Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialstyrelsens arbete på äldreområdet Lars-Erik Holm SPF-konferens, Stockholm, 25 april 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialstyrelsens arbete på äldreområdet Lars-Erik Holm SPF-konferens, Stockholm, 25 april 2012."— Presentationens avskrift:

1 Socialstyrelsens arbete på äldreområdet Lars-Erik Holm SPF-konferens, Stockholm, 25 april 2012

2 Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Socialstyrelsen verkar för en god vård och omsorg genom att styra med regler, kunskap och statsbidrag, och genom att göra tillsyn, uppföljningar och utvärderingar. Socialstyrelsens verksamhetsidé

3 Socialstyrelsen sammanställer och förmedlar KUNSKAP tar fram NORMER baserade på lagstiftning och kunskap utövar TILLSYN för att se till att normerna följs och för att minimera risker utför andra MYNDIGHETSUPPGIFTER följer upp, UTVÄRDERAR, utreder och undersöker

4 Våra inriktningsmål till 2014 Socialstyrelsens insatser har lett till att äldre, direkt eller indirekt, är delaktiga i, och därmed har inflytande över sin egen vård och omsorg Socialstyrelsens arbete har förbättrat situationen för de mest sjuka äldre

5 Problemen i vård och omsorg för de mest sjuka äldre Bristfällig läkemedelsbehandling Samordningsproblem Primärvården tar inte tillräckligt ansvar Kompetensbrister - kvalitetsbrister

6 Äldrevård och -omsorg (1) Iakttagelser vid nationell tillsyn 2010 - 2011 Formell delaktighet – inte reell. Verksamheterna lever inte upp till målen i SoL om den äldres rätt till inflytande och att få sina sociala behov tillgodosedda Personalens schema styr om/när den äldre får hjälp, och sociala aktiviteter ses inte som en beslutad insats som ska verkställas För att uppnå god kvalitet i omsorgen krävs ett ändrat synsätt på äldres rätt till självbestämmande och en meningsfull tillvaro I sex av tio inspekterade demensboenden lämnades äldre inlåsta utan uppsikt under kortare eller längre tid av natten

7 Äldrevård och –omsorg (2) Iakttagelser vid nationell tillsyn 2010 - 2011 En tredjedel av granskade genomförandeplaner hade inte utformats med utgångspunkt i biståndsbeslutet Biståndshandläggare fattar rambeslut om plats i SÄBO utan att precisera vilka insatser som beviljats. Utföraren bedömer och beslutar om vilka insatser den enskilde ska få, och för den äldre blir det otydligt vilken hjälp som beviljats Sociala aktiviteter riskerar att inte komma med i genom- förandeplanen, utan endast tillgodoses om det finns tillräckligt med personal eller om andra förutsättningar i verksamheten är uppfyllda

8 Tillsynserfarenheter Självbestämmande begränsat – regelstyrt Formell delaktighet – inte reell Samverkansrutiner finns men tillämpas inte alltid Äldres behov styr inte bemanningen Kvalitetssystem saknas ofta – lex Sarah – förbättringsarbete År 2011 hittills 166 lex Maria och 37 lex Sarah på SÄBO – ingen skillnad mellan enskild eller kommunal utförare

9 Sluten vård som kan undvikas

10 Inläggning på sjukhus för fraktur orsakad av fall

11 Andel avlidna eller återinskrivna inom 30 dagar efter slutenvård för hjärtsvikt

12 Andel avlidna eller återinskrivna inom 90 dagar efter slutenvård för stroke

13 Läkemedel som bör undvikas om inte särskilda skäl finns

14 Läkemedelskombinationer som kan orsaka allvarliga biverkningar

15 Tre psykofarmaka eller mer

16 Andelen mycket nöjda med hur personalen tar hänsyn till ens åsikter och önskemål om hjälp

17 Andel som svarat att det känns mycket tryggt att bo i ett äldreboende

18 Andelen mycket nöjda med möjligheterna att kunna göra sådant som man trivs med

19 Andelen mycket nöjda med möjligheterna till en pratstund med personalen

20 Andelen mycket nöjda med hur maten smakar

21 Andelen mycket nöjda med hjälp med munhygien

22 Andel med aktuell riskbedömning för fall genomförd med validerad metodik

23 Andel som riskbedöms för undernäring med validerad metodik

24 Andel avlidna som smärtskattats sista levnadsveckan

25 Andel som bor i särskilt anpassat demensboende för max 10 personer

26 NÄMNDEN Nämndens ansvar för personer med demenssjukdom SÄBO AVTAL

27 NÄMNDEN 11 kap. 1 § SoL 4 kap. 1 § SoL Nämndens ansvar för personer med demenssjukdom SoL HSL SÄBO HSL SoL BESLUT AVTAL

