Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införande i Munkedals kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införande i Munkedals kommun"— Presentationens avskrift:

1 Införande i Munkedals kommun 2014-01-01
Kommun-Bas 13 Införande i Munkedals kommun

2 Innehåll Varför ny kontoplan? Stora ändringar i den nya kontoplanen
Interna transaktioner Var hittar jag kontoplanen för Munkedals kommun? Utbildningsmaterial

3 Göra kontoplanen mer logiskt uppbyggd och därmed lättare att använda.
VARFÖR NY KONTOPLAN? SYFTE Göra kontoplanen mer logiskt uppbyggd och därmed lättare att använda. Förtydligande av befintliga konton och anpassningar till nya rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning)

4 SAMARBETE NY KONTOPLAN N BOHUSLÄN
Samarbete mellan kommunerna Tanum, Sotenäs, Strömstad och Munkedal. Detta innebär en anpassning till befintliga ekonomisystem med konto 4 positioner. Alla interna konton har tagits bort.

5 Kodplan Munkedals Kommun

6 Förändringar i kontoplanen
Köp av stödverksamhet Huvudverksamhet Bidrag Fastighetskostnader Transportmedel Personalsociala kostnader Vissa konton kräver motpart (MP)

7 Förändring inom Stödverksamhet och konsultkostnader
K-Bas 05 K-Bas Entreprenad och köp 613 Städning och renhållning av stödverksamhet 701 Transporter 746 Måltider 74X Övriga främmande tjänster m m 743 Administrativa tjänster 470 Konsulttjänster och 745 Konsulttjänster andra tjänster 747 Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster. 749 Övriga främmande tjänster 471 Tillfälligt inhyrd personal 751 Tillfälligt inhyrd person Köp av tjänster konton 6-7 skall istället användas, man skall nu gå på vad är det som har köpts för tjänst inte att det är en konsult som utför det.

8 Förändring inom Köp av huvudverksamhet och motpart
K-Bas K-Bas 13 463X Köp av huvudverksamhet 463 Köp av huvudverksamhet Tillsammans med motpartskod: 4631 Köp från föreningar o stiftelser 85 4632 Köp från kommunägda företag 5-7 4633 Köp från övriga företag 87 4634 Köp från andra kommuner 82 4635 Köp från landsting 84 Köp från staten och statlig 81 myndighet 4637 Köp från enskilda 86 Köp från kommunalförbund 83 MP i eBuilder 4634 Köp av skolpl från andra kommuner 82 Motpart visar nu vad för slags huvudverksamhet som har köpts in. Köp av skolplatser urskiljs med en 1 i tredje position. Ex.

9 Förändring inom Bidrag till föreningar och motpart
K-Bas K-Bas 13 453X Bidrag t föreningar m.fl Bidrag t föreningar m.fl. Tillsammans med motpartskod: 4531 Bidrag t. föreningar o stiftelser 85 4532 Bidrag t. kommunägda företag 5-7 4533 Bidrag t. övr företag och org. 87 4534 Bidrag t. kommuner 82 4535 Bidrag t. landsting 84 4536 Bidrag t. kommunalförbund 83 Bidrag t. staten och statliga 81 myndigheter Motpart visar nu vad för slags bidrag som har betalats ut.

10 Förändring inom Bidrag och motpart
K-Bas 05 K-Bas X Driftsbidrag fr stat o statlig 351 Driftsbidrag myndighet Tillsammans med motpartskod: Statsbidrag fr skolverket Statsbidrag fr Socialstyrelsen Statsbidrag fr Migrationsverket Statsbidrag fr övriga 81, men ej 811, 812, Driftsbidrag från AMS Driftsbidrag fr kommuner 82, 84 o landsting Motpart visar nu vad för slags bidrag som har kommit in till kommunen.

