Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 1 Presentation om RFS, Rollkoll och hur en kommun kan jobba.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 1 Presentation om RFS, Rollkoll och hur en kommun kan jobba."— Presentationens avskrift:

1 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 1 Presentation om RFS, Rollkoll och hur en kommun kan jobba med lokala samverkansmöten.

2 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE RFS organiserar frivilliga samhällsarbetare oGod man och förvaltare oGod man till ensamkommande barn oSärskilt förordnad vårdnadshavare oKontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj oLekmannaövervakare oStödperson inom psykiatrin oBesökare på häkten och anstalter 2

3 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Gemensam kärna Cirka 150 000 personer får varje år stöd av en person som har ett lagreglerat frivilliguppdrag. Färsk studie – 2-3 % av befolkningen har uppdrag. oHandlar om att stödja en medmänniska i en utsatt situation oFrivilliguppdrag som är reglerat i lag mot ett mindre arvode oMyndighet som rekryterar 3

4 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Om RFS oCirka 80 lokalföreningar – 6 500 medlemmar med lagreglerade uppdrag oFörbundsstyrelse oAgneta Zedell, förbundsordförande oKansli i Stockholm med 7 anställda oGunilla Sundblad, förbundssekreterare 4

5 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Prioriterade frågor oÖkad rättssäkerhet för människor med stöd av frivilliga samhällsarbetare oÖkat stöd till lokalföreningar, särskilt styrelser oAlla föreningar ska vara öppna för alla uppdrag oSynliggöra RFS oStärka ekonomin oRemissinstans oProjekt 5

6 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE oLinda Fröström, ombudsman för gode män och förvaltare, stöd och råd till medlemmar som är ställföreträdare. Projektledare Rollkoll. oJenny Gudmarsson, ombudsman kriminalvårds- området, lekmannaövervakarfrågor, besöksverksamhet på häkte/anstalt. oOmbudsman socialtjänstområdet, ej finansiering för tillfället oThomas Karlsson, visionsrumssamordnare oMinna Nyman Sabbadini, kommunikatör oHelene Ericsson, kanslisekreterare oElin Molander projektassistent Rollkoll 6

7 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Vad får man som medlem i RFS oStöd i lokalförening – erfarenhetsutbyte, utbildning oLokalföreningen får stöd från kansliet oRådgivning för enskilda medlemmar oAlla enskilda medlemmar får olycksfalls- och krisförsäkring. Möjlighet för gode män att teckna en ansvarsförsäkring (rättsskydd och ren förmögenhetsskada). oNyhetsbrev 4 gånger per år, per post och digitalt owww.rfs.se: godmanskap.se, godmansforum och kunskapsbanken 7

8 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Samarbete för förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag oMetod som bygger på samverkan över myndighetsgränser och med frivilligarbetare för förbättrat stöd till de frivilliga oMål - brukaren/huvudmannen/klienten/patienten som får stödet ska få en rättssäker insats med kvalitet 8

9 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Fem utvecklingsområden oRekrytering Gemensam rekrytering oKompetensstöd Gemensamma föreläsningar mentorskap 9

10 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Fem utvecklingsområden forts. oUppmuntran Tackbrev Dialog oMål/uppföljning Förbättrade rutiner Enkäter 10

11 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Metodbok och slutrapport oPraktisk hjälpreda för att starta lokala samarbeten (slutrapport – fördjupning) oFrån initiativ till överenskommelse oFinns att ladda ner och beställa på http://www.rfs.se/material/skrifter_faktablad/Metodbok/ 11

12 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Rollkoll oTreårigt projekt 2013-2016, finaniseras av Allmänna arvsfonden oProjektet ska förtydliga rollfördelningen mellan god man/förvaltare och andra aktörer kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. 12

13 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Rollkoll oÅr ett – kartläggning Identifierade aktörer: Huvudman, anhöriga, personliga assistenter, kontaktperson, boendepersonal oÅr två – skriva materialen Intervjua aktörer oÅr tre – samverkansträffar och utveckling av materialet Anordna möten där aktörer få träffas Ta fram film, översättning, ljudfil, nytryck 13

14 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Rollkoll – Vad gör en god man och förvaltare? oVad är ett godmanskap/förvaltarskap? oVad krävs för att få hjälp av GM/FV? oVad är skillnaden mellan GM/FV? oHur ansöker jag om GM/FV? oOm GM/FV inte ska hjälpa till, vem gör det då? oVad kostar det? oÖverförmyndare oFrågor och svar 14

15 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Rollkoll- ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer oGod man och förvaltare oAnhöriga oKontaktperson enligt SoL och LSS oPersonlig assistent oPersonal på boenden oÖversikt oFrågor och svar 15

16 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Vad ska en god man göra? oJuridisk och ekonomisk ställföreträdare oBevaka rätt, förvalta egendom, sörja för person oUppdraget bygger på huvudmannens behov – det finns ingen genomförandeplan, och bygger inte på i förväg bestämda timmar oGod man har rätt till ett arvode oVad gäller kring upphörande av uppdraget? 16

17 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Vad ska en god man inte göra? oEj utförare av praktiska åtgärder, tex städa, vattna blommor, handla, skjutsa, promenera, gå på bio. oSka ej företräda inom hälso- och sjukvård. oKan ej företräda huvudmannens familj. 17

18 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Anhöriga oKan hjälpa en huvudman med att städa, handla, skjutsa – om de vill. oFullmakt oMakar kan i vissa fall använda varandras konton. (Äkt.b 6 kap 4§) oAnsökan/byte/förändring/upphörande av god man. oYttrande – om huvudmannen inte kan framföra sin talan. oTa del av handlingar hos överförmyndaren. 18

19 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Anhöriga oInom vården Ny patientlag 1 jan 2015 – begreppet närstående oKan en anhörig vara god man? Inga lagliga hinder Huvudmannens vilja Ingen ovillkorlig rätt Måste vara lämplig 19

20 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Kontaktperson enl. SoL och LSS oSyfte: Bryta social isolering, stärka självkänsla, bli aktiv i samhället oStöd ges på fritiden, av en frivillig oEnskildes behov, ej utförare av tjänster, uppmuntra personen oPågår så länge som det behövs, genomförandeplan 20

21 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Kontaktperson enl. SoL och LSS oSamverkan mellan god man och kontaktperson: Trepartsamtal – tystnadsplikt för kontaktperson Budget Innehåll i kontaktpersonsuppdraget oKan kontaktperson vara god man? Inget laghinder – men risk för motverkande syfte Jävsituation - undantag 21

22 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Personlig assistent oBeviljas enligt LSS och SFB av kommun eller försäkringskassan, beroende på antal timmar. oSyfte: Hjälp till personer med stora funktionsnedsättningar att utföra vardagliga sysslor för att de ska kunna leva ett självständigt liv. oUtformas efter personens behov – genomförandeplan oÄr ett yrke – har tystnadsplikt oSka inte begå brott eller utföra för dem skadliga uppgifter. oExempel på uppgifter tex påklädning, hygien, kommunicera, medicinering (efter delegation). 22

23 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Personlig assistent oSamverkan med god man Finns god man ska personlig assistans anpassas till det Samråd och regelbunden uppföljning oKan personlig assistent vara god man? Inget laghinder Jävsituation Huvudmannens behov och vilja 23

24 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Boendepersonal oBoende beviljas enligt SoL eller LSS av socialtjänsten. oOlika former: boendestödjare och hemtjänst, boende med personal på dagtid och boende med personal dygnet runt. oArbetsuppgifter Personens hjälpbehov, biståndsbeslut och genomförandeplan. Ex: städa, handla, tvätta, följa med till läkare Ska inte begå brott eller utföra för dem skadliga uppgifter. Tystnadsplikt 24

25 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Boendepersonal oSamverkan med god man Regelbunden uppföljning, ev möte om något inte fungerar Genomförandeplan – beror på innehåll och vad huvudmannen vill. God man bör känna till innehållet. oKan boendepersonal vara god man? Inget i lag som hindrar men ej lämpligt på samma boende Jävsituation 25

26 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Om en god man eller förvaltare inte ska hjälpa till vem kan då göra det? 26

27 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Samverkansmöten oEn träff där de berörda aktörerna i Rollkollsmaterialet får möjlighet att träffas och diskutera sina roller. 27

28 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Inbjudan oVilka är ni som bjuder in? Bara ÖFM, samverkan med lokal RFS förening, flera myndigheter oVem vill ni rikta er till? Chefer, utförare, kommun, privata aktörer, ideella organisationer m.fl. Utförare av personlig assistans: Assistanskoll.se Paraplyorganisation för ideella organisationer inom psykisk hälsa NSPH (anhöriga och huvudmän) 28

29 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Mål (koppla gärna dessa till inbjudan) Att aktörer kring personer med psykiska funktionsnedsättningar träffas och får en bild av varandras verksamhet. Att hitta enkla lösningar som skulle hjälpa er i ert arbete om det skulle bli oklart vem som ska hjälpa till med vad. Att hitta lösningar för när andra har frågor om ert verksamhetsområde hur ni skulle kunna hjälpa dem. Att under mötet tillsammans hittar vägar att jobba vidare på. 29

30 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Vad ska deltagarna förbereda? oLäsa Rollkollsmaterialet oPresentation av sin verksamhet oFrågor till de andra verksamheterna oFundera på problem och lösningar som ni kan diskutera under dagen Ge exempel på lösningar om ni redan nu vill uppnå något särskilt. Tex: ses igen, digitalt forum, utbildning, kontaktlistor 30

31 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Förslag på upplägg för dagen oTid: minst tre timmar med fika - halvdag Introduktion Presentation av deltagare – mingeltorg FIKA Gruppdiskussioner om problem och lösningar (bygger på det ni skrivit i förberedelserna) Presentation av diskussionerna i helgrupp Sammanfattning och hur ni nu går vidare 31

32 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Introduktion oPresentation av er, vad ni vill uppnå med träffen. oKort tala om vilka organisationer/myndigheter/företag som är närvarande. oGå igenom programmet för dagen. oPresentation av Rollkoll, gärna en kort sammanfattning. Nämn även vilka RFS är som tagit fram materialet. (Info finns i denna presentation) 32

33 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Mingeltorg -Lära känna varandra oAlla aktörer har tilldelats en plats där de kan ha information om sig själva och andra kan komma dit och ställa frågor. oSamtidigt minglar alla runt bland varandra (bra att vara mer än en från samma förening/myndighet/arbetsplats) oBra med gott om tid för mingel som också kan övergå i fika. 33

34 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Gruppdiskussioner oBörja med en presentation av målet med denna del. oDela upp deltagarna i små grupper med blandande aktörer. oGe dem ev frågeställningar ex Hur kan vi jobba för att förtydliga rollfördelingen mellan olika aktörer? oDela eventuellt ut olika förslag på lösning som kan diskuteras, men var öppen för helt nya förslag. 34

35 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Presentation av samtal oEn från varje grupp får redovisa vad man kommit fram till. oNågon från er leder samtalet och kan ställa följdfrågor oEn annan antecknar vad som sägs. Gärna på whiteboard/blädderblock/bildskärm så att alla kan se och att det tolkas korrekt. 35

36 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Hur går vi vidare? oNågon sammanfattar vad som sagts i grupperna och som kan vara vägar framåt. oOm tid finns kan man återigen sätta sig i grupper eller helgrupp och diskutera vad som är rimligt för de olika verksamheterna att göra. oViktigt att informationen dokumenteras så att den kan sändas ut till alla närvarande (och spridas till fler). oBestäm om ni ska göra någon form av uppföljning redan nu. 36

37 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Bra att tänka på oBehöver ni samla in mailadresser/kontaktuppgifter eller har ni gjort det i anmälan? oOm många är inbjudna men bara några anmälda kan fler dyka upp. oVill ni genomföra en utvärdering är det bra att göra på plats. 37

38 www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Välkommen att kontakta RFS kansli www.rfs.se info@rfs.se 08 556 068 30 www.facebook.com/riksfs Anmäl er gärna till RFS Nyhetsbrev 38


Ladda ner ppt "Www.rfs.se RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 1 Presentation om RFS, Rollkoll och hur en kommun kan jobba."

Liknande presentationer


Google-annonser