Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare"— Presentationens avskrift:

1 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
RFS årsmöte Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Presentation om RFS, Rollkoll och hur en kommun kan jobba med lokala samverkansmöten.

2 RFS organiserar frivilliga samhällsarbetare
God man och förvaltare God man till ensamkommande barn Särskilt förordnad vårdnadshavare Kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj Lekmannaövervakare Stödperson inom psykiatrin Besökare på häkten och anstalter

3 Gemensam kärna Cirka personer får varje år stöd av en person som har ett lagreglerat frivilliguppdrag. Färsk studie – 2-3 % av befolkningen har uppdrag. Handlar om att stödja en medmänniska i en utsatt situation Frivilliguppdrag som är reglerat i lag mot ett mindre arvode Myndighet som rekryterar

4 Om RFS Cirka 80 lokalföreningar – medlemmar med lagreglerade uppdrag Förbundsstyrelse Agneta Zedell, förbundsordförande Kansli i Stockholm med 7 anställda Gunilla Sundblad, förbundssekreterare

5 Prioriterade frågor Ökad rättssäkerhet för människor med stöd av frivilliga samhällsarbetare Ökat stöd till lokalföreningar, särskilt styrelser Alla föreningar ska vara öppna för alla uppdrag Synliggöra RFS Stärka ekonomin Remissinstans Projekt

6 Linda Fröström, ombudsman för gode män och
förvaltare, stöd och råd till medlemmar som är ställföreträdare. Projektledare Rollkoll. Jenny Gudmarsson, ombudsman kriminalvårds- området, lekmannaövervakarfrågor, besöksverksamhet på häkte/anstalt. Ombudsman socialtjänstområdet, ej finansiering för tillfället Thomas Karlsson, visionsrumssamordnare Minna Nyman Sabbadini, kommunikatör Helene Ericsson, kanslisekreterare Elin Molander projektassistent Rollkoll

7 Vad får man som medlem i RFS
Stöd i lokalförening – erfarenhetsutbyte, utbildning Lokalföreningen får stöd från kansliet Rådgivning för enskilda medlemmar Alla enskilda medlemmar får olycksfalls- och krisförsäkring. Möjlighet för gode män att teckna en ansvarsförsäkring (rättsskydd och ren förmögenhetsskada). Nyhetsbrev 4 gånger per år, per post och digitalt godmanskap.se, godmansforum och kunskapsbanken

8 Samarbete för förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag
Metod som bygger på samverkan över myndighetsgränser och med frivilligarbetare för förbättrat stöd till de frivilliga Mål - brukaren/huvudmannen/klienten/patienten som får stödet ska få en rättssäker insats med kvalitet

9 Fem utvecklingsområden
Rekrytering Gemensam rekrytering Kompetensstöd Gemensamma föreläsningar mentorskap

10 Fem utvecklingsområden forts.
Uppmuntran Tackbrev Dialog Mål/uppföljning Förbättrade rutiner Enkäter

11 Metodbok och slutrapport
Praktisk hjälpreda för att starta lokala samarbeten (slutrapport – fördjupning) Från initiativ till överenskommelse Finns att ladda ner och beställa på

12 Rollkoll Treårigt projekt 2013-2016,
finaniseras av Allmänna arvsfonden Projektet ska förtydliga rollfördelningen mellan god man/förvaltare och andra aktörer kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.

13 Rollkoll År ett – kartläggning
Identifierade aktörer: Huvudman, anhöriga, personliga assistenter, kontaktperson, boendepersonal År två – skriva materialen Intervjua aktörer År tre – samverkansträffar och utveckling av materialet Anordna möten där aktörer få träffas Ta fram film, översättning, ljudfil, nytryck

14 Rollkoll – Vad gör en god man och förvaltare?
Vad är ett godmanskap/förvaltarskap? Vad krävs för att få hjälp av GM/FV? Vad är skillnaden mellan GM/FV? Hur ansöker jag om GM/FV? Om GM/FV inte ska hjälpa till, vem gör det då? Vad kostar det? Överförmyndare Frågor och svar

15 Rollkoll- ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer
Anhöriga Kontaktperson enligt SoL och LSS Personlig assistent Personal på boenden Översikt Frågor och svar

16 Vad ska en god man göra? Juridisk och ekonomisk ställföreträdare
Bevaka rätt, förvalta egendom, sörja för person Uppdraget bygger på huvudmannens behov – det finns ingen genomförandeplan, och bygger inte på i förväg bestämda timmar God man har rätt till ett arvode Vad gäller kring upphörande av uppdraget?

17 Vad ska en god man inte göra?
Ej utförare av praktiska åtgärder, tex städa, vattna blommor, handla, skjutsa, promenera, gå på bio. Ska ej företräda inom hälso- och sjukvård. Kan ej företräda huvudmannens familj.

18 Anhöriga Kan hjälpa en huvudman med att städa, handla, skjutsa – om de vill. Fullmakt Makar kan i vissa fall använda varandras konton. (Äkt.b 6 kap 4§) Ansökan/byte/förändring/upphörande av god man. Yttrande – om huvudmannen inte kan framföra sin talan. Ta del av handlingar hos överförmyndaren.

19 Anhöriga Inom vården Ny patientlag 1 jan 2015 – begreppet närstående
Kan en anhörig vara god man? Inga lagliga hinder Huvudmannens vilja Ingen ovillkorlig rätt Måste vara lämplig

20 Kontaktperson enl. SoL och LSS
Syfte: Bryta social isolering, stärka självkänsla, bli aktiv i samhället Stöd ges på fritiden, av en frivillig Enskildes behov, ej utförare av tjänster, uppmuntra personen Pågår så länge som det behövs, genomförandeplan

21 Kontaktperson enl. SoL och LSS
Samverkan mellan god man och kontaktperson: Trepartsamtal – tystnadsplikt för kontaktperson Budget Innehåll i kontaktpersonsuppdraget Kan kontaktperson vara god man? Inget laghinder – men risk för motverkande syfte Jävsituation - undantag

22 Personlig assistent Beviljas enligt LSS och SFB av kommun eller försäkringskassan, beroende på antal timmar. Syfte: Hjälp till personer med stora funktionsnedsättningar att utföra vardagliga sysslor för att de ska kunna leva ett självständigt liv. Utformas efter personens behov – genomförandeplan Är ett yrke – har tystnadsplikt Ska inte begå brott eller utföra för dem skadliga uppgifter. Exempel på uppgifter tex påklädning, hygien, kommunicera, medicinering (efter delegation).

23 Personlig assistent Samverkan med god man
Finns god man ska personlig assistans anpassas till det Samråd och regelbunden uppföljning Kan personlig assistent vara god man? Inget laghinder Jävsituation Huvudmannens behov och vilja

24 Boendepersonal Boende beviljas enligt SoL eller LSS av socialtjänsten.
Olika former: boendestödjare och hemtjänst, boende med personal på dagtid och boende med personal dygnet runt. Arbetsuppgifter Personens hjälpbehov, biståndsbeslut och genomförandeplan. Ex: städa, handla, tvätta, följa med till läkare Ska inte begå brott eller utföra för dem skadliga uppgifter. Tystnadsplikt

25 Boendepersonal Samverkan med god man
Regelbunden uppföljning, ev möte om något inte fungerar Genomförandeplan – beror på innehåll och vad huvudmannen vill. God man bör känna till innehållet. Kan boendepersonal vara god man? Inget i lag som hindrar men ej lämpligt på samma boende Jävsituation

26 Om en god man eller förvaltare inte ska hjälpa till vem kan då göra det?

27 Samverkansmöten En träff där de berörda aktörerna i Rollkollsmaterialet får möjlighet att träffas och diskutera sina roller.