11 Förändring inom Fastighetsservice (61)
K-Bas 05 (exempel på kostnadsslag) K-Bas Fjärrvärme och fjärrkyla 623 Värme och kyla 464 Köp av stödverksamhet 613 Städ- och renhållningstjänster 605 Fastighetsservice 615 Mindre reparationer och underhåll av fastigheter 763 Fastighetsskatt 6192 Fastighetsskatt, -avgift 605 Fastighetsservice 613 Städ- och renhållningstjänster 679 Övr. främmande tjänster 619 Övr fastighetskostnader 60500 FASTIGHETSSERVICE, ÖVRIGT Flyttat till Övriga fastighetskostnader 60501 SNÖRÖJNING Flyttat till Snöröjning 60502 GRÖNYTESKÖTSEL Flyttat till Grönyteskötsel 60510 SOPHÄMTNING Flyttat till Sophämtning 60520 SOTNING Flyttat till Sotning 60530 SLAMSUGNING Flyttat till Slamsugning 60540 MINDRE REP O UNDERH FAST Flyttat till Mindre rep o underh av fastigh

12 Förändring inom Fastighetsentreprenader (61)
K-Bas 05 (exempel på kostnadsslag) K-Bas 13 Husbyggnadsentreprenader Husbyggnads-, anläggnings- Anläggnings- o reperations- o reparationsentreprenader entreprenader Bara till fastighet

13 Förändring inom Kostnader för transportmedel (69)
K-Bas 05 K-Bas Drivmedel 691 Drivmedel 762 Fordonsskatt 692 Fordonsskatt 614 Hyra leasing av bilar och 695 Hyra/leasing av bilar och transportmedel transportmedel Trängselskatt för egna 696 Trängselskatt för egna fordon fordon Vi har använt 761 Avgifter o 764 Diverse skatter o offentliga avgifter till trängselskatt Samla transportmedelskostnaderna i en och samma kontogrupp.

14 Förändring inom Personalsociala kostnader (58)
K-Bas K-Bas 13 (exempel på kostnadsslag) Avgifter för kurser mm Avgifter för kurser Läroböcker 645 Läkemedel mm 582 Sjuk- och hälsovård Hälsovårdsrelaterade tjänster Avgifter XXX M m 761 Avgifter 583 Friskvård mm Lokalhyror Konsulttjänster 747 Hälsovårdsrelaterade tjänster XXX M m 745 Konsulttjänster 585 Personalrekrytering Annonsering XXX M m 74530 Rekryteringskonsulter 72210 Annonser vid personalrekrytering

15 Förändring inom Personalsociala kostnader (58)
K-Bas K-Bas 13 (exempel på kostnadsslag 587 Personalrepresentation 711 Personalrepresentation Livsmedel Övriga personalkostnader Måltider XXX M m ”Vid egna behov av att följa upp de gamla aktivitetskontona kan motsvarande aktiviteter läggas in i en annan koddel” 58912 Terminalglasögon Flyttat till Tekniska hjälpmedel 58914 Övriga personalkostnader Flyttat till Bilförmån 58915 MILJÖBILAR Flyttat till Miljöbilar 58950 LÖNEVÄXLING LÖNEAVDRAG Flyttat till Löneväxling 58951 Löneväxling kostnad Flyttat till 50260

16 Motpart Kommunkoncernen
5000 Munkbo 5100 Dilab 5200 Munkedals Vatten 6000 Räddningstjänst 6100 Rambo 6200 KHRF Sörby/Dinglegården

17 Motpart Staten och statliga myndigheter
81 Staten och statliga myndigheter 811 Skolverket 812 Socialstyrelsen 813 Migrationsverket 814 Arbetsförmedlingen 815 Försäkringskassan

18 Motpart Övriga 82 Kommuner 83 Kommunalförbund och SKL 84 Landsting/Regioner 85 Föreningar och stiftelser 86 Enskilda (personer, hushåll) 87 Privata företag 91 Företag och organisationer inom länder inom EU 92 Organisationen EU 95 Företag och organisationer inom länder utanför EU

19 Interna konton Alla interna konton är borttagna.
Skall använda samma som externa Motpart särskiljer Ny intern motpart Alla använder motpart 1000 för interna transaktioner. De fyra första siffrorna i ansvaret försvinner som motpart för interna.

20 Munkedals kommuns kontoplan
Insidan – Ekonomifrågor – Ekonomihandbok – Kodplan Välj vilken del av kodplanen som du är intresserade av. Konto Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt Motpart

21 Utbildningsmaterial Förutom ny kodplan så kommer även utbildningsmaterial och en kontoplan där både den gamla (Kommun Bas 05) och den nya Kommun Bas 13 finns att tillgå.


Ladda ner ppt "Införande i Munkedals kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser