Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsyn och insyn i fristående verksamhet Omfattning i Kristianstad december 2014 18 fristående förskolor,777 barn 2fristående fritidshem407 barn 2fristående.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsyn och insyn i fristående verksamhet Omfattning i Kristianstad december 2014 18 fristående förskolor,777 barn 2fristående fritidshem407 barn 2fristående."— Presentationens avskrift:

1 Tillsyn och insyn i fristående verksamhet Omfattning i Kristianstad december 2014 18 fristående förskolor,777 barn 2fristående fritidshem407 barn 2fristående ped omsorg 15 barn ………………………………………………………………. 5fristående grundskolor860 elever 7 fristående gymnasieskolor490 elever

2 Huvudmannens ansvar i styrsystemet Riksdag och regering fastställer nationella mål, krav och riktlinjer i skollagen, läroplanerna och i andra författningar. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och andra föreskrifter. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

3 Krav för godkännande Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan/fritidshemmet/pedagogisk omsorg. Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten.

4 Tillsyn och insyn Uppgift och definition Enligt nuvarande Skollagstiftning har kommunen ett tillsynsansvar för fristående förskolor och rätt till insyn i fristående skolor. Tillsyn definieras i Skollagen som en självständig granskning med syfte att kontrollera att verksamheten som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder om fel upptäcks vid granskningen. Insyn innebär att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad om hur den fristående verksamheten utvecklas. Kommunen får genom insynen möjlighet att kontrollera att de angivna bidragen som betalas ut används på angivet sätt.

5 Enligt Skollagen En kommun har tillsyn över förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap 7§ andra stycket Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i verksamheten. Det innebär att …. Kristianstads kommun är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna, fritidshemmen och den fristående pedagogiska omsorg som kommunen har godkänt och givit rätt till bidrag.

6 Vad ska ”tillsynas”? Att författningarna efterlevs Kvaliteten på verksamheten utifrån skollagens och läroplanens krav, Nationella mål och författningar ska utgöra grund för tillsynen Kapitel 6 i Skollagen =

7 Olika typer tillsyn, råd och vägledning Etableringskontroll innan verksamheten startar, ex personal med relevant utbildning, erfarenhet, lokaler, barngrupp, öppettider mm Förstagångstillsyn Regelbunden tillsyn ”Riktad tillsyn” Stöd/vägledning i specifika frågeställningar Informationsmöten ca 2 gånger per år, tillsammans med ekonomiavdelningen

8 Sanktioner vid brister Om brister upptäcks – krav på åtgärder Sanktionstrappa ingen åtgärd anmärkning föreläggande föreläggande med vite återkallelse tillfälligt verksamhetsförbud

9

10 Checklista Formulär vid tillsyn Barngruppens storlek och sammansättning Barn i behov av stöd Ledning och personal Systematiskt kvalitetsarbete, måldokument, läroplan osv Samverkan Lokaler inomhus- och utomhusmiljö Rutiner för klagomålshantering

11 2014 Tillsynsbesök Insyn på skolor Godkännande av lokaler Två möten förskola/fritidshem/grundskola för information om ex bidragsregler, tillämpningsföreskrifter mm telefonkontakter – stöd och service Möten för fristående gymnasieskolor Möten i mindre konstellationer

12 Återkoppling Skriftlig återkoppling efter besöken Generellt följer lag och förordning god verksamhet många barn Inga sanktioner Ht 2015


Ladda ner ppt "Tillsyn och insyn i fristående verksamhet Omfattning i Kristianstad december 2014 18 fristående förskolor,777 barn 2fristående fritidshem407 barn 2fristående."

Liknande presentationer


Google-annonser