Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdekompassen Clinical Value Compass Paul Batalden och Gene Nelson Dartmouth Medical School, New Hampshire, USA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdekompassen Clinical Value Compass Paul Batalden och Gene Nelson Dartmouth Medical School, New Hampshire, USA."— Presentationens avskrift:

1 Värdekompassen Clinical Value Compass Paul Batalden och Gene Nelson Dartmouth Medical School, New Hampshire, USA

2 Behov Processer Resultat Patient/kund- erfarenheter Funktionellt status/ Hälsostatus Resurser/ kostnader Kliniskt/ professionellt status Patient/kund- erfarenheter Resurser/ kostnader Kliniskt/ professionellt status 1.Behovsinventering 2.Mål, mått och mätetal Personcentrerad processkartläggning* Behov *Personcentrerad processkartläggning, Region Jönköpings län, Qulturum

3 Värdekompass Kliniskt/professionellt status Funktionellt status Resurser Patient/kunderfarenheter Vad behöver vi veta för att säkra ett professionellt genomförande? Vad behöver vi veta om individens/patientens/närståendes funktionella status? (fysisk, psykiskt och socialt) Vilka funktioner är viktiga att vara välfungerande i en icke klinisk process? Vad behöver vi veta om individers/patienters/närståendes erfarenheter? Vad behöver vi veta om kunders erfarenheter? Vad behöver vi veta om resursbehovet (kompetens, tid, kapacitetsbehov, utrustning…..) Bästa möjliga värde

4 Vad behöver vi veta för att säkra ett professionellt genomförande? Kliniskt/professionellt status

5 Vad behöver vi veta om patientens funktionella status (fysiskt, psykiskt, socialt)? Vilka funktioner är viktiga att vara välfungerande i en icke klinisk process? Funktionellt status

6 Vad behöver vi veta om individers/patienters/närståendes erfarenheter? Vad behöver vi veta om kunders erfarenheter? Patient/kunderfarenheter

7 Vad behöver vi veta om resursbehovet (kompetens, tid, kapacitetsbehov, utrustning…..) Resurser

8 Exempelsamling

9 Värdekompass prostatacancerprocessen God vård till patient med prostatacancer Funktionellt status/hälsostatus Patienterfarenheter Involvering Bemötande/förtroende Information Tillgänglighet/ÅB Väntetider Resurser/Kostnader Kliniskt status Oro/ångest Livskvalitet Sexualitet - annan funktionsförmåga viktig att följa? Vårdtider Läkemedel Utredningskostnader Besök/patient Kompetenser Specialistläkare, sjuksköterska, sexolog Ledtider Väntande Följsamhet riktlinjer/Fakta/regionalt vårdprogram Överlevnad Komplikationer ÅB i rätt tid Täckningsgrad

10 Kompetens Kliniskt status Funktionellt status/hälsostatus Patienterfarenheter Resurser/Kostnader God vård koloncancer Livskvalitet Oro/ångest Aptit Huvudsakliga aktiviteter Stadium vid diagnos Täckningsgrad Resultatrapport koloncancer, sydöstra sjukvårdsregionen Överlevnad Ledtider Komplikationer Bemötande Delaktighet Information Namngiven kontaktperson Vårdtider Utredningskostnad MDK

11 Värdekompassen – diktatutskrift ortoped- och reumatologkliniken, Länssjukhuset Ryhov Professionell kvalitet Kvalitet på diktat K1 Kvalitet på utskrift K2 Funktion IT-funktioner – Majken (fel, avvikelserapporter, Synergi) F1 Resurs Kompetens R1 Frisknärvaro R2 Tillgång till utskrift alla tider på dygnet R3 Kundupplevelse Upplevelse av tillgänglighet, kvalitet och samverkan Sekreterare U1 Övrig personal U2 Diktat- utskrift inom 72 tim

12 Värdekompass – hantering av farligt avfall Teknik- och driftsektionen, Landstinget i Jönköpings län Professionell kvalitet Funktion Resurs Upplevelse Godkända godsdeklarationer Följsamhet till miljölagstiftning, ADR-s och vägtrafikförordning Säkra transporter – rätt lastat Mängd avfall enligt miljötillstånd Rutiner är enkla och säkra God kommunikation - kontaktpersoner och återkoppling Lättillgänglig information Nöjd kund Utbildade chaufförer och miljövaktmästare i ADR-s Samarbete miljöenheten och säkerhetsrådgivare Transportfordon Utbildade avsändare (kunden) Mellanlagring, enligt miljöbalken System för återkoppling till kunder System för ADR-s – utbildning för avsändare i vården och transportörer Dokumentation och uppföljning definierad Bästa möjliga hantering av farligt avfall

13 Värdekompass Patientsynpunkter Professionell kvalitet Funktion Resurs Upplevelse Bästa möjliga process för att ta hand om patient- synpunkter Alla kontaktvägar på plats och välfungerande Mina vårdkontakter Patientens direktkanal Kliniksida på webben Media Patientnämnd Andra kontaktvägar Personal – tid (tid att hantera ärenden) Rätt kompetens (t ex alla som hanterar ärenden har fått utbildning) Rätt hantering (kvalitet) av avvikelser/kundsynpunkter (t ex återkoppling till patient på standardiserat sätt) Säkrat sätt att - Kommunikation/information på rätt sätt, i rätt tid på rätt 100% nöjda - t ex veta vart man ska vända sig Personalens upplevelse Patienten – tid (t ex uppleva komma fram direkt)

14 Värdekompass – stödprocess för utredning och analys Utvecklingsarbete inom ramen för kursen ”Mäta för att leda” för enheten för utredning och analys samt kvalitetsenheten, Hälso- och sjukvårdsstaben, Landstinget i Värmland Bästa möjliga värde Kliniskt/professionellt status Kvalitet på inrapporterad data Dokumentera/registrera på standardiserat sätt (rutiner) Adekvat datafångst Funktionellt status IT-system (användbarhet, design) Datalager Rapporter Resurser Kompetens Sak Analys IT Tid Registrering Återrapportering, Analys Förbättring Patient/kunderfarenheter Kunna lita på resultaten Förståeliga mått Värdefullt Lättåtkomligt resultat Aktuellt/Uppdaterat resultat Resultat på rätt nivå


Ladda ner ppt "Värdekompassen Clinical Value Compass Paul Batalden och Gene Nelson Dartmouth Medical School, New Hampshire, USA."

Liknande presentationer


Google-annonser