Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OLWEUS OCH LIKABEHANDLING 2015/08/14

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OLWEUS OCH LIKABEHANDLING 2015/08/14"— Presentationens avskrift:

1 OLWEUS OCH LIKABEHANDLING 2015/08/14
VAD ÄR OLWEUS? Varför? När? Hur?

2 Några kännetecken för god klassledning
Positiva relationer och förväntningar, samarbete och ”vi-känsla” Värme, positivt intresse och engagemang från de vuxna. Fasta gränser mot oacceptabelt beteende. Konsekvent bruk av icke-fysiska, icke-fientliga negativa konsekvenser (sanktioner) vid regelbrott. Vuxna i skola (och hem) som fungerar som auktoriteter, åtminstone i vissa avseenden. Delaktighet – framgångsfaktorer (För gruppen=för individen)

3 Klassregler (skolregler) - Klassmöten
Vi skall inte mobba andra Vi skall försöka att hjälpa andra elever som blir mobbade Vi skall också vara tillsammans med elever som ofta blir ensamma Om vi vet att någon blir mobbad, skall vi berätta detta för klassläraren (eller en annan lärare) och de där hemma

4 Klassregler (skolregler)
för att skapa gemenskap och ansvarskänsla bland eleverna reglerna kan vara till hjälp vid arbete på individnivå/konkreta mobbningsproblem Pedagogen ska sträva att få eleverna att ”adoptera” reglerna Utgångspunkt för regelbunden diskussion med eleverna

5 Hur skall man tydliggöra reglerna ?
Ingående samtal- diskussioner i klassen: Vilket beteende är det reglerna syftar på Försöka att hjälpa- vad innebär det ? Berätta för vuxna – hur ? Hjälpa ensamma elever- hur ? Svårt att ta kontakt – några idéer Passiv medverkan (mobbningsringen) Rollspel Utdrag från barn – och ungdomslitteratur Viktigt att konkretisera reglerna

6 Olweusklassmöten Användning av klassmöten i arbetet med mobbning har visat klara resultat… kan vi se det vid nästa enkät? Att lära eleverna demokratisk problemlösning och socialt samspel. Att lära eleverna uttrycka egna behov och egna känslor. Att synliggöra inställningar/hållningar mot mobbning i klassen. Arena för kunskapsförmedling och systematisk uppföljning och värdering av sociala relationer i klassen.

7 Förberedelser ( se kap 3 Klassrumsdiskussion)
Använd ”ett klassmöte” till förberedelser Varför klassmöte Skillnad mellan klassmöte och klassråd (hur och varför) Hur skall vi ha klassmöten - Gå igenom körordningen - Hur skall vi hantera regelbrott? ”Jag formen” - Ledarskap -Agenda för mötena (t ex klassida) - Tidsplan för möten/läggs in på arbetsplanen/schemat (T ex ”samling” ons kl.8.30-) Öronmärkt tid!

8 Förberedelser Körordning för klassmöten Vi räcker upp handen.
Vi låter andra prata färdigt utan att avbryta. Vi kan vara oeniga utan att bli ovänliga, svära eller säga otrevliga saker. Alla har rätt att säga något. Vi skall inte använda namn på enskilda elever som mobbar eller som blir mobbade. (ha gärna dessa regler synliga)

9 Organisera Börja på ”kompetensnivån” (ta tempen på klassen). Vad är möjligt att göra med en specifik grupp? Fysisk och praktisk tillrättaläggning. Sal och stolar. Alla sitter i ring. Organisering av cirkeln. Placering av stolar. Vem sitter var? Ha en klar struktur på mötena. - program som är lika från gång till gång. Fyll i referatmallen (Vi kommer till det)

10 Att leda olweusmöten Läraren är aktiv (mer) och styrande i klassmöten om mobbning än i andra klass (möten)/råd. För att undgå att eventuellt starka elever styr diskussionen och slutsatser. För att se till att alla får prata. För att korrigera eventuella fel som blir framhävda som ”sanningar”. Tänk noga igenom och gör klart avtalen om samtal (två lärare, Skollagen/Diskrimineringslagen -skolan skyldig utreda vid kännedom).

11 Hur leda möten Konsekvent och snabb respons på positiva initiativ och när reglerna följs etc. Försök styra undan diskussioner om konkreta personer i klassen eller på skolan som mobbar eller blir mobbade, gör om till allmän diskussion (Hur tror ni det känns att gå i skolan och..….) Läraren ser till att eleverna inte pratar nedlåtande. Medveten ignorering - använd uppmärksamheten selektivt. Hänvisa till reglerna. Konfrontation, (event visa ut eleven). Avtal om användande av signal med enskilda elever. Om diskussion blir ”infekterad” stoppa, skriftlig bearbetning (vad var det som hände? Reflektera med eleverna – anonymt, individuellt, skriftligt) Många oroliga elever. Inte någon skam att vända om!

12 Referat (På klassidan)
Referat från Olweus-klassmöte ANSVARIG: klasslärare/mentor Tema för mötet: Avtal som ingåtts: Ej närvarande elever: Sign av klasslärare/mentor: Läggs upp på Olweus personal och klassidan

13 Förslag till dagordning
1. Inledning -Några minuter om konfliktfritt tema. 2. Repetition av körordning (regler) för mötet. 3. Eventuellt tema knutet till mobbning/klassreglerna 4. Veckan som gått (fokus på om klassreglerna har följts upp). -summering av läraren. 5. Avslutning - Upplysa om nästa möte och att eleverna kan ta kontakt vid behov. - Läraren ingår avtal om samtal (med elever, vid behov).

14 Olweuslassmöte – Hur? Video Tydliggöra regler för socialt samspel
Rollspel Uppföljning av mobbningsregler Lika mycket vikt på det positiva som det negativa. Förhindra att de som mobbas kommer i en svår situation. Skapa/upprätthålla grupptrycket för att hålla reglerna levande. Diskutera konsekvenser av mobbning. Inte låta eleverna besluta om konsekvenser.

15 Hur skall man tydliggöra reglerna ?
Ingående samtal- diskussioner i klassen: Vilket beteende är det reglerna syftar på? Försöka att hjälpa- vad innebär det ? Berätta för vuxna – hur ? Hjälpa ensamma elever- hur ? Svårt att ta kontakt – några idéer Passiv medverkan (mobbningsringen) Rollspel Utdrag från barn – och ungdomslitteratur/media Viktigt att konkretisera reglerna

16 Klassmöte Andra tema som kan diskuteras. Åldersanpassa använd adekvata ord som finns i elevgruppen. - Hur beter sig en bra/dålig kompis? - Hur vet man att det är en bra kompis? - Hur behandlar vi varandra på ett respektfullt sätt? - Passiv medverkan? –Att hänga på när någon säger något roligt - Vem bestämmer om det är roligt? - Vad tycker du om/inte om med rasterna? –Att ta parti för en svagare, hur gör man då. –Att berätta för någon vuxen, skvaller eller visa empati? - Hur är en bra lärare? Vad ser en bra lärare? - Hur beter sig en bra lärare i olika situationer? Gruppfokus/individfokus? - Hur kan vi uppmuntra de som lätt blir ensamma att vara med?

17 ex yngre elever Eleverna delas in i grupper och varje grupp får med en regel. Uppgiften är att arbeta göra en berättelse om ”sin” regel. De ska använda personer från skolans/klassens egen mobbningsring. ex äldre elever Skriv en text utifrån en ”given situation”, betrakta/skriv situationen antingen från Pers synvinkel eller från en av de tre andras synvinkel. Välj rubrik själv.

18 Positiva konsekvenser (på klassmöten)
4:1 i förhållande till negativa kort och beteendespecifik snabbast möjligt efter önskat beteende ofta entusiasm och ögonkontakt konsekvent variation i uttryck och formuleringar ärlig och uppriktig val av konsekvenser beroende på individ

19 Vi ska vara tillsammans….
Konkretisera reglerna, vad innebär att hjälpa i…. Förväntat elevbeteende, positiva konsekvenser för… Vi ska hjälpa.. Vi ska vara tillsammans…. Vi ska berätta.. Matsa l - Kor r I d Sko lgård

20 Negativa konsekvenser Det räcker inte alltid med beröm
Bäst resultat uppnås om man kombinerar beröm med tydlig och konsekvent markering av oönskat beteende. Diskussioner av sanktioner i klassen gör elever med mobbningstendenser klara över motstånd och hållningssätt i klassen men eleverna skall INTE var med att utforma specifika negativa konsekvenser (”stupstocken”) INTE delta i utdelning av konsekvens vid konkret aktuell mobbningsproblematik Inte mobba mobbaren tillbaka! Målet är att med hjälp av ”positivt grupptryck” få mobbaren att ändra sitt beteende.