28 Pågående arbeten på Socialstyrelsen Inflytande och delaktighet Äldreomsorgens värdegrund Kompetensfrågor Kunskapsutveckling – förmedling Statistik och jämförelser Normering Primärvård mm Tillsyn

29 Föreskrifter om ansvar för personer med demens och bemanning i säbo Socialnämndens ansvar Verksamhetens ansvar

30 säkerställa att ett särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt - att personen får de hemtjänstinsatser som har beviljats - att hemtjänstinsatserna kan genomföras i enlighet med den genomförandeplan som har upprättats säkerställa att varje boendeenhet är bemannad dygnet till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa erbjuda en god hälso- och sjukvård med rätt personal, lokaler och utrustning för god vård Socialnämndens ansvar (1)

31 Socialnämndens ansvar (2) Dokumentation av beslut Av dokumentationen av beslut ska det framgå vilka hemtjänst- insatser som en person med demenssjukdom har beviljats samt insatsernas innehåll och omfattning, så att det står klart vad beslutet eller besluten innebär för personen i praktiken. Genomförandeplan Nämnden ska säkerställa att den som bedriver socialtjänst i ett särskilt boende för en person med demenssjukdom upprättar en genomförandeplan för personen. Uppföljning av beslut Nämnden ska regelbundet följa upp de beslut om hemtjänst- insatser som har fattats.

32 Socialnämndens ansvar (3) Om socialnämnden, efter uppföljning eller på annat sätt, får kännedom om att en person med demenssjukdom i ett särskilt boende inte får de hemtjänstinsatser som har beviljats, ska nämnden omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att personens behov ska tillgodoses.

33 Verksamhetens ansvar (1) Den som bedriver socialtjänst ska bemanna boendet så - att personen får de hemtjänstinsatser som har beviljats - att insatserna kan genomföras i enlighet med den genomförandeplan som har upprättats. Varje boendeenhet i ett särskilt boende där en person med demenssjukdom bor ska vara bemannad dygnet runt.

34 Verksamhetens ansvar (2) Bemanningen ska säkerställa att en person med demens- sjukdom omedelbart kan få sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. Allmänna råd Vid bedömningen av hur en boendeenhet ska vara bemannad för att varje person omedelbart ska kunna få stöd och hjälp bör beaktas - hur lokalerna är utformade, - vilka möjligheter personalen har att se och höra att den enskilde behöver stöd och hjälp och - att var och en av personalen endast bör ha ansvar för att ge stöd och hjälp till högst tio personer.

35 Vad gör Socialstyrelsen? (1) Brister i läkemedelsanvändningSamordningsproblem Reviderar föreskrift, vägledning, genomförandestöd Kunskapsguiden Granskar i tillsyn Öppna jämförelser - indikatorerUtvecklar samordningsfunktion Granskning riktlinjerBeskriver vård- & omsorgsprocesser Terminologiarbete ordinationsprocessen Följer upp Nationella riktlinjer Följer och analyserar utvecklingenLedningssystem för kvalitet gemensamt hälso- och sjukvård - socialtjänst

36 Primärvårdens ansvarKompetens & kvalitetsutveckling Identifierar målgruppYrkeskrav för undersköterskor Kartlägger åtagande och insatserUtvecklar fortbildning geriatrik & gerontologi Följer upp vårdvalsreformenOmvårdnadslyft Utvärderar försöksverksamheterVärdegrundsutbildning Utvecklar statistik för bättre uppföljningBemanning demensboende Fokus i tillsyn Vad gör Socialstyrelsen? (2)

37 Kompetens & värdegrund allmänna råd utbildning tillsyn öppna jämförelser statsbidrag information Bemanning demensvård nationell oanmäld nattillsyn nationella riktlinjer implementering föreskriftsarbete Vad gör Socialstyrelsen? (3)

38 Äldre själva Vad gör vi? Din rätt till vård och omsorg Stöd till anhöriga Äldreguiden Min guide till säker vård Vad tycker äldre själva? Flertalet nöjda Dålig hälsa – mindre nöjda Mindre nöjda – info, inflytande, aktiviteter trygghet och hjälpens omfattning (h) mat (säbo) bättre


Ladda ner ppt "Socialstyrelsens arbete på äldreområdet Lars-Erik Holm SPF-konferens, Stockholm, 25 april 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser