Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad."— Presentationens avskrift:

1 Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad utifrån mina behov vårdas där jag vill dö behöver inte dö ensam vet att mina närstående får stöd juli 2015 Viktigt att det blir bra direkt – vi får bara en chans!

2 Hjälpmedel för att få till en god palliativ vård i livets slut! Socialstyrelsens Nationella Kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Där bl.a. prioriteringar och kvalitetsindikatorer för en god vård återfinns.

3 Alla fyra regionsdelarna inom VG har förbättrat sin täckningsgrad sedan första kvartalet 2015. Sjuhärad har gått från plats 12 till 7, Fyrbodal från 15 till 8, Göteborg från 19 till 9 och Skaraborg från 24 till 10 plats. Täckningsgrad i Svenska palliativregistret

4 Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorerna för god palliativ vård i livets slut Täckningsgrad Svenska Palliativregistret Slutenvårdstillfällen de sista 30 dagarna i livet Förekomst av trycksår Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel mot ångest Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel (opioid) mot smärta Dokumenterad munhälsobedömning Utvecklingsindikatorer Brytpunktssamtal Kontinuerlig symtomskattning smärta Kontinuerlig symtomskattning andra symtom Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer : stöd för styrning och ledning. 2013

5 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer – resultat på nationell nivå Totalt 49 149 väntade dödsfall registrerade under perioden. Resultatet är från alla verksamheter som har registrerat i palliativregistret sista året Indikatorerna visar en mycket svag förbättring under sista året (högra stapeln)

6 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer – resultat VGR Totalt 8 486 väntade dödsfall registrerade under perioden från både kommunal och landstingsverksamhet Resultatet ligger svagt över nationella nivån för avsaknad av trycksår, inj. mot ångest och smärta Under nationell nivå för dokumenterad munhälsa, dokumenterat brytpunkssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning. Det genomsnittliga resultatet har förbättrats

7 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer – resultat Halland Totalt 1 583 väntade dödsfall registrerade under perioden från både kommunal och landstingsverksamheter Resultatet ligger som tidigare över den nationella nivån för avsaknad av trycksår, vb. inj. mot ångest brytpunktssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning under för vb. inj. mot smärta och dokumenterad munhälsa Det genomsnittliga resultatet är i princip oförändrat men har gått från straxt under noll till straxt över

8 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer – resultat på SU Totalt 1 038 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet har svagt förbättrats och ligger över sjukhus nationellt för trycksår, inj vb mot ångest och smärta, samt brytpunktssamtal ligger under nivån för munhälsa, brytpunktssamtal, smärtskattning och symtomskattning Det genomsnittliga resultatet är svagt förbättrat

9 Alingsås sjukhus Totalt 114 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över nationell nivå för trycksår, vb ordinationer mot ångest och smärta, samt brytpunktssamtal Under nationell nivå för dokumenterad munhälsa och under 10 pat. har smärtskattning och övriga symtom skattning (får därför ej visas) Det genomsnittliga resultatet ligger fortfarande på minus men har förbättrats sedan i våras

10 Kungälvs sjukhus Totalt 191 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över den nationella nivån för trycksår, vb. ordination mot ångest och smärta samt brytpunktssamtal Under nationell nivå för, dokumenterad munhälsa och smärtskattning. Mindre än 10 pat. har symtomskattats för övriga symtom Det genomsnittliga resultatet har förbättrats tydligt

11 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer – resultat SÄS Totalt 457 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över nationell sjukhusnivå för trycksår, inj vb mot ångest och smärta, smärtskattning samt skattning av andra symtom under den nationella nivån för munhälsa och brytpunktssamtal Det genomsnittliga resultatet är oförändrat

12 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer – resultat NU sjukvården Totalt 564 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger som tidigare under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna utom för trycksår Det genomsnittliga resultatet är i stort sett oförändrat

13 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer – resultat SkaS Totalt 362 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över nationell nivån för kvalitetsindikatorerna avsaknad av trycksår, inj vb mot ångest och smärta, Under nationell nivå för övriga kvalitetsindikatorer speciellt för munhälsa, brytpunktssamtal, smärtskattning och symtomskattning Det genomsnittliga resultatet visar på en klar förbättring.

14 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer –resultat Kungsbacka sjukhus Mindre än 10 registreringar från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet kan inte visas då underlaget är mindre än 10 registreringar

15 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer – resultat Hallands sjukhus Totalt 588 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över den nationella nivån för alla indikatorer Det genomsnittliga resultatet är försämrat.

16 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer – resultat Hallands sjukhus Totalt 566 väntade dödsfall registrerade under perioden från sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över den nationella nivån för alla indikatorer Det genomsnittliga resultatet är kraftigt förbättrat

17 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer – resultat VGR:s specialiserade palliativa vård Totalt 904 väntade dödsfall registrerade under perioden från ASIH Göteborg, palliativa enheter och hospice Resultatet ligger straxt över den nationella nivån för specialiserad palliativ vård för trycksår, vb läkemedel mot ångest och smärta. Under nationell nivå för munhälsa, brytpunktssamtal, smärt- och symtomskattning Det genomsnittliga resultatet är tydligt förbättrat

18 Kvartalets fokusområde – utvecklingen av inj. vid behov mot ångest sjukhus I stort sett kan ingen ökning av andelen ses, men antalet personer som Fått en ordination har ökat från 303 pat. Q1 2011 till 706 pat. motsvarande tid 2015.

19 Kvartalets fokusområde – utvecklingen av inj. vid behov mot ångest kommunal verksamhet Här har en tydlig förbättring skett sedan början av 2011. Ökningen har varit från 76% första Q1 2011 till 94% Q2 2015. En stabil förbättring kan ses.

20 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR–- alla sjukhus Allmän palliativ vård. Det är svårt att se någon tydlig förbättring ses för någon av indikatorerna.

21 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR kommunal verksamhet Allmän palliativ vård. Här ses en svag förbättring för alla indikatorerna utom för trycksår och injektion mot smärta som legat bra hela tiden.

22 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR specialiserad palliativ vård Ett förbättrat resultat över tid ses för munhälsa, brytpunktssamtal, smärtskattning och annan symtomskattning. Vb injektioner för ångest och smärta ligger stabilt på en hög nivå.

23 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR specialiserad palliativ vård Ett skakigt förbättrat resultat över tid ses för munhälsa, brytpunktssamtal, smärtskattning och annan symtomskattning. Vb injektioner för ångest och smärta ligger stabilt på en hög nivå.

24 Vårdresultat VGR utan extern hjälp Sista året har 6 583 väntade dödsfall registrerats

25 Vårdresultat VGR med extern hjälp från specialiserad vårdverksamheter Sista året har 721 väntade dödsfall registrerats från verksamheter med allmän palliativ vård som tagit hjälp från den specialiserade vården


Ladda ner ppt "Palliativregistrets värdegrund Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad."

Liknande presentationer


Google-annonser