21 *Råd om användning av negativa och positiva konsekvenser
Komma i god position till elever -relationen Många förväntningar, kommunicera o beröm förväntningar, tag inte för givet Spela inte ut sista kortet i leken läraren utgångspunkt måste vara att ha en vänlig, respektfull och positiv relation till klassen entusiasm och ögonkontakt omedelbart konsekvent först varje gång, sen av och till (partiell) konkret, beteendespecifik, formulerad i ord variation i språkanvändning lärare måste bete sig som modeller Lärare som mobbar

22 *Olweusklassmöte -ledning
Konsekvent och snabb respons på positiva initiativ och när reglerna följs etc. Försöka styra undan diskussioner om konkreta personer i klassen eller på skolan som mobbar eller blir mobbade. Läraren måste hänvisa vissa förtroende eller upplysningar till privata samtal efter mötet. - När dramatiska upplysningar kommer fram. - När elever själva berättar att de blir mobbade. - Ändra om inlägg om speciella saker till generella problemställningar. Några gånger går det inte att undgå - då måste - De som blir mobbade helst inte kallas för mobboffer. - De som blir mobbade: fokus på beteendet.

23 *Klassmöte -ledning Läraren ser till att eleverna inte pratar nedlåtande. Eventuellt använda skriftlig bearbetning. Individuellt arbete med problemformuleringar. ”Bi-kupor” två och två. Smågrupper. Låta eleverna hålla i en sak för att visa att de har ordet (lägre årskurser). Visa eleverna deras platser, namnlappar mm Medveten ignorering - använd uppmärksamheten selektivt, fokus på innehållet Hänvisa till reglerna.

24 *Klassmöte –ledning-vid oro
Genomtänkta övergångar mellan olika delar i agendan. Prata med eleven/eleverna offentligt, ”privat” om de stör upprepade gånger. Ta ut elever ifrån mötet???? --- till vad Avsluta mötet om många elever inte respekterar reglerna eller om enskilda elever inte hörsammar uppmaning i från läraren. -Pedagogen tar detta beslut.

25 *Samtalsgrupp - Olweusklass-möten
Pröva, rollspela i samtalsgrupp… Förväntningar på att det blir gjort…. Genomgång på nästa möte… Dokumentera, idébank…

26 *….kanske så här…senare Kalendarie för Olweus-möten
3-5 6-7 8-9 klassreglerna Olweus filmen Yhohanna Johanna Var finns mobbning på vår skola, enkäten Var finns mobbning på vår skola enkäten Elevrådets undersökning November Kalendarie studie- handledningsgrupper Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4

27 *Att det blir gjort?...Hur kan vi på skolan bidra till att vi hjälper varandra?…vara två lärare?…besöka varandras klassmöten…stöd/press?...

28 Idol og mobbing Lars Arhenius er barne- og elevombud i Sverige.
Han har skrevet et innlegg i Aftonbladet med tittelen: ”TV-4`s program ”Idol” bidrar til dålig självkänsla hos unga”. Månedens tips er bygd på dette innlegget. Vi gjør oppmerksom på at vi har tilpasset dette til det norske forhold, og vi gjengir derfor her innlegget i sin helhet.

29 Alternativ 1 Ta en ”runda laget runt” för se hur många som tittar på programmet Läs artikeln högt eller låt eleverna läsa den eller delar av den Använd förslagen på frågor (eller gör egna) som eleverna kan diskutera Fråga eleverna om vilket tema/ämne de tycker är viktiga. Följ upp med en genomgång av detta. Kom ihåg! Skriv ett kort referat som kan vara utgångspunkt för nästa Olweus-möte

30 Hur tror ni det känns att bli värderad ?.. på ett nedlåtande sätt?
Har det någon betydelse att de som deltar i Idol gör detta frivilligt? Hur tror ni det känns att bli behandlad på detta sätt när så många människor ser på ? Hur tycker ni domarna behandlar deltagarna? Hur tror ni det skulle kännas att komma till skolan efter att ha blivit ”värderat” offentligt? Vad kan vi i skolan tänka på så vi inte bara ”hänger” på?


Ladda ner ppt "OLWEUS OCH LIKABEHANDLING 2015/08/14"

Liknande presentationer


Google-annonser