Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Iveta Zakarauskaite Jacquemot

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Iveta Zakarauskaite Jacquemot"— Presentationens avskrift:

1 Iveta Zakarauskaite Jacquemot
Performansanalys- en modell för bedömning av språkförmågan ur ett helhetsperspektiv Iveta Zakarauskaite Jacquemot

2 Bedömning Enligt forskare:
Man ska inte bedöma isolerade delar av språket-t.ex. mekaniska arbetsuppgifter i läromedel säger inte mycket om vare sig förståelsen eller elevens egen språkanvändning. ’Det viktigaste i språket ska göras bedömbart och inte det enkelt mätbara till det viktigaste’ (Olofsson & Sjökvist). Man ska bedöma språkförmågan ur helhetsperspektiv vilket kräver analys av elevens text. En utmärkt modell för att analysera elevernas egen produktion (texter) är modellen som heter Performansanalys.

3 Performansanalys- beskrivning av modellen
I stället för att fokusera på elevernas språkfel analyserar man hur eleverna behärskar olika språkstrukturer. Läraren får information om helhetsbild av elevens språkliga kompetensen. Man får information om var eleverna befinner sig i sin språkutveckling. Det blir en ’ögonöppnare’- fokus flyttas från elevernas språkfel till att se vad de kan. Modellen går att tillämpas på alla texter från förskolan till vuxenutbildning.

4 Performansanalys- 6 steg
För att få en helhetsbild av elevens språkförmåga ska man analysera texten utifrån följande punkter: 1.Kommunikativ kvalitet (översikt) Har eleven löst uppgiften och uppnår texten sitt syfte? Är texten begriplig? Är texten anpassad till mottagare?

5 Performansanalys- 6 steg
2. Innehållslig kvalitet (begriplighet, struktur och svårighetsgrad) Finns det en tydlig struktur och en röd tråd i texten? Presenteras personer och händelsen på ett begripligt sätt? Hur utvecklat är innehållet? Vilken är kognitivnivå?

6 Performansanalys- 6 steg
3. Språklig kvalitet (analys) -Ordförråd (Hur utvecklat ör ordförrådet?) Fraser: Nominala fraser- är de utbyggda? (Ex: den listiga myran som bodde under trädet) -Används genus, bestämdhet och kongruens korrekt? Verbfraser- kan eleven böja verb, använda hjälpverb, partikelverb, använda olika tempus -Meningsbyggnad (Använder eleven enkla huvudsatser eller huvudsatser och bisatser? Klarar eleven ordföljden?) VIKTIGT: Hur förhåller sig den språkliga komplexiteten i relation till korrektheten?

7 Performansanalys- 6 steg
4. Skrivregler Använder eleven styckeindelning och interpunktion? Behärskar eleven stavning? 5. Kommunikationsstragier Vilka kommunikationsstragier använder eleven sig av? Är han risktagare eller riskundvikare?

8 Performansanalys- 6 steg
6. Underlag för samtal (sammanvävd bedömning av elevens prestation) Vad är positivt med texten, dvs vilka förtjänster har texten? Det är viktigt att först lyfta fram vad som är bra, vad som eleven kan. Vad står närmast i tur att utveckla? Fokus på de strukturer som är aktuella för eleven att arbeta vidare utifrån var eleven befinner sig i sin språkutveckling.

