Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om det svenska utbildningssystemet och om Skolverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om det svenska utbildningssystemet och om Skolverket."— Presentationens avskrift:

1 Om det svenska utbildningssystemet och om Skolverket

2 Skolverkets roll Alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar huvudmäns, förskolors och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

3 Skolverkets ansvar Skolverket är en förvaltningsmyndighet för förskola förskoleklass grundskola, grundsärskola, sameskola och specialskola fritidshem gymnasieskola, gymnasiesärskola kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare vissa särskilda utbildningsformer och pedagogisk verksamhet som kompletterar skolväsendet

4 Skolverkets ansvarar även för utfärdandet av lärarlegitimationer handikappfrågor miljöfrågor frågor som rör nyanlända barn och elever inom utbildningssektorn den officiella statistiken befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsuppgifter de nationella råden för yrkesprogrammen och vissa andra uppgifter kopplade till yrkesutbildning Inom myndigheten finns också två särskilda beslutsorgan: Lärarnas ansvarsnämnd och Rådet för dansarutbildning.

5 Skolverkets uppgifter Styrdokument Vi sätter ramar och ger riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas Nationell skolutveckling Vi stödjer förskolor och skolor i deras utveckling för ökad måluppfyllelse Utvärdering Vi utvärderar verksamheterna genom fördjupade studier och analyser Uppföljning Vi följer upp verksamheternas förutsättningar, hur verksamheterna genomförs och hur resultaten utvecklas Lärarlegitimation Vi beslutar om legitimation för förskollärare och lärare

6 Vår vision Gränslös kunskap och lust att lära – Skolverket visar vägen

7 Vår verksamhetsidé Skolverket arbetar aktivt med bred och djup kunskap som grund, för kvalitet och likvärdighet i utbildningen. Skolverket ska genom engagemang, integritet och nytänkande ange tydliga mål och kunskapskrav ge stöd till utveckling i förskolor och skolor ta fram ny kunskap till nytta för våra målgrupper, och kommunicera för att förbättra.

8 Organisation

9 Hur styrs förskolan och skolan? Ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna och på huvudmän för fristående förskolor och skolor. Riksdag och regering anger de övergripande nationella målen i: skollagen läroplanerna skolförordningen, gymnasieförordningen och vuxenutbildningsförordningen kursplaner för grundskoleutbildningen ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena examensmål för gymnasieskolan Kursplan för utbildning i svenska för invandrarare

10 Skolverkets utarbetar & fastställer Kursplaner för grundsärskolan, sameskolan och specialskolan Kursplaner för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå Ämnesplaner för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå (förutom gymnasiegemensamma ämnen) Kunskapskrav för alla skolformer (utom för gymnasiegemensamma ämnen och för sfi) Föreskrifter och Allmänna råd Huvudmännen har huvudansvaret och ska fördela resurser och organisera verksamheterna så att eleverna når de nationella målen. Utifrån detta kan sedan varje förskola, skola och fritidshem välja ett arbetssätt som passar dem. Arbetet följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet.

11 Betygsskalan I grundsärskolan sätts betyg endast om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. F eller streck används inte i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. - Sätts då underlag för bedömning saknas pga. elevens frånvaro

12 Förskolan Ny som skolform för barn från 1 år som inte går i skolan. Förskola ges om det behövs för föräldrars förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till 3 timmar per dag. Frivillig, allmän förskola från 3 år minst 525 timmar per år Ska ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.”

13 Förskoleklass Frivillig, avgiftsfri skolform för barn som är sex år. Omfattar minst 525 timmar per läsår. Ska ”stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.” Kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och metodik.

14 Grundskola Skolplikten inträder det år barnet fyller sju år. Skolplikten fullgörs i allmänhet i grundskolan. Grundskolan är 9-årig men skolplikten kan förlängas 1 år om eleven inte gått ut högsta årskursen. Grundskolan bedrivs med kommunal eller enskild huvudman.

15 Alternativ till grundskolan Grundsärskola med träningsskola – en nioårig skolform för barn med utvecklingsstörning som har egen läroplan och egna kursplaner. Specialskolan – en tioårig skolform för barn som är döva, hörselskadade, dövblinda, synskadade eller har grav språkstörning som har en egen läroplan. Sameskolan – en sexårig skolform för barn till samer. Det finns även andra möjligheter att fullgöra sin skolplikt, t.ex. internationella skolor, särskilda ungdomshem och undervisning på sjukhus. Det finns även svenska utlandsskolor för vissa utlandssvenska barn och ungdomar.

16 Fritidshem Kompletterar skolan för elever i åldrarna 6-13 år. Ska ”stimulera elevernas utveckling samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.” ”…i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov.”

17 Gymnasieskolan Alla elever som avslutat grundskolan ska erbjudas en gymnasieutbildning av sin hemkommun. Rätten att påbörja en gymnasieutbildning gäller till eleven fyller 20 år. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform. När eleven har påbörjat gymnasieskolan innebär det att eleven accepterar att följa de bestämmelser som finns angående närvaro och att genomföra utbildningen

18 Behörighetskrav Yrkesprogram Godkända betyg i svenska el. svenska som andraspråk engelska matematik fem andra grundskoleämn en Högskoleförberedande program Godkända betyg i svenska el. svenska som andraspråk engelska Matematik nio andra grundskoleämnen, varav EK, HU, SA: geografi, religion, historia, samhällskunskap NV, TE: biologi, fysik, kemi ES: vilka ämnen som helst (färdighetsprov kan komplettera)

19 Utbildningar inom gymnasieskolan Yrkesprogram/Lärlingsutbildning Barn- och fritid Bygg- och anläggning El- och energi Fordons- och transport Handels- och administration Hantverk Hotell- och turism Industriteknik Naturbruk Restaurang- och livsmedel VVS och fastighet Vård och omsorg Högskoleförberedande program Ekonomi Estetisk Humanistisk Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teknik Introduktionsprogram -Preparandutbildning -Programinriktat individuellt val -Yrkesintroduktion -Individuellt alternativ -Språkintroduktion

20 Nationellt beslutade avvikelser Särskilda varianter Riksrekryterande utbildningar med eget examensmål Spetsutbildningar Yrkesdansarutbildningen Idrottsutbildning

21 Gymnasieskolans struktur Inriktning Gymnasie- gemensamma ämnen Program- fördjupning Individuellt val Program- gemensamma ämnen Gymnasiearbete

22 Alternativ till gymnasieskolan Gymnasiesärskolan – en skolform för ungdomar med utvecklingsstörning som har egen läroplan och egna kursplaner Internationella skolor IB-utbildning Distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås Särskilda ungdomshem (statlig) (Svenska skolor i utlandet)

23 Vuxenutbildning Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. Utbildning i svenska för invandrare (SFI). Individer med en yrkesexamen från gymnasieskolan har i vissa fall rätt att läsa på kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att nå grundläggande högskolebehörighet.

24 Vuxenutbildning Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar De som fått minst utbildning ska prioriteras Kursutformad Individuell studieplan för varje elev


Ladda ner ppt "Om det svenska utbildningssystemet och om Skolverket."

Liknande presentationer


Google-annonser