Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 I sammanfattning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 I sammanfattning."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 I sammanfattning

2 DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 Hållbar utveckling – Socialt ansvarstagande ska genomsyra verksamheten – Nyttja lokaler effektivt – Effektiva inköp och vårdnära service ska fortsätta – Uppdrag: Ta fram principer för landstingets fastighetsbestånd. Delta i framtagande av regional livsmedelstrategi Tydliggöra hur föreslagna beslut bidrar till en hållbar utveckling. Mångfald och integration – Landstinget beroende av inflyttning för att få ökade skatteintäkter och säkra kompetensförsörjning – Uppdrag: Ta fram program för hälsoinformation till nyanlända Arbeta med breddade rekryteringsvägar utveckla samverkan kring integration. Kunskapshöjande insatser för mångfalden och integrationens betydelse för länet.

3 DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 Tillgänglighet – Ta till sig den digitala vården och invånartjänster Jämställdhet och jämlikhet – Hälsofrämjande förhållningssätt – Professionellt och respektfullt bemötande med ett inkluderande förhållningssätt – Kartläggning av landstingets prioriterade områden ska kartläggas ur ett befolkningsperspektiv – antal, kön, ålder, geografi - och ligga som grund för beställningar och uppdrag

4 DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling – Hälsofrämjande arbetsplatser stärker möjlighet att rekrytera och behålla kompetens – Krav på vården att fördela och omfördela arbetsuppgifter – Kompetensväxling möjliggör patientnära karriärvägar och bidrar till att tillvarata hela arbetskraftens potential. Teknikens möjligheter tas till vara. – Kompentensutveckling på alla nivåer – God introduktion, ge cheferna förutsättningar att utöva sitt ledarskap – Uppdrag: Ta fram en övergripande medarbetarpolicy Utveckla systematisk kompetensväxling Utveckla introduktion och fortbildning för medarbetare och chefer Arbeta aktivt och systematiskt för att minska sjukfrånvaron Utveckla samverkansformer med berörda aktörer för att tidigt skapa kontakt med nyanlända som har kompetens inom landstingets verksamhetsområden

5 DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 Internationellt engagemang – Internationell beredning inrättas Ordnade former för införande av nya metoder – Nya metoder etc ska införas under ordnade formar och utifrån robusta beräkningar av värde som tillförs – gamla metoder utmönstras – Betydande del kan utföras standardiserat – frigör tid och möjliggör att mer utrymme ges till patienter med komplexa behov – Variationen ska analyseras för utveckling! Hälso- och sjukvård – Personcentrerad vård Patient och brukarmedverkan självklar del i HoS och de är medskapare i vården Fokus på resultat för patienten – processarbetet intensifieras Prioriterat inom sammanhållen vård för de mest sjuka äldre är förstärkt utskrivning, trygg hemma samt samordnad planering vid utskrivning

6 DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 – Personcentrerade vård forts. Samlade insatser för att minska psykisk ohälsa, särskild uppmärksamhet åt barn och unga Identifiera våldsutsatta – Tillgänglig Komma till vården i rimlig tid E-tjänster och distansöverbryggande teknik – Säker Antalet vårdskador ska minska – Kunskapsbaserad vård Ytterst angeläget att expertgrupp inom hjärtsjukvård bildas – Jämlik och effektiv vård Vården planeras, organiseras utifrån patientens behov. Inarbetas i beställningarna 2016. Resurserna används effektivt

7 DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 Utgångspunkter för förändring – Behandlingar som kräver stort patientunderlag för bästa möjliga medicinska resultat kan koncentreras – Glesbygdsmedicin ska utvecklas – Nya arbetssätt ska stimuleras med hjälp av e-tjänster och distansöverbryggande teknik – Framtidens primärvård, projektdirektiv med tidsplan till styrelsen i september 2015 – Modern palliativ vård – Uppdrag: Översyn av den palliativa vården i länet och utreda möjligheten till palliativ hemsjukvård kopplad till sjukhusen

8 DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 Regionbildning – Finansdepartemenet förbereder lagändringar för att NLL kan bilda region 2017 – Uppdrag Ta fram förslag på ändamålsenlig politisk organisation som svarar mot det nya uppdraget. Genomföra kunskapsuppbyggnad – politiker och verksamhet – vad det nya uppdraget innebär Kommunikation till medborgare, kommuner, samhällsaktörer, näringsliv och anställda vad det nya uppdraget innebär. Ta fram förslag på samverkansformer med kommuner, näringsliv, länsstyrelsen, myndigheter och samhällsaktörer som svarar mot det nya uppdraget. Ta fram principer för medborgardialog som svarar mot det nya uppdraget. Se över bolagsstrukturen i samband med regionbildningen för att säkerställa en ändamålsenlig struktur kopplat till det nya uppdraget.

9 DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 Regional utveckling, kollektivtrafik – Bidra till att genomföra RUS för hållbar framtid 2020 och främja framtidsbilderna från Kraftsamling. – Ändamålsenlig och kostnadseffektiv kollektivtrafik (buss och tåg) som svarar mot behoven. – Samordning av sjuktransporter och sjukresor.

10 DIVISION Landstingsdirektörens stab Ekonomi Uppdrag 1 att få en ekonomi i balans i verksamheten Uppdrag 2 att återkomma i finansplanen hur nå fullmäktiges krav på + 140 mkr, dvs identifiera åtgärder på 347 mkr för 2016 och 618 år 2018. – Förutsätter att verksamheten är i balans

11 DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingets nettokostnader per invånare i jämförelse med riket

12 DIVISION Landstingsdirektörens stab Utgångspunkter – för resultatbedömning Kostnadsreduktioner beslutade i styrelsen i mars och maj genomförs, helårseffekt 2017 Nuvarande struktur och volym behålls Landstingets mål för somatisk vård: Kostnaden per patient i nivå med riket Hälsocentralerna ska nå ekonomi i balans 2016 - trots det överstiger kostnaderna rikssnittet Verksamheterna tandvård, kultur och regional utveckling, kollektivtrafik, LD stab/uppdrag får ett sparbeting på 1,6%

13 DIVISION Landstingsdirektörens stab Somatisk vård (skillnad 261 mkr) KPP -kostnaden 2013 senaste jämförelse år – ”Överkostnad ”100 mkr, varav Malmfälten 57 mkr – Ytterfallskostnad 90 mkr, varav Malmfälten 41 mkr – Summa190 mkr, varav Malmfälten 98 mkr – Bedömningen är att kostnadsnivån på sikt bör komma i nivå med riket, exklusive malmfälten, med bibehållen struktur – Aktiviteter pågår för att sänka kostnaderna från mars-paketet, men är inte tillräckliga – Nya arbetssätt, kompetensväxling, ny teknik, kvalitetsutveckling mm är en förutsättning Övrig skillnad mot riket består av köpt vård och skillnader i ålder och casemix Ny jämförelse av kostnadsnivåerna i KPP 2014 ska göras

14 DIVISION Landstingsdirektörens stab Bedömning av verksamhetens resultat

15 DIVISION Landstingsdirektörens stab Tidsplan Beställningarna 2016 – Landstingsstyrelsen 30 september 2015 Divisionsplaner 2016 – Inlämning 13 november 2015


Ladda ner ppt "DIVISION Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 I sammanfattning."

Liknande presentationer


Google-annonser