göra för att de MÅSTE stanna? Vad kan vi göra så att de vet om Brändös erbjudanden? Vad kan vi göra för att de stannar spontant? Vad kan vi göra för att de kommer igen? Vår kund - passerande

34 WHOPs - seniorer med tid och pengar WHOPsen vill använda mycket tid - vettigt, väl organiserat, individuellt och med sina lika Aktiviteter och vila Vad behöver Brändö erbjuda? Tjänstepaketering Temaprogram, evenemang för WHOPs Vår kund - natur och kultur

35 Aktiva familjer med barn Semesterfirare och utflyktsgäster Vilka saker lockar? Vilka saker ger glädje i Brändö? Gemensamma aktiviteter för barn och barnbarn, för föräldrar och seniorer för sol och regn... Vår kund - upplevelser för familjer

36 Fritidsboende ”flyttfåglar” behöver aktiviteter och kontakt med orten Fritidsboende; olika generationer, olika motivationer, olika ”kulturer” (sociala, konservativa, naturnära, isolerade, osv....); Deras gäster och sociala nätverk Förlängning av ”trivsel”säsongen - husen konverteras mer och mer... distansarbete Hur tar vi emot våra flyttfåglar? Vilken samhörighet önskar vi? Vad erbjuder vi åt dem? Vår kund - omväxling för fritidsboende

37 DINKs - Stadsbon söker omväxling Vad får den unga stadsbon lämna stan? Utflyktsmål för egna hobbyn; bil, mc, båt, cykel – paddling, klättring, windsurfing… Mat, dricka, evenemang - socialt umgänge! Bekvämt, inget strul Vad får dem resa så ”långt”? Vad är Brändös erbjudande? Vår kund - bekvämt i skärgården

38 Ro, gemenskap och inspiration Företag, övriga organisationer och föreningar... forskare, studerande… Paketering av miljö, välmående, mat och logi med hög kvalitet, omväxling, gruppaktiviteter, upplevelser, effektiv användning av tid... Vår kund - aktiva sammankomster


Ladda ner ppt "Brändö 2016 Turismen och fritidsnäringen i Brändö Kvalitetslivsmedel och närmat från Brändö Förslag till projektplan för näringsutvecklingsprojekt Resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser