Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Administrativa enheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Administrativa enheten"— Presentationens avskrift:

1 Administrativa enheten 2013-11-27
Att fatta beslut enligt delegation i kommunal verksamhet

2 Kommunfullmäktige Övergripande mål och riktlinjer,
KL 3 kap 10 §: Kommunfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen Övergripande mål och riktlinjer, budget, skatt och andra ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer, grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet samt folkomröstning i kommunen Dessa ärenden är inte delegeringsbara

3 Kommunallagen Kommunallagen (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet KL 3 kap 10 §: Kommunfullmäktige får uppdra åt en nämnd/styrelse att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. KL 6 kap 32 §: Kommunfullmäktige skall utfärda reglementen med föreskrifter om styrelser och nämnders verksamhet och arbetsformer, en arbetsordning. (även reglemente för en gemensam nämnd med andra kommuner, ska antas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna)

4 Kommunstyrelsen KL 6 kap 34 §: Kommunstyrelsen ska besluta i följande ärenden; Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet, dvs principiell natur, framställning av yttrande till fullmäktige, yttranden med anledning av att beslut i kommunstyrelsen i sin helhelhet eller fullmäktige överklagats, ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, samt vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, tex socialtjänstlagen. För ovanstående ärendetyper råder delegationsförbud och ska alltid lämnas till kommunstyrelsens för beslut.

5 Nämnden/kommunstyrelsens rätt att delegera
KL 6 kap 33 §: En nämnd/kommunstyrelse får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, en ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens/kommunstyrelsens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. I bland annat Socialtjänstlagen finns dock föreskrifter om delegering i socialnämnd, där det finns begränsningar i vissa ärenden som endast får delegeras till utskott men inte tjänstemän. I Munkedals kommun är kommunstyrelsen även ”socialnämnd” och ”barn- och utbildningsnämnd”

6 Vad är delegering/delegation?
Med delegering menas att nämnden/kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt åt delegaten, en delegationsordning. Det ska framgå i delegationsordningen vilka delegater som finns för olika ärenden eller ärendegrupper, till exempel: vem som tecknar avtal, beslutar om lön, avgångsvederlag, skolskjuts, trygghetslarm, gatubelysning och annat. Beslut som fattas enligt delegation ska anmälas till kommunstyrelsens nästkommande möte, för att vinna laga kraft. (Gäller inte myndighetsutövning mot enskild)

7 Delegation eller verkställighet?
Delegering När någon fattar ett beslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning, har kommunstyrelsens gett delegaten rätt att självständigt besluta i kommunstyrelsens ställe. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen som delegationsbeslut, protokollförs, protokollet justeras och anslås på kommunens anslagstavla. Besluten är därmed överklagningsbara. Verkställighet När det gäller verkställighet utför den anställde en uppgift som redan är beslutad om hur den ska genomföras. Hur uppgiften ska utföras kan anges i lag, avtal, beslut i fullmäktige, beslut i kommunstyrelsen, kommunens regler eller andra styrdokument. Dessa beslut är inte överklagningsbara.

8 När vinner ett beslut laga kraft?
När kommunstyrelsen fattar beslut i ett ärende, upprättas ett protokoll. När protokollet är justerat, anslås det på kommunens anslagstavla. Där anges datum för hur lång tid medborgaren har på sig att överklaga ett beslut som behandlats på mötet, alltså inom 3 veckor. Efter 3 veckor vinner beslutet laga kraft om ingen överklagat ärendet. Om en delegat fattat ett beslut enligt KS delegationsordning, ska delegaten anmäla beslutet till KS vid nästkommande möte. Delegeringsbeslutet protokollförs och finns då med i protokollet som anslås på samma sätt som kommunstyrelsens övriga ärenden. Beslutet vinner då laga kraft. (detta gäller inte myndighetsutövning mot enskild)

9 Myndighetsutövning mot enskild – laga kraft
Några anställda har rätt enligt KS delegeringsordning, att fatta beslut som gäller myndighetsutövning mot enskilda individer. Ett avslagsbeslut ska skickas via rekommenderad post till den enskilde med besvärshänvisning och mottagningsbevis. Personen får alltså hämta ut handlingen på posten, underteckna mottagningsbeviset. Posten returnerar det därefter till kommunen. Den dagen den enskilde tagit del av beslutet, vilket anges på mottagningsbeviset, startar överklagningstiden. Om beslutet inte överklagats inom 3 veckor, vinner beslutet laga kraft. Delegatens beslut ska ändå anmälas till kommunsstyrelsens nästkommande möte och protokollföras, vilket kommunstyrelsen begärt i beslut § 78. Delegaten uppfyller då sin redovisningsskyldighet.

