Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges Fotterapeuter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges Fotterapeuter"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges Fotterapeuter
Anita Jernberger Ordförande för Sveriges Fotterapeuter

2 Traditionell förändring vs komplexa system
Identifiera problemet Samla data Värdera alternativ Välja lösning Implementera Beslut Förändrat omgivning/miljö Feed back Sidoeffekter” Andra agerar Ny viljeinriktning hos andra Vilja/insikt

3 Spridning i en population
Early majority – ”Komma förstare” Late majority – ”Komma sistare” Laggards – ”Över min döda kroppare” Early adopters – ”Hoppa påare” Innovators – ”Hitta påare” 3% 13% 34% 34% 16%

4 Sveriges fotterapeuter verksamhet
77 % privat regi med och utan avtal 14 % landstingets regi 9 % kommunal regi

5 FOTVÅRD 1 kosmetisk fotvård 2 hygienisk fotvård 3 medicinsk fotvård
3 nivåer 1 kosmetisk fotvård 2 hygienisk fotvård 3 medicinsk fotvård

6 1990 SOCIALSTYRELSENS Fotvårdsutredning Fothygien – lärs på gymnasiet
Fotvård – särskild utbildning, KY Medicinsk fotvård – högskoleutbildning

7 Göteborg Utbildningen ger den kompetens som behövs för att arbeta som medicinsk fotterapeut (tidigare fotvårdsspecialist) inom hälso- och sjukvården eller som egen företagare. Utbildningen ger dig kvalificerade teoretiska och praktiska kunskaper för att självständigt kunna bedöma och utföra fotterapi (fotvård) utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv.

8 Borås Utbildningen ger kunskaper i att utföra fotvård, förmedla egenvård till vårdtagare och ge kunskaper om fotens uppbyggnad, funktion och biomekanik. Dessutom ger den kunskaper i medicinsk fotvård vid sjukdomstillstånd orsakade av andra sjukdomar som RA, hudsjukdomar och diabetes.

9 MEDICINSK FOTVÅRD / PODIATRI
För medicinsk fotvård gäller samma ordning som för övriga medicinska insatser nämligen i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet!” OBS! och inte eller!

10 Medicinsk fotvård ges till patienter med:
Diabetes mellitus Reumatoid artrit Psoriasis Cirkulations sjukdomar Hudsjukdomar Ortopediska felställningar Vissa neurologiska sjukdomar Infektioner Nagelåkommor

11 Varför högskoleutbildning?
Ökad patientsäkerhet Ökade krav från patienter, patientföreningarna och vården Harmoniserad utbildning med Europa /världen/ underlättar lärare- och studentutbyte Ökar möjlighet till gemensamt utvecklings- och forskningsarbete Gemensam arbetsmarknad i EU

12 FÖRARBETE SOU1996: Nybehörighetsreglering -- svensk utbildning i medicinsk fotvård är liten i ett EU-perspektiv 1997 Fotterapeuters riksförbund skriver till Undervisningsdepartementet. -- Begär att utbildning i fothälsovård och fotsjukvård flyttas över till högskolan enligt europeisk och internationell standard

13 1998 Remissinstanserna stöder kravet på god fotvård för regeringens ställnings-
tagande. Konsensus: "Fotterapeuter med medicinskt arbetsområde måste få tillgång högskoleutbildning för att arbeta med diabetespatienter ” "Regeringen uppdrar åt Kl och LiU att anordna utbildning i medicinsk fotvård. Uppdraget skall utföras inom befintlig budget. "

14 1999 Arbetsgruppen kartlägger en utbildning i medicinsk fotvård nationellt och internationellt.
Regeringen anger att "Karolinska Institutet skall beakta behovet av utbildning i medicinsk fotvård"

15 2000 HälsoUniversitetet Linköping (HU) är tveksamt till det framtida rekryterings-behovet och om det finns underlag för att kontinuerligt genomföra högskole-utbildning. HU är berett att gå vidare i en planering av utbildning om det sker en ändrad bedömning.

16 2000 Kl har en arbetsgrupp som kartlagt nationella och internationell utbildning. Diskuterar samarbete med HU Förnyat uppdrag att ge förslag till 3-årig utbildningsplan, utveckling och forskningsmöjlighet samt beräkna kostnaderna. Kl ser det nödvändigt med höjt takbelopp för nytt utbildningsprogram.

17 Karolinska Institutet, Stockholm SF ingår i arbetsgruppen
PODIATERUTBILDNING Planeras vid KI Karolinska Institutet, Stockholm SF ingår i arbetsgruppen 120 poäng (180 ECTS credits) under 3 år

18 2001 LOBBING Riksdagsfråga från Chatrine Pålsson: Vad görs för att anordna högskoleutbildning i medicinsk fotvård enligt beslutet från 1998 ? Utbildningsministern hänvisar till KI:s och HU:s svar och att Kl planerar för att starta en utbildning, 120 p, 2003

19 Utbildningsministerns svar skickas med fråga till Kl om hur långt planeringen kommit, hur finansieringen skall ske och begäran om att få medverka i planeringen.

20 Kl planerar att starta en tre-årig utbildning 2003 förutsatt att extra medel beviljas och att Kl skall ta tillvara erfarenheter och kompetens från samtliga berörda områden.

21 2002 Budgetunderlag för 2002 – 2005 KI:s budgetunderlag till Undervisningsdepartementet inför kommande treårs-period Hösten 2006 Första eleverna tas in på KI.

22 PODIATRIPROGRAMMET 2008, 3 ÅR, 180 HÖGSKOLEPOÄNG
Första året får du detaljerade kunskaper om fotens normala struktur samt hur sjukdomstillstånd påverkar naglar, hud och mjukdelar. Du får kunskap och färdighet i fothygien och grundläggande fotvårdsbehandling och kan ge informationom egenvård.

23 Utbildningen avslutas med ett självständigt projektarbete.
Efter andra året kan du utföra förebyggande fotvård och behandla lättare fotåkommor. Det tredje året ger färdigheter för behandling av mer komplicerade fall. Utbildningen avslutas med ett självständigt projektarbete.

24 Efter Utbildningen De flesta podiater arbetar som egna företagare eller hos annan vårdgivare. De samarbetar med och remitterar patienter till andra specialister. Många arbetar med en specialiserad huvudinriktning som idrottsmedicin, dermatologi, radiologi, geriatri eller den diabetiska foten. Podiater kan vidareutbilda sig inom fotkirurgi, ortopedi, primärvård eller kommunal vård.

25 Vari består de nya problemen?
LIME föreslår 2 poängskurs i ETIK Tveksamma inför möjlighet att bidra till kurserna Termin 1 i Kommunikation och Termin 5 i Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap

26 Mer problem Prefekten och studierektorn vid KI saknar ämnena kemi, biokemi, fysiologi och cellbiologi inom podiatriutbildningen. De föreslår att 5 poängkurs ges i grundläggande kemi och biokemi under vad som kallas ”medicinsk vetenskap”

27 Ännu mera problem Handledarkompetens i huvudämnet saknas och patientunderlaget är utspritt på flera olika kliniker. Möjligen skulle delvis den verksamhetsförlagda utbildningen kunna bedrivas utomlands där specialitén redan finns.

28 Kvalitetssäkrade praktikplatser
Professor i ämnet saknas Kvalificerad yrkesutbildning (medicinsk fotvård) kontra Podiatri utbildningen Vi är inte betjänta av ytterligare en yrkesgrupp som kan mindre än ortopeder om foten. Vi behöver fotspecialistläkare .

29 KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING KY
Postgymnasiala Konkurrenter! Borås 2 år Landskrona 1,5 år Göteborg 1,5 år

30 YRKESHÖGSKOLA 1 juli 2009 ? Stark anknytning till yrkeslivet
Titel medicinsk fotvård?

31 LEGITIMATION Bachelor of Medical Science in Podiatry
Mycket viktigt enligt Reumatikerförbundet Examinator från England? Utbildning i muskelfunktionsstörningar? FRO önskar kurs om kulturella koder

32 Ny utmaning förbundet består i att:
Differentiera fotterapeut yrket Uppdatera den ” gamla” delen av yrkeskåren, de som så önskar till högskolenivå

33 TACK! När lättar dimman? TACK!


Ladda ner ppt "Sveriges Fotterapeuter"

Liknande presentationer


Google-annonser