Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målsättningen – En tillfredsställande arbetsmiljö!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målsättningen – En tillfredsställande arbetsmiljö!"— Presentationens avskrift:

1 Målsättningen – En tillfredsställande arbetsmiljö!
Väl fungerande verksamhet Arbetstillfredsställelse Hållbart arbetsliv

2 Vem har arbetsmiljöansvar?
Arbetsgivare Arbetstagare Den som hyr in och hyr ut arbetskraft Den som råder över ett arbetsställe Den som har samordningsansvar Den som låter utföra byggnads – och anläggningsarbete

3 AML Kapitel 3 ARBETSGIVARENS ANSVAR
2§ Arbetsgivaren ska vidta ALLA åtgärder som behövs för att förebygga och hindra att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren har ALLTID det övergripande ansvaret för hälsa och arbetsmiljö!

4 Samband mellan hälsa och verksamhetsresultat
Resultat i verksamhet Verksamhet Anställdas beteende Hälsa Faktorer på arbetsplatsen Faktorer utanför arbetsplatsen

5 Hälsa- och arbetsmiljöarbete
Befrämja Förebygga Lindra, bota

6 Nämnd/styrelses ansvar
Ytterst juridiska arbetsmiljöansvaret inom resp. förvaltning Har ett arbetsmiljö- och verksamhetsansvar Fördela arbetsmiljöuppgift till förvaltningschef som sedan kan fördela vidare och att säkerställa att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med Fördela resurser och bedriva verksamhet enligt arbetsmiljölagen Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar Ta upp arbetsmiljöinvesteringar i budget Följa upp hälso- och arbetsmiljöarbetet/SAM Ha koll på läget!

7 Avdelnings-/verksamhetschef Sektionschef/ arbetsledare
Fördelning Kommunfullmäktige Nämnd/Styrelse Förvaltningschef Avdelnings-/verksamhetschef Enhetschef/rektor Sektionschef/ arbetsledare Medarbetare

8 Att tänka på vid uppgiftsfördelning
Uppgifterna fördelade på tillräckligt många Personer med befogenheter och resurser Personer med tillräckliga kunskaper om; a) Regler som har betydelse för arbetsmiljön b) Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall c) Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö - Faktisk fördelning/delegation Tydlighet - Skriftlighet Uppföljning

9 AFS 2001:1 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE
En metod – ett verktyg för att hantera arbetsmiljöfrågor i vardagen/verksamheten Beskriver HUR arbetsmiljöarbetet skall gå till Undersök – Riskbedöm - Genomför - Följ upp – så att ohälsa och olycksfall förebyggs

10 Arbetsmiljörisker – vad säger forskningen?
Målkonflikter* Otydlighet i roll, ansvar, uppdrag Stress – obalans mellan krav och kontroll Psykisk ohälsa Antal medarbetare/chef Psykosociala riskfaktorer Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket på gång: Organisatorisk och social arbetsmiljö * Studie om chefers möjligheter att hantera överorganisatorisk styrning – Chefios, ISM-rapport 15 – New Public Management i kommunal praktik

11 Förvaltningens samverkansgrupp
Kommunfullmäktige Nämnd Förvaltningschef Förvaltningens samverkansgrupp Avdelningsområde APT Förvaltningens samverkansgrupp Kommunstyrelsen Medarbetarsamtal SAM-trappan Kommunikationsbild över det systematiska arbetsmiljöarbetet i Uddevalla kommun Medarbetare-Chef Kontinuerlig rapportering på APT Sammanställning till avdelning /verksamhets/ samverkansgrupp Rapportering till nämnd KS uppsiktsplikt

12 Rapportering till nämnd
Uppsiktsplikt KS Checklista årlig SAM – redovisning i november (checklistan fylls i februari, handlingsplaner mm görs därefter) Rapportering till nämnd -Socialtjänsten och Barn och utbildning rapporterar tertialsvis/kvartalsvis. Övriga förvaltningar rapporterar halvårsvis. Sammanställningen från avdelningsnivån/verksamhet/samverkans utskott Arbetsmiljömål- och uppdrag ifrån styrkort och verksamhetskort Sammanställning på avdelningsnivå/verksamhetsområde/förvaltningens samverkansgruppen Socialtjänsten och Barn och utbildning rapporterar tertialsvis/kvartalsvis. Övriga förvaltningar rapporterar halvårsvis. Friskfaktorer Arbetsskador, tillbud, sjukfrånvaro, personalomsättning Riskbedömning (i vardagen/vid händelse/inför förändring) med handlingsplaner Skyddsronder- en gång per år Arbetsmiljömål- och uppdrag ifrån styrkort och verksamhetskort  Kontinuerlig rapportering på APT Regelbundna möten som följer mallen för APT Medarbetare-Chef Medarbetarsamtal

13 Arbetsmiljööversikt – hur ser det ut på förvaltningen?

14 Vad bidrar till välbefinnande och effektivitet i arbetet ?
• Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare • Utvecklad kommunikation • Positivt, socialt klimat • Samarbete/teamarbete • Medinflytande/delaktighet • Autonomi/empowerment • Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål • Erkännande • Att utvecklas och växa i arbetet • Lagom arbetstempo och arbetsbelastning • Administrativt och/eller personligt stöd i arbetet • Bra och säkra fysiska arbetsbetingelser • Bra relationer till intressenterna Källa: Rapport 2012:7 ”Den goda arbetsmiljön” Arbetsmiljöverket, författare: Eva Vingård m.fl.

15 Allvarliga lagbrott ska kosta mer – ha koll på din verksamhet!
Riksdagsbeslut om att införa sanktionsavgifter för brott mot arbetsmiljölagen från 1 juli 2014 Bakgrund En sanktionsavgift är en avgift – böter är ett straff man döms till i domstol Dagens straffsanktioner fungerar dåligt, 1/4 av brotten leder till påföljd – böter inte mest effektivt Nytt För vissa bestämmelser i föreskrifterna ( ett fyrtiotal) gäller att man kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift om man inte följer dem Fortfarande finns böter kvar som påföljd, ex. om man plockar bort skyddsanordning, vissa bestämmelser om minderårig o.s.v.

16 Vad är skillnaden mellan…
Preventiva strategier - Vilka faktorer leder till ohälsa? - Hur kan man hindra att ohälsa uppstår? Promotiva strategier - Vad bidrar till att vi bibehåller vår hälsa? - Vilka faktorer bidrar till att hälsan förbättras? Ta exempel Vad är preventivt eller promotivt Hälsokontroller och Hälsoinsatser på ett förtetag.

17 WEBSTÖD Arbetsmiljöpyramiden /Inblicken www.av.se www.prevent.se


Ladda ner ppt "Målsättningen – En tillfredsställande arbetsmiljö!"

Liknande presentationer


Google-annonser