10 Delegering i brådskande ärenden
KL 6 kap 36 §: I vissa lägen kan det vara nödvändigt med snabba beslut och kommunstyrelsens nästkommande möte inte kan inväntas. Det är endast kommunstyrelsens ordförande eller annan ledamot som kommunstyrelsen utsett, som kan få uppdrag att besluta i kommunstyrelsens ställe, vilket anges delegationsordningen. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen för att protokollföras. Protokollet anslås på kommunens anslagstavla och blir därmed överklagningsbara i 3 veckor. (ej myndighetutövning mot enskild)

11 Vidaredelegering KL 6 kap 37 §: En förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde har rätt att i sin tur uppdra åt en anställd inom kommunen att besluta i kommunens ställe. (1 nämnd=1 förvaltningschef) Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen, som i sin tur ska återrapportera till KS. (enligt KS beslut § 78) Enligt den nuvarande nämndsorganisation är det kommunchefen som är förvaltningschef och den ende som har rätt att vidaredelegera. (Byggnadsnämndens ”förvaltningschef ” har också rätt att vidaredelegera)

12 Återkallelse av delegation
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en delegation, vilket kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett särskilt ärende, genom att själv ta över ärendet och besluta. Däremot kan kommunstyrelsen inte ändra ett beslut som redan fattats av delegat. Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i kommunens ställe. Om kommunstyrelsen anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter eller överskridit sina befogenheter, kan kommunstyrelsen återta delegationen.

13 Överklagan enligt kommunallagen, KL 10 kap, kommunalbesvär
Beslut som kan klagas på enligt kommunallagen, får överklagas av den som är medlem i en kommun (folkbokförd), äger en fastighet i kommunen eller är taxerad för kommunalskatt. Enligt KL 10 kap 8 § ska ett överklagat beslut upphävas om; det inte kommit till i laga ordning, beslutet hänför sig till något som inte är en kommunal angelägenhet för kommunen eller landstinget, det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet strider mot lag eller annan författning. Något annat beslut får inte sättas in i det överklagades ställe.

14 Överklagan enligt förvaltningslagen 28 §, förvaltningsbesvär
Enligt förvaltningslagen gäller myndighetsutövning mot enskild. Rätt att överklaga sådana beslut har den som beslutet angår, det vill säga är part i ärendet. Klagotiden börjar gälla 3 veckor från den dag parten har tagit del av beslutet. Dessa beslut expedieras till parten med besvärshanvisning och mottagningsbevis. Uppgifter i nämndprotokoll saknar alltså i sådana ärenden betydelse för att beslutet vinner laga kraft. Däremot visar de att delegaten fullgjort sin rapporteringsskyldighet, vilket kommunstyrelsen beslutat om § 78

15 Vad ska anmälan av delegeringsbeslut innehålla?
En anmälan av delegeringsbeslut ska innehålla följande uppgifter för att man ska kunna identifiera beslutet: Checklista: datum och § när kommunstyrelsen antagit delegationsordningen, beslutets nummerhänvisning i delegationsordningen, (vid revidering av delegeringsordningen förändras nummerserien) datum när beslutet fattades, vad beslutet gäller, (se ärendemeningen i delegationsordningen) vem som fattat beslutet, delegaten, diarienummer eller annan identifikation, egen löpnummerserie/år eller en sammanställning per månad om det är en stor mängd av samma typ av beslut.

16 Hur ska man anmäla delegationsbeslutet?
Anmälan av delegationsbeslut kan gå till på olika sätt: utnyttja verksamhetssystemen om funktionen finns, använd de färdiga mallar som finns. 3 olika alternativ, lämna in en kopia på beslutet, avtalet, eller annat, med den identifikation enligt checklistan antecknat på handlingen, gör det enkelt och krångla inte till det. Hitta en egen rutin. Det är kommunstyrelsen/nämnden själv som beslutar hur redovisning av delegeringsbeslut ska utföras. Kommunstyrelsen har begärt att beslut gällande enskilda individer inom socialtjänsten ska avidentifieras innan det lämnas till kommunstyrelsen. Lämna redovisningen till kommunstyrelsens registrator omedelbart när beslutet är fattat. Registratorn sammanställer redovisningen till kommunstyrelsens nästkommande möte.

17 Var hittar man delegationsordningen?
Kommunens delegationsordningar finns att läsa på Insidan under styrdokument. Delegationsordningar förändras med jämna mellanrum, så använd den som finns på Insidan. Den är alltid aktuell och gällande.

18 Informationsmaterial
Den information som delgetts här finns att läsa i kommunstyrelsens delegationsordning.


Ladda ner ppt "Administrativa enheten"

Liknande presentationer


Google-annonser