9 Performansanalys i praktiken
Elevens bakgrund Åk 9 Mer än 5 år i Sverige Uppgift Att berätta om sin favoritfilm

10 ELEVTEXT Filmen berättar om ett land USA som finns 12 distrikts eller kommunen plus huvudstad (Panem). De flesta är fattiga men inte i huvudstad där sitter presidenten, han efter ett långt krig började med (The hunger games) för att terroriserad befolkning i alla andra distrikter, han tänker att med rädsla kan man kontrollera människor. Ok, varje år firas en ny Hunger games tävling alla barn från till och med 12 åring är inblandad man väljer bara 2 personer per distrikt, måste förklara hunger games e inte en vänlig tävling där om man vinner du lever om du förlorar du dör! Så alla distrikts skickar 2 personer till tävlingen inte huvudstad såklart där alla människor tittar på tävling som vi just nu tittar på idol typ! Glömde säga det är serie delad i 3 filmar. The hunger games är först. När det var dags att välja vem ska skickas till the hunger games i distrikt 12 väljer man en liten 12 åring flicka Primrose Everdeen och Peeta Mellark (16 år). Då händer att Kattniss Everdeen (16 år, syskon av Primrose) vill hoppa in som frivilligt till själva tävlingen, eftersom hon tänker att det är orättvis att skicka en liten flicka till en tävling som man kan dö och där börjar hela berättelsen eftersom Kattniss och Peeta blir involverad i en situation som vi tänker aldrig skulle hända nuförtiden med barn. Ok då historien börjar Kattniss hon e stark hon blir hjälte som flera vill rädda henne, kan inte berätta mer tyvärr  . Tycker att det är en spännande filmen som väljer ämnen som hunger, krig, stridigheter, kärlek och hopp.

11

12 1. Kommunikativ kvalitet
Har eleven löst uppgiften och fyller texten sitt syfte? Eleven återger handlingen av sin favoritfilm. Eleven motiverar sitt val. Texten uppfyller uppgiftens krav.

13 Är texten anpassad till mottagare och situation?
Texten uppfyller krav för återgivande text då berättelsen angagerar läsaren. Eleven vänder sig till läsaren som är en vän, snarare än en lärare: ’kan inte berätta mer tyvärr :)’ Det förekommer formuleringar som kännetecknar talspråket: ok, typ, tycker att det är, glömde säga, måste förklara, hon e stark och som är opassande att använda i skoltexter.

14 Är texten begriplig? Texten är i hög grad begriplig.
Men det är förvirande med långa meningar som saknar konjunktioner, konnektorer och/eller interpunktion.

15 2. Innehållslig kvalitet
Finns det en innehållslig struktur? Det finns en struktur som gäller för återberättande text: inledning, handling och avslutning. Dock finns det ett tankehopp som eleven styckemarkerar: glömde säga

16 På vilka kognitiva nivåer rör sig texten?
Texten är på ganska hög kognitiv nivå då eleven försöker göra texten levande genom att reflektera och utgå från egna erfarenheter: ’där alla människor tittar på tävling som vi just nu tittar på idol typ!’ Hur utvecklat är innehållet? Innehållet är i hög grad utvecklat: eleven inte enbart återger händelser utan också huvudpersonernas tankar: ’han tänker att med rädsla kan man kontrollera människor’. ’eftersom hon tänker att det är orättvis att skicka en liten flicka till en tävling som man kan dö’. Eleven reflekterar och gör kopplingar mellan det fiktiva och realiteten: ’och Peeta blir involverad i en situation som vi tänker aldrig skulle hända nuförtiden med barn’.

17 3.Språklig kvalitet Ordförrådet
Räcker väl för att återge händelser samt att reflektera och göra jämförelser. Fraser Gott om utbyggda nominalfraser: en liten 12åring flicka Primrose Everdeen, en tävling som man kan dö, en situation som vi tänker aldrig skulle hända nuförtiden med barn.

18 Fraser genus fungerar bra (filmen, ett land)
osäkerhet när det gäller bestämda/obestämda former och pluraländelser: 12 distrikts eller kommunen, alla distrikter, det är serie delad i 3 filmar, en spännande filmen kongruens fungerar för det mesta men inte alltid: ’Katniss och Peeta blir involverad i en situation’, ’Katniss… vill hoppa in som frivilligt’, alla barn är iblandad, det är orätvis

19 Fraser Berättar i nutiden med korrekta verbformer
När nutiden måste kombineras med dåtiden blir det för komplicerat: När det var dags att välja vem ska skickas till the hunger games i distrikt 12 väljer man en liten 12 åring flicka. Efter de modala hjälpverben används infinitiv helt korrekt: måste förklara, kan dö, skulle hända, vill rädda, kan inte berätta, får ha, kan vara, ska skickas Verb i perfektform förekommer inte

20 Meningsbyggnad Det finns flera bisatser i texten, även långa på flera nivåer: måste förklara hunger games e inte en vänlig tävling där om man vinner du lever om du förlorar du dör! Ordföljden i huvudsatser fungerar bra (och där börjar hela berättelsen) men ibland blir det fel (Ok då historien börjar). Ofta fel ordföljd i bisatserna: De flesta är fattiga men inte i huvudstad där sitter president… …måste förklara hunger games är inte en vänlig tävling

21 I vilken grad behärskar eleven styckeindelning och interpunktion?
4. Skrivregler   I vilken grad behärskar eleven styckeindelning och interpunktion? Eleven gör en styckeindelning vilket underlättar läsningen Huvudsatser är ibland för långa och/eller saknar konjunktioner. Interpunktion fungerar inte alltid: Ok då historien börjar Kattniss hon e stark hon blir hjälte som flera vill rädda henne… I vilken grad behärskar eleven stavning? Stavningen är i stort sett korrekt med undantag för 12 åring flicka, tre filmar

22 5. Kommunikationsstrategier
Vilka kommunikationsstrategier använder eleven? Eleven vill engagera läsaren och dra den in i berättelsen : om man vinner du lever om du förlorar du dör! Eleven är inte rädd för komplexa tankegångar, han är risktagare som satsar mer på att skapa spänning i sin text än att bry sig för mycket om grammatiska- och interpunktionsregler.

23 Vilka förtjänster har texten?
6. Underlag för samtal Vilka förtjänster har texten? Det är positivt att eleven vågar gå in i handlingen och inte rädds av komplexa meningar. Det stora antalet bisatser tyder på komplexitet. Eleven är inte rädd att utmana sig själv språkligt, även om han inte klarar av att få korrekt ordföljd. Det är också positivt att eleven inte enbart återger handlingen (sammanfattar) utan också visar förmågan att skriva en text som kräver reflektion.

24 Vad står närmast i tur att utveckla?
Medvetenhet om hur man binder meningar genom att använda konjunktioner och men och konnektorer att som osv. samt interpunktion (att skilja huvudsatser med kommatecken). Att skilja skolspråk från vardagsspråk Ordföljd, bestämdhet och kongruens samt tempussystem.

25 Reflektion Performansanalys är ett fantastiskt verktyg som kan användas för att kartlägga var eleven befinner sig i sin språkkunskapsutveckling. Läraren får insikt om elevens styrkor och svagheter . Läraren kan ge eleven en formativ bedömning som inte tynger ner eleven utan lyfter upp honom / henne eftersom man berömmer vad eleven kan. Forskare (t.ex. Lundahl, Sjöqvist) efterstryker att formativ bedömning har syfte att stimulera eleven i sitt lärande så att han förbättrar sina prestationer.

26 Reflektion Performansanalys är bedömningen som belyser elevens starka sidor och därför är det en positiv kraft som både stimulerar lärandet och ökar tilltro till sin egen förmåga. Eleverna vågar använda språket, vågar prova sig fram, blir inte rädda om de gör fel. Genom att använda performansanalys som bedömningsmoddelen kan läraren ge eleven den stötning som eleven är i behov av. Samtidigt är det också en redskap för läraren att utveckla sin undervisning, och att utforma den enligt elevernas behov

27 Kritik mot performansanalys
Tidskrävande!

28 Motargument Forskare menar att det går snabbt att lära sig tekniken och då har man skaffat sig ett ovärderlig instrument för språkbedömning. Performansanalys utvecklar en ’röntgenblick’ och en lyhördhet hos läraren vilket gör det lättare att upptäcka kvaliteter i språket som inte direkt syns.

29 TACK!


Ladda ner ppt "Iveta Zakarauskaite Jacquemot"

Liknande presentationer


Google-annonser