28 Inbjudan Vilka är ni som bjuder in? Vem vill ni rikta er till?
Bara ÖFM, samverkan med lokal RFS förening, flera myndigheter Vem vill ni rikta er till? Chefer, utförare, kommun, privata aktörer, ideella organisationer m.fl. Utförare av personlig assistans: Assistanskoll.se Paraplyorganisation för ideella organisationer inom psykisk hälsa NSPH (anhöriga och huvudmän)

29 Mål (koppla gärna dessa till inbjudan)
Att aktörer kring personer med psykiska funktionsnedsättningar träffas och får en bild av varandras verksamhet. Att hitta enkla lösningar som skulle hjälpa er i ert arbete om det skulle bli oklart vem som ska hjälpa till med vad. Att hitta lösningar för när andra har frågor om ert verksamhetsområde hur ni skulle kunna hjälpa dem. Att under mötet tillsammans hittar vägar att jobba vidare på.

30 Vad ska deltagarna förbereda?
Läsa Rollkollsmaterialet Presentation av sin verksamhet Frågor till de andra verksamheterna Fundera på problem och lösningar som ni kan diskutera under dagen Ge exempel på lösningar om ni redan nu vill uppnå något särskilt. Tex: ses igen, digitalt forum, utbildning, kontaktlistor

31 Förslag på upplägg för dagen
Tid: minst tre timmar med fika - halvdag Introduktion Presentation av deltagare – mingeltorg FIKA Gruppdiskussioner om problem och lösningar (bygger på det ni skrivit i förberedelserna) Presentation av diskussionerna i helgrupp Sammanfattning och hur ni nu går vidare

32 Introduktion Presentation av er, vad ni vill uppnå med träffen.
Kort tala om vilka organisationer/myndigheter/företag som är närvarande. Gå igenom programmet för dagen. Presentation av Rollkoll, gärna en kort sammanfattning. Nämn även vilka RFS är som tagit fram materialet. (Info finns i denna presentation)

33 Mingeltorg -Lära känna varandra
Alla aktörer har tilldelats en plats där de kan ha information om sig själva och andra kan komma dit och ställa frågor. Samtidigt minglar alla runt bland varandra (bra att vara mer än en från samma förening/myndighet/arbetsplats) Bra med gott om tid för mingel som också kan övergå i fika.

34 Gruppdiskussioner Börja med en presentation av målet med denna del.
Dela upp deltagarna i små grupper med blandande aktörer. Ge dem ev frågeställningar ex Hur kan vi jobba för att förtydliga rollfördelingen mellan olika aktörer? Dela eventuellt ut olika förslag på lösning som kan diskuteras, men var öppen för helt nya förslag.

35 Presentation av samtal
En från varje grupp får redovisa vad man kommit fram till. Någon från er leder samtalet och kan ställa följdfrågor En annan antecknar vad som sägs. Gärna på whiteboard/blädderblock/bildskärm så att alla kan se och att det tolkas korrekt.

36 Hur går vi vidare? Någon sammanfattar vad som sagts i grupperna och som kan vara vägar framåt. Om tid finns kan man återigen sätta sig i grupper eller helgrupp och diskutera vad som är rimligt för de olika verksamheterna att göra. Viktigt att informationen dokumenteras så att den kan sändas ut till alla närvarande (och spridas till fler). Bestäm om ni ska göra någon form av uppföljning redan nu.

37 Bra att tänka på Behöver ni samla in mailadresser/kontaktuppgifter eller har ni gjort det i anmälan? Om många är inbjudna men bara några anmälda kan fler dyka upp. Vill ni genomföra en utvärdering är det bra att göra på plats.

38 Välkommen att kontakta RFS kansli
Anmäl er gärna till RFS Nyhetsbrev


Ladda ner ppt "Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare"

Liknande presentationer


Google-annonser